eBook Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw pdf

plik do pobrania Dowiedź się więcej

 • Książkę przeczytasz na:
Darmowy fragment:
Pobranie w
Do 2h od opłacenia zamówienia
Licencja
znak wodny
Ilość stron
116
Rok wydania
2018
Rodzaj pliku
pdf
Nasza cena: 55,20 zł 69,00 zł Taniej o: 20%

Tożsamość jest jednym z tych pojęć w nauce, które trudno jest uchwycić jednostronnie. Mieni się ono wielością znaczeń, typów. Co więcej, wydaje się, że wieloznaczność jest cechą pojęcia tożsamość. Można mówić m. in. o tożsamości własnej osoby, tożsamości algebraicznej, kulturowej, narodowej, europejskiej. Ta złożoność przekłada się na trudności w jej empirii, które zdaniem wielu badaczy powinno być interdyscyplinarne (Balmer, 1998). Inni z kolei głoszą postulat, by przeprowadzając badania naukowe w omawianym zakresie, posługiwać się innymi, bardziej precyzyjnymi pojęciami (Golka, 2012). Podobnie jest w przypadku tożsamości organizacyjnej. Operacjonalizacja zmiennych jej dotyczących przekłada się m. in. na kategorie empiryczne w obrębie tzw. dopasowania organizacyjnego: dopasowania do zawodu, dopasowania do stanowiska, dopasowania do organizacji. Badacze przedstawiają wyniki wskazujące na wielość postaw i zachowań związanych z dopasowaniem, istotnych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.
Celem opracowania jest omówienie i empiryczne sprawdzenie tych z nich, które są istotne dla badanych żołnierzy zawodowych. Wydaje się, że w przypadku organizacji publicznej działającej w sferze bezpieczeństwa, kwestie tożsamości organizacyjnej mają szczególne znaczenie. Wynika to z jej istoty - służby społeczeństwu, opartej na wartościach niematerialnych. Z jednej strony, wraz ze zmianą ich źródeł (wynikających z realiów gospodarczych, społecznych, politycznych i technologiczno-cyfrowym), zmieniają się sposoby zarządzania organizacją. Z drugiej zaś pewne wartości związane ze służbą (wojskową żołnierzy zawodowych) są uniwersalne, bez względu na otoczenie. Właśnie te przesłanki stały się inspiracją do zwrócenia szczególnej uwagi na dopasowanie organizacyjne w kontekście jego najważniejszej konsekwencji - tożsamości organizacyjnej, wśród kadry zawodowej Sił Zbrojnych RP.
Z perspektywy ekonomii rynek jest procesem polegającym na konfrontacji popytu i podaży, czyli kupujący i sprzedający określają, co mają zamiar kupować i sprzedawać oraz na jakich warunkach (Kamerschen, McKenzie i Nardinelli 1993, s. 47). Powyższa definicja przedstawia rynek jako pewien mechanizm, który posiada umiejętności autoregulacji i dochodzenia do równowagi samoistnie między przeciwnymi siłami rynkowymi. W teorii ekonomii istnieje wiara w rynek, który doprowadza gospodarkę samoistnie w stan równowagi. Poglądy te zainicjował Adam Smith w teorii klasycznej, traktując rynek jako "niewidzialną rękę gospodarki" [Smith 2013]. Kupujący i sprzedający określają ilości dóbr, które mają być kupione i sprzedane. Istotnym elementem procesu rynkowego jest konkurencja, która jest procesem przy pomocy którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny lub innych cech, np. jakości, co wpływa na decyzję o zawarciu transakcji. W wyniku tego ustalana jest cena rynkowa. Kupujący konkurują o ograniczoną ilość dóbr znajdujących się na rynku, a sprzedający o środki finansowe będące w posiadaniu konsumentów. W wyniku tego rynek funkcjonuje jako nieprzerwanie działający system informacji i wymiany (Kirzner 1973, s. 10). W pełni konkurencyjny rynek składa się z licznych sprzedawców i kupujących identyczny produkt tak, że żaden pojedynczy sprzedawca, ani nabywca nie jest w stanie wpłynąć na cenę rynkową przez zmianę wielkości produkcji (podaży) lub wielkości zakupu (popytu) (Hall i Taylor 2004, s. 38). Dodatkowo wejście lub opuszczenie doskonale konkurencyjnego rynku nie jest niczym ograniczone. Wzajemne powiązania i zależności pomiędzy podmiotami powstają za pośrednictwem rynku towarów i usług. Każdy z podmiotów dąży do optymalizacji korzyści z podjętych działalności. Dlatego w literaturze przedmiotu uważa się, że kształtowanie się cen rynkowych produktów i usług wynika z relacji pomiędzy siłami popytu i podaży. Powstające na rynku relacje między popytem, a podażą i wynikającą z tego ceną uzależnione są od tego w jakich warunkach i pod wpływem jakiej konkurencji działają podmioty gospodarcze.
W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowana istota i czynniki determinujące popyt oraz jego wpływ na stan gospodarki i bogactwo narodowe.
Od samego początku mechanizacja budziła obawy związane z faktem, że może ona doprowadzić do częściowej zbędności człowieka w procesie produkcji. Dało to początek różnym prądem filozoficznym, w tym między innymi ruchowi luddyzmu w początkach dziewiętnastego wieku. Z różnym natężeniem podobne prądy obecne były w myśli społecznej i ekonomicznej przez całe ostatnie 200 lat.
Trudno jest ocenić, czy obecne nurty zmian technologicznych mogą finalnie doprowadzić do zrealizowania się oba luddystów sprzed dwóch setek lat. Fakt, że przez cały czas od rewolucji przemysłowej nie zrealizowały się ich obawy nie stanowi jednoznacznego dowodu, że scenariusz taki jest niemożliwy. Nie ulega wątpliwości, że rosnąca rola technologii, a więc i kapitału, może w sposób bardzo istotny wpłynąć na rozkład dochodów. Nawet jeżeli niewykwalifikowana siła robocza nie stanie się całkowicie zbędna w procesie produkcji, to z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że jej rola będzie stopniowo malała.
Co istotne, rosnące rola technologii, a co za tym idzie i kapitału, może przy tym spowodować rosnącą nierówność dochodów. Wynika to z mechanizmu, który powoduje, że wysokie dochody z kapitału prowadzą do coraz większej akumulacji posiadania własności przemysłowej oraz dochodów w rękach stosunkowo wąskiej grupy społeczeństwa. Thomas Piketty w szeregu prac wskazuje na rozmaite negatywne zjawiska towarzyszące takiemu rozwojowi sytuacji.
Warto pamiętać, że od okresu II Wojny Światowej żyjemy w okresie relatywnego obniżenia się nierówności oraz stosunkowo niskiego znaczenia kapitału. Zniszczenia wojenne, poza oczywistymi skutkami negatywnymi, wywołały też poważne zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych. Wiele ogromnych historycznych fortun w zachodniej Europie przestało istnieć lub uległo znaczącemu ograniczeniu w wyniku zarówno zniszczeń fizycznych, jak i procesów społeczno-politycznych takich jak przesunięcia granic czy nacjonalizacja. W efekcie społeczeństwo europejskie przez kilkadziesiąt lat po wojnie charakteryzowało się niespotykanym wcześniej historycznie poziomem egalitaryzmu dochodowego i majątkowego. Towarzyszył temu ogromny nacisk na kwalifikacje i oparcie gospodarki na kapitale ludzkim i wiedzy technicznej i organizacyjnej. Warunki takie były sprzyjające dla merytokracji, spowodowały silny wzrost liczebności klasy średniej, znaczną pionową mobilność społeczną, a w efekcie znaczne spłaszczenie dochodów oraz dobre warunki do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jego instytucji.
Nie jest jednak wcale oczywiste, że ten stan ma charakter stacjonarny i że na nim kończy się dynamika przemian. Piketty (2015) wskazuje na coś całkiem przeciwnego: argumentuje, że stan ten jest raczej odchyleniem od długookresowej równowagi spowodowanym przede wszystkim II Wojną Światową i że można już dostrzec symptomy rosnącego znaczenia kapitału rzeczowego w gospodarce i idącego za nim zwiększanie się zróżnicowania dochodów.
Powiązanie znaczenia kapitału rzeczowego oraz zróżnicowania dochodów może nie być na pierwszy rzut oka oczywiste. Okazuje się jednak, że wiedza oraz kapitał ludzki są w silny sposób powiązane z poszczególnymi osobami. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że np. 10% osób w danym społeczeństwie zgromadzi 90% kapitału ludzkiego bądź też wiedzy. Te dwa czynniki produkcji cechują się w nieunikniony sposób znacznym poziomem egalitaryzmu. Cecha ta nie dotyczy jednak kapitału rzeczowego, w którego przypadku nie ma żadnych barier przed skoncentrowaniem znacznego jego posiadania w rękach bardzo wąskiej grupy społecznej. Mało tego, okazuje się, że koncentracja taka ma charakter przyspieszający. Skoncentrowanie kapitału w jednych rękach powoduje często, że osoba taka jest w stanie osiągać znacznie wyższe stopy zwrotu z tego kapitału niż są dostępne dla niewielkich inwestorów. Ponadto koncentracja kapitału może powodować stosunkowo łatwe powstawanie monopoli, które ze swej natury mają dostęp do renty monopolistycznej. W efekcie koncentracja kapitału ma charakter przyspieszający i prowadzi do narastającego rozwarstwienia dochodów w społeczeństwie. Jedną z miar potwierdzających rosnącą rolę kapitału w produkcji jest stosunek kapitału do dochodu narodowego w całej gospodarce. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku relacja ta w większości krajów rozwiniętych wynosiła od 200% do 400%. Oznacza to, że w tym okresie dla wytworzenia jednostki produkcji angażowano od dwóch do czterech jednostek kapitału rzeczowego. Wskaźnik ten był niższy dla krajów europejskich - w okolicach 200% a wyższy dla krajów położonych poza Europą, takich jak Stany Zjednoczone Japonia oraz Australii - w przedziale pomiędzy 3 a 4. Parametr ten rozpoczął w prawie wszystkich krajach stopniowy wzrost właśnie w okolicach lat siedemdziesiątych, by około roku 2010 osiągnąć poziomy między 400% a 700%. Pod koniec omawianego okresu nie widać przy tym już wyraźnie zależności między relacją kapitału do dochodu narodowego w zależności od położenia geograficznego. Tym razem wyższymi wartościami cechują się Francja, Włochy oraz Japonia, natomiast zaskakująco niskie wartości przyjmuje on dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Należy zauważyć, że tylko w pewnym stopniu jest to wynik akumulacji kapitału rzeczowego. Znaczącą rolę odegrał w tym procesie wzrost cen aktywów, który można mierzyć na różne sposoby. Jednym z objawów jest znaczący wzrost relacji między wartością rynkową wartością księgową spółek prawa handlowego. Wskaźnik ten zanotował w omawianym okresie znaczący wzrost z przedziału między 30% i 80% w roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym do przedziału między 40% a 120% w roku dwa tysiące dziesiątym. Wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziomy dla krajów anglosaskich - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Wskazuje to, że posiadanie kapitału historycznie w omawianym okresie miało tendencję do generowania dodatkowego dochodu, co mogło znacząco zwiększyć istniejące już nierówności dochodowe
i majątkowe.

