Pedagogika humanizmu społecznego...

Wysyłka w
72 godziny + czas dostawy
Rok wydania
2015
Ilość stron
260
Nasza cena: 37,91 zł 39,90 zł Taniej o: 5%

Książka autorstwa Dominiki Jagielskiej oraz Janiny Kostkiewicz Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego jest odkrywczym i z wielu względów ważnym studium historyczno-biograficznym. Wprowadza czytelnika w szczególny mikrokosmos idei i problemów. Na planie pierwszym plasuje się tutaj zagadnienie transcendencji i duchowości, ściśle związane z normą samorozwoju osobowego oraz uczestnictwa społecznego, a jedno i drugie jest źródłem wychowania katolickiego. Musiało upłynąć wiele lat, by życie i dzieło A. Niesiołowskiego, tak ważnego reprezentanta społeczno-pedagogicznej myśli katolickiej, zostało dostrzeżone, zaprezentowane i ocenione oraz wprowadzone do współczesnego obiegu naukowego. Pierwszeństwo w tej mierze należy do Janiny Kostkiewicz, która po raz pierwszy wydobyła na światło dzienne postać Niesiołowskiego w monografii Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939 (2013). Dużą zasługą Dominiki Jagielskiej oraz Janiny Kostkiewicz jest to, że pokonały granice milczenia i zapomnienia, że ukazały ideologiczne przyczyny dyskwalifikowania i marginalizacji myśli społecznej wyrosłej na gruncie prawd ewangelicznych i nauczania Kościoła. Pośrednio, ale w sposób wyraźny, dzięki przedstawianej książce można dostrzec "pole zaległości", obszar braków badawczych i problemów, które należy podjąć i rozwiązać, by uzupełnić i wzbogacić dotychczasowy, dalece niepełny obraz polskiej myśli humanistyczno-społecznej XX wieku. Oby te ustalenia stały się impulsem do szerszej i systematycznej pracy badawczej nad myślą i praktyką katolickiej pedagogiki w naszym kraju.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wiesława Theissa

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka prac z zakresu aksjologicznych podstaw pedagogiki ogólnej i uniwersyteckiej, badaczka pedagogiki katolickiej w Polsce. Współautorka i redaktor 12 książek, w tym: trzytomowej serii Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność (2012, 2013, 2015); Aksjologia edukacji dorosłych (2004), Uniwersytet i wartości (2007), Aksjologia w kształceniu pedagogów (2008), Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice (2011). Redaktor naczelna rocznika "Polska Myśl Pedagogiczna". Autorka monografii: Sytuacja szkolna początkujących licealistów (1992), Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera (1998, 2008), Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939 (2013).

Dr Dominika Jagielska - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Zakładzie Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka monografii Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków (2014) oraz rozpraw: Problem ideologii w wychowaniu z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego (2011), Filozoficzne podstawy systemu pedagogicznego zmartwychwstańców w pismach Piotra Semenenki (2013), Wybrane pojęcia i kategorie konserwatywnych koncepcji wychowania społecznego z lat 1918-1939 w Polsce (2015).

Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego

Wstęp (Janina Kostkiewicz)

Rozdział 1. Życie i dzieło Andrzeja Niesiołowskiego (Janina Kostkiewicz)

1.1. Przedstawiciel pokolenia wielkiej miłości Ojczyzny

1.2. Życie, studia, praca, rodzina - wojenna zagłada

1.3. Twórczość naukowa i działalność społeczna

1.3.1. Młodzieńczy program pracy społeczno-wychowawczej

1.3.2. Praca naukowa i publicystyczna

1.3.3. Człowiek czynu - działalność społeczna i polityczna

1.3.4. Rękopisy z oflagów

Rozdział 2. Pedagogika humanizmu społecznego jako "zobowiązanie do osobowego rozwoju"

