eBook Prawo administracyjne. Kazusy dla aplikantów pdf

plik do pobrania Dowiedź się więcej

 • Książkę przeczytasz na:
Pobranie w
Do 2h od opłacenia zamówienia
Licencja
WATERMARK
Rok wydania
2020
Wydawnictwo
Rodzaj pliku
pdf
Nasza cena: 89,10 zł 99,00 zł Taniej o: 10%


Zbiór kazusów powstał jako pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich w zakresie egzaminu adwokackiego i radcowskiego z prawa administracyjnego, imitując zestawy egzaminacyjne z tego przedmiotu (uproszczone akta administracyjne).

Wybór dziedzin prawa materialnego administracyjnego uwzględnia dużą częstotliwość pojawiania się na egzaminach adwokackich prawa budowlanego, ale też i to, że co do innych dziedzin nie ma tu jasnego klucza, a zatem najważniejsze są dla aplikanta umiejętności metodologiczne co do stawiania zarzutów i formułowania wniosków w skardze administracyjnej i kasacyjnej. Różnorodność dziedzin prawa administracyjnego materialnego na egzaminach zawodowych nie pozwala na objęcie ich wszystkich w zbiorze, natomiast dwa pozostałe przykłady z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu prawa wodnego wzbogacają poprzednie kazusy właśnie w aspekcie metodologicznym.

Większość kazusów powstała w oparciu o realnie prowadzone sprawy, po anonimizacji, a zatem ma walor oparcia się na w pełni autentycznych aktach administracyjnych. Zrezygnowano z załączania postanowień o wszczęciu postępowania administracyjnego, które zwykle są ujmowane w materiałach egzaminacyjnych, jako że nie budzą one kontrowersji w ramach rozwiązywania zadania z prawa administracyjnego na egzaminie.

Jako rozwiązania kazusów podano albo sugestie co do treści opinii o bezzasadności skargi administracyjnej lub kasacyjnej z ewentualnymi zarzutami i wnioskami co do sporządzenia tego środka odwoławczego na zlecenie Klienta (co przekracza już wymogi egzaminacyjne, ale jest istotne w praktyce pracy z Klientem), albo też rzeczywiste treści skargi administracyjnej lub kasacyjnej, które zostały realnie złożone w przedkładanych w ramach kazusów sprawach. Ma to walor szerszy niż sam tzw. opis istotnych zagadnień, czyli wytyczne do rozwiązania kazusu na egzaminie adwokackim lub radcowskim. Przedłożono także wyroki WSA lub NSA, jakie zapadły w sprawach wskutek złożenia przez strony środków odwoławczych - czy to korzystne dla Klienta (wtedy jest sugerowany środek odwoławczy), czy też niekorzystne dla Klienta (wtedy jest rekomendowana opinia o bezzasadności środka odwoławczego). Jako ciekawy przypadek w tym zakresie należy uznać kazus Nr 5, gdzie pomimo zapadłego w sprawie pozytywnego dla skarżącego wyroku WSA, po jego wydaniu zmieniła się linia orzecznicza, co na dzisiaj dałoby asumpt do sporządzenia opinii o bezzasadności skargi administracyjnej.

Celem opracowania jest zaznajomienie aplikantów, na żywych przykładach, ze specyfiką postępowania administracyjnego i sądowoadmnistracyjnego, zwłaszcza ze specyfiką sporządzania skargi administracyjnej i kasacyjnej na potrzeby egzaminów zawodowych oraz na potrzeby wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.

W tym zakresie, sumarycznie, jako zbiór doświadczeń z pracy z aplikantami adwokackimi od 2016 r. na zajęciach organizowanych przez ORA w Warszawie, a także jako zbiór doświadczeń ze sprawdzania prac egzaminacyjnych z prawa administracyjnego na egzaminach adwokackich w latach 2017-2019 autor prezentuje swoje sugestie i rekomendacje, nie tylko w związku z tokiem szkolenia aplikantów, ale też w związku z praktycznym wykonywaniem zawodu w obszarze prawa administracyjnego.

