teksty źródłowe dziejów wychowania stefan możdżeń

Pasuje wiele pozycji - teksty źródłowe do dziejów wychowania stefan możdżeń - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Historia wychowania t. 2 1795-1918 - Możdżeń Stefan Ignacy

Historia wychowania t. 2 1795-1918 - Możdżeń Stefan Ignacy

Niniejsza publikacja jest próbą ujęcia dziejów historii wychowania w XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich na tle najważniejszych zjawisk edukacyjnych w Europie Zachodniej. Autor uwzględnił uwarunkowania wychowania wynikające z faktu niewoli politycznej i rolę polskich tradycji wychowawczych, wyrastających z chrześcijańskiego podłoża.   »»» szczegółowo »»»Teksty wywrotwoe 1992-2008 - Bratkowski Stefan

Teksty wywrotwoe 1992-2008 - Bratkowski Stefan

Teksty, zamieszczone w tej książce, określiłem w jej tytule jako wywrotowe nie dla reklamy w epoce modnego dziś oczekiwania na coraz nowe awantury. Pisałem te artykuły w ciągu ostatnich 16 lat, by sprzeciwiały się stanowisku najbardziej czasem wpływowych w państwie ludzi i ugrupowań, a i z całych partii. Sprzeciwiały się zaś one i nadal się sprzeciwiają - utartym poglądom, uznanym i powszechnie akceptowanym lub dominującym w najpoważniejszych środowiskach społecznych kraju, biznesu, prawników, ekonomistów, urbanistów czy też ludzi decydujących o administracji państwa.   »»» szczegółowo »»»Z dziejów teorii i praktyki wychowania - Kupisiewicz Czesław

Z dziejów teorii i praktyki wychowania - Kupisiewicz Czesław

Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwija się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej zarówno potwierdzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, refleksji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z autorów, pracując nad zakresem tematycznym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręcznikowym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością. Czytelnikom podręczników nie tylko życzę miłej lektury, ale i zachęcam do wspólnej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu własnej twórczości. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski   »»» szczegółowo »»»Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania - Krasnodębski Mikołaj

Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania - Krasnodębski Mikołaj

W opracowaniu zostały omówione dzieje ateńskiego wychowywania z perspektywy warsztatu historii filozofii. Z recenzji prof. dr hab. Władysława Misiaka (UW): Zastosowane kluczowe pojęcie paidei dla całej recenzowanej książki zostało w sposób jednoznaczny zdefiniowane: „paideia jako powstały w starożytnej Grecji fenomen integralnego wychowania i wykształcenia człowieka”. Według mojej oceny to zasadnicze pojęcie zostało konsekwentnie zastosowane zarówno w płaszczyźnie metateorii wychowania, jak i teorii „średniego zasięgu”. Przyjęty tok prowadzonych analiz nie ma jedynie charakteru prezentacji tego, co już „ustalone” w różnych szkołach naukowych filozofii i naukach o wychowaniu (czym grzeszy wiele innych ujęć podręcznikowych), lecz występują istotne próby nowej interpretacji i polemiki ze strony Autora. (…) Ujmowanie wielu zagadnień w analizach Autora odznacza się także przeciwstawianiem się obiegowym, często spłycającym ujęciom szkół filozoficznych czy samych filozofów (vide przypadek Diogenesa). Na tle zaniechań i zaniedbań w dziedzinie wychowania i kształcenia, a także w dziedzinie upowszechniania i rozumienia aktualności myśli filozofii starożytnej, już we Wstępie Autor formułuje kluczowe stwierdzenie dla całości dalszych rozważań i analiz poczynionych w podręczniku. „Paideia wiąże ze sobą całokształt humanistycznego wykształcenia, także tych „sztuk”, które dziś uległy zapomnieniu, chociaż są bardzo potrzebne, na przykład retoryka, która była nie tylko koniecznym i podstawowym wykształceniem polityków, ale również podstawowym warsztatem pracy pedagogów”. W moim przekonaniu w sposób niezwykle istotny podnosi wartość poznawczą i uatrakcyjnia recepcje podręcznika zamysł ciągłego nawiązywania do podstawowych idei filozofii starożytnej w dziedzinie paidei i wskazywania korzyści płynących z tego faktu dla współczesnych...   »»» szczegółowo »»»Materiały źródłowe do dziejów Żydów t 3

