krzynówek

Znalezione artykuły, krzynówek, dobre książki proponuje tanio internetowa księgarnia TaniaKsiążka.pl


Prawo rzymskie - Kacprzak Agnieszka, Krzynówek Jerzy

Prawo rzymskie - Kacprzak Agnieszka, Krzynówek Jerzy

Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzy z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo rzymskie" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: •prawa osobowego, •prawa małżeńskiego, •zobowiązań, część druga - KAZUSY z rozwiązniami uwzględniające zagadnienia m.in.: •zwrotu posagu, •ochrony własności, •odpowiedzialności za niewykonaniezobowiązania, część trzecia - TABLICE przedstawiające m.in.: •elementy czynności prawnej, •sposoby nabycia rzeczy, •strukturę źródeł zobowiązań. Trzecie wydanie zostało rozszerzone o nowe pozycje literatury oraz uzupełnione dodatkowymi pytaniami. Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu prawa rzymskiego.   »»» szczegółowo »»»Rozum a porządek polityczny - Krzynówek Anna

Rozum a porządek polityczny - Krzynówek Anna

Zagadnienie deliberacji stało się tematem współczesnych rozważań o polityce nade wszystko dzięki koncepcjom demokracji deliberatywnej Jürgena Habermasa i Johna Rawlsa. Choć odgrywają one w książce rolę głównego punktu odniesienia, to jednak Autorka zaprojektowała swoją pracę znacznie szerzej aniżeli jako tylko analizę tych dwóch koncepcji. Tym sposobem książka wskazuje na napięcie zachodzące między jednostkowymi planami co do własnego indywidualnego życia, a płaszczyzną publiczną, składającą się z zasad prawomocnych i akceptowanych przez wszystkie jednostki jako obowiązujące. Innymi słowy, zagadnienie to jest jedną z licznych wersji opozycji i sprzeczności między jednostkowością i wspólnotowością. Prof. Adam Chmielewski   »»» szczegółowo »»»Prawo rzymskie - Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek

Prawo rzymskie - Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek

Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzy z danej dziedziny prawa. Repetytorium "Prawo rzymskie" podzielone jest na trzy części: część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: prawa osobowego, prawa małżeńskiego, zobowiązań, część druga - KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: zwrotu posagu, ochrony własności, odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, część trzecia - TABLICE przedstawiające m.in.: elementy czynności prawnej, sposoby nabycia rzeczy, strukturę źródeł zobowiązań. Trzecie wydanie zostało rozszerzone o nowe pozycje literatury oraz uzupełnione dodatkowymi pytaniami. Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu prawa rzymskiego.     »»» szczegółowo »»»Od ius vendendi do emancipatio - Krzynówek Jerzy

Od ius vendendi do emancipatio - Krzynówek Jerzy

W książce omówiono powstanie emancipatio – podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej, interpretującej normę ustawy XII tablic (4.2), która przewidywała zgaśnięcie władzy ojcowskiej w przypadku trzykrotnej "sprzedaży" syna. Autor poddaje krytyce dotychczas dominujące w literaturze przedmiotu teorie, zwłaszcza tezę, że celem ustawy było zapobieganie "nadużyciu" władzy ojcowskiej. Rozwija i uzasadnia hipotezę, że zasadniczym powodem powstania normy ustawowej było uniknięcie drastycznych konsekwencji zgaśnięcia władzy ojcowskiej na skutek dokonanej "sprzedaży".   »»» szczegółowo »»»Prawo karne - Jerzy Lachowski

Prawo karne - Jerzy Lachowski

Seria Testy Becka adresowana jest do studentów oraz kandydatów na aplikacje prawnicze. Książki z tej serii są pomocne w utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy z danej dziedziny prawa.   Książka ?Prawo karne? zawiera zbiór testów z zakresu prawa karnego materialnego. Publikacja podzielona jest na rozdziały odpowiadające systematyce Kodeksu karnego i obejmuje pytania zarówno do jego części ogólnej, szczegółowej, jak i wojskowej. W ramach testów uwzględniono w zasadzie wszystkie przepisy obecnie obowiązującego Kodeksu karnego. Pytania testowe zawarte w zbiorze sprawdzają nie tylko znajomość jego przepisów, ale nierzadko również poglądów wyrażanych w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie w kwestiach spornych.   »»» szczegółowo »»»Prawo cywilne - Ciszewski Jerzy, Stępień-Sporek Anna

Prawo cywilne - Ciszewski Jerzy, Stępień-Sporek Anna

Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego - w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości. Stan prawny na 1 lipca 2011 roku.   »»» szczegółowo »»»Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Jerzy Pieróg

