cele badań pedagogicznych

Pasuje wiele pozycji - cele badań pedagogicznych - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Metody i techniki badań pedagogicznych - Łobocki Mieczysław

Metody i techniki badań pedagogicznych - Łobocki Mieczysław

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne zastosowanie poszczególnych metod i technik badawczych. Publikacja jest adresowana szczególnie do studentów studiów pedagogiki i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podejmujących prace badawcze dotyczące szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej. Może być przydatna także w pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.   »»» szczegółowo »»»Zasady badań pedagogicznych - Pilch Tadeusz, Bauman Teresa

Zasady badań pedagogicznych - Pilch Tadeusz, Bauman Teresa

Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych   »»» szczegółowo »»»Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych - Szczęsny Wiesław Wojciech

Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych - Szczęsny Wiesław Wojciech

Ta książka jest właściwie poradnikiem doświadczonego pedagoga dla studentów piszących prace dyplomowe i magisterskie. Autor porusza tu takie zagadnienia, jak: kogo badać, jakie wybrać strategie - ilościowe czy jakościowe, a może mieszane, wreszcie jak zebrany materiał przedstawić w pracy będącej podsumowaniem całych studiów. Niezależnie od własnych przemyśleń każdego absolwenta autor zachęca do korzystania z zalecanej w tej książce literatury. To sprawi, że praca będzie oryginalna i samodzielna, a doświadczenia zdobyte przy jej pisaniu przydadzą się w późniejszej praktyce pedagogicznej.   »»» szczegółowo »»»Metody pedagogicznych badań nad twórczością

Metody pedagogicznych badań nad twórczością

Publikacja ta wypełnia lukę w dotychczasowych działaniach porządkujących istniejące, jak i poszukujących nowych dróg pedagogicznego definiowania, poznawania i stosowania metod badań nad twórczością. (...) Czytelnik znajdzie tu materiał rzetelnie gromadzący aktualną analizę literatury przedmiotowej, ale też nowatorskie podejście do empirycznych działań. Będzie nim na pewno osoba akademicko zajmująca się zagadnieniami pedagogiki twórczości, ale także metodolog, poszukujący inspiracji (lub przestrzeni do dyskusji) dla własnych ustaleń badawczych. Książka zainteresuje z pewnością także studentów, bowiem teoretyczny wywód stanowić będzie doskonałe wprowadzenie do studiów nad zagadnieniami kreatywności. Odbiorcami staną się też nietuzinkowi nauczyciele, animatorzy działań twórczych, dla których refleksja nad wskazaniami teoretycznymi zyskuje w opracowaniu stosowaną prezentację empiryczną i stanowić może asumpt dla podjęcia własnych działań edukacyjnych w praktyce pedagogicznej i artystycznej. (z recenzji prof. Katarzyny Krasoń)   »»» szczegółowo »»»Metody i techniki badań pedagogicznych - Mieczysław Łobocki

Metody i techniki badań pedagogicznych - Mieczysław Łobocki

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne zastosowanie poszczególnych metod i technik badawczych. Publikacja jest adresowana szczególnie do studentów studiów pedagogiki i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podejmujących prace badawcze dotyczące szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej. Może być przydatna także w pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Spis treœci Spis treści: Wstęp I. Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych 1. Metodologia badań pedagogicznych jako nauka 2. Pluralistyczne podejście w badaniach pedagogicznych 3. Problemy badawcze i kryteria ich poprawności 4. Pojecie, klasyfikacja oraz cechy metod i technik badawczych 5. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych 6. Etapy badań pedagogicznych II. Obserwacja Pojecie obserwacji i jej klasyfikacji Warunki i zalety poprawnej obserwacji Przedmiot obserwacji Techniki obserwacji standaryzowanej Techniki obserwacji niestandaryzowanej Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych z obserwacji Granice poznawcze obserwacji III. Metoda szacowania (skale ocen) Ogólna charakterystyka metody szacowania Rodzaje skal ocen Konstruowanie skal ocen Błędy popełniane przy ocenianiu Źródła błędów w ocenie Sposoby zapobiegania błędom w ocenie IV. Eksperyment pedagogiczny Określenie eksperymentu pedagogicznego Techniki eksperymentalne Użyteczność badań eksperymentalnych Zastrzeżenia wobec badań eksperymentalnych Błędy w badaniach eksperymentalnych Przykład eksperymentu pedagogicznego Badania quasi-eksperymentalne V. Testy...   »»» szczegółowo »»»Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych - Mieczysław Łobocki