Materiały źródłowe do dziejów Żydów t 3

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669. Książka jest trzecim tomem regestów dotyczących Żydów w księgach grodzkich lubelskich. Obejmuje ona lata 1633-1669 (pozostałe dwa tomy objęły łącznie lata 1669-1733). Był to okres powstania Chmielnickiego oraz wojen, które potem nastąpiły, aż do roku 1660. Wielu Żydów zginęło w wyniku rzezi, niektóre społeczności zostały zniszczone, a inne uległy zubożeniu w następstwie najazdów kozackich. Regesty zawierają wiele cennych informacji o Żydach Lublina i całej Polski. Odnoszą się do 59 różnych społeczności żydowskich w Polsce i do żydowskich mieszkańców 123 miast. Wraz z dwoma pozostałymi tomami wzbogacają naszą wiedzę o polskich Żydach w ciągu stulecia obejmującego lata 1633-1733, uwypuklając wielki historiograficzny potencjał ksiąg jako źródeł do badania historii polskiego żydostwa na przestrzeni wieków.   »»» szczegółowo »»»W kalejdoskopie dziejów Czasy nowożytne 2 podręcznik do historii - Ciara Stefan, Sikorska-Kulesza Jolanta

W kalejdoskopie dziejów Czasy nowożytne 2 podręcznik do historii - Ciara Stefan, Sikorska-Kulesza Jolanta

W kalejdoskopie dziejów. Czasy nowożytne Podręcznik - specjalnie opracowana, umożliwiająca realizację Podstawy programowej nowa na rynku edukacyjnym, przyjazna uczniom seria podręczników do historii w gimnazjum. Jest to seria, która sprawi, że lekcje historii staną się wspaniałą podróżą w czasie, a uczniowie będą doskonale przygotowani do egzaminu gimnazjalnego oraz do dalszego etapu nauczania. Walory podręcznika: - zgodność z Podstawą programową; - jasna, klarowna nieprzeładowana wiedzą encyklopedyczną narracja; - treści dostosowane do wieku i percepcji uczniów; oraz - każdy dział tematyczny otwiera wprowadzenie sytuujące wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie i przestrzeni; - wsparciem dla ucznia są taśmy chronologiczne i czytelnie, przejrzyste mapy z poleceniami odwołań do map fizycznych regionów, dając możliwość holistycznego traktowania prezentowanych zagadnień; - do ilustracji oraz licznych cytatów ciekawych tekstów źródłowych, zgodnie z założeniami współczesnej dydaktyki, są pytania kształcące umiejętność analizowania tekstów kultury i pozyskiwania wiedzy nie tylko z wykładu autorskiego; - pod każdym tematem zamieszczono pytania i polecenia kształcące umiejętności: porządkowania wiedzy, rozumienia ciągłości i rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych, formułowania argumentów, wniosków, dokonywania ocen z punktu widzenia współczesności, poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym z Internetu; - każdy temat zakończony jest poleceniem: Zapamiętaj!, które wskazuje na ważne zagadnienia zawarte w treści; - przypisy (wyjaśniające pojęcia, nazwy, terminy historyczne), przyzwyczajają uczniów do korzystania z tekstów popularnonaukowych i naukowych; - pytania z tzw. historii alternatywnej uczą myślenia historycznego, przewidywania skutków podejmowanych działań i poczucia odpowiedzialności; - dyskretna, elegancka szata graficzna czyni...   »»» szczegółowo »»»Z dziejów teorii i praktyki wychowania - Czesław Kupisiewicz