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - Jerzy Pieróg

Jedenaste wydanie eksperckiego komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieroga zawiera szczegółowe zaktualizowanie i dostosowanie przepisów oraz książki do wszelkich zmian, jakie miały miejsce od poprzedniego wydania. Uwzględnia m.in. nowelizacje: z 16.12.2010 r., która w art. 91, dotyczącym kryteriów ocen przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dodano ust. 8 stanowiący, że Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Ponadto świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie dotyczą przepisy w zakresie zawiadamia przez zamawiającego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata (art.  142 ust. 4 pkt 5). Zmiana weszła w życie 1.3.2011 r.;z 25.2.2011 r., która rozszerza katalog wykonawców, których wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. Zmiana weszła w życie 11.5.2011 r.;z 16.9.2011 r., zgodnie z którą Prawa zamówień publicznych nie stosuje do zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,...   »»» szczegółowo »»»Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego - Dajczak Wojciech, Giaro Tomasz, Berier Longchamps Franciszek

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego - Dajczak Wojciech, Giaro Tomasz, Berier Longchamps Franciszek

dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich metoda jurystów rzymskich ukazana jako podstawa do zrozumienia nowoczesnego dyskursu prawniczego panorama instytucji i modeli dogmatycznych czerpiących z prawa rzymskiego   »»» szczegółowo »»»Prawo rzymskie. Instytucje - Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka

Prawo rzymskie. Instytucje - Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka

 Podręcznik ?Prawo rzymskie. Instytucje" obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadnienia: - znaczenie prawa rzymskiego w dziejach Europy, rzymskie definicje prawa, systematyzacja prawa i pojęcia prawne, źródła prawa; - prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, zobowiązania, proces, - zarys pojustyniańskich dziejów prawa rzymskiego i jego wpływ na współczesne kodyfikacje i praktykę prawną.  Dołączony został, przygotowany przez autorów, wykaz inskrypcji łacińskich na kolumnach gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie. Zestawiono kompletny wykaz powojennej literatury prawa rzymskiego opublikowanej po polski. Piąte wydanie zostało poprawione i uzupełnione o najnowszą literaturę przedmiotu. Prof. Witold Wołodkiewicz - przewodniczący Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych - ?Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Maria Zabłocka - kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego, redaktor i współautor ?Materiałów do polskiej bibliografii historycznoprawnej".   »»» szczegółowo »»»Prawo cywilne - Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek

Prawo cywilne - Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek

Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego - w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości. Stan prawny na 1 lipca 2011 roku.   »»» szczegółowo »»»Prawo spadkowe - Witczak Hanna, Kawałko Agnieszka

Prawo spadkowe - Witczak Hanna, Kawałko Agnieszka

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. W skrypcie „Prawo spadkowe” omówione zostały m.in. zagadnienia: •pojęcia spadku, •otwarcia i nabycia spadku, •dziedziczenia testamentowego i ustawowego, •odpowiedzialności za długi spadkowe, •działu spadku, •zachowku. Kazusy umieszczone w skrypcie będą pomocne w nabyciu praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego. W czwartym wydaniu skryptu omówione zostały zmiany wprowadzone ustawa z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), w tym nowa instytucja zapisu windykacyjnego. Zmiany weszły w życie 23.10.2011 r. Uwzględnione zostało nowe orzecznictwo i literatura. Rozszerzono również kazusy.   »»» szczegółowo »»»Publiczne prawo rzymskie - Zabłocki Jan, Tarwacka Anna

Publiczne prawo rzymskie - Zabłocki Jan, Tarwacka Anna

Skrypt "Publiczne prawo rzymskie" powstał z myślą o studentach kierunku administracja wydziału prawa. Jest to opracowanie podstawowych zagadnień prawa publicznego starożytnego Rzymu w ujęciu historycznym. W Polsce na wydziałach prawa i administracji na kierunkach prawa oraz na wydziałach prawa kanonicznego tradycyjnym przedmiotem wykładu jest rzymskie prawo prywatne jego rola w kształceniu prawników jest nieoceniona. Wydaje się, że podobną rolę na kierunku administracja może spełniać wykład publicznego prawa rzymskiego.   »»» szczegółowo »»»Prawo cywilne - Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek

Prawo cywilne - Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek

Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego - w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości. Stan prawny na 1 lipca 2011 roku.   »»» szczegółowo »»»Prawo zobowiązań ? część szczegółowa. - Adam Olejniczak, Jerzy Pisuliński, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Leszek Ogiegło, Jerzy Rajski, Mirosław Stec, Jacek Napierała, Mirosław Nesterowicz, Adam Brzozowski, Józef Frąckowiak, Andrzej Stelmachowski, Wojciech J

Prawo zobowiązań ? część szczegółowa. - Adam Olejniczak, Jerzy Pisuliński, Małgorzata Korzycka-Iwanow, Leszek Ogiegło, Jerzy Rajski, Mirosław Stec, Jacek Napierała, Mirosław Nesterowicz, Adam Brzozowski, Józef Frąckowiak, Andrzej Stelmachowski, Wojciech J

W Tomie 7. zostały omówione umowy regulujące przeniesienie praw (sprzedaż, dostawa, zamiana, umowa offsetowa, kontraktacja, darowizna) oraz umowy odnoszące się do świadczenia usług (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, przechowanie, umowa składu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa o podróż oraz odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady). W latach 2009-2011 uchwalono kilka ustaw zmieniających ustawę ? Kodeks cywilny mające wpływ m.in. na umowę o roboty budowlane (w zakresie gwarancji). Dnia 20.2.2011 r. zaczęła obowiązywać również zmiana obejmująca zastaw (zmianie podlegała kwestia jego ustanowienia oraz zakresu zabezpieczenia). Zmiany dot. również umowy o dzieło. Włączono do tomu nowy rozdział dot. umowy offsetowej.   »»» szczegółowo »»»Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice - Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar

Prawo Unii Europejskiej Testy. Kazusy. Tablice - Adam Łazowski, Anna Łabędzka, Maciej Szpunar

Repetytorium ?Prawo Unii Europejskiej. Testy. Kazusy. Tablice? podzielone jest na trzy części:część pierwsza ? TESTY dotyczące m.in.: swobody zakładania przedsiębiorstw, pojęcia pracownika,obywatelstwa Unii Europejskiej, część druga ? KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: inicjatywy legislacyjnej w ramach Unii Europejskiej, swobody przepływu towarów, udzielania pomocy publicznej przez państwa członkowskie, część trzecia ? TABLICE przedstawiające m.in.: strukturę Unii Europejskiej, ewolucję traktatów założycielskich, klasyfikację źródeł prawa Unii Europejskiej.Piąte wydanie książki zostało wzbogacone o Traktat z Lizbony, najnowsze akty prawne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz swoje wiadomości z zakresu prawa europejskiego.   »»» szczegółowo »»»Prawo cywilne - Ciszewski Jerzy, Stepień-Sporek Anna

Prawo cywilne - Ciszewski Jerzy, Stepień-Sporek Anna

Stan prawny na 15 czerwca 2009 roku. Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego; w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu zdobytych już wiadomości. Dr hab. Jerzy Ciszewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, jest kierownikiem Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UG, a także długoletnim praktykiem: był sędzią, radcą prawnym i adwokatem, a obecnie wykonuje zawód notariusza. Jest autorem licznych artykułów i monografii prawniczych, specjalizuje się w prawie spółek. Dr Anna Stępień-Sporek jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także radcą prawnym. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.   »»» szczegółowo »»»Prawo w medycynie - Agnieszka Fiutak

Prawo w medycynie - Agnieszka Fiutak

Podręcznik ?Prawo w medycynie? zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto m.in.: ? pojęcie i źródła prawa medycznego, ? formy wykonywania zawodów medycznych, ? prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, ? zgodę pacjenta na wykonywanie zabiegów, ? klasyfikację błędów medycznych, ? odpowiedzialność cywilną, pracowniczą, zawodową i karną pracowników służby zdrowia, ? zmiany w prawie. Książka wzbogacona została o orzecznictwo sądów z zakresu prawa medycznego oraz liczne przykłady ilustrujące przedstawiany stan prawny. Celem Autorki było stworzenie takiego podręcznika, który zbierze w jednej pozycji najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem zawodów medycznych, które wchodzą w zakres Lekarskiego Egzaminu Państwowego czy końcowego egzaminu studiów podyplomowych z prawa medycznego.   »»» szczegółowo »»»Prawo spadkowe - Jakub Biernat, Piotr Cybula

Prawo spadkowe - Jakub Biernat, Piotr Cybula

Repetytoria C. H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. Trzecie wydanie Repetytorium ?Prawo spadkowe? podzielone jest na trzy części: część pierwsza ? PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.: ? składu spadku, ? dziedziczenia ustawowego, ? zachowku, część druga ? KAZUSY z rozwiązaniami wyjaśniające zagadnienia m.in.: ? wydziedziczenia, ? testamentu ustnego, ? zrzeczenia się dziedziczenia, część trzecia ? TABLICE przedstawiające m.in.: ? sposoby podziału majątku spadkowego, ? formy testamentu, ? zapisu i polecenia. Trzecie wydanie uwzględnia stan prawny na dzień 1.4.2011 r. Zostało także uzupełnione o aktualne orzecznictwo oraz poglądy wyrażone w nauce prawa.   »»» szczegółowo »»»Prawo rzymskie publiczne - Dębiński Antoni, Misztal-Konecka Joanna, Wójcik Monika

Prawo rzymskie publiczne - Dębiński Antoni, Misztal-Konecka Joanna, Wójcik Monika

