przydatno zawodowa

Pasuje wiele pozycji - przydatno zawodowa - spord kilkudziesiciu tysicy ksiek w niskich cenach, w taniej ksigarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

Podrczniki » Szkoa zawodowa - NIEDOSTEPNE

Podrczniki » Szkoa zawodowa

Podrczniki » Ksiki dla nauczycieli » Szkoa zawodowa

Podrczniki » Szkoa zawodowa » Szkoa zawodowa Klasa 1

Podrczniki » Szkoa zawodowa » Szkoa zawodowa Klasa 2

Podrczniki » Szkoa zawodowa » Szkoa zawodowa Klasa 3

Podrczniki

Podrczniki » Szkoy zawodowe

Podrczniki - NIEDOSTEPNE


Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

Ksika jest adresowana przede wszystkim do poonych pracujcych w podstawowej opiece zdrowotnej i penicych rol tzw. poonej rodowiskowej. Rol poonej rodowiskowej jest opieka nad kobiet i niemowlciem nie tylko tu po porodzie, ale i wczeniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy poonej jest w Polsce cigle niedoceniany. W ksice omwione s problemy dotyczce porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodkw wizytowanych w domu, karmienie piersi, a take psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.   »»» szczegowo »»»



Selekcja zawodowa - Czarnota-Bojarska Joanna

Selekcja zawodowa - Czarnota-Bojarska Joanna

Znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracownikw jest jednym z najistotniejszych zada kadej organizacji. Najwaniejszym jego elementem jest trafna diagnoza moliwoci kandydatw do pracy. Podejmuj si jej zarwno psychologowie, majcy podstawow wiedz o prowadzeniu bada w tym kierunku, jak i osoby z innego rodzaju wyksztaceniem. Niniejsza ksika ma pomc jednym i drugim w podniesieniu jakoci podejmowanych decyzji. Nie naley jednak oczekiwa, e niniejsza pozycja ma charakter wycznie poradnikowy. Omwione tu bowiem zostan liczne badania, ktrych wyniki mog by pomoc w planowaniu wasnej dziaalnoci praktycznej.   »»» szczegowo »»»



Ekspozycja zawodowa w praktyce

Ekspozycja zawodowa w praktyce

Kontakt z materiaem biologicznym potencjalnie zakanym jest jednym z najczstszych i najpowaniejszych zagroe dla pracownikw ochrony zdrowia. Ryzyko zakaenia istnieje najczciej na skutek zranienia skry skaonym ostrym narzdziem. Zakaenia mog by przyczyn wielu powanych chorb, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wtroby typu B lub C. Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie wyrobw medycznych zawierajcych mechanizmy bezpieczestwa mog sprawi, e praca bdzie bardziej bezpieczna, a ryzyko zakaenia mniejsze. W ksice omwiono: · rodowisko pracy i jego wpyw na bezpieczestwo pracy i opieki · Zapobieganie zranieniom w wietle uregulowa midzynarodowych i krajowych z uwzgldnieniem Dyrektywy 32/2010/UE · Postpowanie poekspozycyjne w praktyce · Problem ekspozycji zawodowej a badania naukowe · Cechy bezpieczestwa sprztu medycznego bdcego "przyczyn" ekspozycji · Zarzdzanie zmian w rodowisku pracy · Formy zatrudnienia a skutki postpowania poekspozycyjnego · Problemy zdrowotne wynikajce z kontaktu z materiaem biologicznym · Profilaktyk zakae krwiopochodnych Publikacja skierowana jest do osb majcych stay kontakt z materiaem biologicznym, m.in. pielgniarki i poone, lekarze zabiegowi i stomatolodzy, laboranci, kosmetyczki. Ksika bdzie rwnie wanym rdem informacji dla wszystkich tych, ktrzy potrzebuj rzetelnej wiedzy na temat rnych aspektw ekspozycji zawodowych.   »»» szczegowo »»»



