sektor msp współczesnej gospodarce piotr dominiak pwn

Pasuje wiele pozycji - Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Piotr Dominiak. PWN - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej - Weresa Marzenna Anna

Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej - Weresa Marzenna Anna

Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Powstawanie innowacji na danym obszarze zależy od sumy różnorodnych uwarunkowań, m.in. technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które łącznie tworzą system innowacyjny. Wyznaczenie poszczególnych elementów narodowych, regionalnych i branżowych systemów innowacyjnych, dokonanie ich klasyfikacji oraz wskazanie powiązań między nimi jest szczególnie ważne dla badania poziomu innowacyjności regionów, umożliwia także wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności poszczególnych systemów. Autorka dokonuje w pracy głębokiej analizy systemów innowacyjnych, opierając się na literaturze przedmiotu oraz na własnych badaniach. Charakteryzuje narodowe, regionalne i branżowe systemy innowacyjne blisko 60 krajów, wyznaczając ich typy i wzajemne powiązania. Ta analiza umożliwia autorce sformułowanie daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek oraz wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów. Opisane rozważania mają istotne znaczenie dla polityków gospodarczych, przedsiębiorców, samorządowców oraz wszystkich, którzy zajmują się tematyką innowacji.   »»» szczegółowo »»»Zarządzanie w nowej gospodarce Klasyka i nowoczesność - Staniewski Marcin W., Szczepankowski Piotr

Zarządzanie w nowej gospodarce Klasyka i nowoczesność - Staniewski Marcin W., Szczepankowski Piotr

Celem prezentowanej monografii, o pojemnym tytule - Zarządzanie w nowej gospodarce. Klasyka i nowoczesność - jest zapoznanie czytelników z najnowszą wiedzą w zakresie nauki o zarządzaniu oraz przedstawienie w niektórych przypadkach ewolucji myśli teoriopoznawczej i praktycznej w tym zakresie. W opracowaniu dominuje nurt rozważań powiązany z zasadami gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy, bowiem nie powinno ulegać najmniejszej wątpliwości, iż silniejsze skoncentrowanie uwagi na pozamaterialnych zasobach każdej organizacji oraz ocena efektywności ich aplikacji w rzeczywistości ekonomicznej zapewniają skuteczne pokonywanie barier i stwarzają szanse na ciągłe doskonalenie.   »»» szczegółowo »»»Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej - Piotr Manikowski

Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej - Piotr Manikowski

W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z wahaniami koniunktury w gospodarce i ich przeniesieniem na grunt ubezpieczeń. Jest to pierwsze ujęcie tych problemów w polskiej literaturze w odniesieniu do rynku ubezpieczeniowego, uwzględniające specyfikę tego sektora, warunki jego rozwoju oraz wpływ zdarzeń o charakterze globalnym. Autor przedstawia przyczyny, przebieg i właściwości cykli ubezpieczeniowych oraz metody i wskaźniki ich identyfikacji, analizy i pomiaru. Proponuje nowe rozwiązania mające na celu dostosowanie funkcjonowania zakładów ubezpieczeń do nieuniknionych wahań koniunkturalnych. Następnie omawia cykle występujące na polskim rynku ubezpieczeniowym, ich specyficzne cechy, zależności i uwarunkowania oraz sposoby przewidywania, identyfikowania i zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk. Sformułowane wnioski i zalecenia mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych i ich rozwoju.   »»» szczegółowo »»»Polityka pieniężna w gospodarce otwartej - Kaźmierczak Andrzej

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej - Kaźmierczak Andrzej

Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż polityka pieniężna w okresie globalizacji rynków finansowych jest coraz bardziej powiązana z międzynarodowymi przepływami finansowymi. Publikacja została wzbogacona o zagadnienia: * terminowa struktura stóp procentowych, * makroekonomiczny model AS-AD-NX w gospodarce otwartej, * integracja Polski ze strefą euro, * kanał majątkowy polityki pieniężnej w Polsce, * cel inflacyjny we współczesnych sporach teoretycznych, * gospodarka a otoczenie zagraniczne, * wartość pieniądza w czasie. Książka przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, w tym zwłaszcza dla studentów specjalności finanse i rachunkowość. Będzie również przydatna praktykom mającym do czynienia z rynkiem pieniężnym i narzędziami polityki pieniężnej.   »»» szczegółowo »»»Aniołowie biznesu w sektorze MSP - Mikołajczak Bożena, Krawczyk Marzena