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych - Mieczysław Łobocki

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich. Stanowi też dobre wyjście do rozumienia i oceniania wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi można się spotkać w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Książka może stanowić też pomoc dla doktorantów i habilitantów, którzy piszą prace z zakresu pedagogiki, jak również dla wszystkich innych osób bliżej zainteresowanych metodologicznymi problemami badań pedagogicznych. Spis treœci SPIS TREŚCI Wstęp I. Minimum wymagań stawianych badaniom pedagogicznym 1. Świadomość potrzeby badań pedagogicznych 2. Znajomość metodologii badań pedagogicznych 3. Poprawność logiczna i językowa w badaniach pedagogicznych 4. Wystrzeganie się błędów w badaniach pedagogicznych II. Teoretyczne aspekty badań pedagogicznych 1. Charakterystyka teorii pedagogicznych 2. Rola teorii w badaniach pedagogicznych 3. Funkcja teorii w badaniach pedagogicznych 4. Teorie a praktyka pedagogiczna 5. Teorie pedagogiczne w świetle indukcji i dedukcji III. Badania ilościowe i pomiar w pedagogice 1. Określenie badań ilościowych i pomiaru 2. Znaczenie badań ilościowych i pomiar w pedagogice 3. Typy skal pomiarowych 4. Rzetelność i trafność pomiaru 5. Słabe strony badań ilościowych i pomiaru IV. Badania jakościowe w pedagogice 1. Czym są badania jakościowe? 2. Zapotrzebowania na badania jakościowe 3. Warunki poprawności badań jakościowych 4. Niedomagania w badaniach jakościowych 5. Uwagi godne podkreślenia w badaniach jakościowych V. Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych 1. Rozumienie i rodzaje problemów badawczych 2. Geneza problemów badawczych 3. Zakres problemów badawczych 4. Kryteria poprawności problemów badawczych 5. Hipotezy robocze i stawiane i wymagania VI. Zmienne, wskaźniki i typy badań pedagogicznych 1. Pojecie i klasyfikacja zmiennych 2....   »»» szczegółowo »»»Praktyka badań pedagogicznych

Praktyka badań pedagogicznych

W przedstawianej książce zawarto teksty, które podejmują refleksję nad samą metodologią, nad uwarunkowaniami praktyki badawczej, jakością wiedzy pedagogicznej, sposobami traktowania teorii przez badaczy, możliwościami, jakie nowe nurty myślowe otwierają przed badaczami, a także znaczeniem problemów badawczych w tworzeniu projektu badania. W drugiej grupie tekstów, bezpośrednio odnoszących się do praktyk badawczych, zawarto spojrzenia na różne wycinki tej praktyki: od pytania, w jaki sposób w naukach pedagogicznych wykorzystywana jest teoria, przez ujawnianie mitów, jakie nagromadziły się wokół badań etnograficznych, aż do tropienia najczęściej popełnianych błędów w badaniach empirycznych i rozważań nad kompetencjami metodologicznymi pedagogów. Autorzy tekstów, przyglądając się krytycznie stosowanym praktykom, wskazują na konsekwencje przyjmowania określonych założeń w badaniach biograficznych i sygnalizują błędy popełniane przez początkujących badaczy. Analiza założeń przyjmowanych przez badaczy zjawisk pedagogicznych uwrażliwia na trudności, jakie napotykają na swej drodze, wskazując jednocześnie na potencjał, jaki tkwi w krytycznie zinterpretowanych badaniach jakościowych. Refleksja nad kłopotami metodologicznymi, których doświadcza każdy badacz, uświadamia nam, w jakim horyzoncie myślowym, wobec jakich dylematów staje współczesny badacz, a refleksja nad prowadzonymi badaniami przybliża nieco wiedzę na temat rodzajów i jakości praktyk badawczych. W składanym do rąk czytelnika tomie nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie zasygnalizowane pytania o kształt praktyki badań pedagogicznych. Teksty w nim zawarte są tylko próbą przyjrzenia się z jednostkowych perspektyw, jak my, pedagodzy, badamy świat, na jakie bariery napotykamy, na co zwracamy uwagę, a co pomijamy. Wszystkie zawarte w niej głosy wypowiadane są w trosce o jakość badań empirycznych. Jak bowiem twierdzi Jacek Piekarski w...   »»» szczegółowo »»»Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

