przydatność zawodowa

Znalezione artykuły, przydatność zawodowa, dobre książki proponuje tanio internetowa księgarnia TaniaKsiążka.pl


Kategorie

Podręczniki » Szkoła zawodowa - NIEDOSTEPNE

Podręczniki » Szkoła zawodowa

Podręczniki » Książki dla nauczycieli » Szkoła zawodowa

Podręczniki » Szkoła zawodowa » Szkoła zawodowa Klasa 1

Podręczniki » Szkoła zawodowa » Szkoła zawodowa Klasa 2

Podręczniki » Szkoła zawodowa » Szkoła zawodowa Klasa 3

Podręczniki

Podręczniki » Szkoły zawodowe

Podręczniki - NIEDOSTEPNE


Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

Książka jest adresowana przede wszystkim do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. położnej środowiskowej. Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. W książce omówione są problemy dotyczące porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodków wizytowanych w domu, karmienie piersią, a także psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.   »»» szczegółowo »»»Selekcja zawodowa - Czarnota-Bojarska Joanna

Selekcja zawodowa - Czarnota-Bojarska Joanna

Znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników jest jednym z najistotniejszych zadań każdej organizacji. Najważniejszym jego elementem jest trafna diagnoza możliwości kandydatów do pracy. Podejmują się jej zarówno psychologowie, mający podstawową wiedzę o prowadzeniu badań w tym kierunku, jak i osoby z innego rodzaju wykształceniem. Niniejsza książka ma pomóc jednym i drugim w podniesieniu jakości podejmowanych decyzji. Nie należy jednak oczekiwać, że niniejsza pozycja ma charakter wyłącznie poradnikowy. Omówione tu bowiem zostaną liczne badania, których wyniki mogą być pomocą w planowaniu własnej działalności praktycznej.   »»» szczegółowo »»»Ekspozycja zawodowa w praktyce

Ekspozycja zawodowa w praktyce

Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie wyrobów medycznych zawierających mechanizmy bezpieczeństwa mogą sprawić, że praca będzie bardziej bezpieczna, a ryzyko zakażenia mniejsze. W książce omówiono: · Środowisko pracy i jego wpływ na bezpieczeństwo pracy i opieki · Zapobieganie zranieniom w świetle uregulowań międzynarodowych i krajowych z uwzględnieniem Dyrektywy 32/2010/UE · Postępowanie poekspozycyjne w praktyce · Problem ekspozycji zawodowej a badania naukowe · Cechy bezpieczeństwa sprzętu medycznego będącego "przyczyną" ekspozycji · Zarządzanie zmianą w środowisku pracy · Formy zatrudnienia a skutki postępowania poekspozycyjnego · Problemy zdrowotne wynikające z kontaktu z materiałem biologicznym · Profilaktykę zakażeń krwiopochodnych Publikacja skierowana jest do osób mających stały kontakt z materiałem biologicznym, m.in. pielęgniarki i położne, lekarze zabiegowi i stomatolodzy, laboranci, kosmetyczki. Książka będzie również ważnym źródłem informacji dla wszystkich tych, którzy potrzebują rzetelnej wiedzy na temat różnych aspektów ekspozycji zawodowych.   »»» szczegółowo »»»Przydatność informacyjna wartosci godziwej - Frendzel Maciej

Przydatność informacyjna wartosci godziwej - Frendzel Maciej

Publikacja otrzymała nagrodę im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana przyznawaną przez Zarząd Główny oraz Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Dr Maciej Frendzel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i profesjonalnych dotyczących wyceny w rachunkowości, przygotowania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowości, zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ujęcia, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych czy stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Wycena w rachunkowości w kontekście znaczących zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych stanowi istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rachunkowości. Wybór koncepcji wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia jest zagadnieniem wielowątkowym i uzależnionym od wielu czynników. Wzrastający w regulacjach rachunkowości stopień wykorzystania wartości godziwej przy wycenie zasobów i zobowiązań stawia pytania o zasadność jej stosowania jako parametru uzupełniającego koszt historyczny lub całkowicie go zastępującego. Nie bez znaczenia są tutaj głosy krytyków wiążące wykorzystanie wartości godziwej z kryzysem finansowym i zawirowaniami na rynkach finansowych. Przyjęcie orientacji bilansowej oraz ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej na pomiar zasobów reprezentujących przyszłe korzyści ekonomiczne podnosi problem wyboru koncepcji wyceny, która najwierniej odzwierciedli istotę ekonomiczną stanów i procesów zachodzących we współczesnym przedsiębiorstwie. Alternatywne rozwiązania mają lub mogą mieć znaczący wpływ na przedstawienie i w konsekwencji tego na ocenę sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu oraz prezentowane przez niego wyniki, mogą służyć różnym celom i różnym użytkownikom, a także odgrywać...   »»» szczegółowo »»»Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej - Zielińska Eleonora