Przydatno informacyjna wartosci godziwej - Frendzel Maciej

Przydatno informacyjna wartosci godziwej - Frendzel Maciej

Publikacja otrzymaa nagrod im. prof. dr hab. Stanisawa Skrzywana przyznawan przez Zarzd Gwny oraz Rad Naukow Stowarzyszenia Ksigowych w Polsce w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowoci. Dr Maciej Frendzel – adiunkt w Katedrze Rachunkowoci Wydziau Zarzdzania Uniwersytetu dzkiego. Autor i wspautor wielu publikacji naukowych i profesjonalnych dotyczcych wyceny w rachunkowoci, przygotowania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowoci, zastosowania Midzynarodowych Standardw Sprawozdawczoci Finansowej, ujcia, prezentacji i wyceny instrumentw finansowych czy stosowania rachunkowoci zabezpiecze. Wycena w rachunkowoci w kontekcie znaczcych zmian w otoczeniu podmiotw gospodarczych stanowi istotne wyzwanie zarwno dla teoretykw, jak i praktykw rachunkowoci. Wybr koncepcji wyceny dla potrzeb sprawozdawczoci finansowej oglnego przeznaczenia jest zagadnieniem wielowtkowym i uzalenionym od wielu czynnikw. Wzrastajcy w regulacjach rachunkowoci stopie wykorzystania wartoci godziwej przy wycenie zasobw i zobowiza stawia pytania o zasadno jej stosowania jako parametru uzupeniajcego koszt historyczny lub cakowicie go zastpujcego. Nie bez znaczenia s tutaj gosy krytykw wice wykorzystanie wartoci godziwej z kryzysem finansowym i zawirowaniami na rynkach finansowych. Przyjcie orientacji bilansowej oraz ukierunkowanie sprawozdawczoci finansowej na pomiar zasobw reprezentujcych przysze korzyci ekonomiczne podnosi problem wyboru koncepcji wyceny, ktra najwierniej odzwierciedli istot ekonomiczn stanw i procesw zachodzcych we wspczesnym przedsibiorstwie. Alternatywne rozwizania maj lub mog mie znaczcy wpyw na przedstawienie i w konsekwencji tego na ocen sytuacji finansowo-majtkowej podmiotu oraz prezentowane przez niego wyniki, mog suy rnym celom i rnym uytkownikom, a take odgrywa...   »»» szczegowo »»»



Odpowiedzialno zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialnoci karnej - Zieliska Eleonora

Odpowiedzialno zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialnoci karnej - Zieliska Eleonora

Ksika zawiera nastpujce rozdziay:Samorzd zawodowy i jego uprawnienia wobec czonkwOdpowiedzialnoc zawodowa a odpowiedzialno karnaPostpowanie w przedmiocie odpowiedzialnoci zawodowejIlustracje wybranych przewinie zawodowych   »»» szczegowo »»»



Aktywizacja zawodowa szczeglnych kategorii bezrobotnych - Spytek-Bandurska Grayna

Aktywizacja zawodowa szczeglnych kategorii bezrobotnych - Spytek-Bandurska Grayna

Niniejsza publikacja ma przybliy ustawodawstwo charakteryzujce rne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zawiera ona wyjanienia obowizujcych przepisw oraz wskazwki dotyczce wykorzystania powszechnych i specyficznych instrumentw rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia. Stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowizkach stron zaangaowanych w poszukiwanie pracy. Z zaoenia powinna suy bezrobotnym, pracodawcom i podmiotom samorzdu terytorialnego jako wsparcie konsultacyjne w podejmowaniu decyzji, ktre rozwizania mog okaza si najbardziej przydatne dla wzrostu zatrudnienia, rozwoju zasobw ludzkich oraz integracji spoecznej. Publikacja powstaa we wsppracy z Instytutem Polityki Spoecznej Uniwersytetu Warszawskiego.   »»» szczegowo »»»