Nauka o organizacji i zarządzaniu w obecnym czasie skupia swoja uwagę przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich rozwiązań, dzięki którym współczesne przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować na różnych rynkach. Specyfika polskiej gospodarki zmusza do poszukiwań, które pozwolą jej na szybkie dostosowanie się do zdarzeń, jakie niosq z sobą procesy globalizacji i integracji. Wymaga to od ośrodków akademickich czynnego włączenia się w nurt tych poszukiwań. Wyrazem tych działań jest niniejsza publikacja, w której można znaleźć treści związane m.in. z: -zarządzaniem przedsiębiorstwem w kryzysie, -odpowiedzialnością kadry kierowniczej, -oddziaływaniem instytucji publicznych na rozwój gospodarki, -przesłankami do tworzenia organizacji sieciowych, -teorią motywacji i postaw. Autorzy prac mają nadzieję, że ich lektura zainspiruje czytelników nie tylko do wdrażania teoretycznych aspektów badań w zakładach pracy, ale również do śledzenia prac nad celami i uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jakie prowadzą pracownicy i współpracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.   »»» szczegółowo »»»Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym - Skrok Krystyna

Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym - Skrok Krystyna

Już dawno w dorobku dydaktyki przedmiotowej nie było tak wszechstronnej analizy zakresu celów wychowawczych i sposobów ich realizacji w odniesieniu do nauczania chemii. Praca ma posłużyć zarówno doświadczonym nauczycielom, jak i studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela. Z pewnością tak właśnie się stanie, gdyż zawiera ona analizę sytuacji zaobserwowanych okiem wytrawnego badacza oraz wyniki badań pedagogicznych prowadzonych z zastosowaniem poprawnego aparatu pomiarowego. Praca stanowi wyjątkowy materiał przydatny w nauczaniu chemii na wszystkich jego etapach, a więc także uniwersyteckim. Jest cennym materiałem edukacyjnym, bogatym w liczne przykłady i opatrzonym dobrze dobraną bibliografią.   »»» szczegółowo »»»Wokół idei pedagogicznych Sergiusza Hessena

Wokół idei pedagogicznych Sergiusza Hessena

Prezentowany zbiór tekstów powstał jako propozycja przywołania i ponownego odczytania dorobku naukowego przedstawiciela wielkiego nurtu współczesnej pedagogiki polskiej, pedagoga kultury – Sergiusza Hessena. Myśl pedagogiczna tego badacza pozostaje wciąż w żywej relacji ze współczesną myślą humanistyczną, mimo iż od śmierci Sergiusza Hessena minęły już 63 lata. Zaproponowane rozważania mają o tyle wciąż aktualny wymiar, że, jak podkreślał Zbigniew Kwieciński, ,,powroty do przerwanych nurtów pedagogiki polskiej, np. do S. Hessena, K. Sośnickiego, B. Nawroczyńskiego czy J. Korczaka” niosą ze sobą pozytywne wartości, a ponowne odniesienie się do ich dorobku może być, mimo upływu czasu, ważną inspiracją. Teksty wyżej przywołanych autorów ,,wciąż czekają na odczytanie i wciąż są do czytania”. Dla współczesnej myśli pedagogicznej szczególnie inspirujące są te powroty, które dotyczą teorii pedagogicznych głęboko zanurzonych w podstawach nauk humanistycznych, czyli w filozofii. W tych przypadkach ponowne odczytanie pedagogiki filozoficznej i jej filozoficznych oraz teoretycznych podstaw staje się sposobem na uczestniczenie w kulturze współczesnej i budowanie współczesnego humanum.   »»» szczegółowo »»»Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych

Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych

Książka stanowi materiały z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej wraz z Towarzystwem Historii Edukacji, Instytutem Historii PAN i Zakładem Historii Oświaty i Kultury UJ. Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   »»» szczegółowo »»»Ja i cele - Małgorzata Dwornikiewicz