2.1. Humanizm pedagogiki Andrzeja Niesiołowskiego - cechy charakterystyczne (Janina Kostkiewicz)

2.2. Między pedagogiką kultury a pedagogiką personalistyczną (Janina Kostkiewicz)

2.2.1. Pedagogika kultury: praca oświatowa jako autorska koncepcja "podniesienia" narodu po zaborach

a) Formy i metody pracy oświatowej na rzecz rozwoju kulturalnego

b) Koncepcja kół oświatowo-wychowawczych

2.3. Personalizm jako: postawa i metoda działania, "narzędzie naprawy" kultury i losów cywilizacji, antyteza epoki totalitaryzmów (Janina Kostkiewicz)

2.4. Propersonalistyczne aspekty pedagogiki i wychowania

2.4.1. Ideał wychowania "nowego człowieka" − założenia i pedagogiczne środki realizacji (Dominika Jagielska)

2.4.2. Ideologia wychowawcza - próba zmiany znaczeń (Janina Kostkiewicz)

a) Zasadność podejmowania zagadnienia ideologii wychowawczej na gruncie pedagogiki

b) Geneza i podstawowe właściwości ideologii w ujęciu Andrzeja Niesiołowskiego

2.4.3. Pojęcie, funkcje i struktura ideologii w koncepcji Andrzeja Niesiołowskiego (Dominika Jagielska)

2.4.4. Katolicka ideologia wychowawcza (Dominika Jagielska)

a) Religia a ideologia w koncepcji Andrzeja Niesiołowskiego

b) Struktura i założenia katolickiej ideologii wychowawczej

Rozdział 3. Pedagogika społecznego humanizmu jako "zaangażowanie w przebudowę struktur życia społecznego"

3.1. Wychowanie do życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa (Dominika Jagielska)

3.1.1. Kultura społeczna i naród jako fundamenty wychowania społecznego

a) Kultura społeczna i jej znaczenie wychowawcze

b) Naród jako nośnik kultury społecznej

3.1.2. Wychowanie społeczne - założenia, cele, metody realizacji

3.1.3. Kondycja rodziny i jej rola w wychowaniu do życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa

3.1.4. Znaczenie oświaty dla rozwoju społeczeństwa - dlaczego niemożliwa jest oświata neutralna światopoglądowo?

3.2. Sprawiedliwość społeczna w pismach Andrzeja Niesiołowskiego (Dominika Jagielska)

3.2.1. Kwestia robotnicza i chrześcijański program społeczny

3.2.2. Sytuacja polskiej wsi. Bieda i bezrobocie a problem reagraryzacji

3.2.3. Inne problemy ówczesnego społeczeństwa i propozycje ich rozwiązania w piśmiennictwie Andrzeja Niesiołowskiego

3.3. Humanizm społeczny w pedagogicznym myśleniu o reformie struktur społecznych - idea i rola organizacji (Janina Kostkiewicz)

Zakończenie (Dominika Jagielska)

Bibliografia (Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz)

Bibliografia prac Andrzeja Niesiołowskiego

Opracowania i literatura uzupełniająca

Załączniki

Wybór pism

Andrzej Niesiołowski − Problemat konsumenta kulturalnego i polityki kulturalnej (wybór i opracowanie Dominika Jagielska)

Andrzej Niesiołowski − Metody realizacji wychowania społecznego (wybór i opracowanie Janina Kostkiewicz)

Andrzej Niesiołowski − Założenia aksjologiczne katolickiej ideologii wychowawczej (wybór i opracowanie Janina Kostkiewicz)

Andrzej Niesiołowski − [Recenzja]: Ludwik Chmaj: Kierunki i prądy pedagogiki współczesnej, "Nasza Księgarnia". Warszawa 1958, s. 752 (wybór i opracowanie Janina Kostkiewicz)

Dokumenty z życia i pracy Andrzeja Niesiołowskiego (pozyskanie - Janina Kostkiewicz)

