loczę z pitagorasem

loczę z pitagorasem

Mogę zostać Pitagorasem 6 Ćwiczenia Część 1 - Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

Mogę zostać Pitagorasem 6 Ćwiczenia Część 1 – Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

 

Ćwiczenia do matematyki dla kl. 6. Zeszyt 1. Zeszyty są uzupełnieniem podręcznika do matematyki dla klasy 6 pt. „Mogę zostać Pitagorasem”. Zawierają różne zadania i ćwiczenia przeznaczone do realizacji programu matematyki w klasie szóstej.

Od Pitagorasa do Euklidesa 2 Ćwiczenia Część 1 – Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan
Ćwiczenia do matematyki dla kl. 2 gimnazjum. Zeszyt 1. Zeszyty stanowią uzupełnienie podręcznika do matematyki dla klasy 2 gimnazjum pt. „Od Pitagorasa do Euklidesa”, dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zeszyty zawierają dużą liczbę ćwiczeń z każdego działu programowego matematyki…

locze z pitagorasem

Z Pitagorasem przez gimnazjum 1 Podręcznik – Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

 

„Z Pitagorasem przez gimnazjum” to nowy, ciekawy podręcznik do matematyki dla ucznia rozpoczynającego naukę w gimnazjum. Autorzy napisali go bardzo przystępnym i zrozumiałym dla każdego językiem. Opatrzyli fachową i rzetelną wiedzą merytoryczną i metodyczną. Każde nowe zagadnienie poprzedzone jest przykładowo i wzorcowo rozwiązanymi zadaniami z licznymi wyjaśnieniami i rysunkami, z których wynikają nowe treści i pojęcia. Dla łatwiejszego poznawania wiedzy matematycznej w pierwszej kolejności zachowane zostały zasady stopniowania trudności, poglądowości i przystępności. Zwrócono również uwagę na to, by zagadnienia z matematyki przyswajane przez ucznia ułatwiały mu poznawanie wiedzy zdobywanej w klasie pierwszej z zakresu fizyki, chemii, biologii czy geografii i pozwalały na jej praktyczne zastosowanie. W zestawach zadań i ćwiczeń zawarte zostały aktualne treści, uwzględniające realia naszego życia codziennego, podane w interesujący sposób i różnorodnej formie. Wydawca zadbał również o piękną oprawę graficzną, która czyni podręcznik bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla ucznia.

Z Pitagorasem przez gimnazjum Plan wynikowy - Łęska Wanda, Oleksak Teresa

Z Pitagorasem przez gimnazjum Plan wynikowy – Łęska Wanda, Oleksak Teresa

 

Opracowano go w wyniku wnikliwej analizy treści nauczania matematyki zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego i dlatego mogą z niego korzystać również nauczyciele realizujący dowolny program nauczania matematyki. Zawiera on: * Tematy jednostek metodycznych umieszczone w odpowiednich działach programu, * Wymagania programowe – podstawowe i ponadpodstawowe, * Uwagi dotyczące realizacji treści programowych, Przedstawiony materiał może ułatwić nauczycielowi: * systematyczną realizację treści programowych, * właściwe zaplanowanie jednostki lekcyjnej, * opracowanie celów głównych i operacyjnych oraz celów motywujących ucznia do nauki, * ustalenie kryteriów oceny i obiektywne ocenianie uczniów.

locze z pitagorasem

Mogę zostać Pitagorasem 4 Podręcznik - Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

Mogę zostać Pitagorasem 4 Podręcznik – Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

 

Podręcznik do matematyki dla klasy IV. Podręcznik rozpoczyna nową serię podręczników do nauczania matematyki w drugim etapie edukacyjnym. Bardzo dobrze opracowany metodycznie. Zawiera cztery rozdziały: Liczby naturalne, Ułamki dziesiętne, Ułamki zwykłe i Figury geometryczne. Poszczególne rozdziały podzielone są na tematy, a każdy z nich może stanowić odrębną jednostkę metodyczną. Każdy temat rozpoczyna się od przykładowo rozwiązanych zadań, które służą do wprowadzenia nowego materiału programowego. Ćwiczenia i zadania utrwalające, poznane pojęcia i treści ułożone są zgodnie z zasadami dydaktyki. Napisane są prostym i zrozumiałym językiem, a stopień trudności dostosowany jest do możliwości ucznia w tym wieku. Treści wielu zadań zaczerpnięte są z różnych dziedzin i mogą służyć jako wiadomości pogłębiające wiedzę i uczące obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Dodatkowym walorem podręcznika jest jego estetyczne opracowanie graficzne. Podręcznik uzupełniają dwa zeszyty ćwiczeń, zawierające różne zadania i ćwiczenia przeznaczone do realizacji programu matematyki w I i II semestrze roku szkolnego. Zadania można wykorzystywać w trakcie lekcji i podczas samodzielnej pracy w domu. Napisane są zrozumiałym i przystępnym dla ucznia językiem.

Mogę zostać Pitagorasem 4 Ćwiczenia Część 1 - Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

Mogę zostać Pitagorasem 4 Ćwiczenia Część 1 – Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

 

Ćwiczenia do matematyki dla kl. IV. Zeszyt 1. Zeszyty są uzupełnieniem podręcznika do matematyki dla klasy IV pt. „Mogę zostać Pitagorasem”. Zawierają różne zadania i ćwiczenia przeznaczone do realizacji programu matematyki w klasie czwartej, w I semestrze roku szkolnego. Zadania można wykorzystywać w trakcie lekcji i podczas samodzielnej pracy w domu. Są napisane zrozumiałym i przystępnym dla ucznia językiem. Dodatkowym walorem zeszytów ćwiczeń jest estetyczna szata graficzna.

Liczę z Pitagorasem 4 Podręcznik - Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

Liczę z Pitagorasem 4 Podręcznik – Durydiwka Stanisław, Łęski Stefan

 

„Liczę z Pitagorasem” Podręcznik do matematyki dla kl.4 szkoły podstawowej. To zmieniona, dużo atrakcyjniejsza i ciekawsza wersja znanego podręcznika „Mogę zostać Pitagorasem”. Zawiera on nie tylko materiał matematyczny dla uczniów klasy czwartej, przewidziany do realizacji podstawą programową MENiS, ale również wiele interesujących wiadomości i informacji o Polsce z różnych dziedzin życia i kultury. W treściach zadań i podanych obok wiadomości matematycznych, przybliżamy uczniowi wiedzę o naszej ojczyźnie, która ma i będzie miała znaczący wpływ na świadomość obywateli Unii Europejskiej. Ma ona również ułatwić nauczycielowi realizację treści programowych w bloku matematyczno-przyrodniczym oraz w ścieżkach edukacyjnych.

wesola szkoła 2

wesola szkola 2

Wesoła szkoła 2 Podręcznik z płytą CD Część 1 – Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna

 

Aprobata: MEN 232/08 Część pierwsza podręcznika jest przeznaczona do realizacji we wrześniu, październiku i listopadzie. Początkowe stronice stanowią łagodne wprowadzenie do nauki w klasie 2. – zastosowano tu czcionkę, przypominającą teksty znane uczniom z klasy 1. Czytanki, wiersze i inne teksty wprowadzające określony temat służą również ćwiczeniu ładnego czytania. W niektórych dłuższych tekstach wyróżniono je zieloną ramką. Pod tekstami umieszczono pytania sprawdzające rozumienie przeczytanej treści, polecenia zachęcające do twórczego myślenia i do przeprowadzenia ćwiczeń i zabaw dramowych oraz do korzystania z innych źródeł wiedzy. Przy utworach, które zostały nagrane na płycie, umieszczono specjalny symbol, przypominający nauczycielowi o możliwości wykorzystania na zajęciachodpowiedniego nagrania. Karteczką imitującą notes z kółkami i hasłem „Zapamiętaj!” oznaczono reguły ortograficzne i gramatyczne. Informacje muzyczne i środowiskowe przekazuje Sobieradzik, znany uczniom z klasy pierwszej. Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, który jest podstawą do ćwiczeń w formułowaniu przez uczniów dłuższych wypowiedzi ustnych. Pomocą w korzystaniu z tak pomyślanego kompletu książek jest system oznaczeń zawarty w podręczniku. Na górze każdej stronicy umieszczono kolorową belkę, oznaczającą poszczególne bloki tematyczne. Na tychże belkach zamieszczono symbol książeczki. Na kratce wpisano numery kart matematycznych, a na liniach – numery kart zintegrowanych. Kolejność wprowadzania poszczególnych bloków tematycznych w podręczniku jest podporządkowana rytmowi…

Wesoła szkoła 3 Podręcznik Część 3 – Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna
Część trzecia podręcznika jest przeznaczona do realizacji w drugiej połowie marca, kwietniu, maju i czerwcu; obejmuje więc 12 tygodni nauki. Z tej racji jest też najobszerniejsza. Powodem większej objętości jest to, że pod koniec klasy 3.zaproponowano uczniom lekturę dłuższych tekstów literackich i popularyzatorskich w przekonaniu, że w…

Wesoła szkoła 3 Podręcznik z płytą CD Część 1 – Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna, Dziabaszewski Wojciech
Komplet podręczników dla klasy 3. składa się z trzech zestawów książek, z których każdy jest przeznaczony na trzy miesiące pracy szkolnej. Zachowany został podział na: zintegrowany podręcznik wiodący, zintegrowane karty pracy (wraz z nalepkami i usztywnionymi kartami technicznymi) oraz matematyczne karty pracy. Zestaw uzupełnia kaseta…

Wesoła szkoła 2 Karty pracy Część 2 - Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna, Wasilewska Krystyna

Wesoła szkoła 2 Karty pracy Część 2 – Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna, Wasilewska Krystyna

 

W kartach pracy, oprócz typowych ćwiczeń w mówieniu i pisaniu, zamieszczono psychozabawy, ciekawostki, rebusy, zagadki, komiksy, zabawy logiczne, propozycje zajęć plastycznych i technicznych. Wśród kart technicznych znajdują się, wyprodukowane na sztywniejszym kartonie, propozycje działań manualnych, które nawiązują do zagadnień zawartych w podręczniku, np.: szopka betlejemska, ozdoby choinkowe, pudełko, drzewo genealogiczne, nalepki, dydaktyczna gra planszowa pt. „Czy śnieg jest biały”, wieńcząca trzymiesięczny cykl edukacyjny. Nauczyciel może wykorzystać grę jako sprawdzian zdobytych wiadomości lub używać jej według własnej inwencji oraz potrzeb. Tutaj też nauczyciel znajdzie karty ze sprawdzianami, wyjęte z bloku książki, które warto odebrać dzieciom na początku roku szkolnego. Dzięki ścisłemu powiązaniu treści kart zintegrowanych z kartami matematycznymi i utworami w podręczniku w ramach tematów dnia i kolejnych bloków tematycznych, wszystkie części zestawu książek stanowią spójną całość, umożliwiającą realizowanie założeń edukacji zintegrowanej. Pomocą w korzystaniu z tak pomyślanego kompletu książek jest system oznaczeń zawarty w podręczniku i kartach pracy. Na górze strony umieszczono kolorową belkę, oznaczającą poszczególne bloki tematyczne. Każda dwustronna karta ma swój numer. Na belkach w podręczniku zamieszczono symbol książeczki z odsyłaczami: na kratce wpisano numery kart matematycznych, a na liniach – numery kart zintegrowanych. Aprobata: MEN 232/08

Izabela I. 2009-09-10
Wszystko szybko sprawnie bez problemu. Plecam ten sklep napewno jeszcze skorzystam
Ocena: 5


 

wesola szkola 2

Wesoła szkoła 2 To nie takie trudne! zeszyt ćwiczeń - Kozyra Beata, Litwiniec Agnieszka

Wesoła szkoła 2 To nie takie trudne! zeszyt ćwiczeń – Kozyra Beata, Litwiniec Agnieszka

 

To zeszyt ćwiczeń dla uczniów klasy 2, którzy potrzebują więcej czasu i zadań, aby opanować niektóre treści edukacyjne. Dodatkowe ćwiczenia uczeń może wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, kolegi czy opiekuna. Można je realizować w zależności od doraźnych potrzeb na zajęciach szkolnych, w świetlicy lub domu.

