Klauzule informacyjne dla osób biorących udział w rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TaniaKsiazka.pl tj. Glosel sp. z o.o. sp.k. ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony danych osobowych pod adresem mailowym rodo@glosel.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. c RODO tj. przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4) Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a tj. udzielonej przez Pani/Pana zgody.

5) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w celu aktualnej rekrutacji a także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę.

6) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy lub do dnia odwołania zgody.

7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10) podanie danych osobowych w zakresie regulowanym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne a w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapisz się na newsletter

Promocje, obniżki, kody rabatowe - bądź na bieżąco!

Warto nam zaufać