Podręcznik wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na podstawie przemian ustrojowych, przy równoczesnym wyodrębnieniu treści dotyczących źródeł prawa, organizacji administracji terytorialnej, wojskowości, skarbowości, religii oraz polityki karnej. Analizowane zagadnienia ilustrowane są tekstami pochodzącymi ze źródeł prawniczych, literackich i epigraficznych.   »»» szczegółowo »»»Prawo ochrony środowiska. Komentarz - Wojciech Radecki, Marek Górski, Marcin Pchałek, Sergiusz Urban, Jan Jerzmański, Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar

Prawo ochrony środowiska. Komentarz - Wojciech Radecki, Marek Górski, Marcin Pchałek, Sergiusz Urban, Jan Jerzmański, Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar

Dzieła z serii DUŻE KOMENTARZE BECKA należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy Autorów ? wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa ? tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Prawo ochrony środowiska. Komentarz to obszerne i szczegółowe omówienie przepisów dotyczących m.in. - ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, - pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, - poważnych awarii, - opłat za korzystanie ze środowiska, - administracyjnych kar pieniężnych, - odpowiedzialności w ochronie środowiska, - organów administracji i instytucji ochrony środowiska: ich zadań i właściwości w poszczególnych sprawach, a także procedur kontrolnych. Komentarz wybitnego grona Autorów z pewnością zainteresuje wszystkich zawodowo związanych z prawem ochrony środowiska: zarówno organy administracji, radców prawnych, jak i tych, którzy muszą przestrzegać wymagań zawartych w ustawie ? przedsiębiorców. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone ustawa z 12.2.2010 r. dotyczące wpływów z nawiązek, które wchodzą w życie 1.7.2011 r. oraz omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 17.7.2009 r. dotyczących m.in. pozwoleń zintegrowanych czy wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które częściowo już obowiązują, a część z nich wchodzi w życie w 2013 r., a także zmiany wprowadzone ustawa z 5.1.2011 r. dotyczące finansowania ochrony środowiska i przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   »»» szczegółowo »»»Moje rzymskie wakacje - Harmel Kristin

Moje rzymskie wakacje - Harmel Kristin

Aromat prawdziwego cappuccino, smak lekkiego wina, dotyk słońca na twarzy… To wszystko czuje rozsądna Cat, kiedy w porywie serca wraca do Włoch, by odnaleźć młodzieńczą miłość. Jednak sprawy przybierają niespodziewany obrót. Przystojny nieznajomy powiedzie ją przez Wieczne Miasto śladami księżniczki Anny, bohaterki „Rzymskich wakacji”, filmowego romansu z Audrey Hepburn. Zabawna i wzruszająca opowieść o tym, że warto zaryzykować, by spełnić marzenia i… odnaleźć prawdziwą miłość. Romantyczna historia, malownicze zakątki Rzymu oraz przepisy na pachnące bazylią i rozmarynem włoskie przysmaki.   »»» szczegółowo »»»Prawo rodzinne i opiekuńcze - Łączkowska Małgorzata, Schulz Anna Natalia, Urbańska Anna

Prawo rodzinne i opiekuńcze - Łączkowska Małgorzata, Schulz Anna Natalia, Urbańska Anna

Repetytorium ,,Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice" podzielone jest na 4 części: część pierwsza - testy obejmujące tematyką wszystkie ważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego, część druga - pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.: •zawarcia i rozwiązania małżeństwa, •ustalenia pochodzenia dziecka, •alimentacji, część trzecia - kazusy z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.: •rozliczeń między małżonkami, •ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej, •rodzinnoprawnych skutków ubezwłasnowolnienia, część czwarta - tablice i wykresy przedstawiające m.in.: •podstawy unieważnienia małżeństwa, •ustroje majątkowe małżeńskie.   »»» szczegółowo »»»Prawo cywilne Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach - Ciszewski Jerzy, Stępień-Sporek Anna

Prawo cywilne Zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach - Ciszewski Jerzy, Stępień-Sporek Anna

Niniejszy podręcznik stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w trzech częściach: ogólnej, szczegółowej oraz poświęconej spadkom. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa i administracji, a także do aplikantów i praktyków jako pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu posiadanych już wiadomości. Dr hab. Jerzy Ciszewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, jest kierownikiem Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Admini-stracji UG, a także długoletnim praktykiem: był sędzią, wykonywał zawód radcy prawnego i i adwokata, a obecnie jest notariuszem. Autor licznych artykułów i monografii prawniczych, a a specjalizuje specjalizujący się w prawie spółek. Dr Anna Stępień-Sporek jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i i Administracji UG, a także radcą prawnym. Autorka ponad 50 publikacji z zakresu prawa cywilnego. Stan prawny na 31 maja1 lipca 2011 roku.   »»» szczegółowo »»»