Pomijając wymogi formalne skargi administracyjnej i kasacyjnej, należy zwrócić uwagę, że najczęstszą praktyczną sytuacją co do podnoszenia zarzutów w tych środkach odwoławczych jest zarówno naruszenie procedury administracyjnej, tj. np. art. 7, 77, 80, 107 § 3 KPC w kontekście ustaleń faktycznych i wszechstronnego zbadania sprawy co do okoliczności mających znaczenie dla jej rozstrzygnięcia, jak też naruszenie prawa materialnego, które jest z kolei najczęściej podstawą materialnoprawną wydania zaskarżanej decyzji administracyjnej - przepis ten jest zawarty w podstawie prawnej wydania tej decyzji.

Warto zwrócić uwagę na to, że właśnie owa podstawa materialnoprawna wydania decyzji administracyjnej tworzy zespół okoliczności faktycznych, które ma ustalić organ administracyjny. I tak na przykładzie kazusu Nr 4 można jasno skonstatować, że zawarta w art. 29 ust. 3 d.PrWod norma o możliwości przywrócenia stanu pierwotnego na gruncie w sytuacji stwierdzenia zmiany stanu wodnego mającego szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni tworzy zakres postępowania dowodowego (faktów) co do właśnie stwierdzenia lub niestwierdzenia zmiany stanu wodnego mającego szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni. Innym słowy, aplikant, chcąc ustalić istotny dla sprawy zespół okoliczności faktycznych, które ma ustalić organ administracyjny, powinien sięgać do materialnoprawnej podstawy wydania zaskarżanej decyzji.

Możliwe jest - praktykowane w ramach egzaminu adwokackiego i w realnej praktyce wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego - łączne podnoszenie zarzutów naruszenia przepisów postępowania administracyjnego i prawa materialnego administracyjnego, nawet jeśli uchybienia organu dotyczą pierwotnie ustaleń faktycznych, których wadliwość zaskutkowała wadliwą subsumpcją prawa materialnego (jest to wtórny zarzut naruszenia prawa materialnego w formie najczęściej niewłaściwego zastosowania przepisu - por. kazus Nr 4 w odróżnieniu od sytuacji prawidłowo ustalonego stanu faktycznego, gdzie problemem jest wykładnia przepisów prawa materialnego - por. np. kazus Nr 5; często ta ostatnia sytuacja zaistnieje przy rażącym naruszeniu prawa materialnego i procedurze nieważnościowej z art. 156 § 1 pkt 2 KPA - por. też kazus Nr 2).

Dodatkowo, zawsze z rodzajem zarzutów powiązane są wnioski - tak w skardze administracyjnej (por. art. 145-152 PostAdmU), jak i w skardze kasacyjnej (por. art. 174 i art. 184-189 PostAdmU). Istotne jest, aby wnioski skargi odzwierciedlały żądaną sentencję wyroku, zawartą w przepisie prawa. Ponadto, należy zwrócić uwagi na zmiany w sposobach rozstrzygnięcia skargi administracyjnej z ostatnich lat - por. np. art. 145a PostAdmU lub poszerzenie możliwości orzeczenia reformatoryjnego przez NSA na skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej na podstawie art. 188 PostAdmU.

Jeśli chodzi o formułowanie zarzutów, co na potrzeby egzaminu adwokackiego czy radcowskiego jest jednolite od strony żądanego profesjonalizmu skarżącego pomimo różnych wymogów formalnych w tym zakresie przy sporządzaniu skargi administracyjnej i kasacyjnej, należy wskazać, co następuje:

 • przy naruszeniu przepisów postępowania administracyjnego lub sądowoadmnistracyjnego warto wskazywać realny lub hipotetyczny wpływ uchybienia na wynik sprawy, niezależnie od tego, że wymogiem formalnym jest ten obowiązek jedynie przy sporządzaniu skargi kasacyjnej - w formule hipotetycznej;
 • przy formułowaniu zarzutów naruszenia przepisów postępowania w skardze kasacyjnej należy odróżnić dwie sytuacje;
 • powoływanie łączne przepisów PostAdmU o charakterze kompetencyjnym (art. 145-152 PostAdmU), czyli tzw. norm odniesienia z przepisami procedury administracyjnej naruszonej przez organy administracyjne (np. KPA lub OrdPod), czyli tzw. normami dopełnienia wówczas, gdy w istocie naruszone zostały pierwotnie normy dopełnienia wskutek wadliwości postępowania administracyjnego, a rozstrzygnięcie sądu administracyjnego było jedynie wynikiem błędnego zaakceptowania tych wadliwości;
 • powoływanie samoistne przepisów PostAdmU jako naruszonych przez WSA w postępowaniu sądowoadministracyjnym w oderwaniu od postępowania administracyjnego, co dotyczy np. naruszenia przez WSA art. 141 § 4, 134 czy art. 106 § 3 PostAdmU;
 • przy powoływaniu zarzutu naruszenia prawa materialnego struktura zarzutu powinna być czteroczłonowa;
 • wskazanie samego przepisu;
 • wskazanie formy naruszenia przepisu - błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie przepisu i opis tego niewłaściwego zastosowania lub błędnej wykładni; mimo że jest to wymóg tylko skargach kasacyjnych, ułatwia on zrozumienie zarzutu w skardze administracyjnej;
 • wskazanie uchybienia, czyli wadliwego działania i rozumowania organu/Sądu, odwołującego się do treści przepisu prawnomaterialnego (np. wadliwie stwierdzenie, że nie zaistniała zmiana stosunków wodnych mająca szkodliwy wpływ na grunt sąsiedni);

oraz

 • przedstawienie w formie alternatywy - swojej wersji prawidłowego zastosowania lub wykładni przepisu, np. po sformułowaniu "podczas gdy..." (np. podczas gdy taka zmiana w istocie zaistniała).

Oczywiście jest to tylko propozycja, przy czym punkty 1-3 są obligatoryjne przy skardze kasacyjnej. Częstym błędem jest ogólnikowe formułowanie zarzutu, bez choćby skrótowego opisu uchybienia w związku z treścią powoływanego przepisu prawa materialnego.

Przy przepisach prawnomaterialnych należy zwrócić uwagę na łączone naruszenia przepisów, np.:

 • przy procedurze nieważnościowej - naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 KPA w zw. z przepisem rażąco naruszonym co do wykładni (por. kazus Nr 2 i 5);
 • w innych sytuacjach - np. naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 2 PrBud w zw. z przepisem techniczno-budowlanym, np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wówczas, gdy uchybienie obejmuje hipotezy co najmniej dwóch norm prawnych.

Co do naruszenia przepisów postępowania schemat ten jest podobny, jednak rzadziej spotyka się rozróżnienie na niewłaściwe zastosowanie przepisu lub błędną wykładnię tegoż przepisu, rzadziej też spotyka się łączone naruszenie przepisów, ale oczywiście taka sytuacja może się zdarzyć (wskazanie formy naruszenia przepisu proceduralnego nie jest jednak wymogiem formalnym nawet przy skardze kasacyjnej).

 

Recenzje

Szczegóły

Pokaż więcej

 • Autor: Michał Barański
 • Wydawnictwo C.H. Beck
 • Rodzaj pliku: pdf
 • Licencja: WATERMARK
 • Rok wydania: 2020
 • Ilość stron: 233
 • Stan: plik elektroniczny, do pobrania po opłaceniu
 • Model: @9788381989701_33
 • ISBN: 9788381989701
 • ISBN wersji papierowej: 9788381989695
Warto zwrócić uwagę na...
eBook Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów pdf 0/5 Nasza cena:
67,49 zł 76,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów pdf