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej - Zielińska Eleonora

Książka zawiera następujące rozdziały:Samorząd zawodowy i jego uprawnienia wobec członkówOdpowiedzialnośc zawodowa a odpowiedzialność karnaPostępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowejIlustracje wybranych przewinień zawodowych   »»» szczegółowo »»»Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych - Spytek-Bandurska Grażyna

Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych - Spytek-Bandurska Grażyna

Niniejsza publikacja ma przybliżyć ustawodawstwo charakteryzujące różne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zawiera ona wyjaśnienia obowiązujących przepisów oraz wskazówki dotyczące wykorzystania powszechnych i specyficznych instrumentów rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia. Stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach stron zaangażowanych w poszukiwanie pracy. Z założenia powinna służyć bezrobotnym, pracodawcom i podmiotom samorządu terytorialnego jako wsparcie konsultacyjne w podejmowaniu decyzji, które rozwiązania mogą okazać się najbardziej przydatne dla wzrostu zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz integracji społecznej. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.   »»» szczegółowo »»»Etyka gospodarcza i zawodowa - Grzegorz Myśliwiec

Etyka gospodarcza i zawodowa - Grzegorz Myśliwiec

Dr Grzegorz Myśliwiec jest znanym ekspertem z dziedziny etyki, szanowanym zarówno w kręgach naukowych, jak i biznesowych. Jest też wybitnym nauczycielem akademickim cenionym przez studentów za niekonwencjonalny sposób prowadzenia wykładów. W książce autor w sposób przyjazny czytelnikowi opisuje: podstawowe pojęcia etyczne i miejsce etyki zawodowej w świecie wartości; relacje między firmą a organami władzy, główne patologie występujące w tym środowisku, korupcję; relacje pracownik ? firma. Analizuje fazy pozyskania pracownika dla firmy oraz relacje władz z firmą jako całością; funkcjonowanie człowieka w organizacji, relacje z przełożonym, mobbing; relacje firmy z klientem, etyczną promocję i reklamę; relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem, odpowiedzialność dostawcy, rzetelność pracy oraz dialog ze społeczeństwem; relacje partnerów w biznesie, etykę negocjacji; etyczne aspekty relacji mistrz ? uczeń. Według autora ?etyka może wnieść do biznesu nutę łagodności i ciepła, nie pozbawiając go przy tym sprawności i efektywności. W relacjach zawodowych powinno się zaprzestać używania języka wojny i nienawiści, takich słów, jak ?wróg?, ?przeciwnik?, ?walka?, a zastąpić go językiem koncyliacyjnym, wtedy otrzymamy słowa ?współzawodnictwo?, ?partner?, ?doskonalenie??. Książka szczególnie adresowana do studentów. Zamieszczone w rozdziałach przykłady w istotny sposób uatrakcyjniają lekturę, jednocześnie zmuszają czytelnika do samodzielnego myślenia, a wykładowcy dają możliwość przeprowadzenia dyskusji ze studentami. "Etyka biznesu jest dyscypliną, paradoksalnie, bardzo starą i bardzo młodą. Przez cały czas poszukuje swojego statusu metodologicznego. Podejście do tej kwestii jest różnorodne w różnych krajach i ośrodkach naukowych. Zauważyć można znaczny pluralizm w tej dziedzinie. Daje to autorom piszącym na ten temat dużą swobodę, jeśli chodzi o sposób poruszania tej problematyki. Dr G....   »»» szczegółowo »»»Młodzież akademicka a kariera zawodowa - Cybal-Michalska Agnieszka

Młodzież akademicka a kariera zawodowa - Cybal-Michalska Agnieszka

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane na procesy rynkowe. […] Pojęcie kariery przekształca się z wertykalnego na horyzontalne, obejmując swoim społecznym potencjałem i zobowiązaniem zarazem całą populację osób dorosłych wchodzących na rynek pracy. Jak pisze Autorka: „»Ruchoma perspektywa« młodzieży akademickiej w karierze oznacza rozwój jej kariery na drodze osobistego zaangażowania”. Odsłona różnych znaczeń tego fenomenu wprowadza czytelnika w świat wiedzy o istocie kariery w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Niniejsza publikacja jest interdyscyplinarnym i erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, którego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej stają się niezwykle ważne i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczególnie dla andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej. Bogactwo wykorzystanych źródeł wiedzy z nauk społecznych sprawia, że opracowanie ma w części teoretycznej charakter znaczących badań metateoretycznych, syntetyzujących dotychczasową wiedzę. W żadnej z dotychczasowych rozpraw na ten temat nie znajdziemy tak bogatych zasobów analityczno-syntetycznych wiedzy o interesującej badaczkę kategorii pojęciowej, jaką stała się dla niej kariera. Agnieszka Cybal-Michalska dokonała bardzo rzetelnej i interdyscyplinarnie zorientowanej kwerendy literatury, co istotnie wzbogaca naszą wiedzę o powyższym fenomenie. Szczególną wartość poznawczą mają wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wśród młodzieży akademickiej, gdyż dowodzą one nie tylko znakomitego warsztatu metodologicznego, lecz także sztuki prezentowania danych w sposób klarowny, wzbogacony również o schematy. Niezwykle trafnie odnosi...   »»» szczegółowo »»»Ze Zmartwychwstałym w rodzinie 2 Podręcznik