Z dziejów teorii i praktyki wychowania - Czesław Kupisiewicz

Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwija się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej zarówno potwierdzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, refleksji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z autorów, pracując nad zakresem tematycznym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręcznikowym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością. Czytelnikom podręczników nie tylko życzę miłej lektury, ale i zachęcam do wspólnej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu własnej twórczości. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski Spis treœci Wprowadzenie do serii Pedagogika Nauce i Praktyce; 7 Wstęp; 13 STAROŻYTNOŚĆ; 17 Rozdział 1 Instytucje, koncepcje i myśli o wychowaniu w starożytnej Grecji; 18 Rozdział 2 Teoria i praktyka wychowania w starożytnym Rzymie; 42 ŚREDNIOWIECZE; 57 Rozdział 3 Wychowanie we wczesnym średniowieczu; 58 Rozdział 4 Wychowanie między późnym średniowieczem a renesansem; 69 RENESANS (ODRODZENIE); 83 Rozdział 5 Renesansowe koncepcje pedagogiczne; 84 Rozdział 6 Reformacja i kontrreformacja a wychowanie; 100 MIĘDZY RENESANSEM A OŚWIECENIEM; 109 Rozdział 7 Narodziny i rozwój realistycznych nurtów w wychowaniu 110 OŚWIECENIE; 137 Rozdział 8 Zachodnioeuropejskie wersje oświecenia i ich znaczenie dla teorii i...   »»» szczegółowo »»»W kalejdoskopie dziejów 2 Historia Zeszyt ćwiczeń - Ciara Stefan, Sikorska-Kulesza Jolanta

W kalejdoskopie dziejów 2 Historia Zeszyt ćwiczeń - Ciara Stefan, Sikorska-Kulesza Jolanta

W kalejdoskopie dziejów. Czasy nowożytne. Zeszyt ćwiczeń - specjalnie opracowana, umożliwiająca realizację Podstawy programowej nowa na rynku edukacyjnym, przyjazna uczniom seria podręczników do historii w gimnazjum. Jest to oferta, która sprawi, że lekcje historii staną się wspaniałą podróżą w czasie, a uczniowie będą doskonale przygotowani do egzaminu gimnazjalnego oraz do dalszego etapu nauczania. W Zeszycie ćwiczeń kl. 2 polecenia są skorelowane z podręcznikiem. Znajduje się w nim wiele tekstów kultury (teksty źródłowe, ilustracje, reprodukcje dzieł znanych autorów), są zada nia z mapami konturowymi oraz różnorodne ćwiczenia z każdej jednostki tematycznej.   »»» szczegółowo »»»Cerkiew w diasporze - Dudra Stefan

Cerkiew w diasporze - Dudra Stefan

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie całokształtu działalności prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej. Jej funkcjonowanie było pochodną polityki państwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych. Polityka ta w stosunku do Kościoła prawosławnego ulegała w całym omawianym okresie stałym modyfikacjom. Terytorialnie praca obejmuje obszar prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Po podziale administracyjnym kraju w 1950 roku parafie późniejszej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej funkcjonowały na terenie województw: wrocławskiego, zielonogórskiego, szczecińskiego i koszalińskiego. Od 1999 roku działają w granicach administracyjnych województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Ramy czasowe opracowania obejmują lata 1945-2007. Cezura początkowa związana jest z zakończeniem II wojny światowej i rozpoczęciem funkcjonowania Kościoła prawosławnego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Cezurę końcową natomiast wyznacza śmierć metropolity Bazylego (1998) i rozpoczęcie zarządzania Kościołem prawosławnym przez nowego zwierzchnika Arcybiskupa Sawę.   »»» szczegółowo »»»W kalejdoskopie dziejów 1 Historia Zeszyt ćwiczeń - Kulesza Ryszard, Ciara Stefan

W kalejdoskopie dziejów 1 Historia Zeszyt ćwiczeń - Kulesza Ryszard, Ciara Stefan

W kalejdoskopie dziejów. Starożytność. Średniowiecze. Zeszyt ćwiczeń - specjalnie opracowana, umożliwiająca realizację Podstawy programowej nowa na rynku edukacyjnym, przyjazna uczniom seria do historii w gimnazjum. Jest to oferta, która sprawi, że lekcje historii staną się wspaniałą podróżą w czasie, a uczniowie będą doskonale przygotowani do egzaminu gimnazjalnego oraz do dalszego etapu nauczania. W Zeszycie ćwiczeń kl. 1 polecenia są skorelowane z podręcznikiem. Znajduje się w nim wiele tekstów kultury (teksty źródłowe, ilustracje, reprodukcje dzieł znanych autorów), są zadania z mapami konturowymi oraz różnorodne ćwiczenia z każdej jednostki tematycznej.   »»» szczegółowo »»»W kalejdoskopie dziejów 1 Historia Podręcznik - Kulesza Ryszard, Ciara Stefan