Czytaj całość

Recenzje

Szczegóły

Pokaż więcej

 • Autor: Lilia Młodzik
 • Rodzaj pliku: pdf
 • Licencja: znak wodny
 • Rok wydania: 2018
 • Ilość stron: 116
 • Stan: plik elektroniczny, do pobrania po opłaceniu
 • Model: @9788365929389_33
 • Język: polski
 • ISBN: 9788365929389
 • ISBN wersji papierowej: 9788365929389
Warto zwrócić uwagę na...
eBook Metagenealogia mobi epub 0/5 Nasza cena:
37,43 zł 49,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Metagenealogia mobi epub

Legendarny reżyser teatralny i filmowy, twórca takich obrazów, jak "Kret" i "Święta góra", Alejandro Jodorowsky podejmuje temat drzewa genealogicznego w kontekście przezwyciężania wzorców i wpływów poprzednich pokoleń. Alejandro Jodorowsky i Marianne Costa wskazują, że każdy człowiek jest wytworem...
eBook ABC kosmetyki naturalnej T.2 warzywa mobi epub 0/5 Nasza cena:
11,89 zł 13,99 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook ABC kosmetyki naturalnej T.2 warzywa mobi epub

"Kąpiel z koktajlem dyniowo-mlecznym, maseczka brązująca z surowej marchewki, kompres ziemniaczany dla dłoni... Najlepsze dla zdrowia są środki do pielęgnacji ciała wytwarzane ze świeżych, ekologicznych surowców - takie kosmetyki nie zawierają substancji konserwujących ani żadnych sztucznych...
eBook Jarzmo przeszłości. O Polce, żonie muzułmanina, która uciekła z islamskiego "raju" mobi epub 0/5 Nasza cena:
12,72 zł 15,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Jarzmo przeszłości. O Polce, żonie muzułmanina, która uciekła z islamskiego "raju" mobi epub

Nadia zakochuje się w Libijczyku, wychodzi za mąż i wyjeżdża do Afryki. Radykalnie odmienne obyczaje, prawo szariatu, dyskryminacja kobiet zmieniają życie małżonków w koszmar. Nadii wraz z dziećmi udaje się uciec od męża i wrócić do Polski. Tak kończy się "Gorzka pomarańcza", która podbiła serca...
eBook Wszechświat cię wspiera mobi epub 0/5 Nasza cena:
16,14 zł 26,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Wszechświat cię wspiera mobi epub

Nieziemski przewodnik, dzięki któremu przekonasz się, że twoim przeznaczeniem jest po prostu szczęście W swojej najnowszej książce przebojowa przewodniczka duchowa XXI wieku i liderka młodego pokolenia Gabrielle Bernstein uczy nas, jak zamieniać lęk w wiarę, aby doświadczać pełnego ufności...
eBook Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników pdf epub 0/5 Nasza cena:
10,53 zł 12,10 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników pdf epub

Style kierowania stosowane w przedsiębiorstwach wywierają znaczący wpływ na sposób zachowania pracowników, ich reakcje i motywację do pracy. Role kierownicze stale ulegają modyfikacjom, przystosowując się do warunków ekonomiczno-społecznych, w jakich musi funkcjonować organizacja. Rola menedżerów...
eBook Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka pdf 0/5 Nasza cena:
42,26 zł 49,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka pdf

Podręcznik akademicki prezentujący kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, napisany w sposób przystępny dla czytelnika, dzięki czemu może stanowić również bardzo przydatną lekturę dla praktyków gospodarczych ? samorządowców, pracowników administracji rządowej i...
eBook Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi pdf 0/5 Nasza cena:
53,48 zł 62,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi pdf

Liderzy, którzy zadają pytania, wspierają swoich ludzi, zachęcają ich do partycypacji w zarządzaniu, do pracy zespołowej, do dzielenia się pomystami i zgłaszania innowacji. Za pomocą pytań budują relacje i rozwiązują problemy. Pytania zachęcają do myślenia. Za ich sprawą rodzą się nowe pomysły i...
eBook Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela. Od Ziemi Świętej do ojczyzny mobi epub 0/5 Nasza cena:
30,45 zł 38,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela. Od Ziemi Świętej do ojczyzny mobi epub

„Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela” to kontynuacja fascynującej i kontrowersyjnej książki „Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski”, w której profesor Shlomo Sand rozwija zarysowane wcześniej wątki i daje wykład na temat historii Ziemi Izraela. Samo pojęcie „Ziemia Izraela” kryje w sobie pewną...
eBook Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami mobi epub 0/5 Nasza cena:
21,25 zł 25,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami mobi epub

Napisana ze swadą, językiem niespotykanym wśród naukowców, książka Emerytalna katastrofa uświadamia nam coś, co podświadomie czujemy, ale wypieramy z naszej świadomości - że emerytury otrzymywane od państwa będą raczej głodowe i państwo tego nie zmieni. Zmienić to możemy tylko my sami. Oszczędzając...
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula