Człowiek a patologia społeczna

Człowiek a patologia społeczna

Czlowiek a patologia spoleczna

Człowiek istota społeczna – Aronson Elliot

 

Nowe wydanie jednego z najlepszych podręczników psychologii społecznej. Omawia wpływ, jaki wywierają ludzie na poglądy i zachowania innych, m.in. środki masowego przekazu i propaganda, stereotypy i uprzedzenia. Ciągłe zmiany w świadomości społecznej i nowe zjawiska psychospołeczne stały się inspiracją dla wybitnego psychologa społecznego, Elliota Aronsona do nowych badań, znajdujących swe odzwierciedlenie w prezentowanej pozycji. W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu jego znanej na całym świecie książki Człowiek istota społeczna została znacznie rozwinięta i rozszerzona problematyka toksycznego wpływu środków masowego przekazu, propagandy, stosowanych obecnie w mediach sposobów przekonywania, a także zagadnienie stereotypów i uprzedzeń. Każdy rozdział pracy zawiera uzupełnienia i zmiany odpowiadające rozwojowi wiedzy w danym zakresie. Chociaż książka polecana jest szczególnie studentom psychologii, pedagogiki, politologii, socjologii może stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich interesujących się odkrywaniem tajemnic życia społecznego. Celem tej książki – pisze autor – jest ukazanie bez osłonek, jakie znaczenie mogą mieć badania z zakresu psychologii społecznej w odniesieniu do niektórych problemów dręczących współczesne społeczeństwo, takich jak: uprzedzenia, propaganda, wojna, alienacja, agresja, zamieszki i wstrząsy polityczne. […] U jej podstaw tkwi moje przekonanie, że psychologowie społeczni mogą odegrać znaczącą rolę w uczynieniu świata miejscem bardziej nadającym się do życia […] a to dzięki coraz lepszemu poznawaniu i rozumieniu takich zjawisk…

Ciało i społeczeństwo – Brown Peter
Przedstawiając niezwykle szeroką panoramę wczesnochrześcijańskiego świata, obejmującą okres od pierwszych lat po Chrystusie aż po wczesne średniowiecze i gigantyczne terytorium całej Europy, Azji Mniejszej i północnej Afryki, autor bada źródła surowych i nieraz opresyjnych postaw wobec ludzkiego ciała i płciowości, utrzymujących się przez…

steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al, steroid siparis
steroid satin al

Umowa społeczna – Rousseau
”Dzieło to różni się od innych prac Rousseau zarówno swoją bardziej naukową formą, bardziej dokładną, jak też swoją bardziej systematyczną treścią. Wprawdzie znajdujemy tu pewne zwroty retoryczne, jednak autor usiłuje utrzymać zamierzoną formę przedstawienia, ścisłą i rzeczową. Stara się uwzględnić najważniejszą literaturę polityczną, obalić…

Człowiek a patologie społeczne - Czesław Cekiera, Kazimierz Pierzchała

Człowiek a patologie społeczne – Czesław Cekiera, Kazimierz Pierzchała

 

Do rąk czytelników oddajemy najnowsza książkę dwóch znanych autorów: ks. prof. zw. Dra hab. Czesława Cekiery i ks. dra Kazimierza Pierzchały. Obaj autorzy od wielu lat zajmują się psychologią oraz pedagogiką resocjalizacyjną i to zarówno w sensie teoretycznym jak i praktycznym, prowadząc badania empiryczne wśród patologicznej młodzieży i osób pozbawionych wolności, Książka zasadniczo składa się z dwóch części. W pierwszej, ks. Kazimierz Pierzchała opisuje pochodzenie człowieka oraz podkreśla wielką rolę rodziny w wychowaniu dziecka. Z kolei drugi Autor, ks. prof. Czesław Cekiera prezentuje aż 13 obszarów patologii społecznych, wskazując na źródło ich powstania, wymienia ich rodzaje oraz precyzyjnie przedstawia formy ich zwalczania.

Złowrogie cienie nad Polską. Pamiętnik
Pamiętnik. Napisany pamiętnik – jak to określa autor – wyniknął z potrzeby serca, w obronie słusznej, a także polskiej racji stanu – przeciwko fałszywym opiniom i niesłusznym oskarżaniom. Nauczyli go tego znakomici polscy profesorowie UW jeszcze z okresu międzywojennego i jego duchowny patron – prof. Wacław Tokarz.

Sztuka pisania po polsku – Kuziak Michał, Rzepczyński Sławomir
Niniejsza książka może pomóc w uczeniu się pisania. Adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników – począwszy od tych najmniej zaawansowanych, którzy dopiero poznają tajniki takich form pisemnych, jak opis, opowiadanie, charakterystyka czy streszczenie, przez tych, którzy redagują już bardziej skomplikowane wypowiedzi realizujące zasady…

Czlowiek a patologia spoleczna

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej t.11

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej t.11

 

Świat jest pełen barier ograniczających realizację zamierzeń każdego człowieka. Osoby, które w życiu nie doświadczyły niepełnosprawności osobiście lub nie zetknęły się z nią w relacjach z najbliższymi czy nie napotkały jej na swojej drodze zawodowej, zwykle nie są wstanie racjonalnie postrzegać trudności piętrzących się przed ludźmi z niepełnosprawnością. Często ograniczenia związane z niepełnosprawnością postrzegają przez pryzmat migawek medialnych, koncentrujących się na tym, co widoczne i mierzalne. Tymczasem istnieje wiele ograniczeń powstałych na skutek relacji, stereotypów czy niedoskonałych rozwiązań prawnych. Są one szczególnie widoczne w analizie sytuacji społecznej osób pozostających w centrum zainteresowania niniejszego tomu. Są to problemy związane z postawą wobec inności, bariery edukacyjne, zawodowe, prawne, a także te związane z życiem codziennym (chociażby skromne zasoby ekonomiczne czy niedocenianie możliwości wykonywania prostych czynności samoobsługowych). Jednym z celów tomu jest rozpatrzenie niektórych utrudnień, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością oraz ich najbliżsi – począwszy od tych ukonstytuowanych na organizacji życia społecznego (wyprowadzonych z uznanych teorii socjologicznych), a skończywszy na tych najbardziej przyziemnych, odnoszonych do jednostkowych, indywidualnych zdarzeń. Niektóre z nich są osadzone w zdarzeniach głęboko traumatycznych, inne wynikają z sytuacji mało istotnych. Jedne kojarzą się z działaniem zinstytucjonalizowanym, planowym i przewidywalnym, a inne ze zdarzeniami przypadkowymi. Kontynuacją tej…

(e) Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 1
Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej czy społecznej. Trudno jednak obecny stan uznać za…

(e) Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 2
Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji. Obecnie poglądy na funkcjonowanie…

Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych – Kwasniewska Grażyna Wojnarska Anna
Publikacja zawiera przegląd interdyscyplinarnych aspektów badawczych i podejść praktycznych dotyczących wsparcia społecznego. Podkreśla się złożoność i różnorodność tej problematyki zarówno w zakresie oddziaływań medycznych, jak i przebiegu procesu dydaktycznego oraz rozwoju psychospołecznego. Wskazano też na główne kierunki i obszary…

Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe i społeczne - Dorota Gizicka (red.), Wojciech Gizicki (red.)

Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Aspekty kulturowe i społeczne – Dorota Gizicka (red.), Wojciech Gizicki (red.)

 

Współczesne wyzwania regionalne i globalne w istotnym stopniu wpływają na życie człowieka i funkcjonowanie społeczeństwa. Problemów, które należy rozwiązywać każdego dnia wciąż przybywa. W miejsce tych, z którymi udało się uporać wchodzą inne, równie istotne i wymagające. Część współczesnych problemów i wyzwań zmienia swoją intensywność bądź zasięg. Mają one różną naturę i zakres. Wynikają z różnych uwarunkowań, zwłaszcza zaś o charakterze globalnym, regionalnym i instytucjonalnym.

Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne – Joanna Marszałek-Kawa, Bartłomiej Chludziński
Przedmiotem niniejszej pracy są rozważania na temat znaczenia informacji w społeczeństwie obywatelskim pod kątem wybranych aspektów prawnych. Należy podkreślić, że informacja odgrywa ogromną rolę we współczesnych społeczeństwach, porządkach prawnych i stosunkach międzyludzkich, a także w życiu konkretnego człowieka. Często jest tak, że wpływa…

Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym
Zbiór materiałów z konferencji historyków z 1999 r. Autorzy rozpatrują szeroko pojęte relacje między człowiekiem a przyrodą w okresie od XII do XVII w., m.in. odczuwanie przyrody we wczesnym średniowieczu, elementy natury na wybranych średniowiecznych pieczęciach śląskich.

Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym
Materiały z sesji naukowej mediewistów, poświęconej badaniom nad człowiekiem w średniowieczu — w kręgu wspólnoty krewniaczej i plemiennej, w relacjach społecznych, np. wobec władzy, w uwikłaniu w procesy historyczne, w aspekcie środowiska, mentalności, przeżyć duchowych itp., na podstawie m.in. literatury pięknej, hagiograficznej, rytuału…

Wielki Świadek Chrystusa 1920-2005

Wielki Świadek Chrystusa 1920-2005 - Adam Mazurek

Wielki Świadek Chrystusa 1920-2005 – Adam Mazurek

 

Album ten jest wyrazem hołdu i dziękczynienia wydawcy za pontyfikat Jana Pawła II. Ukazane zostało wszechstronnie życie i działalność Papieża z rodu Polaków, który był świadkiem Chrystusa, głosząc Ewangelię aż po krańce ziemi. Album wzbogaca ponad 400 fotografii czarno-białych i kolorowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach – David D. Dubois, William J. Rothwell
Od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR Metody pomiaru kompetencji System wynagradzania oparty na kompetencjach Wyniki badań: skuteczność modeli kompetencyjnych w firmach w USA Czym tradycyjny dział kadr różni się od współczesnego działu HR? Dział HR nie izoluje się od reszty organizacji, ale pomaga jej we wszystkim, co wiąże się z…

Leichte Krimis fur Jugendliche in 3 Stufen Ausgetrickst
„Sascha” heisst der neue Mitschuler in der Klasse 8b. Er steht schnell im Mittelpunkt, ist uberall beliebt und der Schwarm aller Madchen. Aber: Wer andern eine Grube grabt, fallt oft selbst hinein!

Leichte Krimis fur Jugendliche in 3 Stufen Lekture Die doppelte Paula
Moon liebt Kunst. Und besonders die Malerin Paula Modersohn-Becker. Endlich kommt eine Ausstellung mit ihren schonsten Bildern in die Stadt – aber sind die alle echt?

swiadek chrystusa

Religia 1 Świadek Chrystusa Karty pracy – Bałoniak Aleksandra, Jackowiak Danuta, Maciejewska Katarzyna

 

Kim jestem? Taka jest nasza wiara Oto ja jestem z wami Co mam czynić? Gdy się modlicie Rok kościoła

Religia 2 Świadek Chrystusa w świecie Karty pracy – Bałoniak Aleksandra, Jackowiak Danuta, Maciejewska Katarzyna
Na początku stworzył Bóg Niebo i Ziemię Tak Bóg umiłował świat Królestwo Boże w was jest Ku nowym niebiosom i nowej ziemi Póki mego życia, chcę śpiewać Panu

Australia Cuda świata – Gołębiowska Barbara, Liwak – Rybak Katarzyna, Wesołowska Katarzyna i inni
„Cuda świata” to ekskluzywna kolekcja 25 albumów. Każdy z nich to wyczerpująca i barwna publikacja przybliżająca czytelnikowi kraj, jego kulturę oraz najważniejsze miejsca i obiekty z prestiżowej listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Każdy tom kolekcji zawiera opis 100 najważniejszych zjawisk, miejsc, rzeczy, które tworzą…

Religia 1 Świadek Chrystusa w Kościele Podręcznik

Religia 1 Świadek Chrystusa w Kościele Podręcznik

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania nr AZ-4-01/1.

Religia 2 Świadek Chrystusa w świecie Podręcznik
Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/1.

Religia 1 Słowo Boga jest blisko Ciebie Podręcznik
Część pakietu edukacyjnego. Podręcznik dla ucznia przygotowany zgodnie z nową „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” został zatwierdzony na czas nieokreślony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do programu ks. prof. dr hab. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak „Przyjąć blask Bożej prawdy”. Jest…

Religia 1 W domu Bożym i rodzinie Jezusa Podręcznik
W domu Bożym i rodzinie Jezusa – podręcznik dla klasy 1 Podręcznik dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej przygotowany do ogólnopolskiego programu katechetycznego, zatwierdzony na czas nieokreślony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Atrakcyjna, barwna szata graficzna i ilustracje dostosowane do wieku…

swiadek chrystusa

Religia 3 Świadek Chrystusa w rodzinie podręcznik

Religia 3 Świadek Chrystusa w rodzinie podręcznik

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy 3 liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/1.

Religia 5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie Podręcznik
Podręcznik obwieszczając Dobrą Nowinę, pogłębi Waszą zażyłość z Panem Jezusem przez wprowadzenie do czytania i słuchania Pisma Świętego. Dzięki poznaniu prawd Nowego Testamentu będziecie z pełnym zrozumieniem uczestniczyć w liturgii Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii.

Religia 3 Jezusowa wspólnota serc Podręcznik
Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej. Celem kształcenia w klasie trzeciej jest: – rozwój umiejętności wnioskowania; – zdobycie umiejętności analizy obrazu w połączeniu z tekstem; – kształtowanie umiejętności uzyskiwania odpowiedzi w połączeniu z prawdami teologicznymi dzięki zastosowanym ćwiczeniom; – kształtowanie…

Religia 1 Świadek Chrystusa w Kościele Podręcznik

Religia 1 Świadek Chrystusa w Kościele Podręcznik

 

Katecheza dla ucznia składa się z czterech części: 1. Warto pomyśleć 2. Głos nauki lub Mądrość prawdziwa 3. Słowo zamienić w czyn 4. Rozmawiaj z nim…Zaproszenie do modlitwy.

Technologia informacyjna 3W Podręcznik
Nowy podręcznik przeznaczony jest zasadniczona dwie godziny w cyklu kształcenia. Płyta dołączona do podręcznika zawiera dodatkowe treści, które rozszerzają poszczególne tematy i pozwalają na realizację programu także w klasach dysponujących większą ilością godzin. Elastyczność i atrakcyjność korzystania z podręcznika zapewnia też duża liczba…

Usługi turystyczne Część 2 Podręcznik
Podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz osób zainteresowanych dynamicznie rozwijającą się dziedziną życia, jaką jest turystyka.

Religia 2 Świadek Chrystusa w świecie Podręcznik

Religia 2 Świadek Chrystusa w świecie Podręcznik

 

Treści programowe w kl. II ponadgimnazjalnej są logiczną kontynuacją programu nauczania w kl. I. Uczeń kończąc kl. I wie: – jakie jest jego miejsce w Kościele, – identyfikuje się z nim, – ma świadomość, że od jego postawy zależy rozwój Kościoła na ziemi. Program nauczania w klasie II LO ma przygotować młodzież do ukształtowania w sobie potrzeby dawania świadectwa o przynależności do Chrystusa wobec świata. „Świadek Chrystusa” wiernie realizując Jego naukę w codziennym życiu, buduje Królestwo Boże na ziemi, które w pełni osiągnie w momencie paruzji. Dopełnieniem poruszanej tematyki będzie ukazanie potrzeby wewnętrznego zaangażowanie w liturgię roku kościelnego. Nie można zrozumieć nauki Chrystusa bez świadomej przynależności do Kościoła. Tę świadomość uczniowie będą zdobywali realizując program nauczania w kl. II LO.

Płyta Krzyżacy

Krzyżacy (Płyta DVD) - Sienkiewicz Henryk

Krzyżacy (Płyta DVD) – Sienkiewicz Henryk

 

Ostatnia wielka powieść historyczna Sienkiewicza to dzieło szczególne. Z jednej strony epicki obraz kształtowania się potęgi państwa polskiego, pochwała męstwa i surowej prostoty obyczajów polskiego rycerstwa. Z drugiej tekst kreślący stereotyp odwiecznego wroga, będący reakcją na antypolską politykę władz pruskich. Nie dziwi więc, że zmagania Polaków z Krzyżakami przedstawione zostały w konwencji zmagań dobra, piękna i prawdy z tym, co do cna złe i niemoralne. Te uproszczenia, irytujące dla historyka, zwykłemu czytelnikowi nie przeszkadzają. Dramatyczne losy bohaterów powieści do dziś dostarczają emocji i wzruszają. Rycerskie obyczaje, wyraziste postacie bohaterów, pojedynki, zdrada, zemsta i miłość, która ostatecznie triumfuje – wszystko, co zapewniło sukces powieści, znajdziemy także w monumentalnej ekranizacji Aleksandra Forda. No i jeszcze niezapomnianą scenę bitwy pod Grunwaldem. Mirosław Łesyszak W książce znajdziecie: • obszerne prezentacje literackiego pierwowzoru (geneza, konstrukcja tekstu, charakterystyka postaci, tło historyczne) • przydatne terminy teoretycznoliterackie • omówienie ekranizacji (kulisy powstania, warsztat realizatorów, komentarze producentów) • minileksykon wiedzy filmowej (przydatne terminy, pojęcia i informacje) oraz filmową wersję szkolnej lektury reżyseria Aleksander Ford scenariusz Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford zdjęcia Mieczysław Jahoda muzyka Kazimierz Serocki Rok produkcji: 1960 czas trwania: 166 Produkcja: Polska Obsada: Urszula Modrzyńska :Jagienka Grażyna Staniszewska :Danusia Andrzej Szalawski…

Krzyżacy CD – Sienkiewicz Henryk
Czym Krzyżacy są dla nas dzisiaj? Odległym wspomnieniem świetności naszego kraju? Obrazem rycerskich zwyczajów? A może historią pojedynczych bohaterów, których los splótł się z losami narodu i niezrozumiałym zrządzeniem w równej mierze dał im posmakować radości i bólu? Spod pióra pisarza wyszło dzieło na tyle złożone, że podążanie tropem fabuły…

Krzyżacy – Sienkiewicz Henryk
Notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie. Wydanie z opracowaniem. W tynieckiej gospodzie „Pod Lutym Turem” dwaj rycerze z Bogdańca, Maćko i jego synowiec, młodziutki Zbyszko, spotykają się z dworem księżnej Anny Danuty. Zbyszko od pierwszego wejrzenia zakochuje się w jednej z dwórek księżnej, Danusi. Nie…

plyta krzyzacy

Krzyżacy – Sienkiewicz Henryk

 

Wydanie z opracowaniem W tynieckiej gospodzie „Pod Lutym Turem” dwaj rycerze z Bogdańca, Maćko i jego synowiec, młodziutki Zbyszko, spotykają się z dworem księżnej Anny Danuty. Zbyszko od pierwszego wejrzenia zakochuje się w jednej z dwórek księżnej, Danusi. Nie spodziewa się, jak bardzo dziewczyna zostanie skrzywdzona przez Krzyżaków, jeszcze nie wie, że w wielkiej wojnie z Zakonem, która wkrótce się rozegra on, Zbyszko, weźmie udział również z osobistych powodów.

Orso – Sienkiewicz Henryk
Orso Opracowanie Życiorys Henryka Sienkiewicza Czas i miejsce akcji noweli Plan wydarzeń Treść Charakterystyka Orsa Charakterystyka Jenny Pozostali bohaterowie – charakterystyka Problemy zawarte w noweli Indeks komentarzy do tekstu

Bez dogmatu – Sienkiewicz Henryk
„(…) Pomysł dzieła zrodził się wkrótce po wygłoszonym 9 kwietnia 1889 roku w Warszawie odczycie o powieści historycznej i był próbą odejścia od tej odmiany gatunku i podjęcia nowej psychologicznej formy, która była dotąd rzadkością na gruncie polskiego powieściopisarstwa. Koncepcję swojej powieści psychologicznej ukształtuje Sienkiewicz już w…

Krzyżacy Historia działań militarnych - Urban William

Krzyżacy Historia działań militarnych – Urban William

 

Malowniczy opis dziejów Zakonu Krzyżackiego – od założenia i działalności w okresie krucjat, poprzez walki z plemionami pruskimi, wojny z Polską i Litwą, do upadku w XVI w. Obfituje w opisy dramatycznych wydarzeń europejskiego średniowiecza. Zawiera gruntowną i obiektywną analizę przebiegu bitwy pod Grunwaldem. William Urban jest profesorem historii i studiów międzynarodowych w Monmouth College, w stanie Illinois, USA. Jest także doktorem filozofii Uniwersytetu Teksaskiego w Austin. Jest autorem kilkunastu książek. /…/ A więc cofnijmy się wstecz, wykorzystajmy okazję do zagłębienia się w fotelu i odbycia podróży w przeszłość do wieków średnich, do czasów, kiedy ludzie nie byli zapewne ani lepsi, ani gorsi niż dzisiaj, tylko po prostu trochę inni.

Życie które działa – Hybels Bill
Bill Hybels pokazuje, że dzięki mądrości życie może zacząć „działać” jak dobrze naoliwiony mechanizm!

Tajemnice historii świata – Krawiec Adam
wydawnictwo: Publicat ISBN: 83-245-0775-2 liczba stron: 225 wymiary: 17 x 25 cm okładka: twarda W barwnie opowiedzianej książce Autor odsłania nam wielkie zagadki w dziejach świata. Wraz z Nim prześledzimy najciekawsze i najbardziej tajemnicze wydarzenia na przestrzeni kilkunastu wieków. Poznamy dawne cywilizacje, przyczyny ich rozwoju i…

plyta krzyzacy

Krzyżacy fragmenty Lektury dla zapracowanych - Sienkiewicz Henryk

Krzyżacy fragmenty Lektury dla zapracowanych – Sienkiewicz Henryk

 

Książka zawiera obszerne fragmenty oryginalnego tekstu, pozycji z kanonu lektur szkolnych. Wyboru fragmentów dokonano tak, aby zaprezentować wszystkie wątki i przedstawić wszystkie istotne postaci występujące w utworze. Książka może być szczególnie użyteczna dla uczniów, którzy: – przed czekającym ich egzaminem lub sprawdzianem chcą w krótkim czasie przypomnieć sobie tekst utworu; – z powodu licznych obowiązkó nie są w stanie w wyznaczonym terminie przeczytać pełnej wersji utworu.

Potop fragmenty Lektury dla zapracowanych – Sienkiewicz henryk
Książka zawiera obszerne fragmenty oryginalnego tekstu, pozycji z kanonu lektur szkolnych. Wyboru fragmentów dokonano tak, aby zaprezentować wszystkie wątki i przedstawić wszystkie istotne postaci występujące w utworze. Książka może być szczególnie użyteczna dla uczniów, którzy: – przed czekającym ich egzaminem lub sprawdzianem chcą w…

Quo Vadis fragmenty Lektury dla zapracowanych – Sienkiewicz Henryk
Książka zawiera obszerne fragmenty oryginalnego tekstu, pozycji z kanonu lektur szkolnych. Wyboru fragmentów dokonano tak, aby zaprezentować wszystkie wątki i przedstawić wszystkie istotne postaci występujące w utworze. Książka może być szczególnie użyteczna dla uczniów, którzy: – przed czekającym ich egzaminem lub sprawdzianem chcą w…

Krzyżacy. Lektury szkolne MP3 - Henryk Sienkiewicz

Krzyżacy. Lektury szkolne MP3 – Henryk Sienkiewicz

 

Ponad 22 godziny nagrania w formacie mp3. Krzyżacy to powieść historyczna z czasów panowania króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. Po okresie rozbicia dzielnicowego Polska umacniała się jako państwo, zdolne pokonać odwiecznego wroga – zakon krzyżacki. Pisarzowi udało się odmalować życie średniowiecznej Polski, opisał siedziby szlacheckie, dwory królewskie i książęce, zamek w Malborku, a także czyny i potyczki rycerskie. Kulminacyjnym momentem powieści jest zwycięska bitwa pod Grunwaldem. Na tym tle pisarz ukazał dzieje miłości Zbyszka z Bogdańca i Danusi, córki rycerza – Juranda ze Spychowa. W serii ukazały się: Krzyżacy, Lalka, Pan Tadeusz, Przedwiośnie, W pustyni i puszczy, Syzyfowe prace.

W Pustyni i w Puszczy. Lektury szkolne MP3 – Henryk Sienkiewicz
Ponad 10 godzin nagrania w formacie mp3. W pustyni i w puszczy – Staś i Nel mieszkają w Port Saidzie, nad Kanałem Sueskim. Pan Tarkowski jest Polakiem na emigracji (Polska nie istniała wtedy jako państwo), a ojciec Nel Brytyjczykiem (Egipt był wtedy kolonią brytyjską). W brytyjskim Sudanie, na południe od Egiptu, rozpoczyna się muzułmańskie…

Pan Tadeusz. Lektury szkolne MP3 – Adam Mickiewicz
Ponad 7 godzin nagrania w formacie mp3. Pan Tadeusz to epopeja narodowa, w której poeta żegna się z odchodzącą w przeszłość Polską szlachecką – „krajem lat dziecinnych”. Soplicowo, „centrum polszczyzny”, to miejsce, w którym życie toczy się swoim własnym rytmem, zgodnym z rytmem natury, a ludzie żyją według odwiecznych zasad i praw. Jednak…

Syzyfowe prace. Lektury szkolne MP3 – Stefan Żeromski
Ponad 9 godzin nagrania w formacie mp3. Syzyfowe prace to powieść o buncie i sprzeciwie polskiej młodzieży wobec polityki rusyfikacyjnej w Królestwie Polskim w latach 80. XIX wieku. Jest to także opowieść o rodzeniu się świadomości narodowej, przyjaźni, dorastaniu i pierwszym uczuciu. Na przykładzie dwóch bohaterów – Marcina Borowicza i…

Krzyżacy - Stokowski Marek

Krzyżacy – Stokowski Marek

 

Co skłoniło niemieckich rycerzy-zakonników do przybycia nad Dolną Wisłę? Jak powstało państwo mnichów i jak było zorganizowane? Dlaczego Krzyżacy ponieśli klęskę pod Grunwaldem? – na te i wiele innych pytań dotyczących zakonu znajdziecie odpowiedź w tym opracowaniu.

Kuratela – Ołdakowski Marek
Psychologiczno-obyczajowa powieść o trudnym dojrzewaniu do ojcostwa a także do roli syna. Opowiada o przeobrażeniach moralnych i uczuciowych dokonujących się w bohaterze, czterdziestoletnim mężczyźnie pod wpływem wiadomości, że jest ojcem nieznanego mu syna. Bohater do tego momentu żył w błogim przeświadczeniu, że jest porządnym człowiekiem,…

Noc tajemnic – Stokowski Marek
Przygoda, tajemnice, zagadki – to wszystko można znaleźć na stronach tej powieści. Co więcej, świat tej książki, to nie tylko fikcja, to również wiele interesujących informacji na temat Krzyżaków, ich państwa i malborskiej warowni. Akcja „Nocy tajemnic” osadzona jest w murach zamku Malbork, swego czasu jednej z najpotężniejszych twierdz Europy….

Miłość ponad czasem

Miłość ponad czasem - Niffenegger Andrey

Miłość ponad czasem – Niffenegger Andrey

 

Tym, którzy twierdzą, że nie ma już fascynujących opowieści o miłości, polecam gorąco MIŁOŚĆ PONAD CZASEM. Ta niezwykła powieść, pięknie napisana, pełna inwencji i romantyzmu, na długo pozostaje w pamięci. Scott Turow

milosc ponad czasem

Budda i miłość czyli jak kochać i być szczęśliwym – Nydahl Ole Lama

 

Pragnienie szczęścia jest siłą napędową wszelkiego działania. Każda, nawet najmniejsza istota, pragnie być szczęśliwa i chce uniknąć cierpienia. Szczęście to wspaniały stan, w którym z powodu wszechogarniającej radości cały nasz świat drży w posadach. Uśmiechamy się promiennie do wszystkich wokół, odczuwamy pełną radości moc w całym ciele i pragniemy objąć cały świat. Świeżo zakochani są temu przeżyciu wielkiego szczęścia bardzo bliscy – początkom miłości towarzyszy często głęboka, naturalna błogość. Tylko niewielu ludzi, zarówno na poziomie umysłu, jak też ciała doświadcza spełnienia większego od otrzymywania tego, czego pragną – bycia kochanym przez innych, obdarowywania miłością samemu i możliwości promieniowania na świat całym tym bogactwem. „Budda i miłość” opowiada o tym, jak nadmiar, pojawiający się w pełnym radości związku użyć dla dobra wszystkich i samemu dzięki temu wzrastać. Z czasem wszystko przeniknie dojrzałe, przynoszące zadowolenie poczucie satysfakcji, wynikające ze wspólnej pracy, uczenia się z życia i wprowadzania go na coraz wyższe i prawdziwsze poziomy. W ten sposób stopniowo powstaje wgląd, że najwyższa radość jest jednocześnie najwyższą prawdą oraz że podkreślanie w życiu tego, co piękne nie jest ucieczką od życia. Zgodnie z buddyjskim poglądem szczęśliwy i wzbogacający związek nie jest celem samym w sobie, lecz drogą pozwalającą osiągnąć pełen rozwój umysłu – Oświecenie. Lama Ole Nydahl opowiadając na czym polega ten stan, powiedział kiedyś: „to tak, jakbyśmy zakochali się w całym świecie, a cały świat zakochał się w nas…”

Jak nauczyć się być szczęśliwym – Jalenques Etienne
Skoro szczęście leży w naszej naturze, jak to się dzieje, że wielu spośród nas tak do niego daleko? Czasem robimy wszystko, aby wmówić sobie, że szczęście jest nieosiągalne. Nasz cel to bycie szczęśliwym. Ta książka podpowiada, jak odkryć „to coś”, co ożywia każdego z nas i pozwala wyjść poza swoje ograniczenia. Autor przedstawia…

Jak być szczęśliwym – Hoggard Liz
Naucz się czerpać radość z życia Na czym polega szczęście? Co sprawia, że czujemy się szczęśliwi? Inni ludzie, sukces, bogactwo? Poszukując odpowiedzi na te pytania, grupa specjalistów z różnych dziedzin przeprowadziła w angielskim miasteczku Slough przełomowy eksperyment społeczny (na jego podstawie powstał popularny serial BBC Making Slough…

Wojna i miłość Losy Polaków na Wileńszczyźnie – Gołębiowski Waldemar Piotr
Autor przedstawił pełną wyrzeczeń walkę o wolność Polski partyzantów AK na Wileńszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej. Polska została zdradzona przez zachodnich aliantów. Po wyzwoleniu Wilna przez Armię Czerwoną i Armię Krajową, partyzanci AK zostali podstępnie aresztowani i zesłani na Sybir. Wątek miłosny głównego bohatera jest ukazany na…

Miłość albo seks - Brown Andrea

Miłość albo seks – Brown Andrea

 

Ta dowcipnie i z szelmowskim wdziękiem napisana powieść bezwzględnie rozprawia się ze światem mężczyzn, a jednocześnie pokazuje, że bez nich… czasem trudno się obejść. Autorka na zmianę opowiada o życiu obarczonej nadmiarem obowiązków domowych Niny, której małżeństwo dopadła codzienna rutyna, oraz dynamicznej, pełnej energii Sary, całkowicie przytłoczonej oświadczynami przyjaciela. Kto szuka dobrej, lekkiej lektury do poczytania w wolnej chwili, trafił pod właściwy adres.

Miłośnica – Nurowska Maria
Polska, rok 1982. Znany pisarz zwraca się do młodej dziennikarki, która popadła w niełaskę władz z prośbą o zebranie dokumentacji na temat hrabiny Krystyny Skarbek, arystokratki pochodzenia żydowskiego. Początkowo jest to dla dziennikarki tylko praca, rychło jednak „śledztwo”, które prowadzi, wciąga ją, a wyłaniający się z niego obraz kobiety…

O miłości – Brown H.Jackson
Złote myśli, sentencje, przysłowia o miłości, mogące służyć jako wpis do pamiętnika, życzenia na kartę…

milosc ponad czasem

Miłość ciekawość prozak i wątpliwości - Etxebarria Lucia

Miłość ciekawość prozak i wątpliwości – Etxebarria Lucia

 

Cristina studiuje, jak szalona uprawia seks i czasem bierze działkę. Ana, zaniedbywana żona i niedoceniana matka, popada w ostrą depresję. Rosa osiągnęła sukces – ma świetną pracę, mnóstwo pieniędzy, luksusowy samochód i… pustkę w sercu. Niczym u Czechowa, trzy siostry i, niczym w muzyce Bacha, rozpisana misternie na głosy opowieść o trzech niezwykłych kobietach. Etxebarría doskonale radzi sobie z tą polifonią wspomnień, przedstawiając nie tylko losy swych bohaterek, ale też najważniejsze problemy wszystkich Hiszpanek: kult macho, patriarchalny model rodziny, nierówne prawa mężczyzn i kobiet, rzutujące na wszystkie dziedziny życia społecznego.

Cud równowagi – Etxebarria Lucia
Eva Argullo jest niespełnioną pisarką, a uzależnienie od alkoholu i burzliwych związków emocjonalnych niejeden już raz leczyła na terapii grupowej. W wieku dwudziestu lat opuściła rodzinny dom i zaczęła żyć na własną rękę. Miotała się między dorywczymi pracami, górami niezapłaconych rachunków i alkoholowo-narkotycznym odurzeniem. Nawet…

Constance, albo praktyki samotności – Durrell Lawrence
To dalsze losy bohaterów Livii. Blanford wyrusza z księciem Hassadem do Egiptu, by objąć posadę jego osobistego sekretarza, wkrótce spotyka tam odkomenderowanego na Bliski Wschód Sama, który nie kryje swej radości z udziału w wojnie. Wspólna wycieczka przyjaciół na pustynię kończy się tragicznym wypadkiem… Constance znajduje schronienie w…

Za minutę pierwsza miłość - Ożogowska Hanna

Za minutę pierwsza miłość – Ożogowska Hanna

 

Pełna humoru opowieść o szkolnych i życiowych przygodach grupy nastolatków. Każdy z nich próbuje poradzić sobie ze swoimi problemami. Kostek marzy o psie, a Irka i Ewa z niecierpliwością czekają na pierwszę prawdziwą miłość. Czasem nie jest łatwo, nauczyciele zadają zbyt dużo, a rodzice słuchają tylko starszego rodzeństwa. Jednak z pomocą przyjaciół wszystko się udaje.

Zapomniana miłość – Howell Hannah
Po wielu burzliwych wydarzeniach sir Diarmot MacEnroy postanawia, że jego nieślubne dzieci potrzebują matki, a dom kobiecej ręki. Przed ołtarz prowadzi kobietę nieśmiałą i łagodną, co do której żywi nadzieję, że ta wprowadzi spokój do jego burzliwego dotąd życia i nigdy nie złamie mu serca.

Jak Michałek szukał miłości – Wilkońska Joanna
Ilustrowana książeczka dla najmłodszych Czytelników, których z pewnością zainteresują przygody chłopca zmagającego się z tajemniczym zadaniem otrzymanym od siostry katechetki.

Encyklopedia muzyki popularnej

encyklopedia muzyki popularnej

Encyklopedia muzyki popularnej / Folk

 

wydawnictwo: Atena ISBN: 83-85414-94-0 liczba stron: 366 wymiary: 17 x 24 cm okładka: twarda tłumaczenie: Leszek Kaczmarek Muzyka folkowa pozostawała przez długie lata jednym z najbardziej niezrozumiałych gatunków muzyki popularnej. Tradycyjny wizerunek folkowca ubranego w gruby, wełniany sweter, dłubiącego palcem w nosie i popijającego piwo czy korpulentnej wokalistki w długiej do ziemi sukni uległ jednak w ostatnich latach zmianie, m.in. dzięki działalności różnych ruchów folkowych skupionych wokół czasopism „Contemporary Folk” i „Roots”

Encyklopedia muzyczna tom 7
Siódmy tom Encyklopedii Muzycznej PWM zawiera hasła dotyczące życia i działalności osób związanych z muzyką na przestrzeni wieków – kompozytorów, wykonawców, teoretyków muzyki, librecistów i poetów, tancerzy, muzyków jazzowych i rozrywkowych. Encyklopedia przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych muzyką, zarówno profesjonalistów, jak i…

Encyklopedia do plecaka
Ta ciekawa encyklopedia to bogate źródło informacji. Odpowiada na wszystkie ciekawskie pytania waszego dziecka. Informacje sa przejrzyście ułożone i zupełnione kolorowymi ilustarcjami, dzięki którym dziecko będzie chciało wiedzieć więcej i więcej.

Encyklopedia Same fakty
Niezwykła, pełna ciekawych informacji encyklopedia, podzielona na 4 działy tematyczne: – Prehistoria – Ludzkie Ciało – Ludzie świata – Odkrycia i wynalazki.

Encyklopedia muzyki popularnej pop Blues - Jakubowski Marek

Encyklopedia muzyki popularnej pop Blues – Jakubowski Marek

 

W swej historii, blues uległ przekształceniu z wytworu kultury etnicznej w wytwór amerykański kultury narodowej, tracąc swoją pierwotną i kontynuując nową tożsamość.

Encyklopedia morderstw – Sifakis Carl
Jedyna w swoim rodzaju encyklopedia – analizuje historie ponad 400 zabójstw i innych aktów przemocy motywowanych względami politycznymi. Czytelnicy znajdą tu przegląd najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii, hasła opisują szczegóły znanych ataków, zamachów i spisków przeciwko osobistościom ze świata polityki. Każdemu hasłu…

Encyklopedia muzyczna tom 4
Czwarty tom Encyklopedii Muzycznej PWM zawiera hasła dotyczące życia i działalności osób związanych z muzyką na przestrzeni wieków – kompozytorów, wykonawców, teoretyków muzyki, librecistów i poetów, tancerzy, muzyków jazzowych i rozrywkowych. Encyklopedia przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych muzyką, zarówno profesjonalistów, jak i…

encyklopedia muzyki popularnej

Lata osiemdziesiąte. Encyklopedia muzyki popularnej - Larkin Colin

Lata osiemdziesiąte. Encyklopedia muzyki popularnej – Larkin Colin

 

Choć dekadę lat 80. cechowała stagnacja, wydarzenia muzyczne tego okresu odegrały ważną rolę w rozwoju muzyki popularnej. Najważniejszymi z nich było pojawienie się płyty kompaktowej oraz powstanie muzycznej telewizji MTV. Pierwsze uznać należy za najważniejszy wynalazek od czasu wprowadzenia do masowej produkcji w 1950 winylowego longplaya. Uruchomienie MTV miało także charakter przełomowy, gdyż ukształtowało nowy styl przedstawiania muzyki ? wideoklip, który stał się podstawową formą promowania każdego wprowadzanego na rynek utworu. Odbiorcy stali się bardziej leniwi ? oglądanie jest wszakże łatwiejsze niż słuchanie. Dla wielu lata 80. były smutnym okresem, erą wzlotu (i upadku) Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. […] Kultura punkowa końca lat 70. zeszła do podziemia, a oparta na gitarowym rytmie muzyka indie i wykonawcy hardcore?owi nadal próbowali się dostosować, by wreszcie wybuchnąć z ogromną siłą w latach 90. Rockowe koncerty na stadionach stały się jeszcze bardziej widowiskowe, głównie za sprawą takich zespołów, jak Police, U2, czy Aerosmith, znakomicie potrafiących wykorzystać drzemiący w nich potencjał. W świecie muzyki popularnej była to więc dekada eklektyczna i, jak się przekonamy, o wiele barwniejsza, niż nam to dyktuje niedoskonała pamięć. W tomie zawarto biogramy wykonawców, dyskografię wraz z oceną poszczególnych albumów oraz indeks nazwisk

Blues w Polsce. Encyklopedia muzyki popularnej - Jakubowski Marek, Szalbierz Mariusz

Blues w Polsce. Encyklopedia muzyki popularnej – Jakubowski Marek, Szalbierz Mariusz

 

Encyklopedia ta ukazuje się po czterdziestu latach od zaistnienia bluesa w Polsce, od pamiętnego występu Big Bila Ramseya podczas festiwalu jazzowego w Sopocie w 1957 roku. W 280 hasłach zawarte są informacje dotyczące polskich wykonawców gatunku, nie tylko tych największego formatu jak Tadeusz Nalepa, Irek Dudek, Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, Ryszard „Skiba” Skibiński i Kasa Chorych, ale również tych chociaż mniej znanych jednak w istotny sposób współtworzących naszą bluesową scenę. Nie zabrakło miejsca dla wydarzeń, jakimi były występy zagranicznych gwiazd bluesa, dla haseł poświęconych festiwalom szczególnym, odświętnym okazjom spotkań fanów i muzyków oraz klubom czyli miejscom, w których bluesowe życie tętni na co dzień. Są wreszcie biogramy poświęcone popularyzatorom bluesa, a także mała antologia bluesowej poezji rodzimych twórców. Bez wątpienia, atrakcyjnym dopełnieniem tego wydawnictwa jest płyta z niepublikowanymi dotąd nagraniami, stanowiąca dźwiękową ilustrację części haseł i cenną samą w sobie pozycję dyskograficzną.

William King

Szpon Ragnara - William King

Szpon Ragnara – William King

 

Drugi tom opowieści o Kosmicznym Wilku. Ukazuje on krwawe początki klanu Kosmicznych Marines i pierwszą misję Ragnara jako wojownika. Ragnar przemierza galaktykę, by na koniec zmierzyć się z ciemną stroną własnej osobowości.

Zabójca Smoków – William King
Kolejna część epickiej kroniki Feliksa, w której utrwala dla potomnych historię Gotreka – krasnoluda poszukującego chwalebnej śmierci w walce. Po brawurowych wyczynach opisanych w „Zabójcy Demonów”, nieustraszona para podąża niebezpiecznym szlakiem, ścigana przez podstępnego i bezlitosnego skaveńskiego szarego proroka Thanquola. „Zabójca…

Zatopiona arka – Warłamow Aleksiej
Co łączy zagubioną w syberyjskiej tajdze osadę z dzisiejszym Sankt Petersburgiem? Odwróconych od świata wyznawców starej wiary i bezwzględną współczesną sektę? Zakochanych i – samotnych? Świętych i – grzesznych? W tej powieści to tylko barwna kanwa, nad którą unosi się duch odwiecznej Tajemnicy: sensu ludzkiego istnienia. Z książki…

Antony and Cleopatra – William Shakespeare
A battle-hardened soldier, Antony is one of the three leaders of the Roman world. But he is also a man in the grip of an all-consuming passion for the exotic and tempestuous queen of Egypt. And when their life of pleasure together is threatened by the encroaching politics of Rome, the conflict between love and duty has devastating consequences.

william king

Zabójca demonów – William King

 

Tuż po ostatnich przygodach i walce ze sługami szczurzego boga w Nuln, Gotrek i Felix są gotowi, by przyłączyć się do wyprawy na północ w poszukiwaniu dawno zaginionego Krasnoludzkiego pałacu Karag Dum. Ruszając w stronę straszliwych Krain Chaosu w eksperymentalnym krasnoludzkim zeppelinie, Gotrek i Felix mogą tylko zwyciężyć lub zginąć podczas tej próby. Ale do gry wchodzą coraz większe i bardziej złowieszcze moce. Potężne demony budzą się, aby spełnić swoją przedwieczną, śmiertelną klątwę…

Zabójca królowej – King William
Stolica Kharadrei, miasto Halim, stoi w ogniu, szturmowana przez wojska Talorei. Rik na własne oczy ogląda zmagania duchów żywiołów i atak smoka. Został wyniesiony przez Panią Aseę do rangi jednego z Terrarchów w podzięce za zasługi oddane królestwu w Wieży Węży i musi się teraz odnaleźć w tej nowej roli. Rozwija też swoje unikalne zdolności…

Zabójcze piękno – Fielding Joy
W małym miasteczku na Florydzie z pozoru nic się nie dzieje. Życie mieszkańców wypełnione jest rutyną, upływa w cieniu prowincjonalnych skandali, plotek i zdrad. Pewnego dnia tym spokojnym miastem wstrząsa wiadomość o odnalezieniu na bagnach zwłok najpopularniejszej uczennicy w szkole, pięknej Liany Martin. Są też inne ofiary. Wszystkie to…

Zabójca ludzi. Przygody Gotreka i Felixa - William King

Zabójca ludzi. Przygody Gotreka i Felixa – William King

 

Gotrek i Felix powracają. Wykonując nową misję, kierując się na północ, aby wspomóc Imperium w trwającej wojnie przeciwko plugawej inwazji hord Chaosu. Zatrzymując się w Nuln, ponownie spotykają krasnoludzkiego inżyniera Malakaia Makaissona, który wspiera wojenny wysiłek Imperium, transportując działa na front swoim statkiem powietrznym Duchem Grungniego. Jednakże, po serii paskudnych wypadków wkrótce staje się jasne, że działają sabotażyści – czy nasi bohaterowie znajdą łotrów na czas i ocalą wszystkich?

Nowe przygody Paddingtona – Bond Michael
Kolejna, piąta już książka z serii klasycznych przygód misia Paddingtona, przybysza z mrocznych zakątków Peru. Mały, nieporadny niedźwiadek na dobre zadomowił się u państwa Brown w Londynie i czynnie włączył się w ich codzienne życie. Dowiecie się, jak poradził sobie z koszeniem trawnika, świątecznymi zakupami i czy udało mu się przepędzić…

Przygody Bolka i Lolka – Psiaczek
PRZYGODY BOLKA I LOLKA-PSIACZE DVD

william king

Zabójca gigantów - William King

Zabójca gigantów – William King

 

Ciemność zbiera się nad wyspą Albion, wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiadają nadejście wielkiego nieszczęścia. Gotrek i Felix wyruszają do walki z przerażającym złem, które atakuje miejscowych, aby nie dopuścić, by zagroziło całemu światu.

Zabójca Skavenów – William King
Gotrek i Felix powracają w drugiej powieści z tej epickiej sagi, osadzonej w wielkim mieście Nuln. Usiłując podkopać samą materię imperium za pomocą swojej tajemniczej magii spaczenia, skaveni – zmutowani szczuro-ludzie Chaosu – gromadzą się w cuchnących kanałach ściekowych pod miastem. Prowadzeni przez Szarego Proroka Thanguola, słudzy…

Wojna kwiatów – Williams Tad
Theo Yilmos jest trzydziestojednoletnim wokalistą w niezbyt popularnym zespole rockowym. Kiedyś obdarzony ogromną, niemal magiczną charyzmą na scenie i poza nią, teraz boryka się z codziennością. Kiedy życie daje mu w kość jak nigdy dotąd, Theo szuka wytchnienia w samotnej chacie wśród lasów. Czyta dziwny pamiętnik nieżyjącego już krewnego,…

Kosmiczny Wilk - William King

Kosmiczny Wilk – William King

 

Kosmiczni Marines są ostatnią nadzieją ludzkości. Młodzieniec Ragnar zostaje wybrany do dzikiego, ale dumnego Zakonu Kosmicznych Wilków. Jednak w jego duszy budzi się bestia, która musi opanować, jeśli chce ze swoją wilczą sforą walczyć w obronie ludzkości.

Zmęczenie materiału – Williams Sean
Autor przedstawia świat po wielkiej wojnie nuklearnej. Opowieść skupia się na kilku decysujących dniach z dziejów Kennedy Polis, niegdyś samowystarczalnej metropolii w Stanach Zjednoczonych, dziś dogorywającego reliktu dawnych czasów, całkowicie odizolowanego od zewnętrznego świata. Gdy w Kennedy pojawia się wysłannik Stanów Ponownie…

Mięczak – Billingham Mark
Inspektor z Londynu Tom Thorne podąża tropem psychopaty. Młoda matka zostaje uduszona na oczach swojego trzyletniego synka. Tego samego dnia zostaje odnaleziona druga ofiara, pozbawiona życia w identyczny sposób. Policja podejrzewa, że chodzi o seryjnego mordercę. Thorne dochodzi jednak do wniosku, że mają do czynienia z dwoma niezależnie…

Seks – Williams John
Erotyka zawsze fascynowała artystów. Książka przedstawia najciekawsze sceny erotyczne w sztuce różnych cywilizacji. Autor zaprezentował przykłady malarstwa, fotografii, kadrów z filmu, a nawet komiksy. W poszczególnych rozdziałach obserwujemy jak partnerzy oddają się flirtowi, widzimy pierwszy pocałunek, wzajemną fascynację, wreszcie odpoczynek…

Zabójca wampirów - William King

Zabójca wampirów – William King

 

W niekończącej się wojnie z Chaosem poszukujący zagłady krasnolud Gotrek i towarzyszący mu człowiek – Felix, spotykają nowego, przerażającego wroga. W głębi mrocznej Sylvanii zbiera się zło, które pragnie wyrwać im serca…

Zabójca Orków – Nathan Long
Gotrek i Felix powracają na południowe wybrzeża krańce Starego Świata, i odkrywają, że krainę ta jest plądrowana przez orków. Gdy, w głębi lądu, armie Imperium desperacko walczą z wielką inwazją Chaosu, wybrzeże pozostaje bezbronne. Dochowując dawnej przysięgi, Gotrek zgadza się pomóc krasnoludzkiemu księciu w odbiciu jego twierdzy dzikim,…

(e) Zabójca mimo woli
Przełożeni major Kamieńskiej doceniają jej profesjonalizm i tzw. szósty zmysł. Nic zatem dziwnego, że postawili przed nią wyjątkowo trudne zadanie – ma zapobiec planowanemu morderstwu. I co ciekawe, nie chodzi tu wcale o uratowanie życia przyszłej ofierze! W śledztwie pomaga Anastazji zaprzyjaźniony mafioso. Korzystając ze wsparcia, nie…

Jutro pójdę w świat – Dobrowolska Hanna

jutro pojde w swiat dobrowolska

Jutro pójdę w świat 4 Zeszyt ćwiczeń – Dobrowolska Hanna

 

Zeszyt ćwiczeń stanowi niezbędne uzupełnienie podręcznika i jest z nim związany systemem czytelnych odsyłaczy do konkretnych ćwiczeń. Uczeń pracujący z zeszytem znajdzie w nim: – ćwiczenia utrwalające nabytą wiedzę, ułatwiające powtórzenie i samokontrolę, – atrakcyjne, pomysły i dowcipne formy graficzne i rysunki, – sprawdziany kontrolne do poszczególnych rozdziałów podręcznika, – wkładki z wycinankami do wykonywania poszczególnych ćwiczeń. W stosunku do wydania poprzedniego zeszyt rozszerzono o zestaw nowych ćwiczeń oraz o dwa nowe rozdzialy: Różne formy wypowiedzi i Co się kryje w wierszu?

Małgorzata D. 2010-08-24
waszą stronę internetową mogę polecić wszystkim zamawiającym ,bo super transakcja,bardzo szybka dostawa,będę teraz co roku zamawiać na waszej stronie internetowej taniej książki,super zobowiązanie z waszej strony.
Ocena: 5

joanna z. 2009-09-29
Towar zgodny z opisem ,stała kontrola zamówienia ułatwiająca oczekiwanie i byłby super pozytyw gdyby nie telefony których mimo moich usilnych starań nikt nie odbierał.
Ocena: 3

Mariola D. 2009-07-27
Jestem zadowolona z dokonanych zakupów, książki dotarły szybko. Polecam ten rodzaj zakupów w TaniaKsiążka.pl
Ocena: 5


 

Jutro pójdę w świat 4 Podręcznik – Dobrowolska Hanna
Zmienione wydanie cyklu „Jutro pójdę w świat” dla szkoły podstawowej uwzględnia opinie, uwagi i życzenia nauczycieli. Zaletami zmienionego cyklu są: – czytelna struktura podręczników: każdy rozdział otwiera strona z barwną reprodukcją i tytułem wprowadzającym w jego tematykę; – aktywizujące i inspirujące pytania i polecenia dla uczniów; -…

Opowiem ci ciekawą historię 6 Historia Zeszyt ćwiczeń – Wołosik Anna
Niniejszy zeszyt wraz z podręcznikiem kończą cykl pomocy dydaktycznych pt.”Opowiem Ci ciekawą historię” do nauczania historii w szkole podstawowej. Autorka tego cyklu, Anna Wołosik, kontynuuje opracowanie pomocy dla gimnazjum: programu,podręczników,zeszytów do ćwiczeń,scenariuszy. Nr dopuszczenia: 50/99

Jutro pójdę w świat 5 Podręcznik - Dobrowolska Hanna

Jutro pójdę w świat 5 Podręcznik – Dobrowolska Hanna

 

Podręczniki z cyklu „Jutro pójdę w świat” wychodzą naprzeciw założeniom reformy w dziedzinie nauczania blokowego. Przy omawianiu utworów literackich nauczyciel znajdzie wiele okazji, by odwołać się do wiadomości z historii (tzw. osie czasu, poświęcone twórczości największych polskich pisarzy), plastyki (reprodukcje obrazów i fotografie innych dzieł sztuki), muzyki (kaseta). Ułatwi to uczniom widzenie kultury jako całości złożonej z wielu elementów wzajemnie na siebie oddziałujących. Cykl „Jutro pójdę w świat” jest przyjazny wobec ucznia. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń są kolorowe, bogato ilustrowane, a wiadomości z nauki o języku podano w bardzo przystępnej i atrakcyjnej formie (ramki, zestawienia, schematy). Od nauczycieli i uczniów korzystających z podręczników „Jutro pójdę w świat” wiemy, że bardzo się podobają zamieszczone w podręczniku teksty literackie. Autorka starała się dobrać je tak, żeby były ciekawe dla ucznia w danym wieku, a jednocześnie dostosowane do jego możliwości percepcyjnych i kształcące. Ponadto mogą one być punktem wyjścia do klasowych dyskusji na tematy ważne z wychowawczego punktu widzenia.

Oglądam świat 4 Język polski Podręcznik do kształcenia językowego – Grajewska Katarzyna, Wower Ewa
Dzięki głębokiej wiedzy Autorek podręcznik odwołuje się do wiadomości oraz umiejętności, które uczeń klasy IV już posiada. Na ich podstawie wprowadzane są nowe treści, co gwarantuje ciągłość procesu edukacyjnego. Podręcznik zawiera różnorodne teksty i ciekawie skonstruowane ćwiczenia. Ich wielkim atutem jest połączenie wiedzy o języku,…

Słowa i świat 6 Język polski Podręcznik – Nagajowa Maria
W skład każdego pakietu należącego do cyklu edukacyjnego autorstwa Marii Nagajowej wchodzą: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przewodnik dla nauczyciela „Jak uczyć języka polskiego w klasie…” oraz kaseta audio.entujemy trzeci z integracyjnych podręczników tego cyklu, łączący kształcenie literackie, językowe i kulturowe. Zawarty w nim materiał;…

jutro pojde w swiat dobrowolska

Jutro pójdę w świat 6 Podręcznik - Dobrowolska Hanna

Jutro pójdę w świat 6 Podręcznik – Dobrowolska Hanna

 

Rekomendujemy zmienione wydanie podręcznika dla klasy 6, kończące cykl „Jutro pójdę w świat”. Tak, jak w poprzednich, uwzględniliśmy w nim opinie, uwagi i życzenia nauczycieli. W nowym podręczniku tematy gramatyczne wydzielone zostały na osobnych, wyróżnionych kolorystycznie stronach; teksty są krótsze, przystępniejsze dla uczniów; wprowadzony został nowy rozdział poświęcony kulturze medialnej, który uwzględnia postęp techniczny i zainteresowania dzieci. Zmieniona szata graficzna bliższa jest dzisiejszym upodobaniom estetycznym uczniów, a druk na kredzie zwiększa atrakcyjność podręcznika. Po każdym rozdziale znajduje się odsyłacz do zeszytu ćwiczeń, w którym zamieszczono sprawdziany podsumowujące wiedzę i umiejętności uczniów.

Matematyka z plusem 5 Podręcznik – Dobrowolska Małgorzata
Książka jest nową wersją podręcznika dla 5 klasy, dostosowaną do wymogów obowiązującej podstawy programowej. Podręczniki z rodowodem Drzewo genealogiczne M+ rozpoczyna się w czasach zeszytów gdańskich – książek, które nauczyciele matematyki przyjęli z prawdziwym entuzjazmem. Tradycję zeszytów z powodzeniem kontynuuje Matematyka z plusem…

Wesoła szkoła 3 Podręcznik Część 3 – Dobrowolska Hanna, Konieczna Anna
Część trzecia podręcznika jest przeznaczona do realizacji w drugiej połowie marca, kwietniu, maju i czerwcu; obejmuje więc 12 tygodni nauki. Z tej racji jest też najobszerniejsza. Powodem większej objętości jest to, że pod koniec klasy 3.zaproponowano uczniom lekturę dłuższych tekstów literackich i popularyzatorskich w przekonaniu, że w…

Jutro pójdę w świat 6 Scenariusze lekcji - Suchowierska Agnieszka

Jutro pójdę w świat 6 Scenariusze lekcji – Suchowierska Agnieszka

 

Scenariusze lekcji są uzupełnieniem Przewodnika dla nauczyciela Jutro pójdę w świat. Język polski 6. Autorka napisała 36 scenariuszy do tych tematów z podręcznika, które nie zostały opracowane w Przewodniku, szczególnie te dotyczące lekcji związanych z gramatyką i ortografią. Ale też jednostki lekcyjne poświęcone prozie, poezji i teatrowi są bardzo inspirujące dla nauczyciela, a uczeń będzie zachwycony, wypełniając karty pracy.

Garfield Poznaję podwodny świat z Garfieldem
Dzieci Garfielda znają i kochają. Z tym większą przyjemnością będą w towarzystwie rudego kota rozwiązywać zadania i zdobywać wiedzę o morzach i oceanach. Wśród zadań wymieńmy odczytywanie wyrazów za pomocą kodu, dodawanie i odejmowanie, odnajdywanie takich samych przedmiotów, układanie obrazków z naklejek w formie puzzli, rozpoznawanie znaczeń…

Melanie Klein

Miłość poczucie winy i reparacja t 1 Pisma - Klein Melanie

Miłość poczucie winy i reparacja t 1 Pisma – Klein Melanie

 

„Miłość, poczucie winy i reparacja” rozpoczyna publikację Pism Melanie Klein, obejmujących blisko czterdziestoletni okres jej pracy klinicznej i badawczej. Długo oczekiwane polskie wydanie Pism umożliwia czytelnikowi bezpośredni kontakt z jej dziełem, a w konsekwencji z olbrzymim obszarem myśli analitycznej, modyfikującej i twórczo rozwijającej teorię Freuda – z tzw. brytyjską szkołą relacji z obiektem.

Zapis analizy dziecka Pisma tom 4 – Klein Melanie
Zapis analizy dziecka jest pozycją niezwykłą nie tylko w dorobku Klein, ale również w historii piśmiennictwa psychoanalitycznego. Nigdy przedtem, nikt nie opublikował tak dokładnego zapisu sesji psychoanalitycznych. Właściwie każda z sesji dobrze obrazuje specyfikę pracy Klein, jej starania o to, aby w tym, co pacjent komunikuje podczas sesji,…

6 filarów poczucia własnej wartości – Branden Nathaniel
SZEŚĆ FILARÓW POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI – Praktyka świadomego życia – Praktyka samoakceptacji – Praktyka odpowiedzialności za siebie – Praktyka asertywności – Praktyka życia celowego – Praktyka integralności osobistej Książka ta udziela odpowiedzi na te cztery ważkie pytania. Czym jest samoocena? Dlaczego jest wazna ? Co można zrobić, aby…

melanie klein

Wprowadzenie do teorii Melanie Klein – Segal Hanna

 

Książka przedstawia całość dorobku Melanie Klein, wnikliwie omawiając jej podstawowe koncepcje i pojęcia. Hanna Segal uzupełnia wykład zaczerpniętymi z własnej praktyki opisami przypadków, które przybliżają i ilustrują teoretyczne poglądy oraz sprawiają, że lektura książki staje się podróżą w skomplikowany świat ludzkiej psychiki.

Wprowadzenie do psychologii klinicznej – Sęk Helena
Celem książki jest zbudowanie podstawowego „rusztowania wiedzy” uwzględniającego najważniejsze osiągnięcia psychologii klinicznej i aktualne problemy, jakie przed tą dziedziną psychologii stosowanej wyrastają. W podręczniku wiele miejsca poświęcono takim zagadnieniom, jak: zdrowie i zaburzenia, podejście salutogenetyczne i patogenetyczne,…

Wprowadzenie do teorii grafów – Wilson Robin J.
Teoria grafów jest ważnym narzędziem matematycznym używanym w wielu różnych dziedzinach, takich jak informatyka, rachunek operacyjny, chemia, genetyka, lingwistyka i socjologia. Prezentujemy czytelnikom wznowienie popularnego i przystępnie napisanego podręcznika, który jest wprowadzeniem do tej teorii. Materiał zawarty w książce podzielony…

Teoria Melanie Klein w praktyce klinicznej - Segal Hanna

Teoria Melanie Klein w praktyce klinicznej – Segal Hanna

 

Kolejna książka wybitnej współczesnej psychoanalityczki Hanny Segal. Autorka – bezpośrednia uczennica Melanie Klein – przybliża nam jej teorię, wskazując na jej heurystyczną wartość w myśleniu klinicznym, a także w refleksji estetycznej czy analizie zjawisk społecznych. W tym tomie znajdziemy między innymi takie eseje, jak: czynniki leczące w psychoanalizie, funkcja marzeń sennych, psychoanalityczne podejście do estetyki, szaleństwo a twórczość artystyczna.

melanie klein

Wprowadzenie do teorii Melanie Klein - Segal Hanna

Wprowadzenie do teorii Melanie Klein – Segal Hanna

 

Książka przedstawia całość dorobku Melanie Klein, wnikliwie omawiając jej podstawowe koncepcje i pojęcia. Hanna Segal uzupełnia wykład zaczerpniętymi z własnej praktyki opisami przypadków, które przybliżają i ilustrują teoretyczne poglądy oraz sprawiają, że lektura książki staje się podróżą w skomplikowany świat ludzkiej psychiki.

Miłość, poczucie winy i reparacja. Pisma Melanie Klein T. 1 - Klein Melanie

Miłość, poczucie winy i reparacja. Pisma Melanie Klein T. 1 – Klein Melanie

 

„Miłość, poczucie winy i reparacja” rozpoczyna publikację Pism Melanie Klein, obejmujących blisko czterdziestoletni okres jej pracy klinicznej i badawczej. Długo oczekiwane polskie wydanie Pism umożliwia czytelnikowi bezpośredni kontakt z jej dziełem, a w konsekwencji z olbrzymim obszarem myśli analitycznej, modyfikującej i twórczo rozwijającej teorię Freuda – z tzw. brytyjską szkołą relacji z obiektem.

Baśnie dla dzieci

basnie dla dzieci

Najpiękniejsze baśnie dla dzieci – Fabisińska L. Ślepowrońska D.

 

Baśnie z tego zbioru będą towarzyszyć dzieciom przez całe dzieciństwo. Czytelnicy znajdą w nim opowieści należące do kanonu literatury dziecięcej, takie jak: Calineczka, Królowa Śniegu, Królewna Śnieżka, Mała Syrenka, Świniopas i wiele innych mniej znanych, ale równie wspaniałych. Przepiękny prezent dla wszystkich dzieci!

Najpiękniejsze baśnie Europy – Laskowska Joanna
Zbiór najpiękniejszych baśni naszego kontynentu. Czy wiesz dlaczego woda morska jest słona a niepozorny kwiatek nazywa się dziewięćsił?… Poznaj czarodziejskie historie.

Perrault baśnie dla dzieci - Perrault Charles

Perrault baśnie dla dzieci – Perrault Charles

 

wydawnictwo: Publicat ISBN: 83-7341-322-7 liczba stron: 48 wymiary: 21 x 28 cm okładka: twarda Najbardziej znane baśnie Charlesa Perraulta w pięknej szacie graficznej. „Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka nazywana Czerwonym Kapturkiem. Często razem z mamą odwiedzała babcię, która mieszkała w małej chatce za lasem. Jednak pewnego dnia…”- tak zaczyna się jedna z najbardziej znanych baśni Charles`a Perrault. W tej książce znajdziecie również inne niezapomniane historie: „Jaś i Małgosia”, „Śpiąca Królewna”, „Kopciuszek”, „Kot w butach”, „Paluszek”. DB UWAGA: INNA OKŁADKA (niebieska z leśniczym i Czerwonym Kapturkiem),

basnie dla dzieci

Biesy i Czady oraz inne baśnie dla dzieci - Jarocka Mariola

Biesy i Czady oraz inne baśnie dla dzieci – Jarocka Mariola

 

Zbiór najpiękniejszych baśni otwiera przed Czytelnikiem obecny od wieków w polskiej kulturze świat postaci fantastycznych. Na kartach książki przewijają się czarownice, krasnale, wodniki, rusałki strzeżone przez straszliwe stwory… Bohaterowie posiadają klucz do krainy pełnej czarów, zaklęć, magicznych przedmiotów i niecodziennych zdarzeń. Tam, gdzie spełniają się sny i marzenia, gdzie dobro jest wartością uniwersalną, ponadczasową i niezmienną. Baśnie, wspaniale zilustrowane przez Agnieszkę Traczyńską, wymykają się z ram książki i zaczynają żyć własnym życiem. Przedstawione w niezwykle sugestywny, magiczny sposób z pewnością staną się ulubioną lekturą nie tylko młodego Czytelnika.

O dzieciach dla dzieci – Jarocka Mariola
To zbiór opowiadań, które powinny się znaleźć na półce młodego czytelnika. Baśniowy klimat każdego z nich pozwala przenieść się do innego świata, który zarazem jest nam bliski. Postacie występujące w książce to osoby, które można spotkać w szkole, na placu zabaw, w parku podczas spaceru lub w sąsiednim bloku. Są podobne do nas, cieszą je te…

Wiersze dla dzieci – Konopnicka Maria
Wiersze dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej O czym ptaszek śpiewa Zła zima Kukułeczka Stefek Burczymucha

Baśnie Kolekcja dla dzieci CD - Tomaszewska Marta

Baśnie Kolekcja dla dzieci CD – Tomaszewska Marta

 

Baśnie jakich jeszcze nie było. A nie było. Urodziły się bowiem w mojej głowie. A moja głowa od wczesnego dzieciństwa aż kipiała od baśni. Baśnie czytali mi rodzice, potem czytałam sama. Wszystkie jednak były dla mnie za krótkie, więc wymyślałam sobie dalszy ciąg.(…) Aż pewnego dnia napisało mi się takie zdanie: „Pewien kowal miał dwóch synów i jednego tchórza.”. Od razu zrobiło mi się żal tego syna – tchórza, bo czułam, że to dobry chłopiec. Zrób coś, żebym przestał się bać – prosił – żebym dokonał bohaterskiego czynu. Czy mogłam odmówić tej prośbie? Napisałam baśń zatytułowaną „POSTRASZ – STRACH” i to po raz pierwszy była baśń krótka.(…) I tak stopniowo z mojej głowy wyskakiwały różne baśnie. Każdy z was, kto potrzebuje pomocy coś w nich znajdzie dla siebie. Jedynie diabeł Boruta nie wyskoczył z mojej głowy. Krążą o nim bowiem liczne opowieści. Ale ja wymyśliłam swoją, jakiej jeszcze nie było! Diabły są. Są na świecie i w każdym z nas różne złe moce. Można z nimi powalczyć i zwyciężyć. /Marta Tomaszewska/. Czas nagrania 5:34 Czyta Miłogost Reczek Format mp3

Baśnie – Tomaszewska Marta
wydawnictwo: Jaworski ISBN: 83-88797-05-0 liczba stron: 136 wymiary: 21 x 30 cm okładka: twarda Złe oko, Gliniana góra, Dziewczynka za starego młyna, Heldor – pies maleńkiej królewny, Marcin Morga, Postrasz – strach, Czarodziejski guzik. Oto zbiór niebanalnych baśni intrygująco i niekonwencjonalnie ilustrowanych. DB

Urwany ślad – Tomaszewska Marta
Daleko, daleko, za horyzontem, jest tajemnicza legendarna Góra. Nie mogę ci powiedzieć, gdzie, poza tym, że w Afryce. Ale Afryka to cały ogromny kontynent… Z tego samego powodu nie mogę ci powiedzieć, gdzie w Polsce jest ten dom, który pewnego dnia zaatakowały duchy powietrzne. Wysłane, być może, przez tę Górę właśnie. Jeżeli doczytasz moją…

Baśnie – Tomaszewska Marta (twarda oprawa)
Złe okoGliniana góraDziewczynka za starego młynaHeldor – pies maleńkiej królewnyMarcin MorgaPostrasz – strachCzarodziejski guzik. Ilustrowała Ewa Laszczkowska

Robert graves

robert graves

Opowiadania – Robert Graves

 

wydawnictwo: PIW ISBN: 83-89700-25-5 liczba stron: 372 wymiary: 12 x 19,5 cm okładka: miękka tłumaczenie: Zofia Kierszyc Prezentowane w niniejszym tomie opowiadania ukazują najlepsze pisarskie umiejętności Roberta Graves’a: barwność stylu, umiejętność stylizacji, wnikliwość obserwacji i opisu różnorodnych postaci, humor i dystans wobec opisywanych zdarzeń, serdeczny stosunek do przedstawianych osób i sytuacji. Po

Żona pana Miltona – Robert Graves
wydawnictwo: PIW ISBN: 83-89700-33-6 liczba stron: 470 wymiary: 12 x 19,5 cm okładka: miękka tłumaczenie: Cecylia Żółtowska „Żona Pana Miltona” to barwna powieść historyczna ukazująca losy Johna Miltona, angielskiego poety, myśliciela, działacza politycznego i jego żony Marie Powell na tle rewolucji angielskiej z połowy XVII wieku. Kostyczny,…

Opowiadania – Żeromski Stefan
Wybór opowiadań: Doktor Piotr, Siłaczka, Zmierzch, Zapomnienie, Rozdziobią nas kruki, wrony…, O żołnierzu tułaczu, Echa leśne – plan wydarzeń, charakterystyka bohaterów, problematyka, gatunek literacki.

Biała bogini - Graves Robert

Biała bogini – Graves Robert

 

Robert Graves (1895–1985) był poetą z przekonania, powieściopisarzem dla zarobku i bada-czem tradycji z namiętności. „Biała Bogini” (1948, wydanie rozszerzone: 1961) powstała między dwoma najbardziej znanymi u nas dziełami tego angielskiego twórcy: powieścią „Ja, Klaudiusz” (1934) i „Mitami greckimi” (1955). Graves wysuwa kontrowersyjne hipotezy, które nadają jego dziełu wprost sensacyjny charakter. Czytelnik wraz z autorem tropi ślady domniemanej tytułowej bogini w obrzędach i mitach starożytnej Irlandii i Brytanii. Te okru-chy tradycji zawierają, zdaniem Gravesa, przekaz o pradawnym powszechnym kulcie tego bóstwa: bogini o wielu imionach, swoistej prototypowej religii. „Biała Bogini” to dzisiaj dzie-ło „kultowe”, które niezależnie od kontrowersyjnej tezy jest prawdziwą kopalnią wiedzy o mitologii różnych kultur i o historii religii.

Zodiak – Graysmith Robert
Książka zekranizowana przez Davida Finchera, twórcę słynnych filmów Siedem, Gra, Podziemny krąg, Azyl LUBIĘ ZABIJANIE LUDZI PONIEWAŻ JEST BARDZO FAJNE FAJNIEJSZE NIŻ ZABIJANIE ZWIERZĄT W LESIE PONIEWAŻ CZŁOWIEK TO NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE ZWIERZĘ JAKIE MOŻNA ZABIĆ… Te słowa napisał Zodiak. Seksualny sadysta, który uwielbiał zadawać ból i…

Nowa wiosna – Jordan Robert
Od trzech dni wokół zaśnieżonego wspaniałego miasta Tarv Valon toczy się krwawa bitwa. Na zboczach Smoczej Góry, szczytu, który góruje nad miastem, rodzi się niemowlę, które zgodnie z Proroctwami Smoka ma zbawić świat. Chłopca trzeba odnaleźć, zanim siłom Cienia uda się go dopaśc i zabić. Wkrótce przecinają się ścieżki Moiraine Damodred, młodej…

Zmiana – Hellenga Robert
Czy spotkanie ze słoniem malującym obrazy, szalone przygotowania do hinduskiego wesela i miłość spadająca jak grom z jasnego nieba, mogą pomóc w odnalezieniu upragnionego spokoju? Rudy Harrington, po śmierci żony i odejściu z domu dorosłych córek, zdaje sobie sprawę, że życie mija nieubłaganie i postanawia odmienić swój los. Sprzedaje dom i…

robert graves

Mity starożytnej Grecji - Robert Graves

Mity starożytnej Grecji – Robert Graves

 

Żywa, pełna fantastycznych przygód opowieść o dziesięcioletniej tułaczce słynnego z przebiegłości uczestnika wojny trojańskiej – króla Itaki Odysa. W skład tomiku wchodzi również „Wojna trojańska” oparta na „Iliadzie” Homera.

Starożytna Grecja
Początki cywilizacji greckiej sięgają II Tysiąclecia p.n.e. Na tereny Grecji kontynentalnej przybyła ludność indoeuropejska (Grecy) i rozwinęła się kultura minojska. Po okresie tzw. Wieków ciemnych nastąpił długi okres świetności. Antyczny świat mitów, wspaniały rozwój greckiej nauki, sztuki i literatury urzeka nas do dziś. Kultura Starożytnej…

Starożytna Grecja
Czy wiesz czym była puszka Pandory, kim była Meduza i jakie obuwie nosił Hermes? Czy interesuje Cię wygląd ówczesnych domostw i zabawy greckich dzieci? A może chcesz wiedzieć jak dawni Grecy spędzali wolny czas i w jaki sposób wybierali swoich przywódców?

Starożytny Egipt
Książka należy niewątpliwie do grupy najcenniejszych publikacji o starożytnym Egipcie. Została opracowana przez naukowców z Muzeum Brytyjskiego, jednego z największych na świecie muzeów historii starożytnej, posiadającego ogromną kolekcję unikalnych eksponatów z tego okresu. Przedstawia sztukę i architekturę starożytnego Egiptu, ówczesne…

Córka Homera - Robert Graves

Córka Homera – Robert Graves

 

wydawnictwo: PIW ISBN: 83-89700-13-1 liczba stron: 230 wymiary: 12 x 19,5 cm okładka: miękka tłumaczenie: Wacław Niepokulczycki Akcja tej znakomitej powieści toczy się trzysta latpo śmierci Homera, a więc w ok. 300 r. p.n.e. na opanowej przez plemiona greckie Sycylii. Główny wątek narracji nawiązuje do skutków pozostawienia przez Odyssa swej żony oraz królestwa bez opieki. Autor ze zwykłym sobie humorem i swadą żongluje przy tym różnymi mitami greckimi, sprawiając miłośnikom gatunku ogromną przyjemność i satysfakcję.

Słodka zemsta – Roberts Nora
Adrianne, córka arabskiego szejka, od dawna obmyśla zemstę na ojcu, który kiedyś skrzywdził jej matkę. Postanawia wykraść z pałacu dumę jego kolekcji, najcenniejszy klejnot świata. Skarbiec jest pilnie strzeżony, lecz nie ma na świecie sejfu, którego nie otworzyłaby Adrianne – zuchwała i nieuchwytna złodziejka biżuterii. Tym razem jednak w ślad…

Korona mieczy – Jordan Robert
Smok odrodzony podporządkował sobie Aes Sedai, przynajmniej te zbuntowane. Wielkie zwycięstwo, a jednak tyle jeszcze pozostało do zrobienia. Koniecznie trzeba jak najprędzej dojść do porozumienia z Atha’an Miere. Trzeba też wreszcie pokonać Sammaela – odebrać Illian Przeklętemu, i to raz na zawsze. Gdybyż to były wszystkie kłopoty Randa…

 

Przeczytaj także