Aniołowie biznesu w sektorze MSP - Mikołajczak Bożena, Krawczyk Marzena

Celem pracy jest przybliżenie działalności stosunkowo jeszcze mało rozpoznanej grupy nieformalnych inwestorów rynku venture capital (aniołów biznesu) w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój omawianego zjawiska w Polsce. W książce zaprezentowano ewolucję sektora MSP. Wskazano przyczyny powstawania i utrzymywania się luki kapitałowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasygnalizowano rolę i istotę wsparcia ze strony funduszy wysokiego ryzyka (venture capital) oraz aniołów biznesu. Największą uwagę skupiono na dostępność MSP do źródła finansowania jaką stanowią nieformalni inwestorzy rynku podwyższonego ryzyka. W tym celu zaprezentowano dynamikę i strukturę aniołów biznesu jak i sieci „aniołów”. Ponadto zaprezentowano profil statystycznego „anioła”, wskazano motywy jego działania, a także dokonano podziału inwestorów w oparciu o różne kryteria. Scharakteryzowano również schemat inwestowania aniołów biznesu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie syndykatów i sieci aniołów biznesu w procesie inwestycyjnym. Rozwój rynku podwyższonego ryzyka dla MSP znajduje priorytetowe miejsce w wytycznych wspólnotowych dotyczących poprawy infrastruktury finansowej omawianego segmentu przedsiębiorstw.   »»» szczegółowo »»»Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego

Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego

... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania podejmowane przez krajowe władze publiczne zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Pomoc państwa dla instytucji finansowych i banków w wielu przypadkach była jedyną możliwością ich ochrony przed upadłością. Publiczne pakiety pomocowe służyły nie tylko utrzymaniu stabilności sektora finansowego, ale przede wszystkim były reakcją na potrzeby płynące ze sfery realnej gospodarki... ... Recenzowana publikacja w sposób niezwykle trafny i ciekawy porusza nie tylko aktualne, ale także najistotniejsze wątki zmian, jakie zaszły w sektorze finansów publicznych w kontekście wyzwań oraz potrzeb płynących ze sfery realnej gospodarki narażonej na skutki światowego kryzysu finansowego. Autorzy kolejnych rozdziałów książki koncentrują się na analizie tych zagadnień, które tworzą pełny obraz obecnej rzeczywistości gospodarczej. Poruszane zagadnienia są szczególnie interesujące zarówno dla ekonomistów specjalizujących się w badaniach problematyki finansów publicznych, bankowości oraz mikro- i makroekonomii, jak też praktyków, którzy poszukują inspiracji i wzorców do podejmowania jedynie słusznych decyzji. Książka zawiera liczne przykłady oraz rozwiązania (krajowe i międzynarodowe), które określić można jako implementacyjne - zwłaszcza dla Czytelnika poszukującego praktycznych informacji o specyfice funkcjonowania sektora finansów publicznych w dobie światowego kryzysu na rynkach finansowych ... Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski   »»» szczegółowo »»»Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Od czasu wydania poprzedniej publikacji Nieruchomość a rynek, na polskim rynku nieruchomości nastąpiło wiele zmian: pojawiły się nowe regulacje prawne, nowe instytucje i kategorie organizacyjne oraz nowe rodzaje transakcji. Postawione przez aut   »»» szczegółowo »»»Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce - Malara Zbigniew

Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce - Malara Zbigniew

Podręcznik przeznaczony dla studentów wyższych lat studiów do przedmiotów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem działającym na współczesnym, globalnym rynku. Przedstawia wybrane zagadnienia, mające obecnie największy wpływ na działalność przedsiębiorstw – globalne strategie, nowe struktury organizacyjne, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, elastyczne systemy pracy, e-biznes oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Książka stanowi znakomitą pomoc w zdobywaniu wiedzy z zakresu zarządzania i kształtowania odpowiednich umiejętności i postaw menedżerskich, niezbędnych we współczesnym świecie. Podręcznik zawiera również literaturę zalecaną, bibliografię oraz indeks rzeczowy.   »»» szczegółowo »»»Ekonomia i prawo 2012, t. 8: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 2

Ekonomia i prawo 2012, t. 8: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 2