Ze Zmartwychwstałym w rodzinie 2 Podręcznik

Podręcznik "Ze Zmartwychwstałym w rodzinie" jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko – katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/1. Podręcznik "Ze Zmartwychwstałym w rodzinie": - porusza problematykę małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej - wskazuje na rolę miłości i przyjaźni jako zasady życia we wspólnocie - prezentuje sposoby szukania pomocy w trudnych sytuacjach - jest przewodnikiem na drodze rozeznania i wyboru życiowej drogi   »»» szczegółowo »»»Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie 1 Podręcznik

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie 1 Podręcznik

Podręcznik "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie" jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko – katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/1 Podręcznik "Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie": - pierwszy podręcznik napisany z myślą o uczniach szkół zawodowych - treści podręcznika koncentrują się wokół Jezusa Chrystusa i świadectwa wiary, do jakiego uczeń jest zaproszony w swoim życiu - porusza życiowe problemy i pomaga je rozwiązywać w świetle wiary - posiada interesującą szatę graficzną, która pomaga łączyć wiarę z życiem   »»» szczegółowo »»»Promocja - Przydatek Elżbieta, Przydatek Jan

Promocja - Przydatek Elżbieta, Przydatek Jan

W książce - przeznaczonej uczniów szkół ekonomicznych, kupieckich i handlowych, zawód sprzedawca, handlowiec - zawarto podstawowe wiadomości dotyczące marketingu, jakości obsługi, elementów psychologii związanych ze sprzedażą. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na problematykę promocji, omawiając narzędzia promocji konsumenckiej, handlowej i biznesowej. Przedstawiono także pojęcie reklamy, jej cele i rodzaje. Bogaty materiał ilustracyjny, przykłady oraz słowniczekpojęć zapewniają łatwy sposób przyswajania wiedzy.   »»» szczegółowo »»»Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. - Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak

Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. - Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak

Na uwagę i uznanie zasługuje przyjęta przez Autorów metodologia prezentowania orzeczeń. Autorzy zadali sobie trud selekcji "zbędnych", tj. pobocznych z punktu widzenia etyki i odpowiedzialności zawodowej części orzeczeń i przedstawiają tylko te ich fragmenty, które są kluczowe dla deontologii zawodowej. Nierzadko dla uchwycenia tych istotnych treści Autorzy uciekają się do syntetycznych streszczeń orzeczeń eksponujących istotę poruszanych problemów i formułowanych tez (z Wprowadzenia prof. Sarkowicza). Normy etyczne dotyczące wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego mają charakter ogólny. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera orzecznictwo, poprzez które sądy wykładają i precyzują te normy. Znajomość rozstrzygnięć sądowych pozwala nie tylko na lepsze rozumienie zasad rządzących wykonywaniem zawodu, ale posiada także istotny walor praktyczny, pomagając ustalać standardy należytego zachowania w zaufaniu do rozstrzygnięć dokonanych w podobnych stanach faktycznych. Książka prezentuje dorobek orzecznictwa pochodzący przede wszystkim z okresu po 1989 r., kiedy to zmianie uległ nie tylko system polityczny i gospodarczy kraju, ale także realia wykonywania zawodów prawniczych. Zbiór obejmuje m.in. orzeczenia dotyczące kluczowych kwestii, jak: tajemnica zawodowa, konflikt interesów, immunitet zawodowy, wolność słowa czy odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika.   »»» szczegółowo »»»Elektrotechnika Część 2 - Kurdziel Roman

Elektrotechnika Część 2 - Kurdziel Roman

Książka jest przeznaczona dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, wszystkich specjalności grupy elektronicznej.ano w niej obwody trójfazowe, ich zastosowania, układy połączeń, zwrócono uwagę na znaczenie i poprawę współczynnika mocy. Omówiono również budowę, zasadę działania, właściwości i zastosowanie różnych mierników elektrycznych. Podano wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych, oświetlenia, grzejnictwa oraz instalacji i urządzeń elektrycznych.   »»» szczegółowo »»»Mocni wiarą 1 podręcznik

Mocni wiarą 1 podręcznik

To już poważna sprawa. W tym wieku nastolatek stawia sobie pytania, których często unikają dorośli. Kim jestem? Po co i dla kogo żyję? Jaki sens ma życie dla kogoś? Poszukiwanie odpowiedzi to dobry pretekst do katechetycznych spotkań. Kapłan, siostra zakonna bądź katecheta jest kimś kto razem z młodymi może takich odpowiedzi poszukać. Z pewnością ułatwia to ten podręcznik - przeznaczony dla uczniów I klasy szkoły zawodowej. Aby lekcja religii była ciekawa dla katechetów polecamy również profesjonalnie opracowany podręcznik metodyczny. Wiele dobrych pomysłów i inspiracji na każdą katechezę!   »»» szczegółowo »»»Matematyka krok po kroku Podręcznik

Matematyka krok po kroku Podręcznik

Podręcznik: jest przeznaczony do nauczania matematyki w każdej szkole zawodowej jest JEDEN na cały cykl kształcenia, nie ma podziału na klasy (uczeń kupuje podręcznik tylko jeden raz!), zaletą jest prosty, komunikatywny język, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów. Zawiera przejrzysty układ stron: - definiuje wyróżnioną czcionką brązową, obok treści głównych na marginesie czcionką w kolorze zielonym podano treści niezbędne do powtórzenia lub rozwiązania zadania. Wprowadzanie, nowe pojęcia, zilustrowane są dużą ilością przykładów rozwiązanych i przeanalizowanych metodą "krok po kroku", każdy rozdział zakończony jest dużą ilością zadań (podane są także odpowiedzi), odwołujących się do przykładów z otaczającej rzeczywistości i wskazujących na praktyczne zastosowania matematyki. Zawiera wiele tabel, wykresów i rysunków z opisami. Odrębnie ujęto wiadomości ze statystyki i jej zastosowanie.   »»» szczegółowo »»»Technologie produkcji cukierniczej podręcznik część 2 - Kaźmierczak Magdalena

Technologie produkcji cukierniczej podręcznik część 2 - Kaźmierczak Magdalena

Treści zawarte w podręczniku pozwalają uczniom i przyszłym pracownikom zakładów cukierniczych zdobyć aktualną wiedzę w zakresie: - tworzyw dekoracyjnych i zasad dekorowania wyrobów gotowych - charakterystyki i technologi wytworzenia wyrobów cukierniczych, lodów i wyrobów ciastkarskich - kierunków rozwoju branży cukierniczej.   »»» szczegółowo »»»Fizyka i astronomia Podręcznik - Brzezowski Sławomir

Fizyka i astronomia Podręcznik - Brzezowski Sławomir

W ramach serii "Szkoła XXI" Wydawnictwo Pedagogiczne Operon proponuje zintegrowany zestaw dydaktyczny do nauki fizyki i astronomii w zasadniczej szkole zawodowej. Numer dopuszczenia: 377/03   »»» szczegółowo »»»Higiena podręcznik - Gortatewicz Dominika

Higiena podręcznik - Gortatewicz Dominika

Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie fryzjer w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Treści zawarte w podręczniku dotyczą zagadnień związanych z ochroną zdrowia pracownika i klienta. Usługi w salonie fryzjerskim powinny być wykonywane z zachowaniem wszystkich standardów higieny.   »»» szczegółowo »»»Fizyka z astronomią - Rozenbajgier Ryszard, Misiaszek Edmund

Fizyka z astronomią - Rozenbajgier Ryszard, Misiaszek Edmund

Autorzy podręcznika, czynni nauczyciele fizyki w szkołach zawodowych, włożyli wielki wysiłek w to, by nie uchylając się od obowiązku zgodności z podstawą programową, wykorzystać wszystkie możliwości zbliżenia treści nauczania do codziennego życia i potrzeb przeciętnego człowieka Nr dopuszczenia: 321/03   »»» szczegółowo »»»Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska Podręcznik - Wład Paweł

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska Podręcznik - Wład Paweł

Książka zawiera podstawową wiedzę z najważniejszych dziedzin geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, politycznej i regionalnej oraz z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Nr dopuszczenia: 117/04   »»» szczegółowo »»»Matematyka dla każdego 1 Zbiór zadań - Łączyńska Urszula

Matematyka dla każdego 1 Zbiór zadań - Łączyńska Urszula

Książka stanowi uzupełnienie pierwszej części podręcznika. Zawiera prawie 300 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obok zadań otwartych, zamieszczono w zbiorze 20 testów wielokrotnego wyboru. W książce podano także wskazówki i odpowiedzi do wszystkich zadań i testów.   »»» szczegółowo »»»