Dzięki kazusom dowiesz się, kiedy i jak można zastosować nowe instytucje wprowadzone do przepisów karnych: zakaz zbliżania się oskarżonego do określonych osób, zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych, kary za zachowania polegające na fałszowaniu...
eBook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja pdf 0/5 Nasza cena:
15,73 zł 19,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja pdf

W pracy skupiono się na przedstawieniu instytucji ogólnych prawa administracyjnego. Ale nie ograniczono się tylko do tego problemu. Duży nacisk położony został na kwestie europejskie w prawie administracyjnym. Przedstawiono także niektóre wybrane zagadnienia z zakresu prawa materialnego...
eBook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja pdf 0/5 Nasza cena:
17,39 zł 30,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja pdf

Prawo administracyjne stanowi najszerszą gałąź prawa. Potrzeba kształcenia studentów na kierunku Administracja w zakresie tej gałęzi jest oczywista. Na rynku znajduje się wiele podręczników omawiających problematykę prawa administracyjnego, jednak niniejszy skrypt stanowić ma pomoc dla osób, które...
eBook Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2 pdf mobi epub 0/5 Nasza cena:
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2 pdf mobi epub

Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach procedury karnej. W treści podręcznika znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii prawa materialnego, jak i procesowego. Publikacja przedstawia ponadto praktyczne uwagi związane z...
eBook Prawo cywilne. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2 pdf 0/5 Nasza cena:
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo cywilne. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2 pdf

Założeniem "Podręcznika dla aplikantów" jest przekazanie czytelnikom wiedzy praktycznej, możliwej do wykorzystania zarówno w codziennej pracy w kancelarii, jak i w praktyce sądowej. Zagadnienia omawiane są na przykładach, popartych wzorami i orzecznictwem oraz komentarzami autorów-praktyków. Na...
eBook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja pdf 0/5 Nasza cena:
23,86 zł 26,50 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja pdf

Zarys praktycznego wykorzystania materiału: Opisywane w pracy informacje mogą być przydatne zwykłym obywatelom załatwiającym sprawę administracyjną, ale także przedsiębiorcom ubiegającym się o wydanie jakiejś decyzji administracyjnej.
eBook Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2 pdf 0/5 Nasza cena:
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów. Wydanie 2 pdf

Zawartość merytoryczna opracowania w dużej części opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym...
eBook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta pdf 0/5 Nasza cena:
60,38 zł 68,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta pdf

Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o...
eBook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta pdf epub 0/5 Nasza cena:
60,70 zł 67,44 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta pdf epub

Łukasz Siudak doktor nauk prawnych, radca prawny z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie nieruchomości i procesu inwestycyjnego; autor wielu artykułów w prasie branżowej; prowadzi kancelarię radcowską.Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego...
eBook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5 pdf 0/5 Nasza cena:
125,10 zł 139,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5 pdf

Orzecznictwo Aplikanta - Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych...
eBook Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych pdf 0/5 Nasza cena:
18,65 zł 21,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

eBook Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych pdf

Termin "informacja" funkcjonuje w wielu aktach normatywnych obowiązujących w polskim porządku prawnym, stanowiąc pojęcie bardzo złożone. Z niego zaczęły wyodrębniać się grupy poglądów określające zakres znaczeniowy informacji w ujęciu prawnym. W celu ustalenia zakresu tego pojęcia w prezentowanej...
Prawo mediów 0/5 Nasza cena:
78,21 zł 79,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Prawo mediów

W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich.Omówiono m.in.:-zasadę wolności słowa;-instytucję sprostowania prasowego;-regulacje dotyczące...
Wybrane bestsellery
Dom marionetek 5/5 Nasza cena:
27,31 zł 39,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Dom marionetek

Czy zemsta jest słodsza od wybaczenia? Gdy najbliższa osoba rani, można wybrać zemstę lub odpuścić. Co przyniesie upragnioną wolność? Joanna, po zdradzie partnera i zakończeniu trudnego związku, postanawia wyjechać. Praca w luksusowym domu z bajecznym ogrodem i opieka nad rezolutną pięciolatką...
Mów mi Win 0/5 Nasza cena:
26,23 zł 39,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Mów mi Win