Wesoła szkoła 3 Ćwiczymy poprawne pisanie Zeszyt 3 – Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna
Zeszyt stanowi treściowe dopełnienie części trzeciej podręcznika i zintegrowanych kart pracy ucznia w klasie 3. Zawarte w nim ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne służą utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy oraz umiejętności ucznia w zakresie języka polskiego.zenia gramatyczno-ortograficzne polegają na:uzupełnianiu wyrazów i zdań z…

Wesoła szkoła sześciolatka Część 4 - Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena, Karaszewski Stanisław

Wesoła szkoła sześciolatka Część 4 – Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena, Karaszewski Stanisław

 

Część 4. podręcznika zawiera materiał przeznaczony do realizacji w marcu i kwietniu. Dzieci obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie, dowiadują się o konieczności oszczędzania wody. Poznają litery: b, w, c, j, ł, g oraz cyfry: 8, 0, 9, czytają i liczą.

Minerały schindles

mineraly schindles

Minerały świata – Schumann Walter

 

Jeśli ktoś interesuje się minerałami, poszukuje ładnych okazów lub ma już ich kolekcję, ten leksykon przyda mu się z pewnością. Ułatwi on rozpoznawanie i oznaczanie minerałów. Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom skuteczną i stuprocentowo pewną identyfikację znalezionych okazów.

Inne światy – Machen Arthur
Po latach oczekiwań polski przekład najlepszych opowieści grozy jednego z mistrzów tego gatunku. Edycja ze specjalnie napisanym wstępem i bibliografią znawcy ghost stories i Fantasy Marka S. Nowowiejskiego. 9 niesamowitych opowiadań urokliwie zilustrowanych przez Antoniego Sobeckiego.

Rachuba świata – Kehlmann Daniel
Akcja bestsellerowej powieści Daniela Kehlmanna rozgrywa się na przełomie wieków XVIII i XIX. Żyją jeszcze myśliciele oświecenia, wchodzą w modę loty balonem i spirytyzm, nadciąga wiek pary i elektryczności. Na oczach czytelnika Goethe broni teorii o zimnym wnętrzu ziemi, a powstająca siedziba prezydentów USA malowana jest na biało….

Młode światło – Rothmann Ralf
Tematem książki są dzieje niedoli i dojrzewania dwunastoletniego chłopca o imieniu Julian z górniczej rodziny w Zagłębiu Ruhry. Julian musi znosić nauczyciela, który go bije, matkę, która spuszcza mu lanie, chłopaków, którzy zabijają mu królika. Znosi właściciela domu, który molestuje go seksualnie, znosi lolitkowatą sublokatorkę Marusię, która…

Minerały - Elżbieta Adamska

Minerały – Elżbieta Adamska

 

W kompendium znajdują się informacje na temat wszystkich minerałów mających znaczenie gospodarcze, kolekcjonerskie i jubilerskie. Są one uporządkowane zgodnie z klasyfikacją naukową. Zawarto opisy 270 gatunków i 190 kolorowych fotografii.

Grill – Elżbieta Adamska
Grillowany kurczak z kaszmiru, indyk w pomarańczach i żurawinach, szaszłyki z wątróbek drobiowych, schab grillowany z ziołami, nerki cielęce w marynacie curry, jagnięcina po afgańsku – ponad siedemdziesiąt przepisów na wyborne dania z grilla.

Wielkanocne potrawy – Elżbieta Adamska
Książka pełna inspirujących przepisów na wielkanocne potrawy, między innymi śledzie w śmietanie, pasztet z zająca, biała kiełbasa, żurek, duszona pręga wołowa, mazurki, baby i wiele innych.

Wielkanocne potrawy – Elżbieta Adamska
Od śledzi w śmietanie, pasztetu z zająca i białej kiełbasy, poprzez żurek, nadziewaną indyczkę i duszoną pręgę wołową, do mazurków i bab, czyli siedemdziesiąt przepisów na wielkanocne potrawy.

mineraly schindles

Minerały i kamienie szlachetne łatwe rozpoznawanie

Minerały i kamienie szlachetne łatwe rozpoznawanie

 

Od najdawniejszych czasów minerały mają dla ludzi tajemniczy urok – od dawien dawna wywierają wrażenie dzięki swemu pięknu i regularnym kształtom. Atlas „Minerały i kamienie szlachetne” to praktyczny: przewodnik w formacie kieszonkowym, łatwe rozpoznawanie 130 najważniejszych minerałów, ułatwia rozpoznanie najważniejszych minerałów za pomocą kodu barwnego i piktogramów, zawiera kolorowe ilustracje ułatwiające rozpoznawanie minerałów oraz ciekawe teksty dotyczące wyglądu, postaci i miejsca ich występowania. Przydatny podczas wypraw na łono natury oraz jako poradnik przy zakupach minerałów. Dodatkowo: siedem układów krystalograficznych.

Energia reiki i kamieni szlachetnych – Szulga Agnieszka
Starojaponśkie słowo Reiki oznacza dosłownie: „Uniwersalną Energię Życia”, która przepływa przez wszystko, co istnieje, ożywiając, twórząc i bezustannie odnawiając. Kamienie szlachetne – ich piękno, siła i moc, podziwiane i doceniane od tysięcy lat i wciąż na nowo odkrywane; należycie traktowane otwierają się dla ludzi, wprowadzając w…

Ptaki łatwe rozpoznawanie
Ptaki od dawien dawna fascynowały ludzi zdolnością latania, często bardzo barwnym upierzeniem lub radosnym śpiewem. Atlas „Ptaki” opisuje 140 najważniejszych gatunków, to praktyczny przewodnik w formacie kieszonkowym, który powinien towarzyszyć każdemu miłośnikowi przyrody podczas wędrówek i spacerów. Przejrzysty układ ułatwia…

Kamienie szlachetne i ozdobne – Schumann Walter
Pełny i aktualny obraz fascynującego świata kamieni szlachetnych. Na barwnych tablicach widnieje 1600 okazów – kamieni surowych i w różny sposób oszlifowanych. Sąsiednie strony zawierają precyzyjne opisy nawiązujące do zdjęć. Dodatkowe rozdziały informują o powstaniu, budowie i własnościach kamieni szlachetnych, a także ich złożach, wydobyciu i…

Minerały kamienie szlachetne skały - Hochleitner Rupert

Minerały kamienie szlachetne skały – Hochleitner Rupert

 

Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit… czyli ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał. W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner: – praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy rozpoznawaniu kamieni; – niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, twardości i warunkach powstania minerałów i skał; – rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów; – niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni, najlepsze miejsca poszukiwań, savoir-vivre zbieracza, rady dotyczące zakupu lub wymiany okazów; – zasady tworzenia kolekcji, najlepsze metody przechowywania okazów. Ponadto interesujący dział o meteorytach znalezionych w różnych zakątkach Ziemi: jak je rozpoznać, czym się charakteryzują i skąd pochodzą.

Uzdrawiająca moc kamieni szlachetnych – Harding Jennie
100 kamieni, które uzdrawiają i korzystnie wpływają na samopoczucie Przewodnik dla kolekcjonerów i amatorów zastosowań kryształów. Pomaga poznać ich właściwości fizyczne i uzdrawiające. Zawiera zestawienie minerałów według barw oraz galerię kryształów, liczącą ponad 100 spośród tych niezwykłych wytworów przyrody. Minerały ziemskie zostały…

Małpa w kąpieli Pacynki – Fredro Aleksander
Wiersz należący do klasyki poezji dziecięcej. Włóż pluszową pacynkę na paluszek i baw się razem z nami!

Nowe technologie

The New Yorker cartoons Nowe technologie

The New Yorker cartoons Nowe technologie

 

W książce zamieszczono wybór najlepszych rysunków publikowanych przez New Yorkera o wspólnej tematyce – nowe technologie.

Estetyka chińska Antologia
Estetyczne ideały wyrażone w sztuce chińskiej można podsumować w trzech krótkich słowach: porządek, harmonia, witalność. (M. Sullivan) […] poszczególne dziedziny tradycyjnej sztuki chińskiej (literatura, malarstwo, teatr, muzyka, kaligrafia i architektura) nie tylko tworzą odrębne systemy, ale także oddziałują na siebie nawzajem, a nawet się…

Cena Strachu Gross w oczach historyków
Cena „Strachu” Gross w oczach historyków. Ja bym studenta za drzwi wyrzucił, gdyby mi przyniósł pracę magisterską napisaną na tak niskim poziomie, na jakim jest praca Jana Tomasz Grossa „Sąsiedzi”. prof. Jerzy Eisler Ze „Strachem“ nie można polemizować. Można i należy podejmować dyskusję z tezami, które są głoszone w…

nowe technologie

Nowe technologie w służbie terrorystów – Adamski Jacek

 

Prezentacja nie tylko samego zjawiska terroryzmu i zagrożeń, które on powoduje we współczesnym świecie, ale też przedstawienie w sposób kompetentny relacji między postępem naukowo-technicznym a obecnymi i przyszłymi formami działalności terrorystycznej. W części pierwszej autor opisuje obecny poziom wykorzystania zaawansowanych technologii przez organizacje terrorystyczne, w części drugiej natomiast prezentuje prognozę ewolucji terroryzmu, zarówno jego form organizacyjnych, jak i metod działania.

Psychologia środowiskowa – Formański Jacek
W podręczniku scharakteryzowano cechy i strukturę środowiska społecznego, jego zasoby i zagrożenia, a także mechanizmy psychologiczne regulujące zachowanie człowieka w tym środowisku. Uwzględniono specyfikę psychologiczną takich środowisk, jak: szkoła, rodzina, miejsce pracy lub miejsce zamieszkania. Wiele uwagi poświęcono problemom zdrowotnym…

Ekologia wyrobów – Adamczyk Wacław
Żyjemy w świecie wyrobów i energii, ale również, a może przede wszystkim w świecie przyrody, i to właśnie wyznacza rolę zagadnień, jakimi zajmuje się ekologia wyrobów. W książce zawarto problematykę ekologicznych aspektów jakości wyrobów i ich oddziaływania na środowisko. Przedstawiono wpływ zarządzania środowiskiem na procesy sfery…

Epistemologia współcześnie – Hetmański Marek
Spis treści: – O dzisiejszym stanie epistemologii – Problematyka teoriopoznawanie w nauce – Wprowadzanie zagadnienia epistemologiczne…

Fundamenty palowe t.1 technologie i obliczenia - Gwizdała Kazimierz

Fundamenty palowe t.1 technologie i obliczenia – Gwizdała Kazimierz

 

Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Pierwsza część dwutomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcji wykonanymi z różnych materiałów (drewna, betonu, żelbetu, cementogruntu), przekazującymi obciążenia na głębsze warstwy podłoża gruntowego. W tomie 1 przedstawiono: ·ogólną charakterystykę fundamentów palowych, ·metody wykonywania pali, ·metody wyznaczania sił w palach, ·metody obliczeń nośności pali, ·osiadanie pali i fundamentów palowych. Książkę bogato zilustrowano przykładami stosowanych obecnie technologii wykonania pali. Liczne odwołania do Eurokodu 7 poparte zostały własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami praktycznymi Autora. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków budownictwo, architektura i inżynieria środowiska oraz będzie przydatny dla inżynierów pracujących w biurach projektów i w wykonawstwie robót palowych, a także dla pracowników nadzoru budowlanego.

Między piątkiem a sobotą tom 1 poniedziałek – Perzyna Kazimierz
W książce zostały przedstawione historie położonych w środku Polski dawnych miast: Piątku, Soboty, a także znajdujących się blisko nich Bielaw, oraz dawniej powiatowego miasta Orłów. Miasta te, choć położone są w bliskim sąsiedztwie, obecnie należą do trzech różnych powiatów: łęczyckiego, łowickiego i kutnowskiego. Ponadto w tomiku zawarte…

Wprowadzenie do teorii obliczeń – Sipser Michael
Podręcznik do teorii obliczeń. Dotyczy podstaw informatyki, a w szczególności możliwości obliczeniowych współczesnych komputerów. Składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona automatom i językom formalnym. Omówiono w niej niedeterminizm, równoważność automatów deterministycznych i niedeterministycznych, wyrażenia regularne, kryteria…

Ekologia ogólna – Wiąckowski Stanisław Kazimierz
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Kazimierz Wiąckowski – absolwent SGGW. W latach 1958-1959 przebywał na Stypendium Fundacji Rockefellera w USA, a w 1969-1970 na Kubie, gdzie pracował nad biologiczną ochroną roślin. Pracował też na SGGW, w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Krakowie oraz kierował…

nowe technologie

Nowe media - Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran

Nowe media – Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran

 

Nowe media to wyczerpujące wprowadzenie do kultury, historii, technologii i teorii nowych mediów. Książka ta powstała z myślą o studentach, a jej celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, na czym polega nowatorstwo „nowych mediów”, poddanie krytycznej ocenie tezy, zgodnie z którą jesteśmy świadkami rewolucji medialnej i technicznej, oraz wytyczenie nowych kierunków w badaniach nad mediami. Autorzy poruszają szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: charakterystyka nowych mediów; społeczne i polityczne zastosowania nowych mediów i nowych technik komunikowania się; nowe technologie medialne i ich związek z polityką i globalizacją; nowe media i życie codzienne; teorie interaktywności; symulacja; ekonomia nowych mediów; cybernetyka i cyberkultura oraz historia robotów i sztucznego życia. Jon Dovey, Seth Giddings, Kieran Kelly i Martin Lister są pracownikami Instytutu Kultury, Mediów i Dramatu na Wydziale Sztuk Kreatywnych Uniwersytetu Zachodniej Anglii w Bristolu. Iain Grant jest kierownikiem Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych tego samego uniwersytetu

Biometria – Bolle Ruud M., Connel Jonathan H., Pankanti Sarath, Ratha Nalini K., Senior Andrew W.
Książka ta jest poświęcona badaniu mierzalnych cech biologicznych. Składa się z czterech części. W pierwszej autorzy wprowadzają czytelnika w zagadnienia dotyczące identyfikacji i weryfikacji biometrycznej oraz w metody uwierzytelniania. Omawiają znane metody biometryczne, takie jak rozpoznawanie odcisków palców, twarzy, głosu, geometrii dłoni,…

Nowa metoda leczenia ADHD – Mosseter Kurt, Mosseter Reiner
Niejedno dziecko, a i wielu dorosłych, ma za sobą niekończące się pielgrzymki do najróżniejszych lekarzy i terapeutów. Zależnie od wybranego specjalisty są oni poddawani leczeniu farmakologicznemu albo wysyłani na specjalną psychoterapię. Jednak często pojawia się pytanie o to, co można zdziałać na własną rękę. W poradniku tyrn dokładnie…

Tajemnica kina – Widmark Martin, Willis Helena
Na właścicieli psów w Valleby padł blady strach. W ciągu ostatnich paru dni zniknęły trzy psy, a złodziej żąda okupu w wysokości kilku tysięcy koron! Lasse i Maja rozumieją, że trzeba działać szybko. Śledztwo prowadzi ich prosto do spowitej mrokiem Sali kina Rio.

Akademia sieci Cisco CCNA sem.4 Sieci rozległe technologie WAN - Reid Allan

Akademia sieci Cisco CCNA sem.4 Sieci rozległe technologie WAN – Reid Allan

 

Książka jest nowym wydaniem oficjalnego podręcznika Akademii sieci Cisco przeznaczonego na czwarty semestr kursu CCNA v3.1.1. Autorzy napisali książkę całkiem na nowo, aby zapewnić świeże spojrzenie na kurs dostępny on-line w sieci. Książka obejmuje wszystkie tematy szkolenia uzupełnione o dodatkowe przykłady i przedstawia alternatywne podejście do niektórych zagadnień. Wszystko to ma pomóc w zrozumieniu tematyki związanej z pojęciami i technologiami sieci. Nowe elementy książki pomagają w nauce w ramach tego kursu: Cele rozdziału – przegląd podstawowych pojęć zawartych w rozdziale, przedstawiony w postaci pytań. Ważne terminy – odwołania do uaktualnionej listy pojęć wprowadzanych w rozdziale ze wskazaniem ich definicji w tekście. Słownik terminów – nowy słownik pojęć liczący ponad 300 terminów. Sprawdzian nabytej wiedzy, pytania i odpowiedzi – na końcu rozdziału znajduje się zestaw pytań sprawdzających stopień opanowania poruszanej tematyki. Pytania podane są w postaci zgodnej z treścią kursu on-line. Na końcu książki umieszczone są odpowiedzi. Pytania i zadania problemowe – zestaw pytań i czynności do wykonania w postaci przypominającej złożone pytania wchodzące w skład egzaminów CCNA. W dodatku podano odpowiedzi na wszystkie pytania. Ponadto w treści rozdziałów wyróżniono kolejne kroki wykonywanych działań, ćwiczenia wykonywane z użyciem programu Packet Tracer oraz odwołania do ćwiczeń laboratoryjnych. Płyta CD-ROM dołączona do książki zawiera dodatkowe tematy związane z kursem, wizualną wersję ćwiczeń z książki oraz pełną wersję…

Akademia sieci Cisco CCNA Semestr 3 + CD – Lewis Wayne
Nowe wydanie oficjalnego podręcznika Akademii Sieci Cisco przeznaczonego na trzeci semestr kursu CCNA v3.1.1. Autorzy napisali książkę całkiem na nowo, aby zapewnić świeże spojrzenie na kurs dostępny on-line w sieci. Publikacja obejmuje wszystkie tematy szkolenia uzupełnione o dodatkowe przykłady i przedstawia alternatywne podejście do…

Akademia sieci Cisco CCNA Krótki przegląd poleceń – Empson Scott
Wszystko w jednym miejscu! Mając setki opcji i argumentów poleceń systemu Cisco IOS do zapamiętania, kandydaci CCNA muszą mieć pojemną pamięć. Organizacja własnego podręcznego zestawu poleceń to zadanie samo w sobie, a zasoby internetowe nie zawsze są dostępne. Teraz mamy pomoc w postaci tej książki. Ten łatwy w użyciu podręcznik, zawierający…

Akademia sieci Cisco. HP IT. Technologia informacyjna. Cz. 1 –
Oficjalny podręcznik akademii CNAP do kursu sponsorowanego przez Hewlett-Packard. Celem kursu jest dostarczenie informacji na temat składania komputera i wyszukiwania błędów. Książka mówi o tym jak poprawnie instalować, konfigurować i uaktualniać sprzęt oraz oprogramowanie, a także jak znajdować i naprawiać błędy. Dzięki temu podręcznikowi…

Ludobójstwo francusko-francuskie

Ludobójstwo francusko francuskie/Iskry/ - Secher Reynald

Ludobójstwo francusko francuskie/Iskry/ – Secher Reynald

 

Jeden z najbardziej dramatycznych i krwawych epizodów Wielkiej Rewolucji Francuskiej ? powstanie w Wandei. Dlaczego wybuchło, przede wszystkim zaś dlaczego aż tak brutalnie zostało stłumione? Jakie były skutki zachodzących wydarzeń? Autor, znakomity historyk i politolog, specjalizujący się w popularyzowaniu dziejów Francji, nie waha się nazwać poczynań władz rewolucyjnych ludobójstwem. Znakomity dokument, w którym fakty mówią same za siebie. ?We Francji nie brak opinii, że jest to najlepsza książka o powstaniach wandejskich. Na polskim rynku wydawniczym jest z pewnością pierwszą tak wnikliwą i wszechstronną pracą historyczną dotyczącą Wandei. Dla Czytelnika niebędącego zawodowym historykiem ma i ten szczególny walor, iż odtwarza pieczołowicie i plastycznie społeczno-polityczny klimat Francji zarówno tuż przed wybuchem rewolucji, jak i w toku dziejowej zawieruchy? ? pisał Marian Miszalski we wstępie do polskiego wydania.

ludobojstwo francusko francuskie

Ludobójstwo francusko-francuskie – Secher Reynald

 

Książka formułuje jasną tezę historyczną, zawartą zresztą w tytule: władze rewolucyjne dokonały ludobójstwa na ludności Wandei, eksterminując ją masowo i okrutnie ze względu na pochodzenie. Kto był z Wandei – miał zginąć (…).

Berlitz Przewodnik kieszonkowy Francja + Rozmówki francuskie ze słowniczkiem

Berlitz Przewodnik kieszonkowy Francja + Rozmówki francuskie ze słowniczkiem

 

W przewodniku kieszonkowym Francja są wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wynieść jak najwićej z pobytu za granicą: – Zachwycająca rozmaitość regionów: Ile-de-France, Pikardia, Szampania, Lotaryngia, Alzacja, Burgundia, Normandia, Bretania, Dolina Loary, Prowansja, Lazurowe Wybrzeże – Niezapomniane miasta: Paryż, Awinionm Marsylia, Genua, Nicea, Lyon, Tuluza, Bordeaux, Nantes – Gotyckie katedry: Norte-Dame, Reims, Chartres – Słynne zabytki: Wieża Eiffla, Luwr, pałac w Wersalu, zamki nad Loarą – Smakołyki kuchni: bogactwo owoców morza, mięs, deserów, serów, win – Zakupy: skarby pchlich targów, markowa odzież, kosmetyki. Rozmówki francuskie ze słowniczkiem to wszystko, czego potrzebujesz, aby porozumieć się za granicą: – 1 200 słów, wyrażeń i zdań – łatwy zapis wymowy – słowniczek polsko-francuski, francusko-polski – wiele niezbędnych informacji o kraju – praktyczne wskazówki rozdziały tematyczne wydzielone kolorami.

