eBook MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa pdf

plik do pobrania Dowiedź się więcej

 • Książkę przeczytasz na:
Pobranie w
Do 2h od opłacenia zamówienia
Licencja
znak wodny
Rok wydania
2019
Ilość stron
1456
Rodzaj pliku
pdf
Inne wersje (1)
eBook, pdf
za 213,52 zł
Nasza cena: 220,80 zł 256,00 zł Taniej o: 14%

Opracowanie z dziedziny rachunkowości - w serii MERITUM - ma charakter merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Autorzy skoncentrowali się na prezentacji zagadnień w sposób zrozumiały i przydatny w tworzeniu systemu rachunkowości jednostki generującego wysokiej jakości informacje o finansowych efektach jej działalności.
Szczególny nacisk został położony na wieloaspektowe przedstawienie obszarów związanych z identyfikacją, pomiarem i prezentacją różnorodnych transakcji ekonomicznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowości.
Celem MERITUM nie jest prezentacja samych zmian prawa bilansowego czy podatkowego, ale przedstawienie ich wpływu na funkcjonowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej prowadzącej księgi rachunkowe. W związku z tym dokonano aktualizacji treści opracowania, uwzględniając nowe obowiązki związane z systemem rachunkowości, będące konsekwencją zmian prawa bilansowego, zarówno ustawy o rachunkowości, jak i kluczowych standardów rachunkowości - polskich i międzynarodowych. Wskazano także najważniejsze aktualne regulacje podatkowe, które oddziałują na funkcjonujący w jednostce gospodarczej system rachunkowości.
Dokonano zmiany struktury MERITUM w stosunku do poprzedniego wydania, przenosząc pewne zagadnienia do załączników - wydanie 2016 obejmowało 22 rozdziały oraz jeden załącznik, natomiast wydanie 2019 obejmuje 20 rozdziałów i cztery załączniki:
Załącznik nr 1. Sprawozdanie finansowe w świetle globalnej harmonizacji rachunkowości,
Załącznik nr 2. Proceduralne i techniczne aspekty systemu rachunkowości przedsiębiorstwa,
Załącznik nr 3. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości,
Załącznik nr 4. Sprawozdanie z działalności jednostki oraz pozostałe raporty niefinansowe.
Usunięto treści, które obecnie nie budzą wątpliwości lub są na tyle specyficzne (np. kontrakty długoterminowe), że wymagałyby znacznego rozszerzenia, co z kolei byłoby niezgodne z ideą MERITUM jako opracowania o charakterze uniwersalnym, a nie branżowym.
Zmieniono treści części I - Zagadnienia ogólne - przenosząc kwestie proceduralne i techniczne związane z ewidencją, problemami harmonizacji rachunkowości, a także zakresem informacyjnym sprawozdania finansowego jednostek (zgodnie z ustawą o rachunkowości) do załączników.
Aktualizacja treści MERITUM Rachunkowość w 2019 r.:
Wiele rozdziałów wchodzących w skład MERITUM Rachunkowość zostało poddanych istotnej aktualizacji, która polegała w szczególności na:
uwzględnieniu ostatnich zmian ustawy o rachunkowości, m.in.:
w Załączniku nr 3 przedstawiono strukturę sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju jednostki sporządzającej to sprawozdanie, uwzględniono także sprawozdanie finansowe jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie sprawozdań finansowych podmiotów wpisanych do KRS przedstawiono zasady ich sporządzania w formie elektronicznej i podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP,
w Załączniku 4 przedstawiono uregulowania dotyczące sprawozdania z działalności jednostki;
uwzględnieniu nowych Krajowych Standardów Rachunkowości - m.in. KSR 11 - w zakresie dotyczącym środków trwałych (podrozdział 6.4), KSR 13 - zmiany w zakresie ustalania kosztu wytworzenia produktów (podrozdział 6.2), a także nowego Stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami, które Komitet Standardów Rachunkowości przyjął w dniu 9 lipca 2019 r. (podrozdział 6.8);
wskazaniu najważniejszych aktualnych zagadnień związanych z regulacjami prawa podatkowego, mających wpływ na system rachunkowości (m.in. rozdział 11 - aktualne uregulowania dotyczące cen transferowych; rozdział 4 - wskazano dodatkowe obowiązki informacyjne, tj. np. raportowanie schematów podatkowych, zaprezentowano zmiany wprowadzone do konstrukcji ustawy o podatku dochodowym (m.in. podział na dwa źródła przychodów: przychody z zysków kapitałowych i pozostałe, zasady odliczania strat podatkowych oraz tzw. minimalny podatek), w rozdziale 6 pkt 8 uwzględniono najnowsze regulacje w zakresie opodatkowania wynagrodzeń osób fizycznych wchodzące w życie z dniem 1 października 2019 r.;
przedstawieniu ostatnich, istotnych zmian polskiego prawa bilansowego, wynikających przede wszystkim z regulacji unijnych oraz modyfikacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF); które zaprezentowano w Załączniku nr 1. Sprawozdanie finansowe w świetle globalnej harmonizacji rachunkowości, objaśniającym najbardziej aktualne rozwiązania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w szczególności dotyczące segmentów operacyjnych (MSSF 8), instrumentów finansowych (MSSF 9 - obowiązujący od 2018 r.), przychodów z umów z klientami (MSSF 15 - obowiązujący od 2018 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP). Na podkreślenie zasługuje omówienie nowych zasad rachunkowości zabezpieczeń oraz testowania utraty wartości aktywów finansowych według modelu oczekiwanych strat kredytowych (MSSF 9) oraz szczegółowe objaśnienie 5-etapowego modelu ujmowania przychodów z umów z klientami (MSSF 15), obejmujące wiele praktycznych przykładów, stanowiących przydatne źródło wiedzy i ułatwiających zrozumienie tych zagadnień;
dodaniu nowych (bądź zaktualizowaniu z powodu zmian prawa bilansowego) wielu przykładów ilustrujących istotę analizowanych problemów, bazujących na konkretnych sytuacjach i okolicznościach wstępujących w praktyce, pozwalających zrozumieć istotę objaśnianych zagadnień.
Recenzje

