monter izolacji budowlanych

Pasuje wiele pozycji - monter izolacji budowlanych - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej - Nowicki Zbigniew

Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej - Nowicki Zbigniew

Niniejsze opracowanie jest w głównej mierze sprawozdaniem z badań, które zostały przeprowadzone w ramach rozprawy doktorskiej zatytułowanej Wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej (Z. Nowacki, 2008). Natomiast charakterystykę społeczności więziennej opracowano, posiłkując się przede wszystkim ustaleniami w literaturze przedmiotu. Badania zostały przeprowadzone w latach 2005-2006 na terenie sześciu jednostek penitencjarnych. Celem podjętych badań była próba określenia warunków, w których mechanizmy ulegania wpływowi społecznemu mogą zmienić kształt procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. A zatem przedmiotem badań ustanowiono zjawisko wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Zaletą tej pracy jest objęcie badaniami pewnej liczby tymczasowo aresztowanych, co w obecnych warunkach przysparza wielu problemów. Opracowanie lokuje się w nurcie prac empirycznych, których na przestrzeni ostatnich lat nie publikowano zbyt wiele. Zaletą książki jest uwzględnienie reprezentatywnej próby 883 mężczyzn przebywających w izolacji więziennej. Autor wyraża nadzieję, że uzyskany rezultat badawczy przyczyni się do wzbogacenia wiedzy z zakresu wpływu społecznego wśród osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Być może będzie stanowić asumpt do rozważań nad oddziaływaniem wychowawczym (wpływem społecznym).   »»» szczegółowo »»»Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

Książka aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie metodyki napraw obiektów budowlanych. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.   »»» szczegółowo »»»Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych - Kuliński Michał

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych - Kuliński Michał

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych jest elementem niezbędnym przy realizacji każdej inwestycji. To dzięki niemu możliwa jest stała kontrola budowy. Nadzór pozwala między innymi na wychwycenie w odpowiednim momencie ewentualnych błędów i zakończenie prac w planowanym terminie. Publikacja omawia: obowiązki i zakres odpowiedzialności kierownika budowy, obowiązki i zakres odpowiedzialności inspektora nadzoru autorskiego, problematykę nadzoru autorskiego projektanta, zadania organów nadzoru budowlanego.   »»» szczegółowo »»»Eksploatacja obiektów budowlanych Podręcznik - Maj Tadeusz

Eksploatacja obiektów budowlanych Podręcznik - Maj Tadeusz

Podręcznik jest kierowany do uczniów technikum i szkoły policealnej, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, oraz do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się remontami, administrowaniem budynków itp. W podręczniku omówiono m.in.: obowiązki administratora i właściciela budynku, dokumentację budowlaną i remontową, stałe koszty eksploatacji obiektów budowlanych, technologie i materiały stosowane w robotach remontowych, roboty rozbiórkowe. Prezentowane zagadnienia uzupełniono licznymi ćwiczeniami i pytaniami sprawdzajającymi. Nr ewidencyjny 35/2011.   »»» szczegółowo »»»Kosztorysowanie robót budowlanych - Grzyl Beata

Kosztorysowanie robót budowlanych - Grzyl Beata

Prawidłowo wykonana analiza kosztów inwestycji jest warunkiem podjęcia korzystnych decyzji. Dotyczy to nowego projektu jak i remontu, modernizacji bądź adaptacji. Przeprowadza się ją w różnych fazach procesu inwestycyjno - budowlanego. Na trafność takiej analizy kluczowy wpływ ma właściwe sporządzenie kosztorysów. Nasza książka poświęcona jest kosztorysowaniu. Jej celem jest przybliżenie problemu analizy kosztów. Zostały tu dokładnie wytłumaczone zasady, opisane programy komputerowe oraz sposoby i metody prawidłowego kosztorysowania. To wszystko ma ułatwić tworzenie kosztorysów i obmiarów oraz zapobiec popełnianiu błędów. Kosztorys budowlany pełni wiele funkcji dla uczestników procesu inwestycyjnego. Praktyczna i teoretyczna znajomość jego sporządzania jest niezbędna dla inwestorów, zarządców, spółdzielni, firm budowlanych, inżynierów i biur projektowych. Publikacja ta pomoże również studentom budownictwa, zarządzania i marketingu, którzy w przyszłości będą zajmowali się zagadnieniami analizy kosztów i oceną opłacalności inwestycji.   »»» szczegółowo »»»Opodatkowanie usług budowlanych 2011

