podstawy eksploatacji maszyn rolniczych

Pasuje wiele pozycji - PODSTAWY EKSPLOATACJI MASZYN ROLNICZYCH - spośród kilkudziesięciu tysięcy książek w niskich cenach, w taniej księgarni internetowej Tania Ksiazka.pl


Kategorie

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasa 1 » Podstawy przedsiębiorczości

Podręczniki » Szkoły zawodowe » Podstawy przedsiębiorczości

Podręczniki » Szkoły ponadgimnazjalne » Klasy 1 - 3 » Podstawy przedsiębiorczości

Podręczniki » Gimnazjum » Klasa 1

Podręczniki - NIEDOSTEPNE


Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. - Legutko Stanisław

Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. - Legutko Stanisław

W podręczniku podano najistotniejsze terminy oraz wiadomości na temat fizykochemicznych podstaw eksploatacji maszyn (tarcie, zużywanie się części maszyn; smarowanie). Omówiono cel diagnozowania technicznego, sygnały i badania diagnostyczne, rolę użytkownika maszyn i urządzeń, własności użytkowe maszyn, etapy ich użytkowania oraz zasady bezpiecznej pracy. Przedstawiono czynności związane z obsługą i remontem maszyny oraz przykładowy cykl remontowy maszyny. Opisano etapy procesów remontowych typowych części maszyn i ich połączeń. eryzowano pojęcie niezawodności oraz omówiono przyczyny zainteresowania tym zagadnieniem. Końcowe wiadomości dotyczą zarządzania eksploatacją i strategii eksploatacyjnych, ergonomiczności maszyn i urządzeń oraz komputerowego wspomagania procesów zarządzania eksploatacją.   »»» szczegółowo »»»Eksploatacja maszyn rolniczych - Kuczewski Józef, Majewski Zbigniew

Eksploatacja maszyn rolniczych - Kuczewski Józef, Majewski Zbigniew

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas IV i V technikum o zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, do przedmiotu (specjalizującego, do wyboru przez ucznia); eksploatacja maszyn rolniczych. Polecamy go również studentom rolniczych uczelni technicznych.iono w nim agregaty rolnicze oraz agregatowanie narzędzi i maszyn z typowymi ciągnikami rolniczymi, wpływ czynników eksploatacyjnych na warunki pracy i wydajność agregatów rolniczych, sposoby oceny kosztów użytkowania sprzętu rolniczego oraz zasady gospodarki tym sprzętem. Szczegółowo przedstawiono zasady eksploatacji ciągników i maszyn w różnych procesach produkcji roślinnej; wraz z licznymi przykładami obliczeniowymi dotyczącymi gospodarstw rolnych o różnym areale i wyposażeniu. iadomości są rozszerzeniem tematyki podręcznika "Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych" tych samych autorów.   »»» szczegółowo »»»Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż - Lisowski Andrzej

Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż - Lisowski Andrzej

Omówione zagadnienia: techniczna i ekonomiczna specyfika podziemnej eksploatacji złóż, złoże jako przedmiot górniczej eksploatacji - w aspekcie geologii, prawa i rynku, budowa kopalni - zakładanie "fundamentu" przewidywanej eksploatacji złoża, systemy podziemnej eksploatacji złóż i transportowa infrastruktura dołu kopalń - uwarunkowania ich ekonomicznej efektywności, proefektywnościowe zarządzanie produkcją i rozwojem podziemnej kopalni - monitoring i identyfikacja stanu kopalni, prognozowanie i planowanie.   »»» szczegółowo »»»Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych - Denczew Sławczo, Królikowski Andrzej

Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych - Denczew Sławczo, Królikowski Andrzej

Książka prezentuje nowoczesne podejście do problemu eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Autorzy wykorzystali w niej osiągnięcia naukowe z zakresu teorii inżynierii systemów, niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa działania, jak również planowania i analizy kosztów w celu racjonalnego zarządzania układami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn T 1

Podstawy konstrukcji maszyn T 1

Podstawy konstrukcji maszyn T.1 opis książki:Zagadnienia ogólne, takie jak: - modelowanie - optymalizacja konstrukcji - projektowanie wspomagane komputerowo - wytrzymałość zmęczeniowa - niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn

Wznowiony po latach podręcznik pod redakcją prof. Zbigniewa Osińskiego jest znakomitym wstępem do opanowania umiejętności konstruowania. Książka omawia: • konstruowanie maszyn, • połączenia elementów maszyn, • wały i osie, • łożyskowanie, • przekładnie, • sprzęgła, • hamulce. Porównano sposoby projektowania klasycznego i projektowania wspomaganego komputerowo, podając przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, automatyki, robotyki, elektrotechniki i inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych, a także inżynierów praktyków projektujących maszyny.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn

Sprawdzony w praktyce podręcznik podstaw konstrukcji maszyn! Wznowiony po latach podręcznik pod redakcją prof. Zbigniewa Osińskiego jest znakomitym wstępem do opanowania umiejętności konstruowania. Książka omawia: konstruowanie maszyn, połączenia elementów maszyn, wały i osie, łożyskowanie, przekładnie, sprzęgła, hamulce. Porównano sposoby projektowania klasycznego i projektowania wspomaganego komputerowo, podając przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, automatyki, robotyki, elektrotechniki i inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych, a także inżynierów praktyków projektujących maszyny.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn - Chomczyk Włodzimierz

Podstawy konstrukcji maszyn - Chomczyk Włodzimierz

Podstawy konstrukcji maszyn Elementy, podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń. Książka przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych, uczniów oraz konstruktorów.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn T 2

Podstawy konstrukcji maszyn T 2

pierwszym tomie Podstaw Konstrukcji maszyn zostały omówione ogólne zagadnienia dotyczące konstruowania różnego rodzaju maszyn i urządzeń, takie jak modelowanie maszyn i procesów w nich zachodzących, optymalizacja konstrukcji maszyn, wytrzymałość zmęczeniowa, a także bezpieczeństwo, niezawodność oraz badania eksperymentalne maszyn. Tematem tego tomu, podobnie jak następnego, są bardziej szczegółowe zasady konstruowania oraz rozwiązania konstrukcyjne konkretnych zespołów i elementów powszechnie występujących w maszynach. Omówiono tutaj konstruowanie różnego rodzaju połączeń, a także konstrukcje nośne i korpus, które stanowią zwykle podstawę ruchomych zespołów maszyn. Następnie opisano elementy podatne, kształtujące własności dynamiczne maszyn. Problematyka realizacji ruchu względem elementów maszyn to tematyka rozdziałów poświęconych trybologii, a także łożyskowaniu oraz konstrukcji osi i wałów. Tom kończą rozdziały zawierające opis mechanizmów śrubowych oraz przewodów rurowych i zaworów. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych oraz dla inżynierów mechaników, zwłaszcza konstruktorów maszyn.   »»» szczegółowo »»»Podstawy produkcji roślinnej

Podstawy produkcji roślinnej

Podręcznik dla techników rolniczych Książka zawiera następujące rozdziały: Wiadomości wstępne Klimatyczne czynniki siedliska Glebowe czynniki siedliska Uprawa roli Melioracje wodne Nawożenie Ochrona roślin Hodowla roślin i produkcja nasienna Zmianowanie i płodozmian Ćwiczenia   »»» szczegółowo »»»Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych - Gundlach Władysław R.

Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych - Gundlach Władysław R.

Książka jest poświęcona maszynom przepływowym, strumieniowym i łopatkowym oraz systemom energetycznym, które one tworzą lub w których pracują. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich obejmuje podstawy teorii i budowy maszyn przetwarzających energię, druga zaś podstawy systemów energetycznych, w których znajdują one zastosowanie, takich jak silniki, siłownie i systemy przez nie zasilane. Omówiono w niej źródła i przetwarzanie energii, wprowadzono pojęcie maszyn fluidalnych oraz podział maszyn na objętościowe i przepływowe; te ostatnie są głównym przedmiotem treści ksiązki. Przedstawiono zagadnienia kinetyki i termodynamiki przepływu oraz przekazywania energii przy jednowymiarowym opisie stanu strugi. Omówiono maszyny pracujące płynem nieściśliwym, tzn. turbiny wodne i wiatrowe, pompy cieczy, dmuchawy, wentylatory, pompy osiowe, sprzęgła, hamulce, pędniki, turbiny Peltona oraz strumienice. Przedstawiono organizację przepływu i przekazywania energii w cieplnych maszynach przepływowych, ze szczególnym uwzględnieniem turbin parowych i sprężarek. Zamieszczono interesujące dane o różnych aspektach przepływu trójwymiarowego w stopniu, głównie turbinowym. Omówiono także tendencje rozwojowe turbin cieplnych. Do książki dołączono płytę CD z kolorowymi ilustracjami, co posłuży pełniejszemu wykorzystaniu zawartych na nich informacji. Książkę polecamy studentom kierunków: energetyka oraz mechanika i budowa maszyn wyższych uczelni technicznych, pracownikom naukowym, a także konstruktorom i użytkownikom maszyn.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn t.1 - Skoć Antoni, Spałek Jacek

Podstawy konstrukcji maszyn t.1 - Skoć Antoni, Spałek Jacek

W tomie 1 przedstawiono: - wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych) - podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych - zagadnienia dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i pasowania) - zasady konstruowania połączeń   »»» szczegółowo »»»Podstawy technologii maszyn - Zawora Józef

Podstawy technologii maszyn - Zawora Józef

Książka jest przeznaczona dla uczniów techników grup: mechanicznej, hutniczej, górniczej i pokrewnych. Polecamy ją uczniom liceów profilowanych o profilach: mechaniczne techniki wytwarzania, mechatronicznym i transportowo-spedycyjnym, a także słuchaczom policealnych studiów zawodowych grupy mechanicznej i studentom uczelni technicznych. Jej tematykę ujęto w trzech głównych działach: podstawy materiałoznawstwa, wytwarzanie części maszyn oraz montaż. Obróbka skrawaniem została przedstawiona z uwzględnieniem obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz automatyzacji wytwarzania części maszyn. Omówiono ponadto metody obróbki erozyjnej, obróbkę plastyczną, podstawy odlewnictwa, kształtowanie części maszyn metodą metalurgii proszków oraz sposoby spajania materiałów. W książce podano zasady tworzenia procesów technologicznych i opracowywania stosownej dokumentacji. Przedstawiono także systemy komputerowego wspomagania prac konstrukcyjnych i technologicznych CAD/CAM/CAE.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn t.2 - Skoć Antoni, Spałek Jacek, Markusik Sylwester

Podstawy konstrukcji maszyn t.2 - Skoć Antoni, Spałek Jacek, Markusik Sylwester

W tomie 2 przedstawiono: - zarys dynamiki maszyn - zagadnienia obliczania i kształtowania konstrukcyjnego takich elementó i zasobów, jak: - osie i wały maszynowe, elementy podatne, łożyska ślizgowe, hamulce promieniowe   »»» szczegółowo »»»Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - Feld Mieczysław

Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - Feld Mieczysław

Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia. Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowych. Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn t.1 - Antoni Skoć, Jacek Spałek

Podstawy konstrukcji maszyn t.1 - Antoni Skoć, Jacek Spałek

W tomie 1 przedstawiono: - wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych) - podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych - zagadnienia dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i pasowania) - zasady konstruowania połączeń Spis treœci PRZEDMOWA 9 1. WPROWADZENIE DO PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN 11 1.1. Uwarunkowania procesu projektowania maszyn 13 1.2. Obciążenie eksploatacyjne elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn 23 1.2.1. Ogólna charakterystyka obciążenia eksploatacyjnego ? 23 1.2.2. Ogólna charakterystyka obciążenia okresowo zmiennego ? 27 1.2.3. Charakterystyka obciążenia harmonicznie zmiennego ? 30 1.3. Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn 35 Bibliografia 52 2. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ELEMENTÓW MASZYN PRZY OBCIĄŻENIU ZMIENNYM 55 2.1. Ogólna charakterystyka metod obliczeń wytrzymałościowych 57 2.2. Charakterystyki zmęczeniowe przy obciążeniu harmonicznie zmiennym 66 2.2.1. Naprężenia zmęczeniowe ? 66 2.2.2. Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej ? 70 2.2.3. Wykresy zmęczeniowe ? 73 2.2.4. Wpływ wielkości elementu na wytrzymałość zmęczeniową ? 82 2.3. Wyznaczenie naprężeń obliczeniowych przy obciążeniu harmonicznie zmiennym 86 2.3.1. Wpływ kształtu elementu ? 86 2.3.2. Uwagi o oddziaływaniu karbów wielokrotnych ? 98 2.3.3. Wrażliwość materiału na spiętrzenie naprężeń wywołane karbami ? 100 2.3.4. Wpływ stanu warstwy wierzchniej na wytrzymałość zmęczeniową ? 104 2.4. Zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa 108 2.4.1. Zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dla symetrycznego cyklu obciążenia ? 108 2.4.2. Zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dla niesymetrycznego cyklu obciążenia ? 109 2.4.3. Uwagi dotyczące prowadzenia obliczeń zmęczeniowych wstępnych i sprawdzających ? 112 2.5. Obliczenia zmęczeniowe przy obciążeniach złożonych 115 2.6....   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn część 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo

Podstawy konstrukcji maszyn część 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo

Druga część bogato ilustrowanego podręcznika poświęconego podstawom konstrukcji maszyn w zakresie niezbędnym dla technika pojazdów samochodowych. Opisano najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych. Podano podstawowe wiadomości z zakresu technik wytwarzania z uwzględnieniem odlewania, obróbki plastycznej, prac ślusarskich, maszynowej obróbki skrawaniem, gładkościowej obróbki powierzchni i montażu oraz najistotniejsze informacje dotyczące części maszyn i zasad obliczania ich wytrzymałości. Przedstawiono również podstawy maszynoznawstwa, w tym m.in. klasyfikację maszyn, różne rodzaje energii, jej źródła i zasoby, odnawialne źródła energii, maszyny hydrauliczne, napędy hydrostatyczne i hydrokinetyczne, maszyny cieplne, elektrownie jądrowe, sprężarki, napędy pneumatyczne i pneumatyczno-hydrauliczne, urządzenia chłodnicze oraz maszyny i środki transportowe. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia kontrolne, umożliwiające uczniowi samoocenę w zakresie opanowania materiału. Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia do użytku szkolnego MEN 2011.   »»» szczegółowo »»»Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - Mieczysław Feld

Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - Mieczysław Feld

Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia. Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowych. Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu. W podręczniku omówiono: ?strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego; ?tworzenie dokumentacji technologicznej; ?rodzaje półfabrykatów, warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego; ?metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego; ?naddatki i ich dobór; ?klasyfikację części maszyn i zasady projektowania procesów technologicznych dla poszczególnych klas; ?kosztorysowanie produkcji wyrobu. Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom kierunków technologicznych oraz pracownikom działów technologicznych firm produkcyjnych.   »»» szczegółowo »»»Zoologia dla uczelni rolniczych

Zoologia dla uczelni rolniczych

Podstawowy podręcznik zoologii w ujęciu systematycznym, przygotowany przez pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego pierwowzorem było pięć wydań Ćwiczeń z zoologii. Książka omawia: budowę, morfologię, biologię głównych grup zwierząt, od pierwotniaków po wielokomórkowce. Prezentując wybrane grupy zwierząt, autorzy uwzględnili ich znaczenie w biocenozie i w szeroko pojętej praktyce rolniczej oraz życiu człowieka. W doborze opisywanych gatunków kierowali się przede wszystkim powszechnością ich występowania, ze szczególnym uwzględnieniem fauny Polski. Nie opracowali zwierząt gospodarskich, gdyż wiedza o nich wchodzi w zakres innych dyscyplin. W piątym wydaniu podręcznika uaktualniono nazewnictwo systematyczne, listę zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także tam, gdzie to było potrzebne, podano najnowsze wiadomości na temat danego gatunku. Unowocześniono również szatę graficzną książki, wprowadzając nowe, atrakcyjne dydaktycznie ilustracje. Pozycja jest cennym podręcznikiem zoologii przede wszystkim dla studentów uczelni rolniczych, ale także dla studentów wszystkich innych kierunków biologicznych oraz dla uczniów szkół średnich.   »»» szczegółowo »»»Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn - Przybylski Włodzimierz, Deja Mariusz

Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn - Przybylski Włodzimierz, Deja Mariusz

W książce zawarto nowoczesną wiedzę na temat technik CAx służących do komputerowego wspomagania działań inżynierskich we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono techniki modelowania geometrycznego oraz podstawowe systemy i oprogramowanie komputerowe stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Zamieszczono liczne przykłady przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM w elastycznie zautomatyzowanej produkcji maszyn. Opisano również techniki szybkiego prototypowania wyrobów i narzędzi. Książkę polecamy studentom uczelni technicznych następujących kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka (szczególnie specjalności elastyczne systemy wytwarzania), zarządzanie i inżynieria produkcji. Mogą z niej korzystać także inżynierowie pracujący w przemyśle, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach planujących zwiększenie swojej konkurencyjności i efektywności ekonomicznej dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technik komputerowych w produkcji.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania - Boś Piotr, Sitarz Sławomir

Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania - Boś Piotr, Sitarz Sławomir

W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, przedstawiono podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, najważniejsze zagadnienia związane z pomiarami warsztatowymi oraz najistotniejsze pojęcia z zakresu tolerancji i pasowań. Opisano również podstawy mechaniki technicznej, w tym m.in. rodzaje sił i ich układy, klasyfikację i ogólną charakterystykę ruchu ciał oraz zasady dynamiki i drgania. Omówiono też podstawy wytrzymałości materiałów z uwzględnieniem różnych stanów i rodzajów obciążeń, rodzajów naprężeń oraz różnorodnych obliczeń wytrzymałościowych. Treść bogato zilustrowano w celu ułatwienia zrozumienia opisywanych treści nauczania. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania, umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału. Podręcznik do nauczania w zawodzie Technik pojazdów samochodowych na poziomie technikum i szkoły policealnej.   »»» szczegółowo »»»Podstawy konstrukcji maszyn podręcznik do nauki zawodu technik mechanik technik pojazdów samochodowych - Grzelak Krzysztof, Telega Janusz, Torzewski Janusz

Podstawy konstrukcji maszyn podręcznik do nauki zawodu technik mechanik technik pojazdów samochodowych - Grzelak Krzysztof, Telega Janusz, Torzewski Janusz

Podręcznik dla uczniów kształcących się w kierunkach: technik mechanik o różnych specjalnościach jak również technik pojazdów samochodowych. Książka realizuje treści z zakresu PKZ(M.a.) oraz części kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.   »»» szczegółowo »»»