W kalejdoskopie dziejów 1 Historia Podręcznik - Kulesza Ryszard, Ciara Stefan

W kalejdoskopie dziejów. Starożytność. Średniowiecze. Podręcznik - specjalnie opracowana, umożliwiająca realizację Podstawy programowej nowa na rynku edukacyjnym, przyjazna uczniom seria podręczników do historii w gimnazjum. Jest to seria, która sprawi, że lekcje historii staną się wspaniałą podróżą w czasie, a uczniowie będą doskonale przygotowani do egzaminu gimnazjalnego oraz do dalszego etapu nauczania. W kalejdoskopie dziejów to cykl, który sprawia, że lekcje historii stają się wspaniałą podróżą w czasie, a uczniowie, poznając przeszłość, lepiej rozumieją współczesność.   »»» szczegółowo »»»Juliusz Kraziewicz (1829-1895) - pionier polskich kółek rolniczych - Kraziewicz Juliusz

Juliusz Kraziewicz (1829-1895) - pionier polskich kółek rolniczych - Kraziewicz Juliusz

Pierwsze kółko rolnicze na ziemiach polskich zostało utworzone w 1862 roku w Piasecznie położonym na Pomorzu. Przypadająca w 2012 roku 150. rocznica założenia tej organizacji, stanowi okazję do przypomnienia, jak wielką rolę kółka rolnicze odegrały w naszym społeczeństwie. Jest to również dobry moment, aby przyjrzeć się sylwetce oraz działalności wybitnego, ale niedocenionego polskiego aktywisty Juliusza Kraziewicza. Człowiek ten zainicjował powstanie kółek rolniczych i czynnie w nich działał. O tym, że dzieło Kraziewicza zasługuje na najwyższe uznanie świadczy fakt, iż kółka rolnicze pełniły bardzo ważne funkcje w czasach swojej działalności. W epoce zaborów, szczególnie na ziemiach zaboru pruskiego, gdzie ludność polską systematycznie germanizowano, wydzierając jej ziemię i mowę ojczystą, kółka spełniały zarówno doniosłą rolę dźwigni postępu gospodarczego, jak również rolę ognisk oporu przeciwko akcji wynaradawiania Polaków. Niniejsza publikacja udostępnia teksty źródłowe, opracowania oraz artykuły z gazet dotyczące postaci Juliusza Kraziewicza, jego działalności nie tylko kółkowej, ale również gospodarczej i politycznej. W niniejszej pozycji książkowej zachowano oryginalną pisownię, interpunkcję i ortografię. Zachowano także omyłki druku. Przypisy pochodzą z artykułów, a nie od redakcji. Zachowano również oryginalne wyróżnienia tekstu (pogrubienie, kursywa, rozstrzelenie).   »»» szczegółowo »»»Teorie i koncepcje wychowania - Nowak Marian

Teorie i koncepcje wychowania - Nowak Marian

Podręcznik do przedmiotu teoria wychowania dla studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich (studia magisterskie, zawodowe licencjackie, podyplomowe) oraz dla praktyków, nauczycieli, pedagogów i wychowawców, pracowników administracji oświatowej, dziennikarzy, ekonomistów, działaczy społeczno-politycznych. Autor przedstawił nowatorskie podejście do teorii wychowania, m.in.: relacje z innymi dyscyplinami pedagogicznymi i naukami humanistycznymi, tradycyjne i nowe obszary problemów dotyczących wychowania (teorie interakcyjne, kontekst europejski, wielokulturowość), metodologie badań, planowanie działalności wychowawczej; uwzględnił najnowsze standardy akademickiego kształcenia pedagogicznego. "...będzie to podręcznik do najbardziej kontrowersyjnego ze wszystkich aktualnych przedmiotów akademickiego kształcenia w zakresie pedagogiki. Szczególne wsparcie należy się więc Księdzu prof. dr. hab. Marianowi Nowakowi z tego powodu, że podręcznik ten może dobrze służyć przezwyciężaniu dotychczasowych nieporozumień i deformacji poznawczych w sprawie teorii wychowania i pedagogiki." Z recenzji prof. dr hab. Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   »»» szczegółowo »»»Jan Paweł II i Ojciec Pio Historia niezwykłej znajomości - Augustyn Edward

Jan Paweł II i Ojciec Pio Historia niezwykłej znajomości - Augustyn Edward

Ojciec Pio zapisał się głęboko w mojej pamięci - pamiętam ten dzień w 1948 roku, gdy wieczorem kwietniowego dnia, jako student Angelicum przyjechałem do San Giovanni Rotondo, żeby zobaczyć Ojca Pio i uczestniczyć w Jego Mszy Świętej i, jeśli to możliwe, żeby się u Niego wyspowiadać. I właśnie wtedy było mi dane po raz pierwszy widzieć na własne oczy człowieka, którego sława świętości roznosiła się po świecie. I wtedy mogłem z Nim zamienić kilka słów, mogłem nazajutrz uczestniczyć we Mszy Świętej, która trwała długo i w czasie której widziało się na Jego twarzy, że On głęboko cierpi. Jan Paweł II, 5 IV 2002 roku.   »»» szczegółowo »»»Psychologia wychowania religijnego - Grom Bernhard

Psychologia wychowania religijnego - Grom Bernhard

Co jest celem wychowania chrześcijańskiego? Czy wiary można się nauczyć? Jak z perspektywy pedagogiki i psychologii religii opisać zbawienie? Czy poziom aktywności religijnej zależy od płci? Grom pisze o wychowaniu religijnym z chrześcijańskiego punktu widzenia. Omawia trudności w zrozumieniu tajemnicy Boga, Jezusa, Kościoła i Biblii, z którymi każdy człowiek zmaga się w mniejszym lub większym stopniu. Pomocą w ich rozwiązywaniu są zdobycze psychologii, która opisuje i wyjaśnia świat ludzkiego myślenia, przeżywania i działania. "Psychologia wychowania religijnego" jest podręcznikiem klasycznym. Niniejsze, nowe wydanie uwzględnia istotne zwroty, jakie zaszły w formacji religijnej w ostatnich latach. Są one wynikiem postępujących procesów pluralizacji i indywidualizacji społeczeństwa, a także zmiany stylu rodzicielskiego wychowania. Grom prezentuje i ocenia nowe metody badawcze oraz wyniki badań psychologii rozwojowej w odniesieniu do dojrzewania religijnego.   »»» szczegółowo »»»Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego - Możdżeń-Marcinkowski Michał

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego - Możdżeń-Marcinkowski Michał

Podręcznik zawiera kompendium wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. Pomysł na jego konstrukcję i zawartość powstał w trakcie procesu dydaktycznego wymagającego jasnego przekazu treści prawniczych nie tylko studentom prawa, ale także innych, nieprawniczych kierunków, takich jak administracja i zarządzanie, na których wykładane jest coraz częściej prawo administracyjne. Książka niniejsza, ze względu na swój podstawowy charakter, nie obejmuje problematyki materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej. Stan prawny na 1 kwietnia 2009 roku   »»» szczegółowo »»»Na szlaku sławy, krwi i złota (szkice z dziejów odkrycia Ameryki) - Stefan Barszczewski

Na szlaku sławy, krwi i złota (szkice z dziejów odkrycia Ameryki) - Stefan Barszczewski

"Stefan Barszczewski (1862?1937) był polskim pisarzem, autorem utworów o tematyce podróżniczo-przygodowej i fantastycznonaukowej. Studiował w Petersburgu, następnie przebywał we Wiedniu, Paryżu i Londynie. Odbył podróż po Ameryce Południowej. W 1892 roku zamieszkał w USA, gdzie zajmował się działalnością na rzecz środowisk polonijnych. Sprawozdania z podróży publikował na łamach ?Kuriera Warszawskiego?, w którym po powrocie do kraju pracował jako redaktor. Opracowywał też tłumaczenia ?Wojny dwóch światów? (1907) i ?Wojny w przestworzu? (1910).?Na szlaku sławy, krwi i złota. Szkice z dziejów odkrycia Ameryki? (1928) to zbiór tekstów opisujących w nieco eseistycznej formie historię Ameryki Północnej. Dużą część autor poświęcił czasom jej odkrycia, gdy na Nowy Ląd przybyli konkwistadorzy i siłą narzucali ludom amerykańskim kulturę europejską.W twórczości Barszczewskiego znalazły się m.in. także: ?Obrazki amerykańskie? (1905), ?W osiem dni dookoła świata. Powieść z niedalekiej przyszłości? (t. 1, 1922), ?Eliksir profesora Bohusza? (1923), ?Czandu? (1925), ?Przygody kapitana St. Claira? (t. 2, 1927), ?Złoto Mai? (1924), ?Jak być mogło. Nieurzeczywistniona opowieść lotnicza? (1926), ?Marion. Opowieść z dalekiej Kanady? (1928), ?Na ciemnych wodach Paragwaju? (1931), ?Tajemnica Jeziora Bangweolo. Powieść podróżnicza? (1938). " Spis treœci WSTĘP ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ZAKOŃCZENIE Przypisy Kolofon   »»» szczegółowo »»»Ludzie Kościół wierzenia

Ludzie Kościół wierzenia

Eseje polskich i czeskich mediewistów przynoszą szeroką panoramę życia w wiekach średnich, od prezentacji specyficznej duchowości średniowiecznej, przez stosunek chrześcijaństwa do herezji czy zwyczajów pogańskich, po przedstawienie relacji między jednostką a społecznością.   »»» szczegółowo »»»Teoria wychowania w zarysie - Łobocki Mieczysław

Teoria wychowania w zarysie - Łobocki Mieczysław

Prezentowany podręcznik przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia pojęcia "wychowanie"; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych uwarunkowań skuteczności wychowania; indywidualnych i grupowych metod wychowania; technik oddziaływań wychowawczych; wybranych dziedzin wychowania; podstawowych środowisk wychowawczych. Książka adresowana jest szczególnie do studentów pedagogiki, odbywających studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Może być również pomocna studentom studiów nauczycielskich, psychologii i socjologii. Mogą z niej skorzystać także czynni zawodowo nauczyciele wszystkich typów szkół i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podręcznik będzie także przydatny rodzicom i innym osobom interesującym się problemami wychowania dzieci i młodzieży.   »»» szczegółowo »»»Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23)

Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23)

Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23). Spis treści: - Artykuły i rozprawy - materiały - prezentacje - wydawnictwa - życie naukowe...   »»» szczegółowo »»»Savoir-vivre Poradnik dobrego wychowania

Savoir-vivre Poradnik dobrego wychowania

Jak posadzić gości podczas przyjęcia? Kiedy wolno ucałować dłoń kobiety? Jak przywitać się z szefem? W co się ubrać na rozmowę kwalifikacyjna? Jak podpisywać maile? Kto pierwszy wchodzi do restauracji? Jak sobie poradzić z codziennymi i odświętnymi sytuacjami, nie popełniając błędu? W sukurs przychodzi Poradnik dobrego wychowania, w którym uwzględniono zmieniającą się obyczajowość. Książka służy pomocą w rozstrzyganiu, kiedy możliwa jest pewna swoboda, a kiedy konieczne jest jej ograniczenie. Poradnik dobrego wychowania to najprostszy sposób, by nauczyć się dbania o własny wizerunek, opanowania sztuki konwersacji, jedzenia, wręczania i przyjmowania prezentów. Czytelnik znajdzie w książce wiele praktycznych wskazówek na temat etykiety mailowej, organizacji udanych przyjęć, jak również sposobów na udane relacje z sąsiadami, znajomymi czy też środowiskiem zawodowym.   »»» szczegółowo »»»