Berlitz Przewodnik kieszonkowy Hiszpania + Rozmówki hiszpańskie ze słowniczkiem
W przewodniku kieszonkowym Hiszpania są wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wynieść jak najwięcej z pobytu za granicą: – Bogactwa architektury: od Palacio Real w Madrycie, porzez Palau Guell Gaudiego w Barcelonie, do Alhambry w Grenadzie i wieży w Teruel – Wspaniałe muzea: madryckie Prado, Museo de Picasso w Maladze, Museo…

Berlitz Przewodnik kieszonkowy Niemcy + Rozmówki niemieckie ze słowniczkiem
W przewodniku kieszonkowym są wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wynieśc jak najwięcej z pobytu za granicą: – Kraje związkowe i ich wspaniałe miasta, takie jak: Berlin, Hamburg, Drezno, Erfurt, Hanower, Kolonia, Frankfurt, Monachium, Norynberga – Zabytki architektury i słynne muzea: Sanssouci w Poczdamie, katedra i…

ludobojstwo francusko francuskie

Rozmówki polsko-francuskie ze słowniczkiem - Mirosława Słobodska, Natalia Celer

Rozmówki polsko-francuskie ze słowniczkiem – Mirosława Słobodska, Natalia Celer

 

Rozmówki polsko-francuskie przeznaczone dla Polaków wyjeżdżających do Francji i nieznających francuskiego, zawierają podstawowe pytania, odpowiedzi i zwroty umożliwiające porozumiewanie się w różnych typowych sytuacjach. W przypadku napisów z jakimi może się spotkać podróżujący, stroną wyjściową jest język francuski. Wziąwszy pod uwagę przeznaczenie rozmówek, każde zdanie francuskie ma podaną wymowę, zapisaną uproszczoną transkrypcją. Jak każdy tego typu poradnik, rozmówki stanowią jedynie wybór najczęściej używanych zwrotów, mających być pomocą i ułatwieniem w rozwiązywaniu różnych problemów. Może też zachęcą do nauki tego pięknego języka. Rozmówki polsko-francuskie ze słowniczkiem polsko-francuskim, francusko-polskim zawierają: – 10 tysięcy haseł i zwrotów, – współczesne słownictwo, – użyteczne wyrażenia, – przystępnie opisane zasady wymowy języka francuskiego. Stanowią nieodzowną pomoc dla turysty.

Rozmówki polsko-niemieckie ze słowniczkiem – Barbara Kowalczyk, Zofia Bielicka-Podraza
Rozmówki przeznaczone dla turystów polskich podróżujących po krajach niemieckojęzycznych, zawierają najczęściej używane pytania, odpowiedzi i zwroty umożliwiające nawet osobom nieznającym zupełnie języka niemieckiego porozumiewanie się w różnych typowych sytuacjach. Napisy, polecenia i komunikaty zamieszczone są na początku rozmówek, w układzie…

Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami – Mirosława Słobodska
Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami jest jednym z serii słowników dwujęzycznych z rozmówkami. Słownik jest szczególnie polecany osobom rozpoczynającym naukę języka francuskiego oraz turystom podróżującym po wszystkich krajach, w których można się porozumieć po francusku. Zawiera: około 25000 haseł i zwrotów, współczesne…

Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami – Mirosława Słobodska
Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami jest jednym z serii słowników dwujęzycznych z rozmówkami. Słownik jest szczególnie polecany osobom rozpoczynającym naukę języka francuskiego oraz turystom podróżującym po wszystkich krajach, w których można się porozumieć po francusku. Zawiera: około 25000 haseł i zwrotów, współczesne…

Słownik francusko polski polsko francuski podręczny - Słobodska Mirosława

Słownik francusko polski polsko francuski podręczny – Słobodska Mirosława

 

Słownik dla początkujących i zaawansowanych. Zawiera wymowę wyrazów francuskich, wykaz nazw geograficznych, zarys gramatyki francuskiej, wykaz czasowników nieregularnych, skróty i skrótowce francuskie, terminologię z zakresu informatyki, biznesu i finansów.

Słownik francusko polski polsko francuski i gramatyka – Słobodska Mirosława
Słownik dla początkujących i zaawansowanych 90 000 znaczeń wymowa wyrazów francuskich w każdej z obu części słownika duża łatwość korzystania przejrzysty układ nowoczesny język charakterystyczne zwroty i wyrażenia minirozmówki, najczęściej używane skróty i skrótowce wybrane nazwy geograficzne zarys gramatyki francuskiej

Słownik francusko-polski, polsko-francuski – Słabodska Mirosława
Około 33 000 haseł i zwrotów współczesnego języka francuskiego, podstawowa terminologia z zakresu informatyki, biznesu i finansów, fonetyczny zapis wymowy, nazwy geograficzne, lista czasowników nieregularnych, przewodnik kulinarny.

Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami - Mirosława Słobodska

Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami – Mirosława Słobodska

 

?Słownik francusko-polski, polsko-francuski z rozmówkami? jest jednym z serii słowników dwujęzycznych z rozmówkami. Słownik jest szczególnie polecany osobom rozpoczynającym naukę języka francuskiego oraz turystom podróżującym po wszystkich krajach, w których można się porozumień po francusku. Słownik zawiera około 25 000 haseł i zwrotów, współczesne słownictwo, podstawową terminologię dotyczącą wielu dziedzin (m.in. techniki, informatyki, biznesu, kultury), zasady wymowy języka francuskiego, rozmówki polsko-francuskie zawierające zwroty przydatne przy robieniu zakupów, zwiedzaniu, podróżowaniu itp. Uwaga! Sprzedaż tylko dla sieci Biedronka!

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski z rozmówkami – Andrzej Kaznowski, Tadeusz J. Grzebieniowski
Prezentowany słownik jest jednym z serii słowników dwujęzycznych z rozmówkami. Słownik jest szczególnie polecany osobom rozpoczynającym naukę języka angielskiego oraz turystom podróżującym po wszystkich krajach, w których można się porozumiewać po angielsku około 25 000 haseł i zwrotów, współczesne słownictwo, Podstawowa terminologia dotycząca…

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski z rozmówkami – Andrzej Kaznowski, Tadeusz J. Grzebieniowski
W prezentowanym słowniku znalazło się: około 25 000 haseł i zwrotów, współczesne słownictwo, Podstawowa terminologia dotycząca wielu dziedzin m.in. techniki, informatyki, biznesu, kultury, Transkrypcja fonetyczna, Rozmówki polsko-angielskie (z wymową brytyjską i amerykańską) zawierają zwroty przydatne przy robieniu zakupów, zwiedzaniu,…

Słownik angielsko-polski, polsko-angielski z rozmówkami – Andrzej Kaznowski, Tadeusz J. Grzebieniowski
Prezentowany słownik jest jednym z serii słowników dwujęzycznych z rozmówkami. Słownik jest szczególnie polecany osobom rozpoczynającym naukę języka angielskiego oraz turystom podróżującym po wszystkich krajach, w których można się porozumiewać po angielsku. – Około 25 000 haseł i zwrotów, współczesne słownictwo, – Podstawowa terminologia…

przyroda ślosarczyk

Przyroda 5 podręcznik z płytą CD - Ślósarczyk Janina, Kozik Ryszard, Szlajfer Feliks

Przyroda 5 podręcznik z płytą CD – Ślósarczyk Janina, Kozik Ryszard, Szlajfer Feliks

 

Najpopularniejsza seria do przyrody Serię „Przyroda” wyróżniają: # doceniany przez nauczycieli układ treści od najbliższego otoczenia ucznia, przez krajobrazy Polski, świata do zagadnień związanych ze wszechświatem, # prosty język i bogata szata graficzna, # zintegrowanie treści na poziomie środowisk życia, co z powodzeniem pozwala na łączenie zagadnień z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki, # ścisłe powiązanie dwóch zeszytów ćwiczeń z treściami każdego podręcznika; dodatkowo umieszczenie kart pracy do zajęć w terenie # płyty multimedialne dołączone do każdego podręcznika w dynamiczny sposób przedstawiające wiele przyrodniczych zjawisk i procesów, dzięki czemu stają się one dla ucznia ciekawsze i łatwiejsze do zrozumienia. # kompletna obudowa dydaktyczna

Was ist los? 3 Podręcznik z płytą CD – Krawczyk Ewa, Kozubska Marta, Zastąpiło Lucyna
Podręcznik składa się z pięciu podstawowych rozdziałów i 6. zawierającego różnorodne informacje o krajach niemieckojęzycznych. Rozdziały mają podobną strukturę. Rozpoczyna je strona rozdziałowa, następnie zamieszczone są krótkie teksty prezentujące nowy materiał leksykalny czy gramatyczny wraz z ćwiczeniami. W każdym rozdziale jest kącik…

Fizyka i astronomia 1 Podręcznik z płytą CD – Kozielski Marian
Podręcznik jest przeznaczony dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Może być podręcznikiem uczniowskim w klasach realizujących program zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jest pomocny uczniom, którzy zamierzają wybrać fizykę jako przedmiot egzaminu maturalnego i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zalety podręcznika to: -…

przyroda slosarczyk

Przyroda 5 Podręcznik – Klimuszko Barbara, Wilczyńska-Wołoszyn Maria

 

Niniejszy podręcznik oraz: -zeszyt do ćwiczeń z przyrody autorstwa Barbary Klimuszko, Marii M. Wilczyńskiej-Wołoszyn, Heleny Jędrasik oraz Janiny Sokołowskiej, -scenariusze lekcji (praca zbiorowa), Stanowią komplet pomocy dydaktycznych do nauczania przyrody w klasie 5 szkoły podstawowej. Ten komplet pomocy powiązanych ze sobą metodycznie i merytorycznie jest zgodny z nową podstawą programową. Nr dopuszczenia: 132/06

Przyroda 6 Podręcznik – Klimuszko Barbara, Wilczyńska-Wołoszyn Maria
Jest to ostatni z cyklu podręczników do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział stanowiący podsumowanie dotychczasowej wiedzy pt” Środowisko a działalność człowieka”, wyjaśniający rozmieszczenie ludności i zróżnicowanie życia na Ziemi, potrzebę ochorny środowiska oraz różnorodości biologicznej. Autorki…

Przyroda 4 Podręcznik – Klimuszko Barbara, Sokołowska Janina, Wilczyńska-Wołoszyn Maria
Niniejszy podręcznik oraz zeszyt do ćwiczeń z przyrody (również autorstwa Barbary Klimuszko,Janiny Sokołowskiej oraz Marii M. Wilczyńskiej-Wołoszyn)stanowią obudowę „Programu nauczania przyrody w szkole podstawowej” Ten komplet pomocy dla ucznia w 4 klasie szkoły podstawowej,powiązanych ze sobą merytorycznie i metodycznie, jest zgodny z nową…