Opodatkowanie usług budowlanych 2011

Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień udziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne. Książka stanowi praktyczny i rzeczowy poradnik ilustrowany przykładami zdarzeń gospodarczych.   »»» szczegółowo »»»Opodatkowanie usług budowlanych 2013 - Dyszy Wiesława

Opodatkowanie usług budowlanych 2013 - Dyszy Wiesława

Książka „Opodatkowanie usług budowlanych” adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Wszystkich wyjaśnień udziela z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne.   »»» szczegółowo »»»Bezpieczeństwo w umowach budowlanych

Bezpieczeństwo w umowach budowlanych

Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym przede wszystkim procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane, natomiast umowy zawierane w ramach inwestycji budowlanej to przede wszystkim dziedzina prawa cywilnego. Niniejsza publikacja omawia zarówno wymogi administracyjno-prawne jak i cywilno-prawne. Jednak szczególny nacisk kładzie na omówienie praw i obowiązków stron umów, rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego. Publikacja, ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów i ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach o roboty budowlane oraz poinformować jakie dozwolone przez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić. Publikacja omawia przede wszystkim najważniejsze zasady obowiązujące przy sporządzaniu umów o roboty budowlane oraz sankcje grożące za nieprzestrzeganie zapisów, zawiera porady jak ustrzec się przed niewypłacalnością inwestora, wymienia obowiązki stron umowy, przedstawia procedurę odbiorów technicznych robót budowlanych. -------------------------------------------------------------------------------- Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak: wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy), określanie wynagrodzenia za roboty budowlane, prawa autorskie w budownictwie dozwolone przez prawo instrumenty uzyskania należytego wykonania umowy przez kontrahenta orasz wiele innych zagadnień. -------------------------------------------------------------------------------- Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji 49 wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz 53 akty...   »»» szczegółowo »»»Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - Masłowski Eugeniusz, Spiżewska Danuta

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - Masłowski Eugeniusz, Spiżewska Danuta

W pracy omówiono sposoby obliczeń i wykonania wzmocnień elementów budowlanych. Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników budowlanych zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem. Spis treści: - Wzmacnianie podłoża gruntowego - Wzmacnianie i przebudowa fundamentów - Wzmacnianie murów - Wzmacnianie konstrukcji stalowych - Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - Wzmacnianie konstrukcji drewnianych   »»» szczegółowo »»»Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

Książka ta jest kolejną, już 3 pozycją, przygotowaną przez redaktorów w tematyce trwałości napraw obiektów budowlanych. W poprzednich monografiach przedstawiono: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych (2007r.) i Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych (2009r.), a w tym wydaniu przedstawiamy Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych. Pozycja ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie trwałych rozwiązań naprawczych zastosowanych w obiektach budowlanych. Przedstawia także przykłady negatywne prowadzące nawet do awarii lub katastrof. Z drugiej jednak strony przedstawia takie zagadnienia jak np.: predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku lub zastosowanie praktyczne serii norm EN 1504. W celu zachowania czytelności utrzymano wprowadzony już w pierwszej książce podział na dwa główne działy. W pierwszym zawarto podstawy naukowe, w drugim przedstawiono zastosowania praktyczne trwałych napraw i wzmocnień elementów obiektów budowlanych. Treści podzielono na 23 rozdziały, których autorami są wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych, działający zarówno w kraju jak i za granicą. Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem. [fragment wstępu]   »»» szczegółowo »»»Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych - Małysa-Sulińska Katarzyna

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych - Małysa-Sulińska Katarzyna

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z: - określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy; - uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce; - prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja; - przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę; - użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.   »»» szczegółowo »»»Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych - Substyk Michał