Ja i cele - Małgorzata Dwornikiewicz

Jak skutecznie osiągać cele i sprawić, aby nam się chciało tak, jak często nam się nie chce Ujawniamy sekrety znane do tej pory wyłącznie garstce tych, którzy osiągają najwięcej! Zanim jeszcze je poznasz, przeczytaj proszę poniższą historię: Tomek postanowił sobie: ?od jutra rzucam palenie? od jutra ćwiczę? od jutra nie jem słodyczy??. I jaki był efekt? Minął kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, kolejny miesiąc ...i nic... nic, kompletnie nic się nie zmieniło - nadal pali (może nawet więcej), nadal nie ćwiczy (ooo i przybył mu kolejny zbędny kilogram), nadal je słodycze (a ostatnio odkrył nowy, smaczny, wysokokaloryczny batonik?). Czy sytuacja Tomka coś Ci przypomina? ?Jeśli ktoś nie wie, do którego portu chce przypłynąć ? żaden wiatr mu nie sprzyja.? (Seneka) ?Ustal cele we wszystkich ważnych dla Ciebie dziedzinach życia. Może być tak, że w niektórych dziedzinach wystarczy kontynuacja tego, co już robisz... Skup się raczej na tym, co najbardziej zaniedbałeś/zaniedbałaś.? - pisze w swoim e-booku Małgorzata Dwornikiewicz, trenerka, specjalistka od motywacji. Jak widać na przykładzie Tomka, sprawa nie kończy się jednak na ustaleniu swoich celów. Trzeba jeszcze mieć motywację, by rzeczywiście wytrwale dążyć do ich osiągnięcia, pomimo wszystkich przeciwności, jakie na pewno pojawią się po drodze. I w tym właśnie nasz e-book pomoże Ci najbardziej. Jak zwalczyć skłonność do odkładania spraw na później? Postanów, że żyjesz od dziś okresami pięciominutowymi. Zamiast myśleć o zadaniach czekających Cię w kategoriach uciążliwej, długiej pracy, pomyśl o chwili obecnej. Wykorzystaj 5 minut robiąc to, co chcesz, tak jak chcesz, nie zwlekając z czymkolwiek. Usiądź i zwyczajnie rozpocznij to, co dotychczas odkładałaś. Zrób to teraz. Zadaj sobie pytanie: ?jaka najgorsza rzecz może mi się przydarzyć, jeśli zrobię teraz właśnie to, co ciągle odkładam na później??. Odpowiedź z reguły jest tak...   »»» szczegółowo »»»Ja i cele - Małgorzata Dwornikiewicz

Ja i cele - Małgorzata Dwornikiewicz

Jak skutecznie osiągać cele i sprawić, aby nam się chciało tak, jak często nam się nie chce Ujawniamy sekrety znane do tej pory wyłącznie garstce tych, którzy osiągają najwięcej! Zanim jeszcze je poznasz, przeczytaj proszę poniższą historię: Tomek postanowił sobie: ?od jutra rzucam palenie? od jutra ćwiczę? od jutra nie jem słodyczy??. I jaki był efekt? Minął kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, kolejny miesiąc ...i nic... nic, kompletnie nic się nie zmieniło - nadal pali (może nawet więcej), nadal nie ćwiczy (ooo i przybył mu kolejny zbędny kilogram), nadal je słodycze (a ostatnio odkrył nowy, smaczny, wysokokaloryczny batonik?). Czy sytuacja Tomka coś Ci przypomina? ?Jeśli ktoś nie wie, do którego portu chce przypłynąć ? żaden wiatr mu nie sprzyja.? (Seneka) ?Ustal cele we wszystkich ważnych dla Ciebie dziedzinach życia. Może być tak, że w niektórych dziedzinach wystarczy kontynuacja tego, co już robisz... Skup się raczej na tym, co najbardziej zaniedbałeś/zaniedbałaś.? - pisze w swoim ebooku Małgorzata Dwornikiewicz, trenerka, specjalistka od motywacji. Jak widać na przykładzie Tomka, sprawa nie kończy się jednak na ustaleniu swoich celów. Trzeba jeszcze mieć motywację, by rzeczywiście wytrwale dążyć do ich osiągnięcia, pomimo wszystkich przeciwności, jakie na pewno pojawią się po drodze. I w tym właśnie nasz audiobook pomoże Ci najbardziej. Jak zwalczyć skłonność do odkładania spraw na później? Postanów, że żyjesz od dziś okresami pięciominutowymi. Zamiast myśleć o zadaniach czekających Cię w kategoriach uciążliwej, długiej pracy, pomyśl o chwili obecnej. Wykorzystaj 5 minut robiąc to, co chcesz, tak jak chcesz, nie zwlekając z czymkolwiek. Usiądź i zwyczajnie rozpocznij to, co dotychczas odkładałaś. Zrób to teraz. Zadaj sobie pytanie: ?jaka najgorsza rzecz może mi się przydarzyć, jeśli zrobię teraz właśnie to, co ciągle odkładam na później??. Odpowiedź z reguły jest tak...   »»» szczegółowo »»»Ja i cele - Dwornikiewicz Małgorzata