Przyroda 4 Zeszyt ćwiczeń – Klimuszko Barbara, Sokołowska Janina, Wilczyńska-Wołoszyn Maria
Niniejszy zeszyt do ćwiczeń oraz podręcznik pt „Przyroda 4” również autorska Barbary Klimuszko, Janiny Sokołowskiej oraz Marii M. Wilczyńskiej-Wołoszyn stanowią obudowę „Programu nauczania przyrody w szkole podstawowej” Ten komplet pomocy dla ucznia w 4 klasie szkoły podstawowej,powiązanych ze sobą merytorycznie i metodycznie, jest zgodny z…

Przyroda 5 Podręcznik - Błaszczyk Elżbieta, Kłos Ewa, Malański Bogusław, Sygniewicz Janina, Zajdler Blandyna

Przyroda 5 Podręcznik – Błaszczyk Elżbieta, Kłos Ewa, Malański Bogusław, Sygniewicz Janina, Zajdler Blandyna

 

Barwna książka, w której wszystkie informacje są podawane jednocześnie za pomocą tekstu i rysunku lub zdjęcia. Jej treści są zgodne ze współczesnym stanem wiedzy naukowej. Złożoną problematykę świata przyrody autorzy pokazują uczniowi na przykładach z jego najbliższego otoczenia.działów, na które podręcznik jest podzielony, obejmuje takie zagadnienia, jak: wspólne cechy budowy i czynności organizmów, różnorodność roślin, grzybów i zwierząt, krajobrazy Polski, właściwości materii o różnych stanach skupienia, wpływ człowieka na środowisko, przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przyrody. Treści te wzajemnie się przenikają.ik zawiera podsumowania działów oraz dużo ciekawostek i informacji przydatnych w życiu codziennym.ci, które wykraczają poza program nauczania, a zdaniem autorów porządkują wiedzę bądź intrygują i pobudzają do myślenia, są wyróżnione.ku krótko objaśniono nowe terminy występujące w tekście. ik jest skorelowany z zeszytami ucznia.

Monika C. 2009-08-18
Jestem bardzo zadowolona z zakupów książek,bardzo szybko dostarczono przesyłkę.Wszystkie książki które chciałam dostałam.Księgarnia godna polecenia,pełen profesjonalizm.
Ocena: 5


 

Przyroda 5 Zeszyt ucznia Semestr 2 – Błaszczyk Elżbieta, Kłos Ewa, Malański Bogusław, Sygniewicz Janina, Zajdler Blandyna
W obydwu zeszytach zamieszczono zadania kierunkujące działanie uczniów na lekcji oraz karty do samodzielnej pracy w domu. Zeszyty podzielono na lekcje, do każdej z nich wyodrębniono strony przeznaczone do samodzielnego notowania najważniejszych wniosków z obserwacji i badań przeprowadzonych na lekcji. Po każdym dziale znajdują się pytania do…

Przyroda 6 Zeszyt ucznia Semestr 1 – Błaszczyk Elżbieta, Kłos Ewa, Malański Bogusław, Sygniewicz Janina, Zajdler Blandyna
Zeszyt jest bardzo ważnym elementem każdego z pakietów cyklu edukacyjnego Przyroda, ponieważ zawarte w nim zadania skłaniają uczniów do aktywności, a dzięki temu kształcą umiejętności. Zastępuje tradycyjny zeszyt przedmiotowy ucznia. Jego treść jest podzielona na lekcje. Każda z nich zawiera zestaw zadań do danego tematu. Wykonywanie wielu…

przyroda slosarczyk

Ziemia lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka - Falkowski Jan

Ziemia lubawska: przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka – Falkowski Jan

 

Prezentowana monografia jest pierwszym opracowaniem obejmującym w sposób kompleksowy zagadnienia zarówno przyrodniczo-osadnicze, historyczno-społeczne, jak i gospodarcze ziemi lubawskiej. Opracowanie jest wynikiem wieloletniej pracy naukowej oraz badań terenowych autora, prowadzonych w latach 90. ubiegłego wieku aż do roku 2005.

Podróże w czasie 4 Historia i społeczeństwo Podręcznik – Małkowski Tomasz
Seria „Podróże w czasie” to podręczniki, o których można powiedzieć, że rosną wraz z uczniem: autorzy z dydaktyczną intuicją dostosowali metody i treści nauczania do możliwości dziecka – jego szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Wyjątkowe walory literackie są nieocenionym sprzymierzeńcem nauczyciela – umiejętnie angażują emocje…

Podróże w czasie 6 Historia i społeczeńśtwo Zeszyt ćwiczeń – Małkowski Tadeusz
Zawartość zeszytu ćwiczeń umożliwia zrozumienie i zapamiętanie kolejnych porcji wiedzy. Wykonując intrygujące, niebanalne zadania, uczniowie porządkują fakty poznane na lekcji, a równocześnie doskonalą umiejętności wnioskowania, podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów Nr dopuszczenia: 333/01

Przygoda z przyrodą 5 Podręcznik - Błasiak Władysław

Przygoda z przyrodą 5 Podręcznik – Błasiak Władysław

 

Ten podręcznik, podobnie jak podręcznik do klasy 4., jest ściśle skorelowany z Programem i obejmuje kolejne cztery działy, przewidziane do realizacji w klasie 5. Również w tym podręczniku aktywność poznawcza uczniów jest oparta na wielu obserwacjach i prostych doświadczeniach, przeprowadzanych indywidualnie lub grupowo, oraz na nieustannym zachęcaniu do zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nr dopuszczenia: 6/06

Fizyka i astronomia Podręcznik – Ziemicki Sławomir
Podręcznik zawiera pełny zakres treści nauczania przewidzianych w podstawie programowej dla zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Przedstawia je w kontekście doświadczeń praktycznych ucznia, akcentuje najbardziej użyteczne zagadnienia fizyczne. Przytacza wiele zastosowań praw fizyki w życiu codziennym, technice i medycynie. Uczy poszukiwania…

Polska Zaproszenie do podróży – Bilińska Agnieszka Biliński Władysław
Nowe wydanie bestsellerowego albumu, którego autorami jest para znanych fotografików, podróżników i biologów. Na prawie 200 kolorowych fotografiach autorzy utrwalili najpiękniejsze miejsca w Polsce, a w obszernych tekstach otwierających każdy rozdział podali najważniejsze informacje o poszczególnych regionach kraju, jego przyrodzie, zabytkach,…

Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy

 

Kieszonkowy przewodnik z serii „Spotkania z przyrodą” przedstawia bogactwo przyrody, architekturę i historię ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO, kontynuując prezentację polskich parków narodowych.

Tatrzański Park Narodowy Mapa turystyczna 1:25 000
Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:25 000 jest naszym wiodącym produktem. Od I wydania zyskała olbrzymią popularność i uznanie. zarówno wśród fachowców. sprzedawców jak i użytkowników. Jest najbardziej szczegółową mapą Tatr polskich. których obszar udało się zmieścić na pojedynczym arkuszu papieru.Legenda zawiera rekordową liczbę 110…

Wigierski Park Narodowy – Waśkiel Marek
Praktyczny, kompetentny, pięknie ilustrowany przewodnik. W prosty sposób przybliża skarby natury, chronione w obrębie parku i w jego otulinie, porządkuje wiedzę o parku i dostarcza licznych praktycznych wskazówek. Dowiesz się z niego między innymi: jakie typy krajobrazów są na terenie parku, jakie zwierzęta i rośliny poddano ochronie, jakie…

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy Mapa turystyczno-przyrodnicza 1:50 000
Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy Mapa turystyczno-przyrodnicza w skali 1:50 000.

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe

 

Podstawowy podręcznik do przedmiotu finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza międzynarodowego, systemów pieniężnych, parytetu siły nabywczej pieniądza. Szerzej potraktowano również kwestie dotyczące: – polityki finansowej państwa, – polityki finansowej Unii Europejskiej jako organizacji ponadpaństwowej, – kredytów zagranicznych, – kursów walutowych, – międzynarodowych rynków i kryzysów finansowych, – rozliczeń międzynarodowych.

Organizacje międzynarodowe – Kuźniak Brygida
Ćwiczenia Becka „Organizacje międzynarodowe. Pytania. Tablice” podzielone są na dwie części: część pierwsza PYTANIA dotyczące m.in.: klasyfikacji organizacji międzynarodowych, prawa traktatów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Reguł protokołu dyplomatycznego, część druga TABLICE przedstawiające zagadnienia dotyczące m.in.: klasyfikacji…

Rachunkowość międzynarodowa
W pracy przedstawiono najważniejsze problemy rachunkowości międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski w okresie transformacji gospodarki, a także konieczności harmonizacji naszych rozwiązań prawnych z obowiązującymi w Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych oraz słuchaczy…

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw – Najlepszy Eugeniusz
Zarządzanie środowiskiem jest zarówno nauką, jak i działalnością praktyczną. Ten, kto nie zna lub nie docenia problemów zarządzania środowiskiem, nie może być dobrym politykiem, menedżerem, pracownikiem służby cywilnej. Z pracą powinni się więc zaznajomić wykładowcy i studenci studiów wyższych, podyplomowych i doktoranckich, zwłaszcza na…

finanse miedzynarodowe

Finanse międzynarodowe – Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka

 

Zbiór zadań, w którym treści teoretyczne ograniczono do niezbędnego minimum, wychodząc z założenia, że są one przekazywane podczas wykładów. Na początku każdego rozdziału podano niezbędne informacje umożliwiające rozwiązanie zadań, ściśle powiązanych z programem nauczania przedmiotu Finanse międzynarodowe. Dotyczą one: kursu walutowego, bilansu płatniczego, SDR, euro, transakcji na rynku walutowym oraz metod ograniczania ryzyka związanego ze zmiennością kursów walutowych.

Słowiński Park Narodowy – Witkowski Paweł, Witkowska Monika
Praktyczny, kompetentny, pięknie ilustrowany przewodnik. W prosty sposób przybliża skarby natury, chronione w obrębie parku i w jego otulinie, porządkuje wiedzę o parku i dostarcza licznych praktycznych wskazówek. Dowiesz się z niego między innymi: jakie typy krajobrazów są na terenie parku, jakie zwierzęta i rośliny poddano ochronie, jakie…

Handel międzynarodowy – Ludwikowski Rett R.
Podręcznik Handel międzynarodowy zawiera szerokie omówienie regulacji międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej potęg ekonomicznych oraz szczegółowo przedstawia problematykę kontroli importu i eksportu kładąc szczególny nacisk na…

Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe Pakiet

Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe Pakiet

 

Finanse Unii Europejskiej + Finanse międzynarodowe – Pakiet W komplecie druga książka 50% taniej!

Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym
Autorzy bardzo starannie i wszechstronnie omówili zagadnienia handlu towarami i usługami Unii Europejskiej, jej pozycję konkurencyjną, a także szczegółowo przedstawili kontakty UE z poszczególnymi głównymi partnerami, tj. Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją i Japonią.