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych - Substyk Michał

Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem wymaga nieustannego utrzymywania w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób. Bezpieczeństwo to osiąga się dzięki niedopuszczeniu do powstawania awarii i katastrof budowlanych. Przepisy Prawa budowlanego zawierają ścisłe wytyczne na temat tego, w jaki sposób należy prowadzić obsługę nieruchomości, by utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Zobowiązują one właściciela lub zarządcę do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego, usuwania nieprawidłowości i dbałości o nieruchomość. W publikacji omówione zostały praktyczne aspekty obowiązków nałożonych przepisami na właściciela i zarządcę, w tym obowiązkowych kontroli (przeglądów). Opracowanie powstało w oparciu o przepisy, literaturę, doświadczenie własne autora. Wykorzystane zostały komentarze dostępne na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Infrastruktury. Załącznikiem do niniejszej publikacji są przykłady formularzy różnego rodzaju protokołów, w tym protokołu inwentaryzacji obiektu budowlanego i protokołów z obowiązkowych kontroli. Dołączony do opracowania suplement elektroniczny zawiera edytowalne wzory tych formularzy, a także teksty najważniejszych przepisów.   »»» szczegółowo »»»Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD - Rawska-Skotniczny Anna

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD - Rawska-Skotniczny Anna

Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń. Uwzględnia najnowsze normy europejskie, w tym Eurokod 1990. Są w niej omówione: · podstawowe definicje związane z obciążeniami, · metodologia definiowania obciążeń w wybranych inżynierskich programach komputerowych, · wprowadzenie do Eurokodów obciążeniowych oraz charakterystyka norm, · oddziaływania stałe oraz zmienne (także zdefiniowane w innych przepisach i normach krajowych i zagranicznych), oddziaływania śniegiem, wiatrem, termiczne, obciążenia oblodzeniem i oddziaływania wyjątkowe, · oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji, które po raz pierwszy zostały zdefiniowane w odrębnej normie. Książka zawiera liczne przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki, podane w przystępnej formie, a które są zawsze poszukiwane przez projektantów i studentów. Autorka starała się zobrazować każdy rozdział przykładami katastrof budowlanych, których jedną z przyczyn było nieuwzględnienie danego obciążenia. Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca nakładkę programu Kalkulator Oddziaływań Normowych KON EN firmy SPECBUD. Program ten umożliwia wyznaczenie oddziaływań na budowle i ich elementy wg europejskich norm obciążeniowych PN-EN 1991-1-X, w tym wiatrowej i śniegowej. Płyta zawiera także obliczenia wykonane programem KON EN wybranych przykładów z książki. Publikacja przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej również projektanci oraz inżynierowie budownictwa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach europejskich. Pewne elementy mogą być wykorzystywane przez osoby zajmujące się projektowaniem maszyn i urządzeń (np. żurawi wieżowych,...   »»» szczegółowo »»»My Profession Ćwiczenia z języka angielskiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych

My Profession Ćwiczenia z języka angielskiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych

Moduł budowlany zawiera ćwiczenia pomagające opanować specjalistyczne słownictwo z branży budowlanej w języku angielskim związane z: - domem i jego otoczeniem, - drobnymi usterkami, - pracownikami i narzędziami budowlanymi - oraz rodzajami podłoża i fundamentów. Poza tym szczegółowo podaje słownictwo z zakresu kolejnych etapów budowy: prace murarskie, stolarskie, ciesielskie, formy dachowe i prace wykończeniowe. Klucz z rozwiązaniami zadań umożliwia kontrolę postępów w nauce oraz indywidualną pracę w domu. Ćwiczenia zostały zaplanowane jako moduł uzupełniający podręcznika My profession, lecz można je wykorzystać w każdej klasie o profilu budowlanym w celu poszerzenia podstawowej wiedzy o języku angielskim.   »»» szczegółowo »»»Jak pracują maszyny? Świat maszyn budowlanych - Ian Graham

Jak pracują maszyny? Świat maszyn budowlanych - Ian Graham

"Maszyny, które jeżdżą po szynach, mają rozmaite rozmiary i kształty. Niektóre poruszają się ponad torami, a inne głęboko pod ziemią. Istnieją nawet pociągi bez maszynistów. Dowiedz się, dlaczego pojazdy szynowe są czasami nadzorowane przez satelity. Odkryj smak przygody w kolejce górskiej. Poznaj historię parowozów i najszybsze pociągi na świecie. Wskakuj i ciesz się jazdą! Niepowtarzalne zdjęcie panoramiczne ze zbliżeniami istotnych elementów, kolorowe fotografie, prosty tekst, słowniczek, odnośniki do stron internetowych"   »»» szczegółowo »»»Symulator maszyn budowlanych 2012

Symulator maszyn budowlanych 2012

Wejdź do ogromnego i pełnego wyzwań świata maszyn budowlanych! Przekonaj się, na czym polega dzień na budowie - wciel się w fachowca, który obsługuje ciężki sprzęt i ogromne maszyny. W rozległym, interaktywnym świecie Symulatora Maszyn Budowlanych 2012 nie ma czasu na nudę - będziesz budować elektrownie wiatrowe i place zabaw, stawiać pomnik na wiejskim rynku, wykopywać stawy ogrodowe, a nawet prawdziwe baseny. Pokaż, na co cię stać, kiedy wylewasz fundamenty lub frezarką na zimno remontujesz płytę lotniska. Załaduj ciężarówkę w porcie. Precyzyjnie steruj wywrotką, koparką hydrauliczną, spycharką gąsienicową i wieloma innymi pojazdami specjalnymi. Cover: PL Manual: PL Software: PL   »»» szczegółowo »»»Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Renata Markowska, Andrzej W. Sowa

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Renata Markowska, Andrzej W. Sowa

Jest to pozycja, w której zostały przedstawione najważniejsze wymagania w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych wynikające z normy PN-EN 62305 oraz innych obowiązujących norm w tym zakresie. Prezentowany zeszyt nr 6 składa się z dziesięciu rozdziałów, w których autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia prawne oraz zjawiska fizyczne związane z ochroną odgromową obiektów budowlanych. W początkowej części książki zostały wyszczególnione wszystkie normy dotyczące ochrony odgromowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez cztery zeszyty normy PN-EN 62305: ? PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne, ? PN-IEC 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem, ? PN-IEC 62305-3:2008 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia, ? PN-IEC 62305-4:2008 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych. Następnie zostały opisane zagrożenia stwarzane przez prąd piorunowy ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania prądu piorunowego na elementy przewodzące. Spis treœci 1. Wstęp 7 2. Normy i zalecenia 8 2.1. Podstawowe zmiany wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305 11 2.2. Etapy postępowania przy projektowaniu urządzenia piorunochronnego 12 2.3. Wymagana wiedza techniczna w dziedzinie ochrony odgromowej 13 3. Zagrożenia stwarzane przez prąd piorunowy 14 3.1. Prądy udarowe stosowane w badaniach zagrożeń piorunowych 14 3.2. Oddziaływanie prądu piorunowego na elementy przewodzące 17 3.2.1. Przewody 17 3.2.2. Erozja termiczna blachy 18 3.2.3. Siły elektrodynamiczne działające pomiędzy przewodami z prądem udarowym 21 3.3. Badania elementów urządzenia piorunochronnego 23 4. Ryzyko szkód piorunowych 25 4.1. Średnia roczna liczba groźnych zdarzeń 33 4.2. Prawdopodobieństwa uszkodzeń 42 4.3. Straty w obiekcie 48 4.4. Komponenty ryzyka 52 4.4.1. Wolno stojący...   »»» szczegółowo »»»Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych - Julian Wiatr

Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych - Julian Wiatr

W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Do obiektów takich należy zaliczyć banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarną, obiekty łączności, kompleksy wojskowe itp. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. Rozwiązanie takie jest poprawne pod warunkiem spełnienia podstawowych zasad współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną oraz zachowania ochrony przeciwporażeniowej w zasilanych odbiornikach energii elektrycznej, przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej oraz zespołu prądotwórczego (ZP). Doświadczenie wyniesione przez autora z prowadzonych kontroli w różnych obiektach wojskowych podczas pracy w Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej pozwala wyciągnąć wniosek, że właściciele lub zarządcy budynków instalują zespoły prądotwórcze bez uzgodnienia z właścicielem sieci elektroenergetycznej oraz bez sprawdzenia warunków zasilania odbiorników z awaryjnego źródła zasilania, którym jest ZP. Często instalowany zespół prądotwórczy nie pokrywa zapotrzebowanej mocy przez odbiorniki oraz nie spełnia podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej. Spis treœci 1. Wstęp 9 2. Zjawiska fizyczne występujące w generatorze podczas zwarć 10 3. Wyznaczanie parametrów zwarciowych generatora dla celów ochrony przeciwporażeniowej 12 4. Obliczanie zwarć jednofazowych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie w instalacjach projektowanych. Wymagania dotyczące uziemiania zespołu prądotwórczego 14 5. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną 20 6. Wymagania dotyczące instalowania zespołów prądotwóczych 22 6.1. Warunki przyłączania 22 6.2. Warunki zabudowy 22 6.3....   »»» szczegółowo »»»Ograniczenia przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych - Renata Markowska, Andrzej W. Sowa

Ograniczenia przepięć w instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych - Renata Markowska, Andrzej W. Sowa

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność udarowa. Dotyczy to zarówno odporności na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego, jak i odporności na działanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń i systemów elektronicznych wywołują napięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Obecnie szkody wywołane przez przepięcia atmosferyczne są wielokrotnie większe od zniszczeń powstających podczas bezpośrednich uderzeń piorunów w obiekty budowlane (pożary, uszkodzenia budynków, uszkodzenia instalacji itp.). Zaprojektowanie i wykonanie poprawnie działającego systemu ograniczania narażeń piorunowych do odpowiedniego poziomu wymaga posiadania niezbędnych informacji dotyczących: podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie występujące podczas: ? bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane lub w ich bliskim sąsiedztwie, ? bezpośrednich wyładowań piorunowych w instalacje dochodzące do obiektów lub wyładowań w sąsiedztwie tych instalacji, poziomów odporności przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń na działanie napięć i prądów udarowych, poziomów odporności urządzeń i systemów na oddziaływanie piorunowego pola elektromagnetycznego, możliwości ograniczania występujących zagrożeń przez elementy i układy ograniczające napięcia i prądy udarowe, wybranych zagadnień zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Narażenia powstające wskutek bezpośredniego oddziaływania rozpływającego się prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych. W takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić cały system. Analizując zagrożenie...   »»» szczegółowo »»»Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych - Rączkowski Bogdan

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych - Rączkowski Bogdan

Artykuł 226 k.p. oraz § 39 i 39a rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. zobowiązują każdego pracodawcę do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Oferujemy trzy rodzaje pomocy – specjalistycznych narzędzi oceny ryzyka (instruktaż, dokumentacja oceny i program komputerowy), które umożliwią dokonanie oceny samodzielnie, prawidłowo i bez konieczności udziału w specjalistycznym szkoleniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Dokumentacja oceny: praktyczne uzupełnienie instruktażu analogiczna metoda oceny ryzyka zestawienie wymagań ogólnych i podstawowych czynników zagrożeń dla danego stanowiska pracy komplet dokumentów potrzebnych do wykonania oceny   »»» szczegółowo »»»Mein Beruf ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych - Hanus Anna

Mein Beruf ćwiczenia z języka niemieckiego dla zawodowych i średnich szkół budowlanych - Hanus Anna

Ćwiczenia: - zawierają specjalistyczne słownictwo z zakresu budownictwa - ułatwiają zdobycie niezbędnych w pracy umiejętności językowych - umożliwiają przygotowanie się do praktyk zawodowych i pracy za granicą - stanowią doskonały podręczny poradnik językowy w miejscu pracy   »»» szczegółowo »»»DICKIE Zestaw pojazdów budowlanych

DICKIE Zestaw pojazdów budowlanych

Zestaw pojazdów budowlanych, 3 rodzaje. W zestawie VAN, wywrotka i koparka Liebherr lub dźwig Liebherr lub spychacz Liebherr. Zabawka przeznaczona: dla dzieci w wieku od 4 lat.   »»» szczegółowo »»»Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych (e-book) - Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych (e-book) - Bogdan Rączkowski

Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2 godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami. Spis treœci Spis treści: Wprowadzenie Instruktaż stanowiskowy ? zasady ogólne Ramowy program instruktażu stanowiskowego Szczegółowy program szkolenia Szczegółowy program szkolenia na stanowisku pracy operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. Sprzęt ochrony osobistej Zasady bezpiecznej pracy na stanowisku operatora maszyn do robót ziemnych i budowlanych Przepisy prawne Polskie Normy   »»» szczegółowo »»»