TAX FREE - jak to działa?

Dowiedz się, jak odzyskać podatek VAT w przypadku, gdy jesteś mieszkańcem kraju spoza Unii Europejskiej.
Kliknij w ikonę kraju, aby przeczytać odpowiednią wersję językową:

 

 TAX FREE - WERSJA POLSKA


 

1. Dokonaj zakupu.
 
 • Wybierz towar i dokonaj zakupu na kwotę minimum 200 zł. Płacąc poproś sprzedawcę o wystawienie Czeku TAX FREE. Pamiętaj, żeby nie rozpakowywać zakupów. Muszą pozostać w stanie, w jakim wyniosłeś je ze sklepu.

2. Wywóz zakupionego towaru poza granice Unii Europejskiej.

 • Zakupów nie musisz wywozić od razu. Masz na to 3 pełne miesiące nie wliczając miesiąca, w którym został zakupiony towar.
 • Przekraczając granice Unii Europejskiej, potwierdź w Urzędzie Celnym wywóz zakupionego towaru.
 • Weź ze sobą paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, paragon fiskalny i otrzymany przy zakupie Czek TAX FREE.
 • Celnik po sprawdzeniu zgodności rachunku z przedstawionymi przez ciebie zakupami ostempluje Czek TAX FREE.

3. Odbiór podatku VAT.

 • Z ostemplowanym przez celnika Czekiem TAX FREE oraz paszportem lub innym dokumentem tożsamości przyjdź do punktu odbioru, by otrzymać całkowity zwrot zapłaconego VAT. Masz na to 10 miesięcy od wystawienia czeku nie licząc miesiąca, w którym czek został wystawiony.
 • Czek TAX FREE możesz zrealizować w punkcie odbioru pod adresem:

ul. Kolejowa 12E
15-701 Białystok

 


TAX FREE - версия на русском языке

 

1. Выберите товар и купите его.

 • Выберите товар и купите его. Осуществляя оплату, попросите продавца выдать чек TAX FREE. Помните, что покупки нельзя распаковывать. Они должны находиться в состоянии, в котором вы вынесли их из магазина.
 • При заказе нескольких товаров выгоднее оформлять их в один заказ, чтобы его сумма была больше 200 злотых, и вы могли вернуть VAT.

2. Вывезите товар за пределы ЕС.

 • Кстати, покупки не обязательно вывозить сразу. У вас есть для этого 3 полных месяца, не считая месяца, в котором был приобретен товар.
 • По пути домой, пересекая границу Европейского Союза, подтвердите на Таможне вывоз приобретенного товара.
 • Для этого, кроме самого товара, необходимо показать сотруднику Таможни паспорт или другое удостоверение личности с фотографией, кассовый чек на товар и полученный при покупке специальный чек TAX FREE.
 • После проверки соответствия документов, сотрудник Таможни поставит штамп на чеке EURO TAX FREE.

3. Верните VAT в одном из наших магазинов.

 • в следующую вашу поездку. С чеком TAX FREE, на котором имеется штамп Таможни и паспортом, и получите полный возврат НДС в одном из наших магазинов. У Вас есть для этого 10 месяцев со дня выдачи чека, не считая месяца, в котором был выдан чек.
 • Где можно получить чек Tax Free и возврат НДС:

ul. Kolejowa 12E
15-701 Białystok

 


TAX FREE - ENGLISH VERSION
1. Select AND purchase.

 • Select the goods AND make the purchase. When paying, ask the seller to issue an TAX FREE cheque. Remember not to unpack the purchased goods. Goods must remain in the same condition as when you took them FROM the store.

2. Transport the purchased goods ouside the European Union territory.

 • You do not need to export the goods immediately. You have 3 full months to do it, not counting the month when the goods were purchased.
 • On your way home, when crossing the EU border, confirm at the Customs Office the export of the purchased goods.
 • Take with you your passport OR another ID document with a photo, the cash register receipt AND the TAX FREE cheque received at the time of the purchase.
 • After confirming consistency of the receipt with the goods presented by you, the customs officer will validate the TAX FREE cheque.

3. Collect VAT.

 • With the TAX FREE cheque validated by the customs officer AND your passport OR another ID document go to the collection point in order to receive full reimbursement of the VAT paid. You have 10 months to do it starting FROM the issue date of the cheque, not counting the month when the cheque was issued.
 • You can get the Tax Free Cheque AND VAT refund here:

ul. Kolejowa 12E

15-701 Białystok
 

TAX FREE - DEUTSCH VERSION

 

1. Waren wählen und kaufen.

 • Wählen und kaufen Sie die Waren. Beim Bezahlen bitten Sie den Verkäufer, einen TAX FREE-Scheck auszustellen. Die erworbene Ware dürfen Sie nicht auspacken. Sie muss sich im gleichen Zustand befinden, wie sie im Laden abgeholt wurde.

2. Die erworbene Ware aus dem EU-Gebiet ausführen.

 • Die Ware brauchen Sie nicht sofort ausführen. Sie haben 3 volle Monate, um das zu tun, wobei der Monat, wenn die Ware gekauft wurde, nicht eingerechnet wird.
 • Auf dem Rückweg, wenn Sie die EU-Grenze überschreiten, bestätigen Sie die Ausfuhr der erworbenen Ware beim Zollamt.
 • Nehmen Sie Ihren Reisepass oder einen anderen Ausweis mit einem Foto, den Registrierkassenbeleg und den zum Zeitpunkt des Kaufs erhaltenen TAX FREE-Scheck mit.
 • Nachdem der Zollbeamte die Übereinstimmung der Rechnung mit der von Ihnen vorgelegten Ware prüft, wird er den EURO TAX FREE-Scheck bestätigen.

3. Mehrwertsteuer bei einem laden erstattet bekommen.

 • Mit dem durch den Zollbeamten bestätigten EURO TAX FREE Scheck und Ihrem Reisepass oder einem anderen Personalausweis gehen Sie in einen EURO-Laden, um die volle Rückerstattung der bezahlten Mehrwertsteuer zu beanspruchen. Sie sollten das innerhalb von 10 Monaten ab dem Ausstellungsdatum des Schecks tun, wobei der Monat, wenn der Scheck ausgestellt wurde, nicht mitgerechnet wird.
 • Wo kann man den Eurotax-Free-Scheck und die MwSt.-Erstattung bekommen:

ul. Kolejowa 12E
15-701 Białystok 


 

Zapisz się na newsletter

Promocje, obniżki, kody rabatowe - bądź na bieżąco!

Warto nam zaufać