Finanse Unii Europejskiej – Oręziak Leokadia
Podręcznik do przedmiotu „Finanse Unii Europejskiej” dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: europeistyka, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych z finansów UE oraz dla praktyków. Szerokie ujęcie problematyki finansów Unii Europejskiej, zasady i praktyka funkcjonowania budżetu ogólnego, będącego podstawowym…

finanse miedzynarodowe

Finanse międzynarodowe Zbiór zadań - Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka

Finanse międzynarodowe Zbiór zadań – Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka

 

W książce przedstawione zostały przykłady zadań rozwiązanych i do samodzielnego rozwiązania. Ujęto w nich przede wszystkim te problemy, które mają bezpośrednie odniesienia praktyczne: – kurs walutowy – bilans płatniczy – SDR – euro – transakcje na rynku walutowym – metody ograniczania ryzyka związanego ze zmiennością kursów walutowych

Fizyka dla gimnazjum Część 1 Zbiór zadań – Kulpa Władysław, Trzeciak Anna
Numer dopuszczenia 131/1/2009 Cykl składa się z 4 części. W każdej z nich materiał nauczania jest podzielony na 30 lekcji. Nie wskazano podziału materiału na klasy, zakładając, że dokona tego nauczyciel stosownie do przydziału godzin. W każdej części podręcznika są przykładowo rozwiązane zadania rachunkowe lub przykładowo opracowane wyniki…

Prawo prywatne międzynarodowe – Bagan-Kurluta Katarzyna
W drugim wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany stanu prawnego dotyczące przede wszystkim źródeł prawa prywatnego.

Zarys metod ekonometrii Zbiór zadań – Nowak Edward
Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach badań ekonomicznych. Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze poznane. Na rynku wydawniczym ceni się szczególnie prace, w których najbardziej skomplikowane metody ekonometryczne są przedstawione w taki sposób, aby stały się…

Finanse międzynarodowe - Zabielski Kazimierz

Finanse międzynarodowe – Zabielski Kazimierz

 

W naukach ekonomicznych pojawiła się przed kilkunastu laty nowa gałąź wiedzy, coraz powszechniej określana mianem: finanse międzynarodowe. Analizę podstawowych dziedzin tej dyscypliny zawiera niniejsza książka. Pełni ona rolę podręcznika akademickiego z zakresu finansów międzynarodowych dla studentów uniwersytetów i uczelni ekonomicznych.

Finanse międzynarodowe - Zabielski Kazimierz

Finanse międzynarodowe – Zabielski Kazimierz

 

W naukach ekonomicznych pojawiła się przed kilkunastu laty nowa gałąź wiedzy, coraz powszechniej określana mianem: finanse międzynarodowe. Analizę podstawowych dziedzin tej dyscypliny zawiera niniejsza książka. Pełni ona rolę podręcznika akademickiego z zakresu finansów międzynarodowych dla studentów uniwersytetów i uczelni ekonomicznych.

Prawo prywatne międzynarodowe. – Łaski Piotr
Repetytorium „Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice” podzielone jest na cztery części: część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: charakterystyki norm kolizyjnych, prawa właściwego dla poszczególnych stosunków o charakterze cywilnoprawnym, jurysdykcji krajowej sądów…

Popławska Halina

Szkaplerz Wandejski - Halina Popławska

Szkaplerz Wandejski – Halina Popławska

 

wydawnictwo: Polwen ISBN: 83-89862-19-0 liczba stron: 380 wymiary: 13 x 19,5 cm okładka: miękka Wandea? To właśnie tu w czasach rewolucji francuskiej doszło do rzeczy niesłychanej: lud przeciwstawił się „rządom ludu” – mieszkańcy Wandei spontanicznie wystąpili przeciwko terrorowi rewolucji. Aby stłumić powstanie wandejskie, popełniono pierwsze w Europie ludobójstwo – przez Wandeę przeszły „piekielne kolumny”, które niszczyły po drodze wszystko? W scenerii okrucieństwa i gwałtów, ale też heroizmu i poświęcenia, toczą się losy bohaterów powieści, na tle jakże barwnych realiów epoki. pow

Kwiat lilii we krwi – Halina Popławska
wydawnictwo: Polwen ISBN: 83-89862-14-X liczba stron: 436 wymiary: 13 x 19,5 cm okładka: miękka Jedną z najciekawszych zagadek historii są losy małego króla Francji, nieszczęsnego Ludwika XVII. Jego oficjalna śmierć ogłoszono w 1795 roku, gdy miał dziesięć lat. Historycy spierają się, co wydarzyło się naprawdę: czy chłopiec zmarł w wieży…

Zacztowani – Krystyna Pytlakowska
wydawnictwo: Jacek Santoski & Co ISBN: 8360207216 liczba stron: 400 wymiary: 14,5 okładka: miękka Autorzy wnikliwie i z dużą znajomością tematu opisują życie na czacie. Sami przez kilka lat wędrowali po przeróżnych internetowych portalach i zatwardziale czatowali. Jednak instynkt obserwatorów – on jest psychologiem, a ona dziennikarką – nie…

poplawska halina

Kwiat lilii we krwi – Popławska Halina

 

Jedną z najciekawszych zagadek historii są losy małego króla Francji, nieszczęsnego Ludwika XVII. Jego oficjalna śmierć ogłoszono w 1795 roku, gdy miał dziesięć lat. Historycy spierają się, co wydarzyło się naprawdę: czy chłopiec zmarł w wieży Temple, czy tez został uprowadzony i zastąpiony innym dzieckiem. Trzymając się ściśle historycznych źródeł i korzystając z prac najwybitniejszych historyków francuskich, autorka ukazała grozę i tragizm rewolucji francuskiej. Powieść „Kwiat lilii we krwi” opisuje przebieg rewolucji w Paryżu, egzekucje króla, królowej i dramatyczna historię ich synka – małego męczennika.

Miasto i wieś – Sobolewska Katarzyna
SPIS TREŚCI I. MIASTO I WIEŚ JAKO OPOZYCJA KULTUROWA II. MIASTO I WIES W ŚWIECIE PRZEDSTAWIONYM ŻEROMSKIEGO III. CEL BADAŃ I METODY GROMADZENIA MATERIAŁU SŁOWNIKOWEGO IV. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI SŁOWNIKOWEJ 1. Semantyczna charakterystyka słownictwa a. Ludzie b. Miejsca c. Infrastruktura d. Zajęcia e. Kultura i życie społeczne f. Realia życia g. Nazwy…

Krecik i śliwki – Doskocilova Hana
Sympatyczny i pomysłowy krecik, postać wymyślona przez Zdenka Milera, zdobył serca dzieci na całym świecie. Tym razem zapraszamy na jesienną przygodę z krecikiem, który z pomocą sikorki postanawia zebrać wszystkie śliwki. Co krecik zrobi z taką ilością owoców? Co nowego wymyśli? Przekonajcie się sami.

Szkaplerz Wandejski - Popławska Halina

Szkaplerz Wandejski – Popławska Halina

 

Wandea… To właśnie tu w czasach rewolucji francuskiej doszło do rzeczy niesłychanej: lud przeciwstawił się „rządom ludu” – mieszkańcy Wandei spontanicznie wystąpili przeciwko terrorowi rewolucji. Aby stłumić powstanie wandejskie, popełniono pierwsze w Europie ludobójstwo – przez Wandeę przeszły „piekielne kolumny”, które niszczyły po drodze wszystko…

Wybór nowel z opracowaniem – Bolesław Prus
Wybór nowel Bolesława Prusa wraz z opracowaniami m.in. „Antek”, „Nawrócony”, „Michałko”, „Katarynka”, „Kamizelka”, „Na Wakacjach”, „Przygoda Stasia”, „Powracająca fala”

Maska Arlekina – Kowalewska Hanna
Kowalewska wciąga nas w losy bohaterów jak w najlepszy kryminał. Wyjaśniając zagadki, nie odziera rzeczy z tajemnicy. Szuka leku na psychiczne i duchowe rany – w seksie, w przyrodzie, w sztuce, w grze w przypominanie i zapominanie przeszłości. Potrafi w bohaterze bez skazy wytropić podłość, a w łajdaku dojrzeć szlachetność i czułość. Niewielu w…

poplawska halina

Hiszpańska Romanca - Popławska Halina

Hiszpańska Romanca – Popławska Halina

 

Bohaterką książki jest Trynidad Aguado – córka Hiszpanki i polskiego oficera, który wraz z armią Napoleona zawędrował aż za Pireneje. Trynidad zmaga się ze swym trudnym losem nieślubnego dziecka, dorasta, poznaje historię swojego pochodzenia i swoich dwóch Ojczyzn, przeżywa śmierć matki, po raz pierwszy zakochuje się…

Leśna potańcówka – Nowakowska Karolina (twarda oprawa)
Bogato ilustrowana książeczka autorstwa Nowakowskiej Karoliny pt. Leśna potańcówka

Hiszpania Franco – Wielomski Adam
Cenzura komunistyczna (…) zrealizowała swój cel: nawet gdybyśmy chcieli czytać reakcyjne książki, to nie znamy nazwisk ich autorów, ani ich tytułów. Nie tylko zresztą my – ich potencjalni czytelnicy – lecz i polscy bibliotekarze, którzy prac tych nie sprowadzają i nie kupują dla polskich księgozbiorów, gdyż nawet nie wiedzą kogo i co…

W przyćmionym świetle - Halina Popławska

W przyćmionym świetle – Halina Popławska

 

wydawnictwo: Nowus orbis ISBN: 83-85560-75-0 liczba stron: 218 wymiary: 14 x 20 cm okładka: miękka Pewnego majowego dnia Damian, student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w parku wilanowskim słyszy wołanie o pomoc. Bez wahania staje w obronie pięknej nieznajomej. I w ten sposób rozpoczyna się jego szalona, pełna dramatycznych wydarzeń przygoda z historią. Towarzyszy mu Aleksy Horst, niezwykły przybysz z odległej epoki. Damian nie wie, że Aleksy stara się uchronić go przez śmiertelnym niebezpieczeństwem. Dp

Pozycje miłosne – Rawlins Lola
Czy próbowaliście kiedykolwiek „obierać banana”? Albo jeździć na „koniku na biegunach”? Strzelać z „miłosnej kuszy”? „Obierać łupinkę”? Jak to… Nie wiecie, co to takiego? Jeśli nie znacie takich pozycji miłosnych, a już na pewno ich nie próbowaliście, to niniejsza książka stanowi dla Was lekturę obowiązkową! Wewnątrz znajdziecie jasne i…

W moim stylu – Calman Claire
Georgia dokładnie wie, kim jest – a przynajmniej tak jej się wydaje. Jest tą rozważną, tą, która ma zawsze wszystko pod kontrolą, do której wszyscy przychodzą po mądrą poradę. A zwłaszcza członkowie jej nie całkiem przeciętnej rodziny – ojciec nieustannie archiwizujący swoje papiery, brat, przy którym jego własne dzieci wydają się dorosłe,…

Przygody, etc. – Adam Zdrodowski
Zdrodowski jest w swoich wczesnych utworach lekki, szybki, dokładny, przejrzysty i wieloraki. (…) Myślę też, że proza w „Podkładzie” jest wybornie brawurowa, a „No bo ja pisze” to rozbrajający gotowiec na niemal każdy wieczór autorski. (Andrzej Sosnowski)

