plan pracy rewalidacji indywidualnej

Pasuje wiele pozycji - plan pracy rewalidacji indywidualnej - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

E-booki - książki elektroniczne » Prawo » Pracy i ZUS

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 2

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 3

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 1

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 2

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Klasa 3

Podręczniki » Szkoła podstawowa 1-3 » Komplety podręczników

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1


Na und? 2 Podręcznik do pracy indywidualnej

Na und? 2 Podręcznik do pracy indywidualnej

Niniejszy kurs, stanowiący drugą część kursu, zawiera jednostki dydaktyczne zatytułowane Einsichten.Seria przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Jej celem jest doprowadzenie uczniów do poziomu umożliwiajacego przystąpienie do egzaminu Zertifikat Deutsch.   »»» szczegółowo »»»Na und? 1 Podręcznik do pracy indywidualnej - Lewicki Roman, Lewicka Grażyna

Na und? 1 Podręcznik do pracy indywidualnej - Lewicki Roman, Lewicka Grażyna

To seria podręczników przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw. W wariancie intensywnym podręcznik doprowadza do poziomu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym. W wariancie ekstensywnym zaś celem jest zapoznanie uczniów z podstawami języka niemieckiego i przygotowanie ich do dalszej samodzielnej pracy.   »»» szczegółowo »»»Na und? 2

Na und? 2

To "wejrzenia" w struktury języka i ich funkcje w interakcji językowej. Uczniowie na tym etapie nauki mają możliwość wypróbowania swoich umiejętności w samodzielnej analizie czytanych i słuchanych tekstów, odkrywaniu reguł rządzących językiem i formułowaniu własnych wypowiedzi.   »»» szczegółowo »»»Potencjał ludzki w rozwoju przesiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej

Potencjał ludzki w rozwoju przesiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej

Przedsiębiorczość jest jedną z trzech komplementarnych ról zarządczych, nieustannie obecnych w praktyce zarządzania, choć obdarzanych zmiennym zainteresowaniem. Jej znaczenie w rozwoju gospodarki i społeczeństw jest fundamentalne, dlatego analiza wszelkich jej uwarunkowań stanowi wiedzę strategiczną, pozwalającą uzyskać przewagę konkurencyjną. Główne pytania badawcze stawiane w książce to: 1. Jaki jest zestaw dyspozycji psychologicznych i kompetencyjnych charakterystycznych dla przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej? (dr Dariusz Turek) 2. Na czym polega specyfika kotwicy kariery „przedsiębiorczość i kreatywność” i jej związek z wyborem roli przedsiębiorcy indywidualnego, wewnętrznego bądź zewnętrznego? (dr Marzena Fryczyńska) 3. Jak podstawowe wyzwanie ery konceptualnej w postaci zwiększania kreatywności kadr przekłada się na stymulujące przedsiębiorczość zarządzanie pracownikami? (dr Maria Heninborch-Buhaj) 4. W jak sposób kompetencje komunikacyjne i przywódcze kadr menedżerskich stymulują zachowania przedsiębiorcze? (dr Beata Chmielewiec) 5. W jaki sposób atrybutowe zarządzanie talentami oraz zarządzanie różnorodnością rozumiane jako model biznesowy może sprzyjać osiąganiu efektu synergicznego przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej?   »»» szczegółowo »»»Obciążenie fizyczne pracy ? obowiązki pracodawcy. Wydatek energetyczny ? metody oceny. Zasady wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. - Halina Wojciechowska-Piskorska

Obciążenie fizyczne pracy ? obowiązki pracodawcy. Wydatek energetyczny ? metody oceny. Zasady wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. - Halina Wojciechowska-Piskorska

Podczas wykonywania czynności zawodowych występuje konieczność pokonywania obciążenia fizycznego. Jest to możliwe dzięki właściwościom i czynnościom układu mięśniowego. W zależności od rodzaju stanowiska pracy obciążenie fizyczne pracowników może być różne. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja sprawiają, iż aktywność ruchowa pracowników maleje. Zmniejsza się natężenie przemian energetycznych w ustroju czyli maleje koszt energetyczny pracy. Nie oznacza to jednak, że maleje obciążenie fizyczne pracowników. W celu dokonania ergonomicznej oceny ciężkości pracy fizycznej należy przeanalizować: chronometraż czynności podczas zmiany roboczej, wydatek energetyczny dla poszczególnych czynności, pozycję przy pracy, zakres ruchów roboczych, stopień zaangażowania grup mięśniowych, siłę niezbędną do wykonania poszczególnych czynności, stopień monotypowości ruchów, wielkość oraz sposób przemieszczania ciężarów, a także dźwigania. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obciążenia fizycznego pracy: kryteria oceny ciężkości pracy, metody oceny wydatku energetycznego pracy, z przykładem obliczeniowym, charakterystyka i ocena obciążenia wynikającego z dźwigania ciężarów, zasady wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów, zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.   »»» szczegółowo »»»Środki ochrony indywidualnej ? instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji (e-book) - Halina Wojciechowska-Piskorska

Środki ochrony indywidualnej ? instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji (e-book) - Halina Wojciechowska-Piskorska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. mz.) nakazuje pracodawcy ustalenie warunków stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czasu i przypadków, w których powinny być one używane. Wymaga to uwzględnienia stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika oraz skuteczności działania środków ochrony indywidualnej, a także sposobów używania ochron osobistych, ich kontroli i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. W niniejszym opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: obowiązki pracodawcy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej, podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, szczegółowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej, dobór środków ochrony indywidualnej, ich kontroli, konserwacji, napraw i przechowywania, przykłady zastosowań.   »»» szczegółowo »»»Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych - Jacek Błeszyński

Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych - Jacek Błeszyński

W książce podjęto próbę analizy różnicującej autyzm od innych głębokich zaburzeń w rozwoju w ujęciu diagnostyczno - terapeutycznym (ze szczególnym uwzględnieniem etiologii autyzmu). Punktem wyjścia stał się problem komunikacji oraz nabywania przez dzieci z głębokimi deficytami w rozwoju kompetencji społecznych. Autor dokonał analizy różnicującej autyzmu od zespołów zaliczanych do grupy PDD (Progressive Developmental Disorders): Landau-Kleffnera, Prader-Williego, Retta, Williamsa, Łamliwego Chromosomu X, Angelmana, Aspergera. Każdy rozdział jest poświęcony jednemu z zespołów w układzie: ogólny opis, diagnoza, przebieg rozwoju dziecka w zespołem, prowadzone terapie (z podziałem na: farmakologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, modyfikację zachowań i rodzinną). Dołączono także tabelaryczne zestawienia pomocne we wczesnym różnicowaniu zespołów od autyzmu. Publikacja jest adresowana do pracowników naukowych, jak również praktyków i rodziców zajmujących się diagnostyką oraz wspomaganiem rozwoju dzieci z autyzmem i zespołami zaliczanymi do PDD. Spis treœci Wstęp / 9 Rozdział 1 Analiza różnicująca autyzmu i innych głębokich zaburzeń w rozwoju 13 Wprowadzenie / 13 1.1. Diagnoza / 14 1.2. Diagnoza w autyzmie / 20 1.2.1. Diagnoza osób z autyzmem (zarys problemu) / 21 1.2.2. Zmiany w podejściu klasyfikacyjnym (na przykładzie klasyfikacji DSM) / 22 1.2.3. Wspomaganie osób z autyzmem (zarys problemu) / 23 1.3. Optymalizacja w systemie edukacji specjalnej - wprowadzenie do problematyki / 24 1.3.1. Optymalizacja w edukacji / 25 1.3.2. Optymalizacja w systemie edukacji specjalnej / 27 1.3.3. Optymalizacja w pracy z osobą z autyzmem / 30 Podsumowanie / 33 Rozdział 2 Miejsce terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej - studium terminologiczne / 34 Wprowadzenie / 34 2.1. Ku unifikacji i precyzyjnemu określeniu terminu / 35 2.1.1. Terapia w ujęciu nauk humanistycznych i medycznych / 37 2.1.2. Terapia...   »»» szczegółowo »»»Człowiek kwantowy - Człowiek kwantowy. Rozdział: Ewolucja świadomości indywidualnej - Ewa Danuta Białek

Człowiek kwantowy - Człowiek kwantowy. Rozdział: Ewolucja świadomości indywidualnej - Ewa Danuta Białek