Wprowadzenie (Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke) / 9 1. Decentralizacja struktury politycznej w ujęciu nowej ekonomii politycznej (Marcin Kalinowski) / 13 2. Behawioralna koncepcja prawa jako element Law & Economics (Tomasz Nieborak) / 27 3. Państwo w warunkach globalizacji ekonomicznej (Jolanta Szapiel) / 39 4. Stabilizacyjna funkcja państwa w warunkach międzynarodowej integracji gospodarczej ? rys historyczny (Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Sławomir Zwierzchlewski) / 55 5. Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji (Sabina Zaremba-Warnke) / 73 6. Konflikty ekologiczne a działania zbiorowe w zakresie użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego (Irena Rumianowska) / 89 7. Regulacja pionowej integracji przedsiębiorstw ? pomiędzy teorią ekonomii a praktyką prawa (Mikołaj Klimczak) / 107 8. Reprywatyzacja a konflikt interesów ekonomicznych jednostek i państwa ? Polska na tle pozostałych krajów transformacji (Anna Moszyńska, Michał Moszyński) / 119 9. Umiędzynarodowienie procesów kontroli koncentracji przedsiębiorców (Mateusz Błachucki) / 137 10. Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową. Ustrojowe granice rozdzielenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce (Rafał Stankiewicz) / 155 11. Wprowadzenie do problematyki opodatkowania ?kontrolowanych spółek zagranicznych? (Błażej Kuźniacki) / 171 12. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych w świetle Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Aleksandra Czerw) / 189 13. Separacja operatora telekomunikacyjnego jako narzędzie regulacji rynku. Przypadek sektora telekomunikacyjnego w Polsce (Renata Śliwa) / 211 Autorzy publikacji / 227   »»» szczegółowo »»»Ekonomia i prawo 2012, t. 9: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 3

Ekonomia i prawo 2012, t. 9: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 3

Wprowadzenie (Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke) / 9 1. Integracja rynków dłużnych papierów wartościowych państw strefy euro w dobie kryzysu (Przemysław Panfil) / 13 2. System kontroli i egzekwowania prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej ? kompetencje Komisji Europejskiej i jej współpraca z sądami państw członkowskich w latach 2000?2010 (Krzysztof Rutkiewicz) / 27 3. Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii Europejskiej (Magdalena Tusińska) / 47 4. Instytucjonalne podstawy integracji Polski z Unią Europejską (Marian Zalesko) / 65 5. Efekt skali i efekt selekcji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Eliza Chilimoniuk-Przeździecka) / 79 6. Współczesne problemy migracji personelu medycznego w Polsce i w Europie (Agnieszka Maciąg) / 95 7. Stanisław Staszic ? polski pionier idei integracji europejskiej (Mirosław Bochenek) / 109 Autorzy publikacji / 125   »»» szczegółowo »»»Państwo w gospodarce - Szarzec Katarzyna

Państwo w gospodarce - Szarzec Katarzyna

„Praca jest poświęcona poglądom wybranych przedstawicieli myśli ekonomicznej na wolność gospodarczą oraz rolę państwa w gospodarce. Podejmuje więc kluczowy problem ekonomiczny, wokół którego toczą się nieustanne spory teoretyczne. Jest to problem o doniosłym znaczeniu teoretycznym. Waga tego zagadnienia wynika ponadto z jego doniosłości praktycznej, rozstrzygnięcia tej kwestii wpływają bowiem istotnie na poziom życia mieszkańców”. Z recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego Zaprezentowana w książce debata o roli państwa w gospodarce, która toczyła się od ukazania się „Bogactwa narodów” Adama Smitha w 1776 r. aż do czasów współczesnych, została zrekonstruowana na podstawie prac i myśli najwybitniejszych i najbardziej znaczących ekonomistów, których prace okazały się kamieniami milowymi w rozwoju teorii ekonomii. Problem zakresu wolności gospodarczej i roli państwa jest wciąż aktualny, czego przykładem jest kryzys finansowy, który zaczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., a następnie rozprzestrzenił się na inne kraje. Jak konstatuje autorka w zakończeniu: „Jednoznaczna odpowiedź na pytanie o przyczynę tego kryzysu chyba nie jest możliwa. Raczej można oczekiwać, że będzie tak jak w przypadku wyjaśnienia przyczyn Wielkiego Kryzysu, kiedy zostało sformułowane kilka hipotez. Interesujące jest jednak to, jak ten kryzys zmieni teorię makroekonomii i czy powstanie dzieło na miarę Ogólnej teorii Keynesa, które ewentualnie określi nowy wymiar roli państwa w gospodarce”.   »»» szczegółowo »»»Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce - Malara Zbigniew

Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce - Malara Zbigniew

Podręcznik przeznaczony dla studentów wyższych lat studiów do przedmiotów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem działającym na współczesnym, globalnym rynku. Przedstawia wybrane zagadnienia, mające obecnie największy wpływ na działalność przedsiębiorstw – globalne strategie, nowe struktury organizacyjne, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, elastyczne systemy pracy, e-biznes oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Książka stanowi znakomitą pomoc w zdobywaniu wiedzy z zakresu zarządzania i kształtowania odpowiednich umiejętności i postaw menedżerskich, niezbędnych we współczesnym świecie. Podręcznik zawiera również literaturę zalecaną, bibliografię oraz indeks rzeczowy.   »»» szczegółowo »»»Ekonomia i prawo 2012, t. 11: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 5

Ekonomia i prawo 2012, t. 11: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 5

Wprowadzenie (Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke) / 9 ARTYKUŁY 1. Rola partycypacji bezpośredniej w procesie integracji partnerów społecznych w przedsiębiorstwie (Stanisław Rudolf) / 13 2. Znaczenie korporacji transnarodowych w gospodarce światowej (Małgorzata Gasz) / 29 3. Produkcja partnerska w internecie jako przykład globalnej dezintegracji procesu produkcji (Sławomir Czetwertyński) / 47 4. Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się (Anna Odrobina) / 61 5. Konflikt pomiędzy interesem spółki akcyjnej a interesem akcjonariuszy i próby ich niwelowania za pomocą zasad corporate governance (Anna Wierzbicka) / 75 6. Procesy zachodzące w grupie największych korporacji amerykańskich w latach 1955?2011 (Paweł Umiński) / 89 7. Prawne uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego (Maria Kola-Bezka) / 105 8. Stowarzyszenie jako forma branżowego zrzeszenia przedsiębiorstw (Henryk Jagoda) / 123 9. Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza (Iwona Salejko-Szyszczak) / 135 10. Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych (Barbara Kryk) / 151 11. Wykorzystanie przestrzennego modelu regresji przełącznikowej w analizie regionalnej konwergencji w Polsce (Michał Bernard Pietrzak) / 167 12. Migracje a metropolia ? przykład województwa dolnośląskiego (Alina Kulczyk-Dynowska) / 187 MISCELLANEA 13. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo w odpowiedzialnym otoczeniu (Katarzyna Klimkiewicz) / 199 14. Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera a rozwój przedsiębiorstw w regionie (Nina Stępnicka) / 215 Autorzy publikacji / 226   »»» szczegółowo »»»Ekonomia i prawo 2012, t. 10: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 4

Ekonomia i prawo 2012, t. 10: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 4

Wprowadzenie (Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke) / 9 1. Ewolucja współczesnego międzynarodowego systemu walutowego ? integracja czy dezintegracja? (Dorota Żuchowska) / 13 2. Międzynarodowy kryzys finansowy ? konsekwencje dla otoczenia regulacyjnego oraz procesów integracyjnych na rynkach finansowych Unii Europejskiej (Urszula Mrzygłód) / 31 3. Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych (Kamilla Marchewka-Bartkowiak) / 47 4. Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu (Wiesława Przybylska-Kapuścińska) / 61 5. Integracja finansowa i jej wpływ na ewolucję systemów kursowych (Michał Jurek) / 81 6. Narodowy Bank Polski na międzybankowym rynku pieniężnym (Ilona Pietryka) / 97 7. Skutki zmian regulacji prawnych w zakresie emerytur kapitałowych dla rozwoju rynku finansowego w Polsce (Teresa Czerwińska) / 119 8. Problem narastania długu publicznego w Polsce w kontekście nowego systemu emerytalnego (Paweł Kulpaka) / 137 9. Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi procesami makroekonomicznymi a warszawskim indeksem giełdowym (Piotr Fiszeder, Sebastian Rowiński) / 153 Autorzy publikacji / 168   »»» szczegółowo »»»Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Od czasu wydania poprzedniej publikacji Nieruchomość a rynek, na polskim rynku nieruchomości nastąpiło wiele zmian: pojawiły się nowe regulacje prawne, nowe instytucje i kategorie organizacyjne oraz nowe rodzaje transakcji. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. Dla ułatwienia przyswajania treści, każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem i pytaniami kontrolnymi.   »»» szczegółowo »»»Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nowy podręcznik prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Od czasu wydania poprzedniej publikacji Nieruchomość a rynek, na polskim rynku nieruchomości nastąpiło wiele zmian: pojawiły się nowe regulacje prawne, nowe instytucje i kategorie organizacyjne oraz nowe rodzaje transakcji. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. Dla ułatwienia przyswajania treści, każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem i pytaniami kontrolnymi.   »»» szczegółowo »»»Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Nieruchomość w gospodarce rynkowej - Kucharska-Stasiak Ewa

Autorka: Wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego i jako towaru. Przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego i migrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku. Omawia sposoby określania wartości nieruchomości w warunkach rynkowych. Analizuje trendy, jakim podlegają rozwinięte rynki nieruchomości. Przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości z uwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego. Prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami. Podręcznik ma charakter interdyscyplinarny. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. Dla ułatwienia przyswajania treści, każdy rozdział zakończony jest podsumowaniem i pytaniami kontrolnymi.   »»» szczegółowo »»»