Hiszpańska Romanca - Halina Popławska

Hiszpańska Romanca – Halina Popławska

 

wydawnictwo: Polwen ISBN: 83-89862-07-7 liczba stron: 360 wymiary: 13 x 19,5 cm okładka: miękka Bohaterką książki jest Trynidad Aguado – córka Hiszpanki i polskiego oficera, który wraz z armią Napoleona zawędrował aż za Pireneje. Trynidad zmaga się ze swym trudnym losem nieślubnego dziecka, dorasta, poznaje historię swojego pochodzenia i swoich dwóch Ojczyzn, przeżywa śmierć matki, po raz pierwszy zakochuje się… Dpow

Język hiszpański dla zaawansowanych – Perlin Oskar
25 lekcji — teksty ze słowniczkami, oparte na dialogu między Polakiem i Hiszpanem, gramatyka, ćwiczenia (w tym konwersacyjne, gramatyczne, tłumaczeniowe, krzyżówki). Klucz do tekstów i ćwiczeń, słowniki — hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański. Podręcznik jest kontynuacją kursu Język hiszpański dla początkujących. Do nauki…

Bankowość elektroniczna – Polasik Michał
Doskonała monografia o bankowości elektronicznej. Książka Michała Polasika dotyczy najbardziej aktualnych i najważniejszych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju rynku bankowego […]. Stanowi ona nowatorskie, rzetelne, starannie udokumentowane empirycznie studium z zakresu rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Książka zawiera…

Diabelska wygrana – Martin Kat
Szukając zemsty za śmierć brata, Damien Falon zastawia pułapkę na piękną Alexę Garrick. Wygrywa od niej fortunę przy karcianym stole, nie żąda jednak pieniędzy, lecz tego, by Alexa spędziła z nim noc. Wbrew jego oczekiwaniom Alexa okazuje się delikatną i miłą dziewczyną i Damien wkrótce przyłapuje się na tym, że pragnie nie tylko jej ciała….

Elastyczne formy zatrudnienia

elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia – Bąk Ewa

 

Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Globalizacja oraz dynamiczny rozwój technologii i teleinformatyki, skłaniają do poszukiwania czynników poprawiających konkurencyjność firm. Jednym z nich są koszty pracy. W związku z tą silną tendencją do zmiany dotychczasowego modelu prawa pracy w poradniku ?Elastyczne formy zatrudnienia” zostały omówione formy korzystania na rynku pracy z nietypowych, bardziej elastycznych i tańszych rozwiązań.

Statystyka w zadaniach – Bąk Iwona
W zbiorze tym przedstawiono metody statystyczne służące do wykrywania czterech rodzajów prawidłowości w strukturze zjawisk masowych w przestrzeni, w czasiedynamice zjawisk masowychzaprezentowano przykłady i zadania dotyczące aktualnych zagadnień rynku: nieruchomości, rynku kapitałowego, działalności małych i dużych firm, bezrobocia, turystyki ,…

Grzeszne pragnienia – Basso Adrienne
Przystojny lekkoduch, hrabia Whitleaf, po raz pierwszy widzi Suzannę i postanawia od razu, że musi ją zdobyć. Im bardziej jednak zabiega o jej względy, tym bardziej ona go odtrąca. Hrabia nie domyśla się, że Suzanna zna go, choć nigdy wcześniej się nie spotkali. I że z całej duszy nienawidzi jego nazwiska, które hańbą i krzywdą naznaczyło losy…

Szczególne formy zatrudnienia - Kowalska Agnieszka, Szafran Aleksandra, Czeredys-Wójtowicz Małgorzata i inni

Szczególne formy zatrudnienia – Kowalska Agnieszka, Szafran Aleksandra, Czeredys-Wójtowicz Małgorzata i inni

 

Opracowanie ma na celu przedstawienie umów cywilnoprawnych w kontekście umów o pracę oraz ich prawny, podatkowy i ubezpieczeniowy charakter. Autorzy wyjaśnili zawiłości i problemy w stosowaniu tych form. W publikacji omówiono: – zakres pojęcia „szczególne formy zatrudnienia”, czyli ogólne zagadnienia związane z formami zatrudnienia w Polsce i na świecie, ich rodzaje, występujące podobieństwa i różnice, których nieznajomość może powodować błędną kwalifikację prawną; – poszczególne rodzaje umów cywilnoprawnych, ich regulacje prawne, cechy charakterystyczne oraz całość zagadnień dotyczących możliwości nawiązania, trwania i zakończenia stosunku prawnego między stronami, a także związanych z nim praw i obowiązków; – zagadnienia związane z podatkiem dochodowym, czyli aktualne stawki i progi podatkowe na 2009 rok. Autorzy uwzględnili zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie zostały wprowadzone od 1.1.2009 r. Omówiono także najistotniejsze różnice w sposobie opodatkowania poszczególnych rodzajów omawianych form zatrudnienia w świetle ustawy o podatku dochodowym; – zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym umów cywilnoprawnych.

Autochromy Autochromes Małopolska – Rząca Tadeusz, Miskowiec Marta, Miskowiec Marta
Album przedstawia kolekcję fotografii autochromowych Tadeusza Rzący (1868–1928), prekursora fotografii barwnej w Polsce. Ten unikatowy zbiór ukazujący w kolorze świat początku wieku znajduje się w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Tekst wstępu wprowadza czytelnika w historię fotografii autochromowej i dokonania Tadeusza Rzący, a…

Nowa matura Język polski Czytanie ze zrozumieniem – Juranek Aleksandra, Młynarczyk Małgorzata, Wiendlocha Gerard
Nowa matura zaklęcie, które przyprawia o drżenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Tajemnicza edukacyjna zmiana, której nie sposób uniknąć. Wiele narosło wokół niej mitów równie przerażających, co nieprawdziwych. Nie warto się obawiać. Nowa matura jest niepowtarzalną szansą. Na sprawiedliwą ocenę wiedzy, umiejętności, na lepsze wykształcenie,…

Nowa matura Język polski Czytanie ze zrozumieniem – Juranek Aleksandra, Młynarczyk Małgorzata, Wiendlocha Gerard
Książka prezentuje zasady nowej matury z języka polskiego. Prezentowane zadania uczeń może wykorzystać zarówno w trzyletnim toku edukacyjnym jako uzupełnienie ćwiczeń interpretacyjnych, wykonywanych na lekcji, lub potraktować je jako pomoc przed egzaminem maturalnym. Dzięki nim będzie mógł samodzielnie pracować nad tekstem i w ten sposób…

elastyczne formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej - Kowalska Agnieszka, Szafran Aleksandra, Czeredys-Wójtowicz Małgorzata, Kowalski Artur

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej – Kowalska Agnieszka, Szafran Aleksandra, Czeredys-Wójtowicz Małgorzata, Kowalski Artur

 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące sposobów zatrudniania grupy zawodowej, jaką stanowią członkowie zarządu spółek kapitałowych. Książka jest cennym wkładem w naukę prawa podatkowego, ponieważ tematyka form zatrudniania członków zarządu w aspekcie cywilnym, podatkowym i ubezpieczeniowym stanowi źródło wielu wątpliwości oraz problemów pojawiających się na gruncie praktycznym. Autorzy publikacji omawiają niejasne i sporne zagadnienia związane z zatrudnianiem członków zarządu, przedstawiają liczne interpretacje wydane przez organy podatkowe oraz załączają przykładowo wypełnione deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe, projekty umów i uchwał związanych z zatrudnianiem członków zarządu, które mają służyć czytelnikom jako wskazówki przy zgłębianiu przedmiotowej problematyki.

Nowa matura Język polski Poziom rozszerzony – Juranek Aleksandra, Młynarczyk Małgorzata
Publikacja zawiera: – zasady nowej matury z języka polskiego, – przykłady analiz i interpretacji, – modelowe odpowiedzi, – tabele punktacji.

Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych – Gburzyńska-Dulewicz Agata
Niniejsza publikacja w sposób wnikliwy prezentuje jedno z zagadnień z zakresu prawu handlowego, tzn. pozycję prawną zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych. Nie sposób nie doceniać jej walorów praktycznych i teoretycznych. Dotyczy ona bowiem kwestii mających duże znaczenie dla należytego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i pewności…

Kompass 3 ćwiczenia z płytą CD – Reymont Elżbieta, Sibiga Agnieszka, Jezierska-Wiejak Małgorzata
Książka ćwiczeń z płytą CD-ROM zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny. Uczniowie znajdą tu ćwiczenia automatyzujące struktury gramatyczne, utrwalające i rozszerzające słownictwo oraz rozwijające sprawności rozumienia tekstu czytanego i pisania. W ćwiczeniach zastosowano różnorodne techniki np.: zadania z…

Nowoczesne formy zatrudnienia - Leighton Patricia, Syrett Michel, Hecker Robert, Holland Peter

Nowoczesne formy zatrudnienia – Leighton Patricia, Syrett Michel, Hecker Robert, Holland Peter

 

Patricia Leighton i współautorzy analizują zjawiska stanowiące dziś codzienną praktykę w firmach, takie jak outsourcing, zlecanie usług osobom prowadzącym własną działalność, zatrudnianie pracowników tymczasowych czy współpraca z konsultantami. Zwracają uwagę, że osoby pracujące „z zewnątrz” nie są już marginalne czy nietypowe, jak często postrzegają ich prawnicy i menedżerowie, a jednak nadal pozostają w mroku pod względem literatury dotyczącej ich motywowania i rozwoju. Celem ich książki jest uzupełnienie tego braku. Publikacja zawiera liczne studia przypadku i przykłady oraz rozlegle badania autorów, skupiających się na praktycznej stronie nowych relacji pracy, na ich zaletach i związanych z nimi zagrożeniach. Podkreślono konieczność dbania o równowagę między wynikami osiąganymi przez pracowników pozyskiwanych w nowy sposób a zarządzaniem nimi oraz odpowiedniego wkomponowania ich pracy w funkcjonowanie organizacji. Dzięki temu książka Nowoczesne formy zarządzania stanowi ważny punkt odniesienia dla wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarówno strategicznie, jak i na co dzień.