Etyka gospodarcza i zawodowa - Grzegorz Myliwiec

Etyka gospodarcza i zawodowa - Grzegorz Myliwiec

Dr Grzegorz Myliwiec jest znanym ekspertem z dziedziny etyki, szanowanym zarwno w krgach naukowych, jak i biznesowych. Jest te wybitnym nauczycielem akademickim cenionym przez studentw za niekonwencjonalny sposb prowadzenia wykadw. W ksice autor w sposb przyjazny czytelnikowi opisuje: podstawowe pojcia etyczne i miejsce etyki zawodowej w wiecie wartoci; relacje midzy firm a organami wadzy, gwne patologie wystpujce w tym rodowisku, korupcj; relacje pracownik ? firma. Analizuje fazy pozyskania pracownika dla firmy oraz relacje wadz z firm jako caoci; funkcjonowanie czowieka w organizacji, relacje z przeoonym, mobbing; relacje firmy z klientem, etyczn promocj i reklam; relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem, odpowiedzialno dostawcy, rzetelno pracy oraz dialog ze spoeczestwem; relacje partnerw w biznesie, etyk negocjacji; etyczne aspekty relacji mistrz ? ucze. Wedug autora ?etyka moe wnie do biznesu nut agodnoci i ciepa, nie pozbawiajc go przy tym sprawnoci i efektywnoci. W relacjach zawodowych powinno si zaprzesta uywania jzyka wojny i nienawici, takich sw, jak ?wrg?, ?przeciwnik?, ?walka?, a zastpi go jzykiem koncyliacyjnym, wtedy otrzymamy sowa ?wspzawodnictwo?, ?partner?, ?doskonalenie??. Ksika szczeglnie adresowana do studentw. Zamieszczone w rozdziaach przykady w istotny sposb uatrakcyjniaj lektur, jednoczenie zmuszaj czytelnika do samodzielnego mylenia, a wykadowcy daj moliwo przeprowadzenia dyskusji ze studentami. "Etyka biznesu jest dyscyplin, paradoksalnie, bardzo star i bardzo mod. Przez cay czas poszukuje swojego statusu metodologicznego. Podejcie do tej kwestii jest rnorodne w rnych krajach i orodkach naukowych. Zauway mona znaczny pluralizm w tej dziedzinie. Daje to autorom piszcym na ten temat du swobod, jeli chodzi o sposb poruszania tej problematyki. Dr G....   »»» szczegowo »»»



Modzie akademicka a kariera zawodowa - Cybal-Michalska Agnieszka

Modzie akademicka a kariera zawodowa - Cybal-Michalska Agnieszka

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarwno wspczesnych wadz resortu nauki i szkolnictwa wyszego, studentw, nauczycieli akademickich, jak i rodowiska pracodawcw, gdy wdraane od kilku lat zmiany w ksztaceniu modziey zostay wyranie ukierunkowane na procesy rynkowe. […] Pojcie kariery przeksztaca si z wertykalnego na horyzontalne, obejmujc swoim spoecznym potencjaem i zobowizaniem zarazem ca populacj osb dorosych wchodzcych na rynek pracy. Jak pisze Autorka: „»Ruchoma perspektywa« modziey akademickiej w karierze oznacza rozwj jej kariery na drodze osobistego zaangaowania”. Odsona rnych znacze tego fenomenu wprowadza czytelnika w wiat wiedzy o istocie kariery w poszczeglnych dyscyplinach naukowych. Niniejsza publikacja jest interdyscyplinarnym i erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, ktrego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej staj si niezwykle wane i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczeglnie dla andragogiki i pedagogiki szkoy wyszej. Bogactwo wykorzystanych rde wiedzy z nauk spoecznych sprawia, e opracowanie ma w czci teoretycznej charakter znaczcych bada metateoretycznych, syntetyzujcych dotychczasow wiedz. W adnej z dotychczasowych rozpraw na ten temat nie znajdziemy tak bogatych zasobw analityczno-syntetycznych wiedzy o interesujcej badaczk kategorii pojciowej, jak staa si dla niej kariera. Agnieszka Cybal-Michalska dokonaa bardzo rzetelnej i interdyscyplinarnie zorientowanej kwerendy literatury, co istotnie wzbogaca nasz wiedz o powyszym fenomenie. Szczegln warto poznawcz maj wyniki przeprowadzonych przez autork bada wrd modziey akademickiej, gdy dowodz one nie tylko znakomitego warsztatu metodologicznego, lecz take sztuki prezentowania danych w sposb klarowny, wzbogacony rwnie o schematy. Niezwykle trafnie odnosi...   »»» szczegowo »»»



Ze Zmartwychwstaym w rodzinie 2 Podrcznik

Ze Zmartwychwstaym w rodzinie 2 Podrcznik

Podrcznik "Ze Zmartwychwstaym w rodzinie" jest podrcznikiem do nauczania religii rzymsko – katolickiej na terenie caej Polski, z zachowaniem praw biskupw diecezjalnych. Jest cile zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/1. Podrcznik "Ze Zmartwychwstaym w rodzinie": - porusza problematyk maestwa i rodziny chrzecijaskiej - wskazuje na rol mioci i przyjani jako zasady ycia we wsplnocie - prezentuje sposoby szukania pomocy w trudnych sytuacjach - jest przewodnikiem na drodze rozeznania i wyboru yciowej drogi   »»» szczegowo »»»



Ze Zmartwychwstaym w spoeczestwie 1 Podrcznik|;"iS1ʍ-liMFk_H K[vW4@pWvrˊi?Z4? |մK:^ "tPd~}os 8n?6:@kǹB]JAk7m-WjJ~XFYi5qMAe+BϢk|uu _@+*)Mo8 KCao3nF4o%θѱF[B^?Ww~ʹ~)6N!Hf)J&@3AM#N'3fpH߹XzH) I096:K@՗YY X3ps>Ws.M9Wk ]D8]hk)k`&&rGf,2\`8-xR p5mMy.?  Vi- YWJWQB}S2woݩMbf e-PqÚP믉P6mյ`P{.2gjexH v7؍Tx1 ʣG[,ͨ zLzvY 3bk$_@q " `^59vopΉCPG]3:ێ7B6-Ŗ]8F#JS@8' &A g9:~Z(l iKGqņvt+(P,Nj* ,t@Д *4A(c_޾:¹\Q5YĖ8 }8g,=Oas㑞jй& Et8 ϭZ'iC+vc-TY,H`q~͖̆l) `߆6mW{'8O6^\T` Ȗ&Fry#'p,·7:u&n,{s l"M|0Ǟ#eizz15Tz\1V|a/QKL']ۀ uRJ7?gɎ9& BM)| y1 ۞fLAS;sYwcoLNʎ"۔h$.6/b7T~\&m"7X0s;^L-yr5V4ոīqyUF&KԅC1/nrZFėBtiͼu@zEvNp#%`@0fv7JI<7Nr_O}~a\. 7E?Q|*/o† yRDz ɱ@7z@u=v>R/PlDF{;eSOK6bj/zX޳E _|w#Z|? oQS^E gw'̯7yٛeLtY^åEWPd$ЃRUp!F؉FkN+|xݡp߅!ZBϜ{8 tO_^ykT=&Ż#<ާP'nࠋP\,Jk,pk;Րt4{S O@' 5Qfڶ+2mߎOչ"oE!'0 O~ȿZsdLTgzo2lޔp9A 6Y^)u7'-yj2]-_,m02A4ݵ2-\zm%0?C[7WYI.%+&$[* q3Mѧz)fz"}$f8k1S(I6ǓwIcDx Qt8AٺqMA34A*fq׀{ V amgā6ތht:k 0X7WܘbI J\syG3I^g9̂gxeh7@%'% j`QK m1=p _ӇTm}Ra24c& 楪LB3m?.'Ri+D]̟:j`] ڏs] y|HKhKuqZωޤ>F;#߂"^ƖA : !Vb:\gqaazb%M^,ػ3bv%)Qvc/XB_GjYj2 G'ޕHX yG)6:$Ϙ,=#`Vk/3E\aIF설4,l>kC>+j4pQr?YtOiUB}_S#E.T_XK_?p%lmo*?e)̬B)@9aRD&!rMYw焦ꐑ i:"&1cN9$1]SKy{wnGdмH^Dw|Hn%Q+%M3gG6V3)JIeyARP33heӽe )Z"b2m_ V:Am(@@:/TR-tɄ)t#$rߖh&e/$H W`ѱSzuǚA"yo纩a)r_d>Mj]JE%0b<+WW2v\LzwBma]4e]1|j?cIoњӿ|-y̔viP=rjK?7Kyswr!_e3*Ӻ+`evMkҶY6ܼf|TEf~sH9ِI޽峯2S-|)d` 2 Rav`a8}~[6 jy-\؜}daՋ ~C!5WAeC? O']ftΡ+ 9\z|:{u Edдa~{Fdҳ ]&/bxLW'HvݩYw`w*)${܊j: {̝|"LfXyAƭ&붿s3,%6Tj G &ڼK!mLci(LdbR@JVu@ bDu:Ҹ^ w! !2qRvbXRDU637 \Be&mKTalOꂥ1Z1nS1Fssq{)EZe1b}A?eNqW{͆p|fdXCNa̶حտȯ mJyN*us~Dۛ[e4n$kBKgzLb푭GY^b5]|ރHA.w[dB9B l'7N{7W)COxo(l0XK:byH%lnUbez DCɩ 631t튢<ͻ@iMpBK{;fyv}@qxUx:%]_*G%CmKOYSA;߰ēRfwɸƞժ`l?/|-;ޙdRH[ֲ0ߕyIs5(!/6;s f4R_t:l5.P_ \4^ t@@F YNVbD:j)</9!rGjזMքMIlgt ":i tUqt(BկPTF;jNe6CP8OWY}n5A{_\xㆰD#FD_=rb:&u+rn?huVn3y*t)~Aa,GcyݑdPYi z<6 USbCE@HZ+Tw?-9j&jjQ"qim'Zj1T澝1iX4Y맖# :nWfx-iJTr^ 2s譱N0-Cis]ёDv0`! ;c"aҔUT(扆l_nV{RT7Ji*Hqg%* _3dD%WVD)I$-J9\gYš(L"3\+K԰csQX"OkO6 Ժ #@`C'uZqg o\9#&'[++` o܊{/Qax%&:)<\{.";s c\dk,4ª0=yA^׈4Ԋ6PDNgMX2PK!U#.6t#>6 `s~ Lw󿧻WS^.s 0?K=MŏލR !fZbSjyzjI1O27]u܄iȎֺ8|JgQ+Twn[CWfdwnܷۘf&+Jq lFN/+ hφGoo6f~s ԫc?g\-'\R,~}v- c"nO,rR~tD'BAQ7.%UQ 7؀BuvK"~qRk9ObV#b.Go#-ƞW H. NCh)xToD vni0f#o-5~ f l~o; I e7Ryqջ?JD8ٗj d+zqYD8:7,2cӬUp̬`Zv.hNU3+VMJK>cX8#\ WOu%`$k{!Gi甭~V,R޵T}K5S3}KesEwn8I6t F^h THR)::r _Y d͓t8|nuT(yϬ?yX,<#A5Q<_s{gubGh߸lJi6pvqCgZX;}t͛oUGTJU:S2ih6P %Q]jw6׌ŔTFy-LX '\Ca#ힽ5\C˭cc&zC}.qslAr p5{fe@`jʲ>I(\Vz>3X&ZwQ-)Y[H=ex|ͦ0E*"&nsK+a\u C81*kw] ΃vۺIh^u{z+'tR~:'}1[&kƵ.O ?/eN[mb"=ީIt^02ދP}]L%znP0't5gMRy"QtDJ Dy7Y Lu.t;eڮt4/h)~ 4&wy39X4#3w3>^ SrcM[$)y=3nkp}wU4vpxbqbd&6= +FWNi018+5Om)t&E gA8l˾3"( P_4;x OtP0d l'9t^LfnvP.g)f7_k`4AŽ<.-yrw_5(kE՚眪O%^ҋ(V؂R+!6b~8!Yۘ%}vW@J>PIFi?t3u џTv+ֲhb- 4~RڀEG CNa{fDkvwT'+gN;GGm  ߜS7_EM e*Dt7KEK=4 T\,>ܒ]5Duczp:>n*6>'{otAJ Wgwg~3N~SՇK(}W nB0gXWu@xd7{#Jqj2ihn[]/~Գ>B|xEZT9سCxW*4OW3Ǒ yePoc|cKO3+0Co癁tc;ʆf eHQ_8׊$mM0򨏤R1A6Oߜ4l8x,8=āEE1oPY& {"P`,# OA!Ehvߝe~KR4&Td 9]v"V-ͯdl}2+ZX|'uk%[CN]: /Ϭh "/vY YY5oh/Ҏ>bMb4\, ^rֈ]FW狴Y9 ۖRtpwś=2,ΤY"È]9tmlh]i$QgdNaDv&wxiKUF†n=QJڜu\Q]ۦb~+1Ioɮri݇q6H뛳1ψprz/u`qimej'T%}%&ib[Fnѳ!N7u_BK**DKˆ` *Š@Eu֨[_pD󋗢~5lä (}@iq7Ih%H9v= x,Dy.V"׼"4˷P>.n{>6ͫ Bܷ6.~[Pb2,x@#3-QY!A0eT짧*v]eHsLLIC} ~h3,ݞ3gЬQmږr2 EFhk=&Hx-g"q?N"1}6>TP*ڇG dOVu+w`%yxft)Bs[@ęipTKLk- WYKmS^zܨM1v0O{D0</77խiq-,iV wAy5_bXSR"&IWM[yƆSvT/w<U[z$7 ˤl$^)[T/:|FE@!]f8lG: -tÏx" w~Jзn&_yuXM(rvS6$u`ޫhJ"`ƔHe 8A]Ef\v]okA,m _Hx&aHU빟~`l'F ZxA7ua T5 i'ʥU\sݳ6[Y!yƥj.ra?̵l_˹\?,ie+,l.}[0#].@n:z*g]d{( i͞GLJ/Y(gm())bA *qM1 ՆxwtYfPvb@G(̎n~9Pt2P&Y6ݴfD8bc񎪁쾥,fԛjOZ,ա9H,5w >CJE>)zWZ\7s o!ghC5?CѦł֢y}%cO_ʓSWM OZUwi[vֿ:h넽6qbq5©ǜ6xeݥ#&}KFD&'&7*ڐhpr5w M TUؽ6FOOZ Ĵ k^%ӔNb `^6?0C:uK ξTƼGx Nj(-ЅMē~sf~8bDS#4\ࣸcGQwPj#SjzFx.NBv ㆻ̵y2և}/GBD'D|q͢!H6v`͏w7ngBօ vPOKa]Wote} p{Aqz:6M5ԨD(ލ4va@:xpyek;+.+n){d',P6(/_{(Z%1b&qQ u(RO9ia*U{zE¢z(M7T]4ytc6۹o $EE~_7鼲?98N^Do]|i31oG'6;[2‡Rn`XЁEGEv&_xotv§sQi.ToKS*U %&?ӸMYoȁ:PJ|cHJ8ػ-Gzm?̪V(94A˵\P9,vFR$z-%e]u