Najnowsza powieść Harlana Cobena. Tym razem w roli głównej Win, czyli Windsor Horne Lockwood III. Milioner i awanturnik, najlepszy kumpel Myrona Bolitara. Król życia, który zawsze dostaje to, co chce. Przed ponad dwudziestoma laty dziedziczka fortuny Lockwoodów, Patricia, została uprowadzona...
To, co najcenniejsze 5/5 Nasza cena:
26,38 zł 42,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

To, co najcenniejsze

Samantha Young, mistrzyni miłosnych historii, porywa pełnym pasji, namiętności i napięcia nowym tomem swojej bestsellerowej serii. Dziewięć lat temu Emery Saunders porzuciła wygodne, ale puste i samotne życie miliarderki i przeniosła się do Hartwell, uroczego nadmorskiego miasteczka, gdzie...
Dług honorowy. Bezimienny. Tom 2 5/5 Nasza cena:
25,83 zł 42,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Dług honorowy. Bezimienny. Tom 2

Powieść sensacyjna mistrza kryminału. O czającym się w ludziach złu i o długach, które zawsze trzeba spłacać. Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad jeziorem w województwie lubuskim. Miejscową społecznością wstrząsnęła tragedia, kiedy zamordowano tam młodą dziewczynę, której zmasakrowane, na...
Odejdziesz ze mną? 0/5 Nasza cena:
32,88 zł 44,99 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Odejdziesz ze mną?

Finał bestsellerowej kryminalnej serii o duecie, w którym aż iskrzy. – Słyszałaś o seryjnym zabójcy ze Szczecina? – spytał Krystian. – Media nazwały go Krwawym Jastrzębiem. – Śledziłam sprawę. Pięć ofiar, dwie kobiety i trzech mężczyzn. Złapany, skazany na dożywocie, nawet nie apelował. – Od...
Diuna. Kroniki Diuny. Tom 1 0/5 Nasza cena:
25,17 zł 39,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Diuna. Kroniki Diuny. Tom 1

Oszałamiające połączenie przygody oraz mistycyzmu, ekologii i polityki. Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu. Z rozkazu Padyszacha Imperatora planetę przejmują Atrydzi, zaciekli wrogowie władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo księcia Leto Atrydy jest jednak...
Samotni 0/5 Nasza cena:
26,27 zł 39,99 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Samotni

W 1969 roku sześcioro młodych ludzi przyjeżdża do Uppsali. Tu krzyżują się ich drogi i zawiązuje się między nimi swego rodzaju przyjaźń. Jednak pewne wydarzenie zmienia wszystko. Koniec pobytu w Uppsali oznaczać będzie koniec czegoś jeszcze… Kilkadziesiąt lat później naukowiec z uniwersytetu w Lund...
Przypływy nocy. Opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych. Tom 5 0/5 Nasza cena:
45,43 zł 59,00 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Przypływy nocy. Opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych. Tom 5

Po dziesięcioleciach wojny plemiona Tiste Edur zjednoczyły się wreszcie pod nieubłaganą władzą króla czarnoksiężnika Hirothów. Ale za pokój trzeba było zapłacić straszliwą cenę – pakt zawarty z tajemniczą mocą, której motywy są w najlepszym razie podejrzane, a w najgorszym śmiertelnie groźne. Na...
Dziadku, opowiedz o sobie 0/5 Nasza cena:
41,31 zł 44,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Dziadku, opowiedz o sobie

Darowując książkę „Dziadku, opowiedz o sobie”, dajesz swojemu dziadkowi więcej niż pięknie wydaną, ładnie oprawioną, nienapisaną jeszcze historię. Dajesz mu poczucie, że jest dla Ciebie ważny. Dzięki odpowiedziom na proste i wnikliwe, zawarte w dzienniku pytania dajesz dziadkowi możliwość spisania...
CzaroMarownik 2022 5/5 Nasza cena:
25,94 zł 39,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