Nowoczesny trening siłowy – King Ian, Schuler Lou
Nowoczesny trening siłowy- najlepsza droga do rozwinięcia pełnego potencjału swojego ciała. Jest to nowy rodzaj książki o fitnesie. Stworzona przez członków zespołu redakcyjnego Men’s Health, wiodących ekspertów w dziedzinie treningu siłowego. Podręcznik jest pełen znakomitej jakości kolorowych zdjęć, wiele z nich przedstawia metodę wykonywania…

Toczeń Choroba podstępna – Lahita Robert G, Phillips Robert H
Szacuje się, że w Polsce ok. 40-80 tys. ludzi choruje na toczeń rumieniowaty układowy. Choroba ta jest trudna do rozpoznania, w związku z czym bywa, że dotknięty nią pacjent nie wie nawet, że jest chory na toczeń. Możliwość bowiem uzyskania informacji na temat tej skomplikowanej, nieuleczalnej i nie do końca poznanej choroby jest bardzo…

polska według

Polska według Internautów. Wydanie 1 - praca zbiorowa

Polska według Internautów. Wydanie 1 – praca zbiorowa

 

Chcesz oryginalnie i aktywnie spędzić urlop? Poznawaj swoją ojczyznę! Nie musisz już wyjeżdżać na drugi koniec Europy, żeby zwiedzać interesujące miejsca, odkrywać nieznane zakątki oraz dobrze się bawić. Dzięki Polsce według internautów, jedynemu przewodnikowi na rynku współtworzonemu przez pasjonatów podróży z całego kraju, łatwo dotrzesz w regiony o żywej i bogatej kulturze, zwiedzisz urokliwe miasteczka oraz odnajdziesz maleńkie wioski, pełne nikomu nieznanych skarbów. Poznasz fascynującą historię ziemi Twoich przodków. Dowiesz się, gdzie organizowane są największe i najciekawsze imprezy oraz gdzie udać się na poszukiwanie ciszy i samotności. Nasz przewodniki pokaże Ci Polskę, której warto poświęcić czas,miejsca w Twojej okolicy, których nie znałeś wcześniej. Potwierdzają i polecają je osoby, które już do nich dotarły i zdążyły się nimi zachwycić. Polska według internautów składa się z jedenastu rozdziałów, z których każdy przedstawia jeden region Polski. Wydawnictwo zawarło w przewodniku wyczerpujące opisy krajoznawcze i historyczne, informacje o aktualnej bazie noclegowej i gastronomicznej, jak również propozycje dotyczące aktywnego wypoczynku na opisywanych terenach. Co wiemy o własnym kraju? Co potrafimy w nim dostrzec, docenić, pokazać innym? Jaka jest Polska według nas, Polaków? Niniejsza publikacja – nowy, unikatowy projekt Wydawnictwa Bezdroża, którego ideę stanowi współpraca pomiędzy Wydawnictwem a użytkownikami portalu e-przewodniki.pl – stanowi wielobarwną mozaikę głosów, opinii i doświadczeń tych, którym bliska jest idea zwiedzania i poznawania zakamarków…

Polska dla kierowców zawodowych
Atlas samochodowy w skali 1:550 000 Indeks miejscowości z kodami pocztowymi Dodatkowo atlas Europy w skali 1:4 500 000 Nowe obwodnice miast, odcinki dróg krajowych i autostrad

Świat według Mellera – Komar Michał
Jak mówi wydawca książki i przyjaciel profesora Mellera – Andrzej Rosner – wspomnienia zostały podzielone na dwie części: do i po roku 1992. W ostatnich latach profesor Meller był głównie dyplomatą, a wcześniej przede wszystkim historykiem – mówi Andrzej Rosner, dodając, że musiał on także zmierzyć się z komunistyczną ideologią, co po Marcu ’68…

polska wedlug

Polska według Czejarka. Przewodnik po miejscach niezwykłych – Czejarek Roman

 

„Polska według Czejarka” to przewodnik po niezwykłych miejscach w naszym kraju. To wyprawa tropami tajemnic, zagadek, ciekawostek oraz niewyjaśnionych historii, które warto poznać. Autor książki jest znanym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Od ponad 20 lat z mikrofonem i aparatem fotograficznym w ręku przemierza Polskę, tropiąc historię oraz odnajdując miejsca, o których próżno szukać informacji w typowych przewodnikach. Romek wie, gdzie ukryte są magiczne piramidy, w którym muzeum wisi portret najpiękniejszej kobiety, potrafi też wskazać tajne przejścia, krypty i grobowce, o których wiedzą tylko wtajemniczeni. Zna tajemnice polskich templariuszy, zagadki II wojny światowej oraz opowieści o duchach, plotki o skandalach i… pikantnych historiach skrywanych skrzętnie od lat. Ma też wielu dobrych znajomych w różnych regionach Polski, którzy pomagają mu trafić tam, gdzie nie dotarli jeszcze inni. Reportaże Romka publikował „Super Express”. Dziś cykl „Polska według Czejarka” doczekał się wydania w formie książkowej. Czy Polska potrafi skrywać tajemnice? Oczywiście, że tak! Ten przewodnik jest tego najlepszym przykładem.

Polska magiczna Przewodnik po miejscach mocy – Matela Leszek
Miejsca mocy to magiczne punkty, w których występują aktywne energie przyrody, łączące moce Ziemi i kosmosu. W Polsce jest ponad 400 takich miejsc, w ponad 100 miejscowościach. Są wśród nich miejsca bardzo znane, ale też takie, o których usłyszysz po raz pierwszy. Jednak nawet o tych najbardziej popularnych (np. Wawel) dowiesz się więcej niż z…

Podręczny przewodnik po sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych – praca zbiorowa
Każdego roku tysiące pielgrzymów przemierza polską ziemię, nawiedzając bardziej czy mniej znane sanktuaria. Z myślą o nich przygotowaliśmy informator zawierający podstawowe dane o prawie wszystkich, a więc nie tylko maryjnych, sanktuariach w Polsce. Pomocą dla pielgrzymów będą podane w przewodniku praktyczne informacje np. o możliwości noclegu,…

Kaligrafia. Przewodnik dla początkujących – praca zbiorowa
Kaligrafia sprawia, że czynność pisania staje się fascynującym zajęciem. Książka w przystępny sposób omawia różne style pisma oraz przedstawia szereg sposobów jego ozdabiania. Twórz własne prace alfabetyczne, pisz słowa we wstępach, dekoruj litery, pokrywaj je płatami złota i wykorzystuj różne efekty specjalne, bawiąc się kolorami i wzorami….

Polska według kobiet Przewodnik turystyczny

Polska według kobiet Przewodnik turystyczny

 

Niezwykle praktyczny przewodnik bogaty w treść turystyczną, ciekawostki, fotografie i mapy został uzupełniony o pasjonujące opowieści 75 kobiet, które polecają miejsca szczególne i warte zobaczenia.

Polska z dziećmi Przewodnik turystyczny
42 propozycje atrakcyjnych wycieczek po Polsce Pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu z dziećmi Porady dla rodziców wyjeżdżających z dziećmi

Śląsk i Sudety Przewodnik turystyczny
W naszym kraju nie brakuje malowniczych zakątków, tętniących życiem miast, tajemniczych zamków, atrakcji przyrodniczych czy zaskakujących osobliwości krajoznawczych. Poznacie je z najnowszymi przewodnikami turystycznymi National Geographic po Polsce. – opisy atrakcji turystycznych w regionie – informacje praktyczne: adresy, telefony, terminy…

Polska Podróże z historią Przewodnik turystyczny
Przewodnik zawiera kikadziesiąt wycieczek po wszystkich regionach Polski. Przekonasz się, że historia nie musi być nudna, a jej poznawanie nie ma nic wspólnego ze ślęczeniem nad opasłymi podręcznikami.

polska wedlug

Polska według kobiet Przewodnik turystyczny

Polska według kobiet Przewodnik turystyczny

 

Niezwykle praktyczny przewodnik bogaty w treść turystyczną, ciekawostki, fotografie i mapy został uzupełniony o pasjonujące opowieści 75 kobiet, które polecają miejsca szczególne i warte zobaczenia.

Wielkopolska i Kujawy Przewodnik turystyczny
W naszym kraju nie brakuje malowniczych zakątków, tętniących życiem miast, tajemniczych zamków, atrakcji przyrodniczych czy zaskakujących osobliwości krajoznawczych. Poznacie je z najnowszymi przewodnikami turystycznymi National Geographic po Polsce. – opisy atrakcji turystycznych w regionie – informacje praktyczne: adresy, telefony, terminy…

Polska Atlas drogowy przewodnik turystyczny
44 000 miejscowości, 20 planów miast, 1 500 opisów turystycznych, 500 zdjęć, informator internetowy, telefoniczny i adresowy, agroturystyka, uzdrowiska, sporty zimowe, podziemne trasy turystyczne. Skala 1:300 000

20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła

20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła

 

Oto Polska: – proboszcz z HIV, – pluton ZOMO, który strzelał w „Wujku”; – dwie matki i poczęte przez nie dziecko; – student Rydzyka, który uciekł ze szkoły; – Sprawiedliwi ratowali Żydów, a teraz się wstydzą sąsiadów; – dumny homofob udziela wywiadu; – przemycali kokainę w żołądkach, żeby spłacić czynsz 26 (a nawet więcej) historii, zapisanych przez najlepszych polskich reporterów. To mój osobisty wybór reportaży o tym, gdzie zaczęła się i dokąd doszła nowa Polska. Nie ta, którą widzimy w Sejmie, ani ta z pierwszych stron gazet. Raczej Polska, która musiała ‘mentalność sobie w jeden dzień zrobić’. Mariusz Szczygieł Wśród autorów: Irena Morawska, Joanna Sokolińska, Joanna Wojciechowska , Karol Podgórski, Włodzimierz Nowak , Wojciech Staszewski, Edyta Gietka, Ewa Winnicka, Witold Szabłowski, Marcin Kołodziejczyk, Anna Fostakowska, Wojciech Bojanowski, Paweł Piotr Reszka, Jacek Antczak, Artur Pałyga, Lidia Ostałowska, Tomasz Kwaśniewski, Katarzyna Surmiak-Domańska, Paweł Smoleński, Jacek Hugo-Bader, Grzegorz Sroczyński, Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł.

Literatura Dawnej Polski – Rott Dariusz
wydawnictwo: Exlibris ISBN: 83-88455-31-1 liczba stron: 310 wymiary: 11 x 16 cm okładka: miękka W księgarniach wiele jest literackich leksykonów. Znajdź wśród nich własny. Autorzy kolejnych tomów tej serii proponują wspólną wędrówkę w czasie i przestrzeni. Wybierz się z nimi w fascynującą podróż po kartach literatury polskiej. ST

Legendy polskie. O królach i inszych – Szczypka Józef
Wydane po wielu latach, w nowym wyborze i nowej, eleganckiej szacie edytorskiej legendy polskie w wersji Józefa Szczypki – Autora zmarłego przed kilkunastu laty, władającego piękną polszczyzną i wyczuwającego, jak rzadko kto, duchowe bogactwo narodowej przeszłości. W dziewiętnastu krótkich opowiastkach, napisanych w języku wręcz melodyjnie…

Polska Skarby kultury Skarby przyrody

Polska Skarby kultury Skarby przyrody

 

Polska Skarby kultury Skarby przyrody Mapa ścienna w skali 1:700 000 Parki narodowe i krajobrazowe według okresów utworzenia

Polskie skarby narodowe
Książka podzielona jest na trzy działy tematyczne: Malarstwo, Rzeźba i rękodzieło, Architektura. W każdym z nich przedstawione są przedmioty, obrazy lub miejsca, które mają niebagatelne znaczenie historyczne bądź sentymentalne dla każdego polaka.Obrazy Matejki i Gierymskiego, Szczerbiec, włócznia św. Maurycego, relikwiarz św. Stanisława,…

Nowy świat kultury – Jerzy Braun
„Nowy świat kultury” to napisana w czasie okupacji i publikowana po raz pierwszy praca Jerzego Brauna, w której zawarł on wizję powojennego ładu w Polsce i Europie, opartego na odrodzeniu duchowym i etyce absolutnej.

 

Przeczytaj także