Ja i cele - Dwornikiewicz Małgorzata

Jak skutecznie osiągać cele i sprawić, aby nam się chciało tak, jak często nam się nie chce. Dzięki tej książce odnajdziesz naturalną automotywację, poznając siebie (określając, jakim jesteś człowiekiem, co jest dla Ciebie ważne), a następnie wyznaczysz cele, do których będziesz dążyć (w zgodzie z sobą) - to jest sekret naturalnej, najsilniejszej automotywacji (bo płynącej z wnętrza). Motywacja i systematyczność kluczem do sukcesu! Czyta Robert Ireneusz Grabka Czas nagrania 155 minut Format CD MP3   »»» szczegółowo »»»Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego spenetrowania, a z drugiej strony – fascynująco złożoną, stanowiącą wyzwanie dla wszystkich jej uczestników. Uczestnicy konferencji zastanawiali się jaki wpływ na aktualny system edukacji ma powszechna kultura neoliberalna, stanowiąca istotny nacisk na tworzone programy nauczania i wychowania. Obawy może budzić model podporządkowania się edukacji systemowi ekonomii korporacyjnej i ukierunkowanie na „produkowanie” wydajnych konsumentów, a także niebezpieczeństw które temu towarzyszą, osób nieprzystosowanych i zmarginalizowanych społecznie. Przedmiotem dyskusji naukowej stała się analiza różnych postaw wobec tak zorganizowanego świata - od poczucia konieczności adaptacji po niezachwianą krytykę. Referaty, składające się na treść książki, ułożono w formalnym porządku ogólności/szczegółowości podejmowanych zagadnień. Teksty te można również usystematyzować tematycznie: - formułowanie pozytywnych programów wychowania; - pogłębione diagnozowanie obecnego stanu rzeczy z wydobywaniem specyfiki aktualnych komplikacji oddziaływań wychowawczych; - pomysły działań naprawczych już wdrażanych bądź możliwych w przedstawionej sytuacji neoliberalnego uwikłania edukacji.   »»» szczegółowo »»»Zarządzanie poprzez cele - Peter Maas

Zarządzanie poprzez cele - Peter Maas

W publikacji znajdziecie Państwo informacje: Jak skutecznie przełożyć strategię firmy na konkretne cele ? strategiczne, taktyczne i operacyjne. Jak zagwarantować zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli w realizację celów. Jak powiązać cele indywidualne pracowników z celami organizacji. Nasza publikacja w prosty i przystępny sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego wdrożenia zarządzania poprzez cele i skorzystania z wszystkich zalet tego narzędzia! Korzyści Publikacja ?Zarządzanie poprzez cele? pomoże Państwu rozwiązać problemy firmy związane z planowaniem, motywacją, oceną i kontrolą. Prawidłowe wdrożenie tej metody zarządzania gwarantuje: Pewność, że każdy pracownik wie, czego się od niego oczekuje Pomaga w planowaniu i wyznaczaniu terminów realizacji konkretnych celów Ułatwia komunikację kadry kierowniczej i podwładnych Zapewnia sprawiedliwą ocenę pracowników umożliwiając jednocześnie pracownikom ocenę własnej pracy w świetle celów firmy. Spis treœci 1. Definicja celów 2. Rodzaje celów 3. Wytyczanie celów 4. Kryteria jakości celów 5. Warunki zarządzania poprzez cele 6. Uzgadnianie celów 7. Kontrakt 8. Określanie a uzgadnianie celów 9. Rozmowa dotycząca uzgodnienia celów 10. Wady procesu uzgodnienia celów 11. Formularz 12. Bodźce motywacyjne i premie 13. Podsumowanie 14. Wykaz proponowanej literatury   »»» szczegółowo »»»