CzaroMarownik 2022

To będzie rok pełen uroku! CzaroMarownik 2022 – solidna dawka magicznych inspiracji Magiczny kalendarz księżycowy CzaroMarownik to zupełnie wyjątkowe na polskim rynku połączenie wygodnego organizera z poradnikiem. Oprócz mnóstwa informacji i ciekawostek znajdziesz w nim miejsce na własne notatki,...
Niegrzeczni chłopcy dają najlepsze prezenty 5/5 Nasza cena:
23,94 zł 39,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

Niegrzeczni chłopcy dają najlepsze prezenty

Niegrzeczni chłopcy dają najlepsze prezenty – świąteczna opowieść ostra jak imbir, słodka jak miód i ekscytująca jak niespodziewany prezent! Ginger najbardziej kocha święta. Co roku angażuje się w ich przygotowania, jakby od tego zależały losy świata. Wszystko powinno być piękne, pachnące...
2022. Rok pełen inspiracji 5/5 Nasza cena:
31,66 zł 49,90 zł
Do koszyka dodaj do schowka

2022. Rok pełen inspiracji

Czasami narzekamy, że czas biegnie zbyt szybko i niepostrzeżenie mija rok za rokiem. Możemy mieć takie wrażenie, ale w istocie każdy rok to niezwykłe bogactwo chwil. Od nas zależy, jak je przeżyjemy, jak je wykorzystamy i co w danym roku zrobimy. Dla siebie i dla innych. Pragniesz żyć w równowadze...
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Doskonała komunikacja, perfekcyjne podejście do klienta, realizacja szybka i całkowicie zgodna z zamówieniem, do tego dobra cena, czyli całość na piątkę.

Anyszka

Polecam, polecam, polecam! Świetny wybór, książki w doskonałej cenie i co najważniejsze błyskawiczna realizacja zamówienia - dodaję do moich ulubionych sklepów.

magdape

Bardzo miła obsługa, szybko reagują na wiadomości pisane. Szybko rozwiązują problem i tłumaczą sytuację, oraz bardzo jasno i konkretnie piszą mail o każdej zmianie w zamówieniach.

Lenka

Kolejny raz robię zakupy w sklepie i jest super szybko, tanio i wygodnie. Aż żałuję, że nie mają innych propozycji, które mnie interesują. Gorąco polecam.

Beata

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Książki super i wszystko porządnie zapakowane. Nie jest to na pewno moja ostatnia styczność ze sklepem. Polecam.

Agnieszka

Sklep godny polecenia, szybko zrealizował zamówienie. Dodatkowo otrzymałam rabat. Bardzo korzystna cena zamówionych książek. Łącznie z przesyłką wyszło taniej niż w księgarni stacj...

Zosia

Bardzo sprawnie zrealizowane zamówienie. Pomimo, że podano mi późniejszy termin dostarczenia przesyłki otrzymałam ją kilka dni wcześniej. Sklep cechuje solidność i profesjonalizm. ...

Joanna

Sklep bardzo fajny, pomocny i szybki. Realizacja zamówienia trwała kilka dni. Zamówienie doskonale zapakowane i nienaruszone.

Frau Sonne

Jestem zadowolona ze sklepu i przeprowadzonej transakcji. Duży wybór książek, dostawa zgodnie z podaną przez sprzedawcę datą, bardzo porządnie zapakowana. Polecam.

agnes352

Polecam sklep z czystym sumieniem. Kontakt bardzo dobry, ceny rewelacyjne, wybór książek ogromny. Na pewno wkrótce znów złożę zamówienie.

natka2817

Rewelacja!!! Zamówienie otrzymałam 5 dni od złożenia zamówienia, a mieszkam w Wielkiej Brytanii.

Adrianna

Pierwszy raz kupowałam książki przez internet i się nie rozczarowałam. Książki przyszły w oczekiwanym terminie, były dobrze zabezpieczone. Na pewno skorzystam jeszcze nie jeden raz...

Paula