Dyplom nauczyciela szkół średnich

Podanie o wszczęcie przewodu habilitacyjnego

Fragmenty korespondencji w sprawie rękopisów z oflagu

Fotografie

Czytaj całość

Recenzje

Warto zwrócić uwagę na...
Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939 0/5 Nasza cena:
46,00 zł 50,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939

Janina Kostkiewicz zachowuje bardzo zdrowy dystans zarówno w prezentacji wyników analizy treści materiału badawczego, jak i w próbach spojrzenia na bogaty przecież dorobek refleksji pedagogicznej badanej epoki. Widać, że zna epokę, twórców i nurty, które prezentuje; jawią się one Czytelnikowi jako...
Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 1 0/5 Nasza cena:
55,20 zł 60,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 1

"Godne uwagi jest przyjęcie do analizy tej kategorii naukowej, którą określa się mianem pedagogii, zatem kategorii związanej zarówno z założeniami teoretycznymi, jak i z działalnością praktyczną sprzęgniętą nie tylko z wychowywaniem religijnym lecz także z wychowaniem moralnym (obywatelskim,...
Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych Historia i współczesność Tom 3 0/5 Nasza cena:
55,32 zł 60,13 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych Historia i współczesność Tom 3

Trzeci tom Pedagogii katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność jest kontynuacją tomów pierwszego i drugiego, ale jest też wyjątkowy z paru względów. Po pierwsze tworzą go głównie pedagogie zgromadzeń żeńskich, po drugie wszystkie opisane zgromadzenia mają swoje domy między innymi w...
Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 2 0/5 Nasza cena:
39,10 zł 54,80 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 2

W tomie drugim […] przedmiotem analiz są przesłanki tematyczne tkwiące „korzeniami” w antropologii człowieka, filozofii, teologii, psychologii, antropologii kulturowej, etyce, którymi kierowali się założyciele zakonów w podejmowaniu działań o charakterze pedagogicznym, oraz działania praktyczne w...
Wychowanie do wolności wyboru 0/5 Nasza cena:
33,83 zł 39,80 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Wychowanie do wolności wyboru

Książka jest próbą rekonstrukcji ponadczasowej warstwy pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera jaką jest zawarta w niej koncepcja wychowania do wolności wyboru. Sam Foerster nie sformułował tego zadania/celu, lecz pogłębiona analiza jego przebogatej spuścizny konsekwentnie kreuje człowieka...
eBook Aksjologia w kształceniu pedagogów pdf 0/5 Nasza cena:
30,40 zł 38,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Aksjologia w kształceniu pedagogów pdf

Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie miejsca, rangi i roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym. Przedmiotem rozważań poszczególnych Autorów są proces i efekty edukacji aksjologicznej,...
Szkoła wyższa w toku zmian Diagnozy i konstatacje 0/5 Nasza cena:
34,96 zł 38,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Szkoła wyższa w toku zmian Diagnozy i konstatacje

Debata przedstawiona w niniejszym tomie koncentruje się na czterech kręgach zagadnień. Pierwszy z nich, wprowadzający, poświęcony jest ogólnym problemom zmiany społecznej i stanowi istotny kontekst dalszych rozważań. Po prezentacji ważniejszych psychologicznych i lingwistycznych aspektów pojęcia...
eBook Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych Tom 3 mobi epub 0/5 Nasza cena:
32,00 zł 40,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych Tom 3 mobi epub

Studium pt. ,,Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność', przygotowane pod redakcją naukową prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz jest kontynuacją bardzo ważnej i potrzebnej w Polsce serii dotyczącej wychowania katolickiego realizowanego przez różne podmioty, ze szczególnym...
eBook Szkoła wyższa w toku zmian pdf 0/5 Nasza cena:
30,40 zł 38,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Szkoła wyższa w toku zmian pdf

Niniejszy, tom pracy zbiorowej Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011 roku zawiera prace Autorów, którzy w swej refleksji naukowej i badaniach kierowali się troską o losy, skutki i konsekwencje - w dalszej i bliższej perspektywie - zmian w obrębie szkolnictwa wyższego...
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula