translatorycznej

Pasuje wiele pozycji - translatorycznej - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej - Joanna Kulwicka-Kamińska

Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej - Joanna Kulwicka-Kamińska

Książka dr Joanny Kulwickiej-Kamińskiej pozostaje w niezwykle bujnie rozwijającym się w ostatnich latach nurcie tzw. kitabistyki. Jednocześnie ma charakter interdyscyplinarny, ale owa interdyscyplinarność wykracza wyraźnie poza to, co wymagane przez kitabistykę. Monografia obejmuje bowiem, jak wskazuje tytuł, translatologię, głównie w jej aspekcie językoznawczym, ale także w odniesieniu do translatologii literaturoznawczej i porównawczej krytyki przekładu, jak również elementy religioznawstwa ze szczególnym naciskiem na islamistykę i biblistykę. Lektura pracy wskazuje, że na tej liście uwzględnić należy także slawistykę oraz orientalistykę ? z naciskiem na arabistykę i turkologię. [...] Mamy do czynienia z niezwykle wartościowym opracowaniem, będącym krokiem milowym w badaniach nad literaturą religijną Tatarów polsko-litewskich i translatologią koraniczną oraz porównawczą ? koraniczno-biblijną. To ogromny wkład do polskich badań językoznawczych i religioznawczych. Z recenzji prof. dr. hab. Marka Dziekana Z recenzji dr hab. Alicji Pihan-Kijasowej, prof. UAM Rozważania o przekładzie terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, autorstwa dr Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, to praca dojrzała, bardzo dobrze sproblematyzowana i uargumentowana. Samą koncepcję pracy oceniam jako bardzo fortunną, ale też niełatwą do realizacji, wymagającą bardzo szerokich kompetencji. I z tym wszystkim Autorka wyśmienicie sobie poradziła. Jej ustalenia, wywiedzione z obszernego materiału empirycznego, są przekonujące i z pewnością następni badacze problemu będą się do nich niejednokrotnie odwoływać. Recenzowaną książkę oceniam bardzo wysoko ze względu na niepodważalne wartości merytoryczne, udaną próbę usytuowania tworzonej przez translatorów religijnej terminologii islamu na tle chrześcijańskiej tradycji biblijnej, bogaty materiał źródłowy,...   »»» szczegółowo »»»Die Kompetenzen des Translators - Małgorzewicz Anna

Die Kompetenzen des Translators - Małgorzewicz Anna

Zasadnicza część książki Anny Małgorzewicz poświęcona jest kognitywnym aspektom użycia języka w komunikacji zorientowanej na przekład. Przywołane w niniejszym opracowaniu teorie psychologiczne i kognitywistyczne umożliwiają opis struktury wiedzy tłumacza oraz operacji kognitywnych aktywizowanych w procesie przekładu. Ustalone fakty pozwalają m.in. wyodrębnić kompetencje oraz umiejętności tłumacza na poziomie kognicji zautomatyzowanej, kognicji uświadomionej oraz metakognicji, które są również przedmiotem badań autorki przedstawionych w empirycznej części pracy. Zastosowane metody badawcze typu on-line oraz off-line dają wgląd w stan faktyczny poziomu oraz właściwości kompetencji translacyjnej i translatorycznej reprezentowanych przez studentów filologii i profesjonalnych tłumaczy.   »»» szczegółowo »»»Analysen und Betrachtungen

Analysen und Betrachtungen

Analysen und Betrachtungen to już 135. tom cieszącej się uznaniem serii „Germanica Wratislaviensia”. Zbiór ten zawiera liczne przyczynki – zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów – z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także glottodydaktyki. Ponadto czytelnicy mogą również zapoznać się z recenzjami wydanych ostatnio publikacji naukowych oraz sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji translatorycznej, która odbyła się we Wrocławiu w lipcu ubiegłego roku. W obszarze literaturoznawstwa na szczególną uwagę zasługują artykuły Wolfganga Brylli, który porusza problematykę oceny wartości dzieł literackich powstałych w nazistowskich Niemczech, oraz Anny Wojciechowskiej – przybliżającej czytelnikom sylwetkę zapomnianego pisarza Otto Flacke. Ponadto należy wyróżnić także interesujący przyczynek Milote Sadiku na temat problematyki przekładu frazeologizmów oraz artykuł Renaty Nadobnik, w którym autorka porusza kwestie związane z przydatnością badań komparatystycznych w kontekście ich użyteczności przy tworzeniu słowników.   »»» szczegółowo »»»Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 7

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 7

Wstęp / 7 Część 1 ? Artykuły i rozprawy TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU Hanna Biaduń-Grabarek, Józef Grabarek Kilka uwag o przekładzie tytułów na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich / 11 Ewa Białek Internetowe gatunki tekstów ? z perspektywy tłumacza / 27 Patrycja Bobowska-Nastarzewska Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła Plotyn albo prostota spojrzenia autorstwa współczesnego francuskiego filozofa Pierre?a Hadota / 39 Sylwia Firyn Regionalizmy w przekładzie na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich / 51 Ewa Kościałkowska-Okońska Norma w przekładzie: ułatwienie pracy czy przeszkoda dla tłumacza? / 65 Monika Krajewska Nowa jakość słowa. Lemowe neologizmy w rosyjskiej szacie / 83 Agnieszka Palion-Musioł Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym / 95 Alicja Pstyga Terminologia w rosyjskich tekstach prasowych jako problem translatoryczny / 109 Beata Śmigielska Ujęcie zorientowane obiektowo, klasy obiektowe, kadry i skrypty w tłumaczeniu automatycznym / 121 DYDAKTYKA PRZEKŁADU Magdalena Kopczyńska Kiedy amator chce zostać specjalistą. Kilka uwag o jakości tłumaczenia prawniczego / 145 Zoja Nowożenowa Problemy organizacyjne i dydaktyczne specjalizacji translatorycznej na filologii rosyjskiej / 161 Cecylia Tatoj Kształcenie tłumaczy języka hiszpańskiego w Polsce / 169 Agnieszka Dickel Materiały do nauczania niemieckiego języka gospodarki dla przyszłych tłumaczy oraz ich struktura / 179 Część 2 ? Recenzje i sprawozdania Sebastian Mrożek Katarzyna Lukas, Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie. O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza, Oficyna Wydawnicza ATUT ? Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, 370 stron / 191   »»» szczegółowo »»»Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego - Katarzyna Dembska

Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego - Katarzyna Dembska

Niniejsza monografia jest próbą opisu tendencji rozwojowych nazw zawodowych kobiet w języku polskim i rosyjskim ze szczególnym wskazaniem na ich żeńskie formy. Tło dla rozważań stanowi język czeski, którego wybór uzasadnia właściwa mu symetryczność rodzajowo-płciowa. Analiza prezentowanego materiału przeprowadzana jest zarówno na bazie opozycji: języki asymetryczne pod względem rodzaju i płci (polski i rosyjski) ? symetryczna czeszczyzna, jak też na podstawie obserwacji indywidualnych relacji między poszczególnymi językami: polskim i rosyjskim, rosyjskim i czeskim czy polskim i czeskim. Omawiane języki nie są tu zatem traktowane równorzędnie, a czeszczyzna jest przywoływana głównie w charakterze swoistego tertium comparationis. Zakres badawczy prezentowanej publikacji obejmuje aspekty słowotwórcze, semantyczne oraz stylistyczne nazw zawodowych kobiet, choć w tle tych zagadnień częściowo poruszane są również problemy natury morfologicznej oraz składniowej. Zebrany na potrzeby niniejszego opracowania korpus materiałowy ma charakter otwarty i może być uzupełniany w omawianych językach dzięki pojawianiu się kolejnych żeńskich form nazw zawodowych kobiet. Praktyczna wartość monografii przejawia się w możliwości zastosowania jej tez i wniosków w typologii porównawczej, gramatyce porównawczej, gramatyce praktycznej opisywanych języków oraz w praktyce tłumaczeniowej. (Ze Wstępu) Spis treœci Wstęp / 7 1. Język w prasie jako źródło normotwórcze współczesnego języka / 29 1.1. Norma językowa / 29 1.2. Rola mass mediów w kształtowaniu współczesnego języka / 33 1.3. O języku w prasie / 40 2. Sfery występowania żeńskich form nazw zawodowych kobiet / 44 2.1. O wypełnianiu ?luk leksykalnych? / 44 2.1.1. Sport / 45 2.1.2. Sztuka / 52 2.1.3. Prestiżowe stanowiska w administracji publicznej, gospodarce i polityce / 65 2.1.4. Armia i służby mundurowe / 81 2.1.5. Nominacje kobiet w stereotypowo ?męskich?...   »»» szczegółowo »»»Wy Mnie nazywacie \"Nauczycielem\" i \"Panem\" i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej - Stanisław Jankowski, Jerzy Bagrowicz

Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej - Stanisław Jankowski, Jerzy Bagrowicz

Zbiór tekstów zamieszczonych w tej książce skupia uwagę na wychowaniu inspirowanym tradycją biblijną, późnożydowską i wczesnochrześcijańską. Nie trzeba uzasadniać znaczenia podjętej tematyki dla życia chrześcijańskiego, gdyż powszechnie wiadomo, że chrześcijaństwo kładzie duży nacisk na wychowanie człowieka według zasad swej wiary. Do naczelnych wartości chrześcijańskich, które są u podstaw wychowania w duchu nauczania i świadectwa Jezusa Chrystusa, należy miłość pokorna, służebna, bezinteresowna, wszechogarniająca, obejmująca także nieprzyjaciół. Św. Paweł nie wahał się napisać: ?gdybym miłości nie miał, byłbym niczym" (1 Kor 13, 2). W zakończeniu zaś swego hymnu o miłości stwierdza: ?Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość" (1 Kor 13, 13). Tytuł książki odsyła do tej wartości w perspektywie końcowych przemówień Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy: ?Wy Mnie nazywacie ?Nauczycielem? i ?Panem? i dobrze mówicie" ( J 13, 13). Czwarty ewangelista zawarł te przemówienia w rozdziałach od 13 do 17 swojej ewangelii. Słowa, które tam padają, mają wyjątkowe znaczenie, gdyż są niejako wyrazem ostatniej woli Jezusa wobec Jego uczniów. Mają one zatem charakter duchowego testamentu. Podkreśla to wprowadzenie ewangelisty do mów pożegnalnych: ?Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca? 151 ?, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" ( J 13, 1).   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii medialnej - Walery Pisarek

Słownik terminologii medialnej - Walery Pisarek

Pierwsze naukowe opracowanie terminów medialnych na gruncie polskim. Słownik ma służyć przygotowaniu młodych ludzi ( i nie tylko) do życia z mediami, a także popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o nich. Hasła (1200) ułożone są alfabetycznie (z odsyłaczami) obejmują terminy - oprócz wąskospecjalistycznych- z zakresu historii i teorii komunikowania, telekomunikacji, prasy, radia, telewizji (wraz z filmem i video), Internetu, reklamy, public relations, prawa i ekonomiki mediów oraz języka mediów. Autorami tekstów poszczególnych haseł problemowych i definicyjnych są głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Merytorycznie prace redakcyjne (częściowo też autorskie) wykonane zostały przez zespół redakcyjny w składzie: dr Zbigniew Bauer, dr Edward Chudziński, dr hab. Kazimierz Wolny - Zmorzyński pod przewodnictwem prof. Walerego Pisarka.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski - Halina Kwiatkowska

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski polsko-włoski - Halina Kwiatkowska

Słownik terminologii prawniczej włosko-polski, polsko-włoski zawiera ok. 20.000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesową. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-włoskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu języka włoskiego. Słownik pod redakcją Haliny Kwiatkowskiej, radcy prawnego i partnera w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Autorka specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym i prawie kontraktów. Wpisana na listę arbitrów sądu polubownego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Od 2000 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy, która od ponad 15 lat świadczy doradztwo i pomoc prawną na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Kancelaria oprócz siedziby głównej w Warszawie dysponuje oddziałami w Krakowie, Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu, a ponadto w Ałamaty (Kazachstan) oraz w Kijowie (Ukraina). Potwierdzeniem wysokiej pozycji Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy są przyznane jej liczne wyróżnienia i rekomendacje. Il Dizionario della terminologia giuridica italiano-polacco, polacco- italiano contiene circa 20.000 voci relative a vari settori del diritto, con particolare riferimento al diritto civile, diritto di famiglia, diritto penale e diritto commerciale. Il volume comprende anche termini e locuzioni strettamente legati alla terminologia dell?economia e del business. Il Dizionario costituisce un utile strumento per i traduttori, per i giuristi che forniscono assistenza legale alle imprese polacco-italiane, gli studenti e tutti coloro che vogliono approfondire ed ampiare la conoscenza del linguaggio giuridico. Il presente Dizionario e stato curato da Halina Kwiatkowska, consulente legale e partner dello Studio legale...   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii filmowej angielsko-polski - Bocian Remigiusz, Zabłocki Michał J.

Słownik terminologii filmowej angielsko-polski - Bocian Remigiusz, Zabłocki Michał J.

Słownik zawiera ponad 10.000 haseł dotyczących terminów filmowych, telewizyjnych i wideo, a także komputerowych i prawno-ekonomicznych związanych z produkcją filmowo-telewizyjną, w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski. Zawiera także najczęściej stosowane zwroty i polecenia oraz rozwinięcie skrótów najnowszych typów nośników obrazu i dźwięku.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski - Marta T. Bem, Małgorzata Gebler

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski - Marta T. Bem, Małgorzata Gebler

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, polsko-francuski zawiera ok. 20 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyką ekonomiczną i biznesowa. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych polsko-francuskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzą z zakresu języka francuskiego.   »»» szczegółowo »»»Faust J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski - Szajna - Jarocki - Bogna Paprocka-Podlasiak

Faust J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski - Szajna - Jarocki - Bogna Paprocka-Podlasiak

W przypadku studium dr Bogny Paprockiej-Podlasiak mamy do czynienia z dziełem naukowym o dużej wartości, rzetelnym i pomysłowym równocześnie, śmiałym, ale nie beztroskim w ocenie polskich prób z Faustem. Badaczka świetnie rozumie i zna nie tylko tekstową podstawę ba-danych inscenizacji dramatu Goethego, lecz swobodnie porusza się w gąszczu interpretacji Fausta, których jest bez liku, uwydatniając na zmianę cztery linie interpretacyjne ważne dla polskich pisarzy i twórców teatru: a) oświeceniową, akcentującą wątek postępu, nauki, poznania, słabo przyswajalną w kulturze polskiej; b) egzystencjalną, skupioną na motywie miłości, temacie młodości i śmierci, pragnień i lęków, losu i przeznaczenia, wolności i determinacji; c) historyczną, wydobywającą w inscenizacjach wartości znamienne dla danego momentu historycznego, jego tragizm; d) metafizyczną, skoncentrowaną na boskich i/lub mefistofelicznych determinantach ludzkiego dążenia do osiągnięcia indywidualnej i zbiorowej pełni. Fascynująca, klarownie napisana, godna polecenia rozprawa! (z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Jarosława Ławskiego) Spis treœci Wprowadzenie. Z problemów teatralnej recepcji dramatu Goethego w Polsce. Lektura Fausta po 1945 roku / 9 Rozdział pierwszy ?Wolna parafraza na temat Fausta?. Dramat Goethego w teatrze Jerzego Grotowskiego / 21 1. ?Faust bez Goethego? / 23 2. Formuła paktu z diabłem, czyli E=mc2 / 32 3. Faust Grotowskiego jako studium o samotności człowieka / 36 4. Małgorzata, czyli ?eksperyment biologiczny? / 44 5. Wolna ziemia z wolnym ludem, czyli ?eksperyment socjologiczny? / 49 6. Dionizos w Fauście Grotowskiego / 51 7. Wagner ? współczesny Faust? / 53 8. Tragiczne dzieje doktora Fausta według Marlowe?a w teatrze Grotowskiego / 62 Rozdział drugi ?Jedermann roku 1945 i 1971?. Faust w teatrze Józefa Szajny / 75 1. Teatr autorski Szajny / 77 2. Motywy faustyczne w pracach plastycznych artysty / 87 3....   »»» szczegółowo »»»Kolor w kulturze - Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa

Kolor w kulturze - Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa

Kolorem ludzie posługują się intencjonalnie we wszystkich kulturach, a jednocześnie używają go w sposób bardzo zróżnicowany ? zarówno w zakresie ?palety? barw, jak i przypisywanych jej znaczeń oraz celów jej zastosowania. Kolor może więc znaleźć się w centrum debaty dotyczącej uniwersalizmu i różnorodności kulturowej. Dzięki niemu możemy odkrywać różnice istniejące między kulturami (np. kolor żałoby: w Polsce czerń, w Japonii biel; kolory tradycyjnych strojów: indygo Tuaregów, czerwień Masajów), ale też z przemian zachodzących w obrębie jednej kultury. Za pomocą koloru próbujemy również charakteryzować pewne zjawiska w kulturze, a nawet całe kultury (np. ?czarna msza?, ?czarne koszule?, ?białe kołnierzyki?, ?białe plamy w historii?, ?pomarańczowa rewolucja?, ?green peace?, rasa żółta, rasa biała, kultura ?czarnej Afryki?, szarzyzna epoki PRL-u czy ?think pink? jako synonim kultury amerykańskiej). Książka ta w całości poświęcona jest analizie funkcji i znaczeń kolorów występujących w różnych sferach życia kulturowego (od tekstów autorów łacińskich poprzez średniowieczne kodeksy iluminowane aż po sztuki teatralne Bergmana, filmy Kieślowskiego czy debaty telewizyjne oraz widowiska sportowe i młodzieżowe subkultury). Książka podzielona została na pięć dużych rozdziałów: I. Kolor w słowie II. Kolor w obrazie III. Kolor w teatrze i w filmie IV. Kolor w mediach i przestrzeni publicznej V. Kolor a tożsamość indywidualna i zbiorowa. Publikację otwierają więc refleksje nad znaczeniem słowa ?kolor?, zamykają zaś rozważania dotyczące koloru jako takiego i roli, jaką spełnia on w rzeczywistości społecznej. Znaleźć możemy tutaj zatem szeroki wachlarz zagadnień ? począwszy od kwestii etymologicznych związanych z kolorami, a skończywszy na ich funkcjach perswazyjnych i marketingowych.   »»» szczegółowo »»»Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku - Anna Drążkowska

Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku - Anna Drążkowska

W książce omówiono zmiany, które zachodziły na przestrzeni ośmiu stuleci w sposobie formowania,modelowania i wykonywania fryzur, nakryć głowy i ozdób. Omówiono je na tle głównych trendów mody odzieżowej. Szerokie ramy czasowe pozwoliły prześledzić, w jakim kierunku zachodziły zmiany, jak zmieniała się technika wykonania poszczególnych elementów i stylistyczne relacje między nimi. Możliwe było również wychwycenie pewnych uniwersalnych modeli, które w niezmienionej formie przetrwały przez kilka stuleci. Tak obszerne ramy chronologiczne wymusiły ograniczenia w zakresie szczegółowości omawiania pewnych zagadnień. Z powodu bardzo dużej różnorodności ozdób, fryzur i nakryć głowy nie sposób było omówić ich wszystkich rodzajów. Dlatego starano się ukazać główne tendencje, modele i obowiązujące trendy. Forma nakryć głowy była bardzo często powiązana z fryzurami. Czasami zależności były tak silne, że trudno było jednoznacznie wskazać, który element był czynnikiem determinującym: czy kształt fryzur był dopasowywany do nakryć głowy, czy może to nakrycia głowy wymuszały sposób wymodelowania koafiur. W książce starano się wykazać, jak duży wpływ miały fryzury i nakrycia głowy na charakter kreacji. Ze względu na dostępność źródeł największy nacisk położono na nakrycia głowy, starając się ukazać ich wielką różnorodność. Zaprezentowano, jak zmieniała się forma czepców, czapek, kapturów i kapeluszy i jak wiele fasonów występowało na przestrzeni ośmiu wieków.   »»» szczegółowo »»»Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej - Dąbkowski Grzegorz

Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej - Dąbkowski Grzegorz

Niniejsza praca jest próbą kompleksowego przedstawienia procesu kształtowania się polskiej terminologii muzycznej z zakresu elementarnej teorii muzyki od połowy XVII w. do czasów współczesnych. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.   »»» szczegółowo »»»Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody i osadów dennych - Janusz Żbikowski

Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody i osadów dennych - Janusz Żbikowski

Jeziora stanowią istotny element naszego krajobrazu. Chociaż ich łączna powierzchnia stanowi na ogół niewielką część w porównaniu z powierzchnią lądu, nie ulega wątpliwości, że odgrywają one bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu biosfery. W celu porządkowania zdobywanej wiedzy człowiek stara się klasyfikować otaczającą nas rzeczywistość, zamykając ją w wyróżnionych przez siebie różnych kategoriach. Dotyczy to również jezior. W zależności od zamierzonych celów stosujemy rozmaite kryteria podziału, którymi mogą być np. położenie (jeziora górskie i nizinne), pochodzenie (tektoniczne, polodowcowe), trofia (oligo-, eutroficzne), czas retencji wody (przepływowe, nieprzepływowe), czy konkretne cechy bezpośrednio związane z morfometrią, jak np. powierzchnia (małe i duże) lub głębokość (płytkie i głębokie). Ostatnie kryterium, chociaż pojawiło się stosunkowo niedawno, tzn. pod koniec lat 80' ubiegłego stulecia, zasługuje na uwagę, ponieważ według Katalogu Jezior Polskich (1997) uwzględniającego 2900 jezior rozmieszczonych na terenie całej Polski, aż 66% stanowią jeziora, których głębokość średnia nie przekracza 5 m, a uzyskane dotychczas wyniki, wskazujące na znaczne różnice między jeziorami płytkimi i głębokimi, w pełni potwierdzają zasadność tego podziału. Konsekwencją odmienności i dużego znaczenie tego typu zbiorników są odbywające się regularnie co 3 lata (od 1992 roku) międzynarodowe konferencje w całości poświęcone tematyce płytkich jezior. Chociaż nasza wiedza hydrobiologiczna dotycząca struktury i funkcjonowania tych jezior jest coraz większa, to z uwagi na stosunkowo krótki czas prowadzonych pod tym kątem badań, wiele zagadnień nadal pozostaje niewyjaśnionych, a prawdziwość wysuwanych hipotez często wymaga dalszego testowania. Ponadto wraz z napływem informacji pojawiają się nowe, istotne pytania stymulujące do kontynuowania i poszerzenia zakresu badań. Uwzględniając powyższe...   »»» szczegółowo »»»Wavelet analysis in economic applications - Joanna Bruzda

Wavelet analysis in economic applications - Joanna Bruzda

The book "Wavelet analysis in economic applications" summarises a five-year research project financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under the grant no. N N111 285135, entitled Wavelet decompositions in economic applications: exploratory analysis, business cycle synchronisation and forecasting. It can serve as a concise and accessible guide to different types of wavelet transformations: the continuous wavelet transform, the decimated and non-decimated discrete wavelet transform as well as the wavelet packet transform. It also covers many original applications of mainly the discrete wavelet methodology like portfolio optimisation, examining comovements and lead-lag relations, transfer function modelling, estimation of stochastic signals and forecasting, offering both a new perspective as well as practical solutions for certain statistical modelling problems in finance, economics and marketing.   »»» szczegółowo »»»Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku - Dorota Degen

Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku - Dorota Degen

Cenzura stanowi jedno z najbardziej złożonych i najciekawszych zjawisk będących przedmiotem stałego zainteresowania uczonych różnych dyscyplin. Efektem owego zainteresowania jest niniejszy wybór 31 studiów prezentujących różne przejawy ingerencji w zakresie wolności słowa na ziemiach polskich od XIX wieku do początku lat dziewięćdziesiątych wieku XX, to jest okresu transformacji ustrojowej w Polsce.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii politycznej i społecznej francusko-polski - Pienkos Jerzy

Słownik terminologii politycznej i społecznej francusko-polski - Pienkos Jerzy

Rozwój kontaktów między Polską a Francją wymaga przygotowania odpowiednich narzędzi pracy, ułatwiających szeroką wymianę poglądów i doświadczeń. Publikacja niniejsza jest właśnie jednym z tych rzadkich u nas narzędzi pracy w dziedzinie nauk społecznych i polityki międzynarodowej. Stanowi kompendium terminologiczne, którego zadaniem jest dostarczenie niezbędnych wyrazów, zwrotów i wyrażeń przyjętych w stosunkach politycznych i społecznych w obrocie dwóch języków: francuskiego i polskiego.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii celnej Unii Europejskiej angielsko polski - Kapusta Piotr

Słownik terminologii celnej Unii Europejskiej angielsko polski - Kapusta Piotr

Angielsko-polski słownik terminologii celnej Unii Europejskiej zawiera 13 000 haseł obejmujących terminologię celną stosowaną w Unii Europejskiej (Wspólnotowy Kodeks Celny, Zmodernizowany kodeks celny UE) oraz inne dokumenty celne wydane przez Wspólnotę Europejską), terminologię używaną w konwencjach celnych (Konwencja celna o międzynarodowym tranzycie towarów, Konwencja celna o międzynarodowym tranzycie towarów pod ochroną karnetów TIR, Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów, Konwencja celna w sprawie kontenerów, Konwencja międzynarodowa o ułatwieniach i harmonizacji procedur celnych, Konwencja o odprawie czasowej, Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym, Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej, Konwencja WE/EFTA o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym, Konwencja WE/EFTA o wspólnej procedurze tranzytowej) oraz hasła z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego związane z cłami. Słownik przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców w tym w szczególności dla: prawników, pracowników handlu zagranicznego, spedytorów, przewoźników, tłumaczy, studentów oraz pracowników naukowych   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii ekonomicznej francusko-polski - Pieńkos Elżbieta

Słownik terminologii ekonomicznej francusko-polski - Pieńkos Elżbieta

Słownik zawiera 15 000 specjalistycznych haseł i podhaseł tworzących odrębne jednostki znaczeniowe. Obejmuje słownictwo z zakresu handlu międzynarodowego, marketingu, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, ubezpieczeń, transportu lądowego, morskiego i lotniczego oraz spedycji, a także z zakresu prawa gospodarczego.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii prawniczej francusko-polski - Machowska Aleksandra

Słownik terminologii prawniczej francusko-polski - Machowska Aleksandra

Publikacja stanowi kontynuację Słownika terminologii prawniczej polsko-francuskiego. Zawiera hasła z zakresu terminologii prawniczej, w tym wiele haseł z prawa europejskiego, oraz hasła z pogranicza prawa i innych dziedzin (rachunkowość, ekonomia, prawo rynków finansowych). Z uwagi na różnice między polskim i francuskim systemem prawa niektórym hasłom towarzyszą definicje i wyjaśnienia, a także przykłady zastosowań mające źródło w autentycznych tekstach normatywnych i prawniczych.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski - Zobek Teresa

Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski - Zobek Teresa

Polsko-rosyjski słownik terminologii prawniczej zawiera ponad 6000 haseł. Są to terminy oraz zwroty prawne i prawnicze z różnych dziedzin prawa, m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, a także prawa pracy. Wiele haseł związanych jest z prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej. Słownik adresowany jest przede wszystkim do studentów oraz nauczycieli języka rosyjskiego, tłumaczy, prawników, dziennikarzy, pracowników placówek konsularnych, handlu zagranicznego i innych osób działających w obrocie prawnym i gospodarczym pomiędzy Polską a Rosją i innymi krajami WNP.   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii prawniczej norwesko polski polsko norweski

Słownik terminologii prawniczej norwesko polski polsko norweski

Niniejszy norwesko-polski i polsko-norweski słownik terminologii prawniczej jest pierwszym tego typu wydawnictwem zarówno na polskim, jak i na norweskim rynku księgarskim. Słownik zawiera łącznie około 16 000 haseł oraz wyrażeń (z licznymi przykładami ich zastosowania). Wybór słownictwa norweskiego został dokonany w oparciu o wersję językową bokmal. Słownik skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. W szczególności przeznaczony jest dla tłumaczy, w tym tłumaczy specjalistycznych oraz tłumaczy przysięgłych, prawników i ekonomistów.   »»» szczegółowo »»»Nomenklatura architektoniczna - Karol Podczaszyński

Nomenklatura architektoniczna - Karol Podczaszyński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oddaje do rąk czytelników zainteresowanych dawnym budownictwem i z nim związanym rzemiosłem bardzo interesujący reprint słownika z 1854 roku. Już sam jego tytuł budzi zaciekawienie. [...] Z wielu haseł możemy uzyskać wiedzę, jaka jest ich etymologia. [...] Czytając dawne opisy, a szczególnie tzw. lustracje, słownik będzie mógł nam wiele określeń wyjaśnić. [...] Słownik nie jest ułożony alfabetycznie, lecz hasła zostały pogrupowane w XVII rozdziałach, których spis znajduje się na przedostatniej stronie. Jan Tajchman, Fragment noty wydawniczej   »»» szczegółowo »»»Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego t.1

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego t.1

Wybitne zdolności jako wymiar psychologiczny i pedagogiczny Przeszkody w rozwoju zdolności - refleksja psychologa Wytrzymałość w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu a podzielność uwagi w warunkach o różnym stopniu symulacji Emocje i motywy zaangażowania w hippikę na podstawie analizy narracji Model dziecka twórczego Wyobraźnia twórcza a zdolności kierunkowe dzieci w wieku przedszkolnym   »»» szczegółowo »»»Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego t.2

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego t.2

Osobiste kryteria nauczycieli wczesnej edukacji w procesie klasyfikowania uczniów zdolnych matematycznie - komunikat z badań Środowisko rodzinne dzieci wybitnie zdolnych Instytucjonalne wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych muzycznie Postulaty pedagogiki twórczości i zdolności urzeczywistnione - charakterystyka projektu edukacyjnego "Szkoła wspierająca uzdolnienia" Budżet czasu wolnego wychowanków Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu   »»» szczegółowo »»»Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski - Skibicki Wacław

Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski - Skibicki Wacław

Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej stanowi próbę zestawienia i opracowania w języku niemieckim i polskim terminologii specjalistycznej z zakresu prawa i ekonomii oraz nauk interdyscyplinarnych. Słownik zawiera około 45 000 haseł terminów fachowych, wyrażeń i zwrotów z następujących dziedzin: prawo państwowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, materialne i procesowe, prawo karne materialne i procesowe, prawo międzynarodowe, prawo handlowe, finansowe i podatkowe, prawo budowlane, prawo autorskie itp.. W zakresie zaś gospodarki: ekonomia polityczna, ekonomiki poszczególnych gałęzi gospodarki, takich jak przemysł, rolnictwo czy handel wewnętrzny i zagraniczny. Planowanie gospodarcze, rachunkowość, elektroniczne przetwarzanie danych, informatyka, cybernetyka, łączność, statystyka i wiele innych.   »»» szczegółowo »»»Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy - Dorota Guttfeld

Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy - Dorota Guttfeld

Kanon literatury science fiction i fantasy ? gatunków niezwykle dziś popularnych ? polscy czytelnicy znają w większości w przekładach z angielskiego. W opartej na pracy doktorskiej książce autorka stara się wskazać, dlaczego tłumacze podejmują w nich takie, a nie inne decyzje, a także odgadnąć, jak może je odbierać polski czytelnik. Na przykładzie elementów kulturowych książka ilustruje problemy, przed jakimi stawiają tłumaczy teksty wymagające ? oprócz samej umiejętności przekładu literackiego ? również szczególnej wrażliwości na los wyobrażonego świata i składających się nań elementów fantastycznych. Spis treœci Wstęp/ 7 Rozdział I: Przekład elementów kulturowych/ 11 Rozdział II: Science fiction i fantasy w Polsce: recepcja gatunków/ 19 Nierównowaga kulturowa a oczekiwanie obcości w przekładzie/ 20 Opóźnione zapożyczenie: terminy science fiction i fantasy w Polsce/ 21 Sytuacja społeczno-polityczna a nazwy własne w polskiej science fiction i fantasy/ 25 Przed 1989: ruch fanowski, tłumaczenia amatorskie i profesjonalne/ 28 Po 1989: dominacja twórczości anglojęzycznej/ 32 Anglojęzyczne pseudonimy, pseudotłumaczenia i asymetria wymiany/ 35 Głosy o ?zachodniości? gatunków/ 37 Odbiór science fiction i fantasy w Polsce: spojrzenie z zewnątrz/ 39 Rozdział III: Problemy przekładu związane z charakterystyką gatunków/ 42 Elementy nierealistyczne/ 43 Science fiction i fantasy jako gatunki komplementarne/ 49 Fantastyczność zamierzona i spójna: science fiction i fantasy a inne gatunki/ 52 Status wyobrażonego: typy światów przedstawionych/ 56 Status wyobrażonego a problemy przekładu/ 64 Cykle i zbiory tekstów w science fiction i fantasy/ 69 Cykle jako wyzwanie dla tłumacza/ 74 Rozdział IV: Wybory w tłumaczeniu elementów kulturowych w science fiction i fantasy/ 79 Glosy: obecność tłumacza w paratekście/ 80 Paratekst: konsekwencje i problemy/ 86 Glosy ukryte w tekście/ 92 Zapożyczenia/ 97...   »»» szczegółowo »»»