Książka pozwalająca zrozumieć głębiej drogę rozwoju człowieka na przestrzeni indywidualnego życia (także w kontekście ewolucji ludzkości) oraz wielowymiarowe podejście do zdrowia. Autorka, długoletni naukowiec w dziedzinie nauk medycznych, jak również edukacji wspierającej zdrowie w pedagogice (aby potem nie trzeba było terapii), pasjonatka zintegrowanego podejścia, bazując na indywidualnym doświadczeniu odkodowania własnych dolegliwości chorobowych, prezentuje krok po kroku poziomy rozwoju człowieka i drogę do ?wzorca zdrowia? w nim samym. W oparciu o psychosyntetyczne rozumienie (syntezy doświadczeń ? ?psychosyntezy wieku?), Autorka prowadzi Czytelnika poprzez teorie naukowe, integrując podejścia do człowieka i świata w różnych systemach na przestrzeni wieków, aby dotrzeć do centrum osobowego (odpowiednika duszy) oraz do wzorca zdrowia. Pełniąc rolę przewodniczki w drodze powrotnej ? do świata, snuje inspiracje dla edukacji, pedagogiki, psychologii i medycyny dla budowania zintegrowanego systemu wspierania zdrowia i dobrostanu (we wszystkich ich aspektach) w edukacji (wychowaniu) / terapii / leczeniu. Te teorie i systemy znajdują następnie swe praktyczne odzwierciedlenie w kolejnych książkach Autorki, w tym PSYCHOSOMATYCZNE, EMOCJONALNE I DUCHOWE ASPEKTY CHORÓB ZE STRESU czy FIBROMIALGII, a wcześniej w PSYCHOSYNTEZIE W EDUKACJI (ENETEIA) czy ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU DZIECKA (IMPULS) oraz najwcześniejszej: EDUKACJA INTEGRUJĄCA: ALTERNATYWA CZY KONIECZNOŚĆ? (1997)(Wydawnictwo IMPULS) Książka jest pierwszym w Polsce zintegrowanym podejściem do rozwoju i zdrowia człowieka w oparciu o psychosyntetyczne myślenie. Pokazuje przestrzeń, różne jej poziomy, bazując na osiągnięciach fizyki kwantowej, wybranych kosmologicznych teoriach rozwoju Wszechświata, jak i starożytnych systemach medycznych / uzdrawiania. Dzięki zrozumieniu rozwoju i zdrowia człowieka jako harmonii ze sobą i Kosmosem na...   »»» szczegółowo »»»Rzym Plan miasta 1: 12 000

Rzym Plan miasta 1: 12 000

Plan miasta Rzymu wydany w skali 1:12 000. Mapa zawiera: opisy zabytków, indeks ulic, linie kolejowe, obiekty użyteczności publicznej, infomacje turystyczne.   »»» szczegółowo »»»Kodeks pracy Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kodeks pracy Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

EDYCJA SĄDOWA zawiera: - artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu, · najważniejsze akty z zakresu prawa pracy, uzupełnione o przepisy wykonawcze, · szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy. Seria Edycja Sądowa stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, prawników - praktyków i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.   »»» szczegółowo »»»Szczecinek plan miasta

Szczecinek plan miasta

Szczecinek plan miasta w skali 1:13 600 Mapa centrum Mapa okolic Historia miasta Zabytki Nowe dzielnice   »»» szczegółowo »»»Tarnów plus 4 plan miasta 1:15 000

Tarnów plus 4 plan miasta 1:15 000

Plan miasta w skali 1: 15 000. Bochnia, Brzesko, Dębica, Ropczyce. Dodatkowo: ulice jednokierunkowe sygnalizacja świetlna linie komunikacyjne.   »»» szczegółowo »»»Plan Operacyjny Wschód - Szubański Rajmund

Plan Operacyjny Wschód - Szubański Rajmund

Mocną stroną niniejszej pozycji wydawniczej jest jedno z najpełniejszych i najbardziej szczegółowych w naszej literaturze przedstawień stanu Wojska Polskiego w 1939 roku - istne kompendium wiedzy z tego zakresu. A może to być między innymi przydatny, czy wręcz nieoceniony podkład do przygotowania coraz popularniejszych u nas gier wojennych.   »»» szczegółowo »»»Plan wypłukiwania tłuszczu - Gittleman Ann Louise

Plan wypłukiwania tłuszczu - Gittleman Ann Louise

Plan wypłukiwania tłuszczu to przełomowy system utraty wagi. Wytapia tłuszcz z bioder, talii i ud zaledwie w dwa tygodnie, kształtując na nowo twoje ciało i oczyszczając twój organizm z toksyn. Oto nareszcie dieta która łączy zdrowy rozsądek z odkryciami naukowców i stanowi idealny wybór tak dla osób rozpoczynających odchudzanie, jak i dla tych, którzy wcześniej z różnym skutkiem próbowali innych programów. Plan ten jest głosem rozsądku w dziedzinie dietetyki , jest wyważony, można bez obaw pozostać przy nim na całe życie, no i przede wszystkim działa. Proces Wypłukiwania Tłuszczu wywoła także szereg procesów korzystnych dla zdrowia: *przyspieszy twój metabolizm *da ci więcej energii *przyniesie ci spokojny sen *ustabilizuje twoje nastroje   »»» szczegółowo »»»Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - Nowak Maciej J., Mickiewicz Paweł

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - Nowak Maciej J., Mickiewicz Paweł

"Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka." z recenzji prof. dr hab. Barbary Kryk Książka "Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki: - jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa, - jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną, - jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych, - w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy.   »»» szczegółowo »»»Lublin plan miasta

Lublin plan miasta

Plan miasta w skali 1:20 000 zawiera: ulice jednokierunkowe sygnalizację świetlną linie komunikacyjne   »»» szczegółowo »»»Rzym - plan miasta

Rzym - plan miastaLubliniec - plan miasta

Lubliniec - plan miasta

Rozkładany plan miasta Lubliniec w skali 1 : 22 000.Centrum w skali 1 : 8 000   »»» szczegółowo »»»Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy warunków pracy u pracodawcy - Niedziński Tomasz

Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy warunków pracy u pracodawcy - Niedziński Tomasz

Opracowanie stanowi praktyczny poradnik dla pracodawców, służb kadrowych, członków zakładowych służb i komisji bhp, radców prawnych, mających ustawowy obowiązek nadzoru i kontroli warunków pracy w zakładzie pracy. Zawiera bogaty zestaw informacji o funkcjonowaniu PIP wraz z praktycznymi objaśnieniami procedur kontrolnych i decyzyjnych tej instytucji, uwzględniając sądowoadministracyjną kontrolę legalności decyzji organów PIP.   »»» szczegółowo »»»Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: - umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach, - zapewni pozyskiwanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, - umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie.   »»» szczegółowo »»»Gdańsk plan miast

Gdańsk plan miast

Plan miasta Gdańsk w skali 1:17 500 został opracowany z wykorzystaniem najnowszych informacji z terenu. Zawiera szczegółowy rysunek ulic, osiedli, linii kolejowych, tramwajowych i autobusowych oraz zabudowy. Zaznaczono elementy organizacji ruchu: sygnalizacja świetlna, ulice jednokierunkowe czy ulice tylko dla pieszych. Na planach wyróżnione zostały budynki użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe, tereny przemysłowe, parki, cmentarze. Zawarte zostały również szlaki turystyczne, ważniejsze znakowane trasy rowerowe oraz granice parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Na treść informacyjną składają się obiekty związane z kulturą, ważniejsze urzędy i instytucje, baza noclegowa, punkty ochrony zdrowia oraz inne interesujące obiekty. Dodatkowo na planie umieszczony został karton centrum miasta w skali 1:8800. Na odwrocie znajdziemy informator adresowy, skorowidz ulic oraz mapki: Gdańsk – cz. Zachodnia oraz Gdańsk-Sobieszewo w skali 1:45 000 oraz Gdańsk-Osowa i Gdańsk-Kokoszki w skali 1:17 500. Legenda napisana jest w trzech językach: polskim, angielskim oraz niemieckim. Plan ten umożliwia również współpracę z systemem GPS.   »»» szczegółowo »»»Łódź plan miasta

Łódź plan miasta

Plan miasta w skali 1:21 000 ulice jednokierunkowe sygnalizacja świetlna wysokości wiaduktów szlaki turystyczne   »»» szczegółowo »»»