Szczegóły

Pokaż więcej

 • Autor: Ewa Walińska
 • Rodzaj pliku: pdf
 • Licencja: znak wodny
 • Rok wydania: 2019
 • Ilość stron: 1456
 • Stan: plik elektroniczny, do pobrania po opłaceniu
 • Model: @9788381873475_33
 • Język: polski
 • ISBN: 9788381873475
 • ISBN wersji papierowej: 9788381609104
Warto zwrócić uwagę na...
eBook Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego pdf 0/5 Nasza cena:
40,00 zł 50,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego pdf

Podręcznik składa się z trzech części. Pierwsza "Podstawy rachunkowości finansowej" obejmuje wprowadzenie do przedmiotu, umożliwia zapoznanie się z zasadami i metodami rachunkowości oraz przedstawia zasady klasyfikacji składników sprawozdania finansowego. W części drugiej "Rachunkowość zasobów...
eBook Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji pdf 0/5 Nasza cena:
17,20 zł 19,95 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji pdf

Publikacja stanowi głos w dyskusji toczącej się wśród reprezentantów nauk o zarządzaniu, finansach i rachunkowości na temat możliwych kierunków ewolucji współczesnej sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. Jest rezultatem kolejnego etapu badań prowadzonych przez pracowników...
eBook Rachunkowość finansowa i podatkowa mobi epub 0/5 Nasza cena:
55,59 zł 63,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rachunkowość finansowa i podatkowa mobi epub

"Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera...
eBook Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych pdf 0/5 Nasza cena:
30,19 zł 35,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rachunkowość. Ewidencja i sprawozdawczość jako źródło informacji przy podejmowaniu trafnych decyzji ekonomicznych pdf

Rachunkowość jest specyficznym językiem biznesu. Opanowanie zasad rachunkowości pozwala nie tylko ewidencjonować operacje gospodarcze, ale i tworzyć sprawozdania finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz je...
eBook Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych pdf 0/5 Nasza cena:
72,89 zł 85,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych pdf

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, umożliwi...
eBook Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF mobi epub 0/5 Nasza cena:
61,77 zł 71,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF mobi epub

Trzecie, uaktualnione wydanie cieszącego się od lat dużą popularnością podręcznika z zakresu rachunkowości finansowej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: miejsce rachunkowości finansowej w systemie informacji ekonomicznej, definicje pojęć, krajowe i międzynarodowe...
eBook Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość pdf 0/5 Nasza cena:
7,25 zł 8,40 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość pdf

Literatura dotycząca rachunkowości sektora finansów publicznych jest bardzo skromna. W skali całego kraju tylko nieliczni autorzy podejmują tę tematykę. Problem braku literatury, w szczególności tej aktualnej, potęguje fakt, że w 2010 r. regulacje prawne w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej...
eBook Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy pdf 0/5 Nasza cena:
85,39 zł 99,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragmatyczne. Teoria, Zadania, Testy pdf

Książka zawiera wiele oryginalnych rozwiązań formalno-merytorycznych, a jednocześnie stanowi kompleksowy podręcznik do samodzielnej nauki rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Książka jest podzielona na części, które umożliwiają czytelnikowi wybór treści odpowiadających jego...
eBook Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych pdf 0/5 Nasza cena:
72,89 zł 85,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych pdf

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb...
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula